รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  ดนตรี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคุณานนท์  จันทร โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจริยา  จันเกราะ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจริยาภรณ์  วรศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปวงสุข โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชนาธิป  เศรษฐวิบูลย์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชลดา  สารราช โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชุติมา  ชาตะบุตร โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐพงศ์  ศรีระวงษ์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐพนธ์  อัคสังข์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทิพย์สุวรรณเรขา  จันทะแสง โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนพสรณ์  บัวสำลี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปภากานต์  แก้้ววิชัย โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปภาวี  แสงศรี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายปรินทร์  ขุลีดี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพชร  แป้นกล่ำ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิทยารัตน์  วรศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุรินทร  หลายเจริญ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจมาตร โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเสฏฐาวุฒิ  จันทะเป้ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอนัญญา  จันอ้วน โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอภิชญา  บุญตา โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอรปรียา  บุระวงศ์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายอิทธิกร  ยะละเขต โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐกฤต  ล้านพุฒ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธีรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนิรวิทย์  สุนัง โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปาริชาติ  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภคมน  บุญช่วย โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายภัทรพล  ทองคนทา โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศุภวรรณ  หมายมี โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอริศลา  กัตติยัง โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกมลชนก  ประโคทัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายก้องไกร  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงขวัญชีวา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายฉัตรดนัย  พันหล้า โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชยามร  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชัชชัย  เสนสาย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลเจิม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐพล  เสนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทัศนาวลัย  นามคำมูล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนัชชา  แสงใบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนิกา  นาลาย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธิตญา  โคปาบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภสร  พนมเริงศิกดิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณแสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฏิพล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปพิชญา  นุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาวดี  ศิริวาปี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุฒาอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปวริศา  นันทะถิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปัญจพาณ์  จันพวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรรณวริน  แสนศักดิ์หาญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิยดา  สาบ้านบัว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายเพชรพิสุทธิ์  สิริสุภัค โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายภัทรพล  สร้อยโสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ล้านษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรัญยา  คณะวาปี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวริศรา  พารุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศิรากรณ์  นิกูลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภกิจ  ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสิงหนาท  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุชีวา  จันทรา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์ราชา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอมลรดา  มินิชิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกรกมล  ญวนแปลง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกรินทร์  สิมหนองมุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกฤตยชญ์  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกฤตยา  ชัยเวชร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤติน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกวิน  ทีหัวโทน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกษมา  ปัจจฐาเน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกันติชา  ทึนลด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นัฐพงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  วงค์ประทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกิตติภัทฑ์  พอทคีเตอร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเขมิกา  ศิลาสูงเริน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงคณิตา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายคณิศร  รัมพณีนิล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิราพัชร  จันนอ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเจษฎา  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชนิตวภ์นรรษิ์  แก่นจันทน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จัดสุจิต โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชัชรีย์  พลสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์อ้วน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชินภัทร  ภูติโส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สอนจ้อย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  บัวมี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาดา  เทพคำดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฑิมพิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทองนพ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูชนิด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐพงค์  มาตจุฬา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐยา  สีวงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเดชดนัย  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงตมิสา  ใสดวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายตรีวิทย์  ผาณิบุศย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเตชินท์  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงถิรณิชา  เกษบึงกาฬ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงทอฝัน  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธธีร์ธร  อนันต์หิรัญมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนกฤต  ภูชนิด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธนัชดา  แทนโหมก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธนิดา  พันธะศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธราเทพ  ฤทธิ์แสง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธฤดี  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธิชาพร  ทรงคาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธีรกานต์  กิจการ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีรภัทร์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนริสษา  สุแพง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนฤวัต  มาสิงห์บุญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบูรณิน  รองทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเบญญาภา  มังศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปณชัย  เหล่าโดน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปทิตตา  ฮาตระวัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปพิชญา  เสลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปริชาติ  คำควร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปวีณ์พร  สิริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปัญญากร  พันธุสันต์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปัญสิริย์  ฉลวยงาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปุญญิสา  ก่ำลาดนาง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเปมิกา  กิตติประภาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายผณิศวร  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรษชล  เทียบเพชร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพัชรธิดา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มารศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพัสกร  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพาขวัญ  อารีรมย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภาคิน  ศิริกิต โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภานุพล  ศรีบัวบาล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูธริศ  นครสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูริณัฐ  สอนเฒ่า โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายรพีภัทร  สุวรรณรอด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรรัชญา  เพชราชัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวรวิช  ครุฑสุธา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรัญญา  มลต์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวริศรา  ชิณเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวัลภา  อักศร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวิศรุฑ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวีรภัทร  แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวุฒิพงค์  ก้องวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศรินทิพย์  ปิดตังนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศศิกานต์  สมนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิริปภา  เสนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศิริวารินทร์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุมลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสรธร  สีทะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสาริศา  นาหอคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิปปกร  ผ่องกลำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสิรภัทร  บุญธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุชัญญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุภัสสรา  กวนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสุริยัน  คะกะเนปะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรหมเขจร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอมลรดา  พระภูมี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอริชญา  สีมูลทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอัครวินท์  สุขโข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอารยา  วารุกะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกวินธิดา  ไชยสัจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกันต์ธิดา  ชัยอมรวานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จังปีติก้องยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายกาลครั้งหนึ่ง  แสนไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรติพิพัฒน์  คางงูเหลือม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายคมชาญ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายจัรกภัทร  พงษ์คำพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชินคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชญาภา  วงศ์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายชนัฐปภากฤษฏิ์  พงษ์หนองโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชมชล  นิลจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชลิดาพร  แผนวิชิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชัชชญา  จารุวงศ์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายชาญชัย  สว่างดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงโชติกา  กองพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายญาณภัทร  บัวละคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงญาดานิศา  เสาะก่าน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงฐาปนี  สว่างดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายฑีฆายุ  เตชะแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐญาดา  ชัยธนยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรียางนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีเทียมเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายตรัยคุณ  บุญมั่งมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายทัตพงษ์  เฝื่อนสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงทัตพิชา  อินไชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายทีปกร  วชิรารัตนสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายธนกร  มองเพชร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายธนณัฏฐ  คำเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายธนพนธ์  พันพิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนวิชญ์  ทองคำสุก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธรรญธร  สีเล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายธรรมชาติ  เกตุจำนงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรครบุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชติเจริญไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายบุณชัยทวี  ลามคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงบุรัสกร  ดาววี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายปกรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปภัทชา  ทองใคร้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปภาวรินร์  วาจาสัตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายปรภัต  สินโศธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายปรานต์ภพ  สุขนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายปริยากร  แสงเงินยอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายพชร  โคตรรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายพชรภูมิ  ปึงรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพรนัชชา  ด้วงพันลำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรรณวริณญ์  บุตรพระองค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  อินไชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ภูมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายพิริยกร  ชุมชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายพีรวัชร  วงษ์มา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงภคพร  พิพิธกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงภรรณณาณาสิริ  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงภัทรพงศ์  เกตุสิมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายภัทรภร  ยอดเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายรชต  พัเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายรพีภัทร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงรวิสรา  พรหมไชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายวรวิทย์  แดนขนาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายศรัณยพงศ์  แพงดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศศิรา  บึงกาญจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายศิรพงศ์  อนันต์ชลินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายศุภณัฐ  มูลสิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมธนสิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายศุภสิน  เนตะเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรียางนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสนัดเนตร  ป้องปาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายสรรพวัฒน์  ศรีพนมวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสรวีย์  สุจริตธนนิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายสิปปวิชญ์  สกุลดาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอณุธิดารัตน์  ภาธุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอติกานต์  เลิศเพชรพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายอริย์ธัช  วงษ์ชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอะชิระ  สีดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอัครเชนทร์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอัศวิน  ชัยธนยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายอาณกร  วารปรีดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายเอกพิสิฐ  แก้วเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพสิษฐ์  ผ่านชมพู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงลิปิการ์  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศศิประภา  โคตรมี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอรไพลิน  จักรแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกรณ์พงศ์  มะโรงศรีธนโชติ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเชิดเกียรติ  พาวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัชญาดา  อาจเอี่ยม โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ภารสุวัน โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมฑณา  พลไธสง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิชญาพร  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุทธิดา  สมสาลี โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ป.5 วิทย์ประถม