รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แสงพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกตัญญุตา  ศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  หนูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลชนก  โหราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกัณตภณ  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติชัย  สุระถิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  ภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรัฏฐ์ธรณ์  เมืองแพน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจีรภัทร์  ไกรยราช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายฉัตรดนัย  นนทะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาดา  เทียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนัญชิตา  กานต์ติวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชยากร  กตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชาญประเสริฐ  ตั้งชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชาลิตา  บทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาลาศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติมา  กูลาสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฐาปพัฒน์  ขมิ้นเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณกรชัย  ปิยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐภัทร  หล้าวงศา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพงศ์  กุลางค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชชา  ศรีวรธรากุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณิสรา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายทัตเทพ  ปุณลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภัทร  ชมภูจักร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันเวียง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนพภัสสร  กิจประเสริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนพวิชญ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ศักดิ์พรพรหม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายนวคุณ  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนัฐปราชญ์  จันทะยางค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายนัธทวัฒน์  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  มุสิกิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนุชรดี  แดงสวาทจร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงประภาพร  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปิติ  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปิยพร  เมธีนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรรณปพร  เตนากุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพรรษวัฏ  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพศิน  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ประพจน์จีรกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพัสกรณ์  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญวดี  ทักษิณบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพิชญะ  จันธิราช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  รัตนดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายพุทธวุธ  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภพธรรม  ลิ่มบุญสืบสาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองอร่ามนภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวรพิสิษฐ์  พานแก้วชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวรัตรา  กะมุตะเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวราวุฒิ  ดวงพัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวริศรา  ผาโคตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายศรายุทธ  มณีสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายศุภกร  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภกร  อุทสิทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภวิชญ์  กฤตยาจรรโลง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายศุภวิชญ์  คิดโสดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภากร  สัสดีจูม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสหรัฐ  อมุทรศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายสิทธาวุฒิ  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิริทัศน์  แฝงจันดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุจิรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุภิญญา  เดชวีระพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุลัดดา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายสุวพิชญ์  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอภิรักษ์  เลาหภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอมรศิริ  อิ่มทรพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอรงกร  ขอยวนกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอริศา  ช่องท้วม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรุณวไล  ดวงพัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอวตาร  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายอัครเดช  สีกะมุด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อนทขีณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อินทขีณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกชกร  กาหวาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนกพรรณ  หัสสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกรกนก  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกรชนก  สนามกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกวินท์  อินเสมียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกษพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกันต์พงษ์  รอดธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกาญจนา  มีเนียม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเกศวรินทร์  น้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงครองขวัญ  อันชัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจักรภัทร  อาจไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  คำจุมพล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิตตานันทิ์  ทัศดรกุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิรัชยา  อุบลเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิโรช  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจีรชยา  บุบผาสัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจีรัศม์ปภัส  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเจษฎากร  ภูกระบิล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พลศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชญานุช  ส่างช้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนม์นิภา  สกุลทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนัญชิดา  สาสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนากานต์  ดวงขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชยานันท์  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชวัลวิทย์  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชัญญา  คุณวิศรุต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชัยสยาม  ธรรมรงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ภูมี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณภัชกมล  ถมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณมีสุข  ภาษาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิจชา  อุตะระ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขจีวรกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐนรีย์  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐพร  พระไตรราช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐพล  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐภูมิ  ทุมรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาลห่อ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายทนุธรรม  ทะไกรราช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงทรัพย์ทวี  สนองผัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายทินภัทร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายแทนคุณ  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธชกช  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนกฤษ  โสนันทะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนภัทร  คำภาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนภัทร  บัวคำเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนวัฒน์  ทบบุญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนศตพร  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนาธิป  ปะเมธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนาวัฒน์  นามอานันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธมน  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธวินธ์วัฒน์  อินทร์ชั้นศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญชนก  ดอนมูลไพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทำมะวงศา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธามนิธิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรดนย์  พิลาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีร์ธวัช  จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนพรุจ  คงกุทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนัฐชา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนันทพล  ทำมะวงสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนาบุญ  มณีทอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิชาภา  เสาร์สูงยาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนิพพิชฌน์  สีดาตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุดใส โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิรดา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเนตรอรอินทร์  คุนานันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายบุญมี  ชาภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงบุญสิตา  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบุณยกร  ถาละคร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองพริ้ม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปรัญภัทร  กามาพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดาจง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปลายฟ้า  ประจงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปวริศ  เปรมเดชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิยธิดา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยะธิดา  ดวงชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณณิศา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพชรภูมิ  สำรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรกนก  ทำก้อม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพรนภัส  อัภประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณเกษี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรรณกร  เตนากุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพร้อม  จิ๋วแหยม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพระธรรม  หัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพราว  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพลวัต  สงวน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัชราพร  พงศ์ธนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพนทองถิ่น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพัณณิตา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัทรวดี  จิตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชาพร  ช่ออังชัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพิชญะ  ราโชธร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์พกาน  น้อยตะริ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัคจิรา  สุระถิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภัคธีมา  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภัทชกฤษฎิ์  สิทธิมงคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัทธริดา  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  ตันตะธรรมโม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่ออังชัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภัทรเวช  ไกยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภาวิช  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภีษมะ  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูรินทรา  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภูษิตา  พันชนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมนรดา  พิมวัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเมธินี  บรรพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายรณกร  ศรีสงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรัตนวลี  ตันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงลออรัตน์  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงลักษิกา  ภูมีตั้ง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวรกฤต  อิฐถารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรปภา  เฆ้พวง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรฤทัย  เดชพุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรัทยา  กะมุตะเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรัทยา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวัชพล  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศศิพัชร์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศิวิมล  วงหาริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศิรศุทธวีร์  พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิวัชญา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภกร  เทียงมา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภชัย  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุภวิชญ์  สีกะมุท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภสุตา  หินกาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสรัลพร  ศรีทิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสวรินทร์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสิทธิเดช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริกร  พิริยะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสุทธิเกียรติ  วงศ์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสุทธินัย  สรรพอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสุภิวัฒน์  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอชิรญา  งามดำรงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอชิรญา  ทิพยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอนัญญา  สุปะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอพัฌญา  หนาดทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอภิชญา  พันนานน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์รินยอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรปรียา  บุญพูน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอัครมณี  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  วงศ์ภัทรนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอัษฎาวุธ  พิสัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเอกรัตน์  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเอกวิชา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงไอยวริญทร์  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจิราภรณ์  วังคีลี โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเจนจิรา  แก่นสาร โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายชนภัทร  พิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  คำภีระ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายณพล  วรคันธ์ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงค์ราช โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณิชากร  โพธิจินดา โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนภาพร  ก่อเกียรติสาขา โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุนทรชัย โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนิภาดา  ดอนมอญ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปนัดดา  จุลปาน โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายปรเมศ  วาปีนา โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายเพชรกล้า  ชัยหมื่น โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงแพรวา  ขันทะเนตร โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงรัตนมณี  เทศนารินทร์ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทศนารินทร์ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงรุจิษยา  อุตะมะมูล โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวารินทร์  สืบกงแสง โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุราช โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสรันญา  โพธิจินดา โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายสหรัฐ  วรคันธ์ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสิรภัทร  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมอุบล โรงเรียนบ้านนาคลอง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายกฤตวิทย์  กลิ่นรอด โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายคณาธิป  ชัยจันทา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงญาณธิชา  กองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงต้องตา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธนพัต  สุเมฆ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธนภัทร  ชัยทองคำ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายธันยธรณ์  วงศ์โยธา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธันยพรกมล  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายปรินทร  เป็นพร้อม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเปรมปรียา  จวบลาภ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายเมธาวิน  นาราปรัต โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศุภรดาภรณ์  มาศผุย โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุธาวดี  คำแพงตา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุนิษา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอชิระ  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกรกมล  อ่อนละมุล โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกฤตยา  พันธ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษณะพงษ์  สาสนทาญาติ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชญาดา  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชนกันต์  จันดา โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธรรมนู  แก่นคง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนฤมล  ผินสำโรง โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเบญญาภา  เชียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงประภา  รอดดี โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปุณฑริกา  คนดี โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพงค์พิษณุ  พิสัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพสุธิดา  วะโลหะ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภัชญาพร  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยโสม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราบพาล โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายยศวีร์  อริยธรคณาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวงศกร  บุญชัยแสน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวรเมธ  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวาสนา  วงศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศิวกร  ฟ้อนบำเรอ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสิรินทา  ฤทธิ์จอหอ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสิริยากร  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุนันทา  จันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุพิตรา  ไชยจันพรม โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอัจฉริยา  สามแก้ว โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชัญญา  ผิวดำ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศิรประภา  ราชนิด โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกรชนก  กวยอภัย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายกฤษณพงศ์  เกิดชัยยะ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัลยาณี  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธนัญชนก  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายธนาพิสุทธิ์  หุ่นศรีงาม โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายปฐมฤกษ์  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายปัณณ์  อุส่าห์ดี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วพิลา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงรสิกา  ต.เทียนประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรัชภร  ปทุมเดโชสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรัชรินทร์  นวนคำสิงห์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวิชญาพร  กมลเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวิปัสสนา  สุทธิเมธากุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์สระคู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอลิซ่า  พีล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกฤษดาการ  ใฝ่สันติกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงขวัญข้าว  นางสีคุณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจรัสลักษณ์  มังคละคีรี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพชรภา  คำภาจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพรลภัส  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม