รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเกรียงไกร  โกมล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคมกฤต  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรพงศ์  สันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชาญณรงค์  น่าเนตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายไชยพัฒน์  สีดา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนภูมิ  วิสาสัง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธรรญพร  เอมโอด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนนทวัชร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายปฐพี  สายยศ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปัญญพัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภานุวิชญ์  นันทา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภานุวิชญ์  ไม้อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภเศรษฐ  มณีทับ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายกานต์  อุดง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกีรติญา  พาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงขวัญชนก  ดวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเขมจิรา  ปวรดุลยวัต โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจรรย์เจ้าขา  นวนชะนะ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายญาณกร  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายทศพร  จงหาร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธีรนาฎ  มณีทับ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนพภัสสร  อรชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนวพร  ตางาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปกรณ์กฤษ  ทวีหนุน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปาลิตา  ประดับประดา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปิยะมาศ  สุขรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายพงศ์พล  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพชร  บัวตะคุ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิชญา  ชาญศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเพชรา  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายภาคภูมิ  บุญทา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชียงไขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศุภวิชญ์  ประดิษฐ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสิตานันท์  จันทร์แสน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุชาวดี  ทัพธมาตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอภิพลชัย  ใสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอักษราภัค  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอินทิวา  อินทรนุช โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤษณะพงศ์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราไกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกิตติมา  มีสิทธิ์ดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงคุณัญญา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจิตรกัญญา  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชาลิสา  เพ่งพิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชินกฤต  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายญาณวุฒิ  แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  หลวงประชัย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐดนัย  สมสนุก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงตรีชาฎา  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายทีปกร  วงศ์ชมภู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธนพร  พูนเฉลียว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนันต์ธรณ์  เจียนงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธนันรัตน์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีระพัฒน์  วงศ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธีริศรา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนภาภรณ์  เหล่าเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนริสรา  โพธิ์เรือง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนัดนิชา  ลาธุลี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปิยวัฒน์  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรนิภา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพรพรรณ  กุลวุฒิ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพัชรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพาขวัญ  จำปาอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพิชญุตม์  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพิรุณฤทธิ์  โม่ทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเพชรประดับ  กันจร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สายกระสุน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภัทรสุดา  วาดสีดา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภีมาภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภูวิศ  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรตีภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวงศกร  วงศ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวริทธิ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวริสา  สารัตน์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศศิกัลญาภัทร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศศิกานต์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศศิภัทร  เปล้ากระโทก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายศักดิ์ดา  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศิริณญา  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศุกลกฤษฎิ์  สุขตน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภกร  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริยากร  อาษาวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุชานันท์  วันติเสน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอณิษฐา  อุรารื่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอนันต์ณวัฒน์  กุลวุฒิ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอภิสรา  นาเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงออรมล  โม่ทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอัครชัย  เลิศงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัญชิสา  เชียงชะนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกอร  พูลเพียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกรรณืกา  ชนะดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายกฤษณะ  สมยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกฤษณา  ประภาสัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกัญจนา  ทองล้ำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายกัญญาภัค  ธรรมดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายขวัญชัย  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายจิรพัฒน์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายจิรวิชญ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชลดา  ตำทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงฐิติกานต์  กองไธสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐกมล  มนัสจรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐชา  มนัสจิวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธนกฤต  เลิศจริยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนัชชา  ดาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายธนากร  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญทิพย์  ไพกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายธันวา  บำรุงดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธามม์  วุฒิชนม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธีธัช  สิงห์เรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายนรากร  จันทร์เปล่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนัทธกานต์  อุดมพัวไพโรจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนุชวรา  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายบรรพจ  จำปาลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปฏิภาณ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายปภังเสฎฐ์  บุญพิพัทธนโชติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญนอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายปัณณทัต  ผลแม่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายปุญญานันท์  ดวงปาโคตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายปุณศิลป์  นามวัฒน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพชร  ตาพั้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรธิตา  คำเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรธิพา  ไชยสงคราม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพริบพันดาว  ไทยสะเทือน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพสุนธรา  รวยสูงเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงชื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพีรวิชญ์  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายภัทรวัต  ชุมพล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภาขวัญ  สีสด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภิญญาพัชณ์  สิทธิวาจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงมัชชรี  สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงมันฤดี  สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมุทิตา  มีศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายยงวิทย์  ภูผาหลวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายรชต  พันธ์เกียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายรักแผ่นดิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงรัติกาล  สีพายทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงลภัสรดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวงศ์วิศิษฎ์  มากนวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวนัชพร  สิงห์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวรางคณา  พัฒนาประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวริษา  ศรีเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวริสรา  หมั่นวาจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวสินทรา  ชินนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศรุตยา  จันทริย์วงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศศิวิภา  แสนกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศิริภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศุจินทรา  สมควร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสริตา  พัตรสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสิรภัทร  จุงเลียก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิรภัทร  ประจวบสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายสุทธิชัย  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุทธิดา  จิตณรงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอรจิรา  สถิร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอรษา  คล้ายบุตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายอาทิวรา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายโอภาส  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจีรนันท์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายเจตนิพัทธ์  บูรณา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายเจษฎา  หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชยาฉันต์  เกตเเก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวณัฐฑรกา  กองเนตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายณัฐพล  มะโนรส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัญจิรา  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนิริตรา  คำเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวนิริตรา  คำแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวบุษราคัม  อ่อนสี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นายปรัชญา  ประทุมแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายพงศกร  วอทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวพรเพ็ญ  แสงเงิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายพร้อมพงศ์  พัติพรหม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพลอกชมพู  ส่วนเสมอ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายพีรพัฒ  อุตราศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภัฐทราวดี  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นายมินธาดา  ดวงมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นายลักษณ์สะมันตร์  สุขแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวลัดดาวรรณ  จันทา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรรณกานต์  วรรณูปถัมถ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายวัชรพงษ์  ธรรมานุสารกิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวศิรภัสษร  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสริดา  พัตรสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นายสิงหราช  ใจกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุพพิตรา  โอษฐงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวอภัสรา  สาลีพิมพ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอริศฎา  บุญไพโรจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายอุดมศักกิ์  อุดมทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกชพร  รักษาชล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤษฎา  วรางกูร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกวิสรา  เทียมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญาภัค  สินสาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกันตินันท์  คำปาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกานติมา  กุลสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุลกิติกร  แสนพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฃวัญจิรา  อะโรคา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเครือวัลย์  ปนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิตราภา  บุญศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรฐา  ไชยแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรพงศ์  มีเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจิรวัฒน์  ประโลม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจิรัชยา  มณฑล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีมะณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญยงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนัญภร  ปาริมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชลนิภา  พยอมหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชาลิตา  ปู่จันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชิษณุพงศ์  ติยะวงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐพิมล  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐมล  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเดชาวิชญ์  ไหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงตรีทิพย์  ถมปัทม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงทิพานัน  เคนจันทึก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนนันท์  เเก้วเกตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่จึง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธนินท์รัฐ  สนิทสนม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เเก้วหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธีรไนย์  ทรงงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนภนต์  สามใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนภษร  รัตนธิวัฒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทริย์วงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนันทิชา  สูงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิชา  เอี่ยมสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนิตย์รดี  เกศา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายบุรัสกร  โสมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายบูรณ์พิภพ  สาละ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปภาวรินท์  สระเเก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปภาวี  เหลาซื่อ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปวรุตม์  คงจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชรอาวุธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพัชฌาลัย  ชัยศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพาขวัญ  คำนึงผล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพุทธิดา  บัวศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภัชปภณ  รักดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภัทรพงศ์  หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงรุ้งทิพย์  งวงกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายฤทธิเกียตร  คงวงศา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรรณภา  ทองจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวรัชยา  เเสงกระจ่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวราพร  บุญด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายวันชัย  สุนทรโชติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวุฒิภัทร  เครือแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศรายุทธ  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศศิกานต์  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศักราช  บุญพร้อม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิณัชพัชร  อ่อนคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเศรษฐานาวี  ศรีวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ปรีชาเสถียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสิทริรักษ์  สวยรูป โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริไสย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุรภา  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงหทัยภัทร  ประจวบสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำสาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงหิรัญยา  บำรุงดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอติพร  ประดุจชนม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอนุธิดา  สมบัติวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอนุพงษ์  แช่มรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอนุสรณ์  เชื่อมั่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอภิชนันท์  พลจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอภิรดา  นาแฃ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไฮนซ์ไมซ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเอกกมล  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงขวัญฤทัย  โสนาพูน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเขลา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายปรมินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวืชญาดา  อุไรล้ำ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุชานันท์  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอรกช  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงขนิษฐา  บูรณะ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงขวัญหทัย  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิตตา  คำภูแก้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชัชพงศ์  ดีชอบ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเทวินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธนัญญา  เกิดกระจาย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญพิมล  สำราญใจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนคร  ดีชอบ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายนครินทร์  จันทร์อำพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนรวุฒิ  สมใจเรา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนลทิชา  เพียขันทา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนาลิน  ยี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนิรุช  ต่างประโคน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปวรรัตน์  เกื้อทาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพงศกร  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภานุพงศ์  สรอล โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูรินท์  โคตรพรม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวรัญญา  เกิดกระจาย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สำราญใจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุริย์รัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองแจ่ม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอภิรัชปัญญา  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิตทิวัส  แก่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายเจษฎา  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฎฐกฤตา  แสวงหา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐณิชา  บำรุงแคว้น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์สว่าง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐพล  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำสุก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายนพนันท์  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนิพาดา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงประกายฟ้า  สร้างสวน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปัญญพร  ดวงจิตร โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุวิภา  ศรีเดช โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายอติวิชญ์  แซ่เตียว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเอเชีย  เข่งพิมล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกวินตรา  จันทร์ศาลา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชลดา  มานะงาน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐภัทร  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐภูมิ  นราเก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาดนอก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนภัทร  เจตนาดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปภังกร  อินทร์ป่าน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวีณา  สุตลาวดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพรมนัส  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายรุ่งเรือง  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรรณพฤกษ์  เวสะมูลา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวรรณิดา  เสาเวียง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวาทิตย์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสหพันธ์  อินทร์ผล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นประโคน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุชาดา  สาคะนิล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุรพงษ์  เป็นสำราญ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงโสธิดา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอรพรรณ  พัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอรวรรณ  ทัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเอื้องพร  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชนัญธิดา  โฮฟ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณัฎฐาอร  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เนติศักดิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่งชูพันธ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่งชูพันธ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายติณห์ภัทร  ใบลี โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายนิชคุณ  พุฒลา โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายปวริศ  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายปารเมศ  หลุย โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายพงศกร  บุญวุฒิ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายพงศกร  เงางาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัชรพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายภาสกร  ชานนตรี โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงมุทิตา  เหิมฉลาด โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายศุกลวัฒน์  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายสิงหราช  พวงทอง โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอริสรา  สมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอาภัสรา  รู้รักษา โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายจีระภัทร์  ยิ้มล้ำ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  งามอินทร์ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงทักษพร  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนพนธ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนราวิชญ์  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายนันทิพัฒน์  งามสะอาด โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนับเดือน  ปุรินทร โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนิจวิภา  ยอดสิงค์ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงประภัสสร  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปรัชญา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปวริศา  หลวงปรัชัย โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรพรม โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพรรธิภา  ปันหอม โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพัชรี  บุญมูล โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพัชรี  ไชยพันโท โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเมธิตา  โพธิชัย โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวรัชดาภรณ์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวิรากานต์  ไกรสุข โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสิทธิพร  คุตะวัน โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุนิษา  สอนคำปน โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวสุภาวิมล  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอรพร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวอรวรรณ  เกษจันทร์ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกองปราบ  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายก้องภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิดาการ  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกิติภณ  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกีรติ  คิดเห็น โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิดาภา  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายจิรสิน  บุญมี โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงจิราภัชร  สระแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชลดา  มาลาล้ำ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชัยภัทร์  จะสุรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐยมล  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณิชานาฏ  อาจโนนเปลือย โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายดนุวัส  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายทยากรณ์  คำมา โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนากร  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญชนก  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีรพงศ์  ต้นชินดา โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนพกร  ธงชัย โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนริศรา  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนัทธกานต์  อินราช โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปภัสสร  บัวลอย โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปภาดา  วรบุตร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปวีณ  ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพรวี  วิริยางกูร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภาคิน  วรกิจพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภาณุวิชญ์  ดวงเดียว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมุกนรินทร์  ผมน้อย โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเมธาวินี  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวรรณกานต์  พลคำ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวรรณิดา  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวราลี  อารีการ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศิริวรรณภา  สีสมงาม โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิริศักดิ์  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศุภโชค  พางาม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสิทธิพร  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุกฤตา  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสุทธีรักษ์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุมาลี  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุวิมล  สิมชมภู โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอคิรา  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอติมา  คลาร์ค โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอภินัทธ์  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอรญา  จำปาเวียง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอริสา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอัครพนธ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอัครพนธ์  ประดับศรี โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอังคณา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอิทธิกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงไอรดา  สารพันธ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกชกร  คำใบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เป็นสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายกรวิชญ์  วิชาตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์จำรัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกฤษฎา  พันธ์เสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกวิสรา  มุละดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกิ่งกมล  สุรพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกิตติมา  มะลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงขวัญหทัย  นิยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงจิรฐา  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงจิราพร  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชณิชา  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงชนิดาภา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงชมพูนุท  ใบพลูทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรับ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายชัยรักษ์  ค้าหมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชาคริยา  