รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกศฎาภัทร  กมลคร โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณภัทร  อุปัจวงค์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายแน่แท้  สงวนพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีผา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพัชรพล  มหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรประภา  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชาลิสา  ชลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันธิเสน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐพร  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปะตังถาโต โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายธนดล  บูชากุล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนฤมล  อะนุ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนันท์ชพร  กวนหลวง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเบญญาภา  คำพวง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงวริศรา  ศรีหนองห้าง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศิรดา  คำขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายอภิรักษ์  ราชบรรเทา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอัญมณี  สุคุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิราวรรณ  ทองโคตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอีริค ชาล์ว  ริชเธอร์ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงไอรดา  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ป.6 วิทย์ประถม