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายฐิติพันธ์  อาแว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประชุมฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงณิชกานต์  สอนกลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงณิชา  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงดวงมณี  แปลงนวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงทักษอร  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงทิพรดา  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายธนกฤต  แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายธนภัทร  พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งสิริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงธันยาวรรธน์  สติภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงธิติมา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงธีมาพร  เหล่ามา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายธีระวัฒน์  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธีวสุ  ศิริกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนงนภัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายนรารักษ์  พะงาตุนัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายนวขจร  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงนันท์นภัส  คิดดีจริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดยอดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณทะเล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายบรรณวิชญ์  สายพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงบุษฎี  ท้วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สร้อยเสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นรสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงปุณยานุช  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  บุญงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพนิดา  สิงห์เรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายภัครพล  พูนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายภาคิน  นิลทัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายภูริภัทร  ตรองจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงภูษิตา  ใจพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายรชต  นิลแท้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายรพีภัทร  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวานิษรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงศกลวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายศรัณย์ธนัฐ  วรรณโย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โลหะทิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสโรชา  เดวิส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงสาริศา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสุกัญญา  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสุชาวดี  เศษกลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายสุทธินัย  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสุธินันท์  งาตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายหัสนัยต์  เหล่าคม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอภิชญา  สีโท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอรพิน  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอารี  แสงสุเรนทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกชกร  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกนกพรรณ  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ราชคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกมลทิพย์  ประชุมฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกมลพัชร  บุญภักดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกรรธิชา  ขาวมืชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดังคนึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกันยากรณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกิตติศักดิ์  อาจศึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกุลภัสสร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเกรียงศักดิ์  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายจารุวัฒน์  ส่องาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์สุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองกระจาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจิดาภา  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจินตรา  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจุฑามาศ  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฉันทพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชนกชนม์  ทาสี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชนกนันท์  นาราเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชนะพล  สอนนนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชนาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชยิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชรินรัตน์  พัชรวาสนันท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชวัลนุช  รัสมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชินภัทร  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไกรประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเชาว์วัฒน์  คำทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงโชติรส  สมานพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงญาณิศา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงญาดา  นิลล้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฐปนกุล  ฉันท์รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายฐิตินันท์  กายดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายฐิติวัสส์  ดาศรี้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฑิมพิกา  วงศา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วศิริวิริยะสกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐกร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐกันต์  จุฑาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐพร  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐริกา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ถือชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณิชชานันท์  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงดวงนภา  คงทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายทักษิณ  ยิ่งเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธนภรณ์  ดีสนิท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนาทิวัฒน์  โสพิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมลโนช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธันยพร  โลไธสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธาดากร  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธาวิน  สมงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธีปกร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธีรเมธ  แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนภัสกร  ยินดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนลินญา  ผะงาตุนัตถ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนวรัตน์  ยงทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนิภาพร  ผูกดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนีนนารา  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปฐมพร  โล่ทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปณิสรา  ดีจ้าย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปรรณพัชร  เสนาบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงประภากวิน  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปรัชญา  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปัณสิตา  นุสริต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุขเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเปรมณัช  มัดทุรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงผลินภัทร  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพรกวี  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพรรณภัทร  เห็นจงชม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพรสรวง  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพศิกา  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพัชรพล  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพิชญะ  อินทรเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิชญาภา  ผลสมหวัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพิชญาภา  หามทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพีรดา  สุนินทาบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเพียงอ้อ  นานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภคอร  ปิงจุลัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัคชิสา  สุขนวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภัคนันท์  สมคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภิรวัฒน์  วันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรมิตา  เดโชพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายรัชกฤต  มุตตะโสภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงรัตนาพร  สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวรรณณิศา  ตีประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวรวรรณ  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวรินทร  เสาร์ทอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวริศรา  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวริศรา  สำราญใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวิภาดา  สีโท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิยดา  พูนประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศลิษา  ตาติยะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงศศิธร  ชิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศศิภา  คุชิตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชมพูพื้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสิรภพ  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสิริปภัทร  ศศิผทีป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุธิมา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสุรภัสสร์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสุวิชา  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอนงลักษณ์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอเนชา  ไชยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอริษา  ศรีชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอัญพัชญ์  อนันต์ภัทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอัญวีณ์  อนันต์ภัทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอัมรา  แป้นทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอาริษา  ทศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอำนาจ  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอิงรัตน์  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกนกวลัย  งาหอม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงกรกมล  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์รักษา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมดี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงนงลักษณ์  สีลาวกาว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงนัฏฐา  พร้อมเพรียง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงนุชรี  พันธ์ชัย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงบุษกร  ช่วยสัตย์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงปพิชญา  ยิ่งอินทร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงภัณฑิรา  คำแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายภานุพงศ์  ดวงดี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงรัชนีกร  สมสวย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายรัชโยธิน  ไชยโคตร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายรัฐภูมิ  รัตนวัน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายรัฐศาสตร์  รัตนวัน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงกนกกร  งามล้วน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกัญชลิกา  อาษากิจ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วศรี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชมพูนุช  แม่นงาม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวณัฏฐกมล  งาหอม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายณัฐพล  ถาพันธ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
702 นายดลสุข  สุขเกษม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นายธเนศ  สมตั้ง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายธีระทัศน์  สีสิ้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงนัฐชา  อ่อนลี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงนันธิดา  เข็มแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงปรารถนา  เทียนแก้ว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวปลายฟ้า  สุขบำรุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวปิยรัตน์  สุขบำรุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สติภา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กะทิศาสตร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นางสาววรรณวิสาข์  ลักขษร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงศิริประภา  ศิริวงษ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวศิริลักษณ์  สาทิพจันทร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายสกลเกียรติ  แม่นงาม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายสนธยา  หงษ์สนิท โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสิปปกร  วิเศษชาติ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวสิรภัทร  พูลลาภ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวสุวิมล  ผึ้งทัศน์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวโสรยา  บุญภักดิ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงอลิษา  มิทะ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผมน้อย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจิรชยา  สุทธิสน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมโสม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชลพัฒน์  วงค์ศรีชา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชัฏชฎาภร  พรมศร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชิดชนก  ท้าวทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณภัทร์วรํญญ์  เจือจันทร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลโสภา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายบวรลักษณ์  จันทร์เทพา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพนัตชา  ลบแท่น โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเชิด โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงรวิภา  ไสโยธา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญธรรม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวรัญญา  จิตต์วงษ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสมฤดี  ยิ่งอินทร์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสิริมา  จินพละ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเยี่ยม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายชาญณรงค์  เจริญผล โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายบูรณ์พิภพ  นรดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ป.5 คณิตประถม
742 นางสาวกิตติยา  ดวงอาจ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายรชต  พงษ์ชาติ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณัฐธิดา  รางศรี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภัทรพร  แสนบุญเรือง โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวรรณิดา  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวิทยา  เรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกวิน  สมร่าง โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเดื่อ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายกันตพงศ์  แสนกล้า โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ม่วงสาย โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายจักรภัทร  คุตชิตา โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายจักรวาล  อิ่มสำราญ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายชิษณุพงศ์  ดอกษร โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายทฤษฎี  ขันตรี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนิตยาภรณ์  เกษามา โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายพัฒนวงค์  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพิชญาภา  ละมูล โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายภูริพัฒน์  คะยูง โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสุภาวดี  คำงาม โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงกนกพร  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิมมา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายกิติศักดิ์  พลึกรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงกุลพิธาน์  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงเขมรินทร์  สุนทรานุช โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายจตุพร  ธุระกิจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงชมพูนุช  ตาดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงชุติมา  กันเชียง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายณรงค์กร  สายบุตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายธนภัทร  สุมาภา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงธันยาพร  อุ้มเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายธิติสรรค์  พันธมุย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายนวพล  แก้วกอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงปนัฐดา  เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงปนัดดา  ปานทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์โสดา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงปิยะพร  เงาทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสวย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายพงษธรณ์  คนองมาตย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายพัชรพล  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงภัทราพร  ทาปลัด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายภูรินาท  นคราภิบาล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงรินลดา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดาทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงรุ่งไพริล  ศรีตะแกะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายวรากร  ดาศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงศศิวรรณ  พันธ์พวง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอมิตา  ชาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายอาทิตย์  ภูนางาม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอารียา  เกิดพระ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
794 นายกฤตกร  วิสุมา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวกุลธิดา  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวจันทร์จิรา  ทองเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นายจารุวัตร  แสงศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวชุติกาญจน์  วุฒิยา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวญาณภัทร  ปะวะภูชะโก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายณัฐธินนท์  หงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นายณัฐวุฒิ  สุขลิตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นายธนากร  พันธมาศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายธีรภัทร  การะพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวนารีรัตน์  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวนิริมนต์  ลาหัวโทน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นายบัณฑิต  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นายปาราเมศ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นายพีรพัฒ  คำวัง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวภรณ์ทิพย์  อนุวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นายรวิภาส  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายวัชรพล  ปาหา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวศิริวรรณ  เตรียมค้างพลู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวศิริสุดา  เหล็กนวล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นายสรวิศ  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวสายใจ  พลอาจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นายอาทิตย์  สร้อยโฮ้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดอุรา โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงจันจิรา  จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายญาณธร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงนันธิดา  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายจิรสิน  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนาทรัพย์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายนนทกร  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ้งรักษ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปริชญา  เกษศิริ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปาลิตา  หมายสม โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิมนภา  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงมนต์นภา  ศักดิ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงโสด โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสิริธาร  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายสุภทัต  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกมลวรรณ  เอสันเทียะ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชนัญชิดา  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงฐืติวรดา  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณรงค์ฤธิ์  บุญจะกุล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายณัฐกิตติ์  กันทลา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายตะวัน  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนัฐชัย  หอมหวล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายบริวัฒน์  ภาสุดา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงบุญญานุช  เสามั่น โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงบุษราคัม  สติพลัน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ทองแช่ม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปิยนุช  ศรีพรม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพรรทิญากรณ์  มีเงิน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภากร  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวริศรา  วันดี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงโศรยา  สะหุนัย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสวิตตา  จารัตน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสิทธิกร  เถึยรทองศรี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายสิทธิโชค  โชติยา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พัฒน์ผล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอรจิรา  เชิดสุข โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอัปศร  เหนือคูเมือง โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงกรรณิการ์  สมดอก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายกฤตยชญ์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงเขมวรินทร์  เพชรฉลู โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายจิราภัทร  คำนึงชัย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงชนิษฐา  ดาบชัย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขบวนกล้า โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายตะวัน  สอนผม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายตะวันฉาย  สีหาวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงทันญาพร  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายธนภัทร  สุปิงปรัส โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายธาดากานต์  สุขแสก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายธีรภัทร  ดีสม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงนภารัศ  น่าชม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงนววรรณ  มณีสด โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายนิธิภัทร  วรรณทอง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพรพิมล  ทึงดา โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายพิพัฒ  เพ็ชรใสดี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายภูรินทร์  ตนกลาย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงลลิตา  พวงลัดดา โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงวิชญาดา  สาคนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายศราวุฒิ  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายศาสตรา  ทรัพย์อุดม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายศิวกร  วัดประโคน โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงสิราวรรณ  เหมือนนึก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอริศรา  สุขแฉล้ม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงกรทิพย์  บุญไชย โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายกฤษฎา  สมานรัตน์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายก้องภพ  เสนผาบ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สันตวง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขศรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นอินทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงญาดา  แดงศิริ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดรัก โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายณัฐพล  ตุพิลา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงนิรชา  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงปภานัน  ลายสนธิ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพัชรภรณ์  สุขแสวง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภัทราวดี  ดีปรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงมณีพร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงมณีวรรณ  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงเมธินี  ทิมินกุล โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงรมิดา  ทิพยวัฒน์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงรุ่งทิวา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงวิสสุตา  ทองนำ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงศนิ  สติภา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงศศิธร  ธงทวี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายกระสุน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงอนุธิดา  กระแสร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอรุณี  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอลิศรา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอาภัสรา  เสริมผล โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอารีสา  แอกทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงไอลดา  ไหมทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายกฤษณะ  สุขประสพ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกัญญพัชร  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายกันต์ดนัย  ทาเพ็ชร์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายกิตติพงษ์  ปรระไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงจินตนา  หิรัญรัตน์ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายชนินทร์ธร  ขาวงาม โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายไชยวัฒน์  สืบเสาะจบ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงซากุระ  อุเมฮาระ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงฐิติกานต์  วรรณทอง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายฐิติภัทร  มูลมั่งคั่ง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายฐิติวัฒน์  กลุ่มในเมือง โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายเทพทัต  ใยแดง โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายธนกร  บุญธรรม โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนกลั่น โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นิราศภัย โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงธิติมา  วรรณทอง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายนพกร  ภาสดา โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงนัฎฐณิชา  แพงแก้ว โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงนันทิชา  ตินานพ โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงนิชนัน  บุตรเทศ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตะลาโส โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายพงศกร  ทรงวาจา โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายพงษ์พาณิชย์  พยุงสกุล โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงพรกนก  แก่นทอง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงพัชรวลัย  แก้วดำ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงสิมมา โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายพีรวัส  พริ้งเพราะ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายพีรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายภคพล  ลุระจันทร์ โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงภวิกา  กริตยวงศ์ศรี โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายภัทรพล  ศิลปรายะ โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงภัทราพร  อินทรกำแหง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงภัทราพร  เกิดดี โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงเมษา  ตั้งชูทรัพย์ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายยศวิน  แสงกล้า โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายวิวิธชัย  ลั่นทม โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงวีรยา  เชิงหอม โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายวุฒิภัทร  นิลคง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายศุภกร  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายศุภโชค  ขันธ์แก้ว โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายสหรัตน์  องค์โชติยะกุล โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ประยงค์หอม โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอัญริน  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายอินทัช  มีบุตรดี โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงเอมี  ฮัยซิง โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงกนกพร  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกนกพล  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกัญชลิกา  ใจเย็น โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แจ้งสว่าง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อุบลโพธิ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันเมือง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายจันทกร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงจารวี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงจิรัชธิดา  บานชื่น โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายจิราเจต  ศิลาวรรณ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจิรานันท์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจเย็น โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายชญานนท์  ชาญรัมย์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายชัยวัฒน์  กล่อมแก้ว โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนา โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายณัฐกานต์  กตัญญู โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณัฐธภา  เครือคุณ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  สุมทุม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงดารุณี  วาปีทะ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายไตรภูมิ  เลี่ยมงาม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายทัตพงศ์  กระบวนกล้า โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธงชัย  สมบูรณ์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธนชัย  เมียดเตียบ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงธนพร  พูลพรหม โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธนวัต  สัตยวัตสกุลโชติ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนากรณ์  หวลระลึก โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธมนวรรณ  อิดประโคน โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจกล้า โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธัญชนก  ทรงวาจา โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงธาราทิพย์  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธารินทร์  ภักดี โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธีรดา  นามเวช โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธีรเดช  ตะลาโส โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธีรเดช  บุญยะรักษ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธีรภัทร  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนราวิชญ์  ราษีทอง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายนัฎฐวัฒน์  ลอยเลื่อน โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนันทิชา  สามารถงาน โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนิดานุช  มัทธุรี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนิศิลา  สุขยินดี โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดุจเพ็ญ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์บุญถึง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงประภัสรา  เม็งประโคน โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงประภัสสร  กอรปกิจงาม โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปาริชาต  น่าชม โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปุณยาพร  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงพรกนก  ติมุลา โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพรรณกิจ  พลีดี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพัชรภร  อยู่สวน โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภูเทพ  เจียมทอง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงมนฤดี  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงยิ่งมณี  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายยูฮารัญ  ปิยไพร โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายรัชพล  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงรินรดา  ภูไหมพรหม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงรื่นฤดี  ชัยโชติ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงลักษณ์นารา  พลเรือง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงลักษิกา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีเครือดำ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายวรวิทย์  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวรานนท์  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายวันทพร  ทรงวาจา โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวิลาสินี  ยิ่งมีดี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงสุชาดา  เกิดสบาย โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลืมไม่มิด โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายอชิตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงอรไพลิน  พอกกล้า โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายอัครวินท์  เบ็ญเจิด โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอิงอร  อ่อนอ้วน โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงธีริศรา  ประหยัดวงษ์สิน โรงเรียนบ้านโคกทม ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงปิยรัตน์  ชูชื่นพรม โรงเรียนบ้านโคกทม ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงลลิตภัทร  จำได้ โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงลักษิกา  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายวรฤทธิ์  พรหมนุช โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศิริพรรณ  เชี่ยวชาญยิ่ง โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัชชา  ชั่งสุข โรงเรียนบ้านตานี ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงวิมล  ศรีลาสน์ โรงเรียนบ้านตานี ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงสโรชา  รัตน์กรณ์ โรงเรียนบ้านตานี ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายเสกสรร  อย่านอนใจ โรงเรียนบ้านตานี ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงญาณภัทร  แฮะประโคน โรงเรียนบ้านตานี ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสาธินี  ควรคำนึง โรงเรียนบ้านตานี ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุมา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกมลพัชร  ปรังประโคน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกรกนก  เกิดเหลี่ยม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกันยาพร  เนียมถนอม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายกิตติคุณ  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกุลกนก  บำรุงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงขวัญกมล  กลับมารัมย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายคณิน  เบิกบาน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายจเด็ด  เกศนี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงจันทนิภา  เสริมผล โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายจิรชัย  สุดใสดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายจิรพัส  หอมตอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายจิรศรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายชญานนท์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายชลันธร  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายชายฤทธิ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายไชยพัฒน์  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงณัฐมน  บำรุงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เครือศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธนกร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดเพชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายธนภัทร  มีงามดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธนากร  บุระ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธนายุต  ขบวนงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายธเนศ  แสวงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงธัญชนก  เทียบมัง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีราม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธัญรดา  ประดับศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธีรภัทร  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธีรภัทร์  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรเกิด โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายนนทพัฒน์  ธุมา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนฤมล  ยอดกระจาย โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายนันทวัฒน์  สังเกตกิจ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนันธณัฐชา  ศรีราม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงน้ำฟ้า  แก่นงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายนุขากร  การภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนุชนาฎ  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายบรรณวัชร  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สมบัติ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายปราชญ์  เงางาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปัญญาพร  มิลธรณ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปาลิตา  ปักกระโทก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปิย์วรา  สืบสาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพงศกร  ฝูงใหญ่ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายพงษ์พันธ์  ปรากฎสยาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพรชนัน  สังเกตกิจ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพรพิพัฒน์  เทียนบัว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิตสิงห์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายพสุเทพ  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพัชรพร  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพัชรพร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพัสกร  ขบวนงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพิมพิกา  วันช่วย โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายยุทธนา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายรัชชานนท์  เข็มเอี่ยม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงรินรดี  สมนิยาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดเพชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงวริศรา  สุขแสงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ชิรัมย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายศตวรรษ  แถบน้อย โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศรัณยา  เชนุยาว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศรายุธ  จันแดง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมนิ่ม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศุภสุตา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายษมาภรณ์  มุ่งมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสโรชา  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสิริวิมล  ภิรมย์ปั่น โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุกัญญา  เจนจัด โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสุมิตรา  เอี่ยมคำจันทร์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงโสรญา  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอชิรญา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายอภินัทธิ์  ใยยอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอริสา  สมนึกตน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายกิตติชัย  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงเกวลิน  ดียิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วันดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายจิรภัทร  สายแสงสว่าง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายณัฐพนธ์  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายธนากฤต  เวียงวงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงนลินี  ใจกล้า โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงปภานัน  สุขไกร โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายปัญญาวิทย์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายพงษ์พล  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายพรพิภพ  หาญทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายพิพัฒน์  สมัย โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายวีรชน  ไวแสน โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายศิวกร  รองพล โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายศุภวิชณ์  พิมชัย โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายสิทธิ์พงศ์  มั่งมี โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงอชิรญา  ปิยะไพร โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงอดิษา  มณีวรรณ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงอินทิรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายกฤตเมธ  บุญอนันต์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ฤกษ์กำยี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงจรรยา  สุขสงวน โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงจิตตินันท์  วิชะระโชค โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณัชชา  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกสี โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายณัฐวัตร  รอบรู้ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงทาริกา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธัญรวี  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธีรศักดิ์  สุโขรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนภสร  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนันทิกานต์  เวียงวงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายนิธิกร  สังข์โกมล โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงพนิดา  คงสมพงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายพัชรพล  สติพา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงเพียงพอ  จันทร์สละ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภูรินท์  ใจพินิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงมณิการ์  พื้นพรม โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายมนัส  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายวงศกร  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายวรเทพ  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงวรนุช  ศรีพรหม โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญช่วยแล้ว โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงศิรญา  นวลโสภา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงสมฤดี  หอมยี่สุ่น โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายสุทธินัย  หาสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายสุทธิพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สำราญใจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายอาทิตย์  โปรดสูงเนิน โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายอิทธิพล  หาญทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1189 นางสาวกัณวิภา  เสาะโชค โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงจิราพร  แสงศรี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมัครสมาน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงธนิกาภัค  ยืนยง โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวเบญจมาศ  นาคนวล โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาววรรณรดา  ทวีชาต โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงศศิกานต์  ประคำ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายศิวกร  แก้วดี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวอภิปรียา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวไอรดา  คำสด โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงจารุภา  ไหมทอง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงชนิดาภา  บำรุง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กชายชาญวิทย์  ทองเพลง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงโชติมณี  โคตรภักดี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงณัฐธยา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายณัฐวัฒน์  สีดา โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงดารินทร์  ยาจิตร โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงทาริกา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปาลินจิต โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงปาลิตา  สีหา โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงพิชชาภา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กชายยุทธนา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายรพิพล  นพสูรย์ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงศิวัตรา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงสนธยา  วงศ์พานิช โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงส้มโอ  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงโสรยา  เชี่ยวดี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายหาญณรงค์  สนิทพล โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงอมรรัตน์  คบด่านกลาง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงกรนันท์  รอดทุกข์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดทุกข์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวกุลนันท์  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวเกศริน  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงเกษราพร  บุญละออง โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวจันทิมา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายชัยภัทร  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายณัฐกิตติ์  ขอสุข โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธนัชชา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงนันทิชา  บัวไถล โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 นายนิรวิทย์  สุพารัตน์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายประวิชญา  อัดใจ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงปิยะนุช  ชะอุ่มประโคน โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพรรณวิภา  มะลิทอง โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายพรวลัย  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวมณฑิรา  มาโพธิ์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวศศิธร  บุนตะไนย์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงศุจินทรา  สุโพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวสาธิกา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายสิงหา  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านตะโนน ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงสุดารัตน์  สมบัติดี โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงสุนารี  เกื้อกุล โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 นางสาวสุภาดา  มุกดา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวหทัยรัตน์  สีดา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอังคณา  วรรณา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกฤติกา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงเกวลิน  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงจันทร์ธิดาพร  ศิริตา โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงญาณิชา  จันทร์หา โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฏฐา  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงดลยา  มีมงคล โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงนาริกา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงเปรมปรีดา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงสุรินทร์รัตน์  ฉัตรทอง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายอนุพงษ์  แซงดาว โรงเรียนบ้านตะโนน ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงจณิสตา  ดอนบ้านเขียว โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงจีรภัทร  จิมานัง โรงเรียนบ้านตาคง ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงณัฐนันท์  แรงหาญ โรงเรียนบ้านตาคง ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายณัฐพล  สีสวาท โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงธัญสุดา  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านตาคง ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงนิพาดา  วงค์สีชา โรงเรียนบ้านตาคง ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จันทรา โรงเรียนบ้านตาคง ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงภัทธิตา  ชารีชื่น โรงเรียนบ้านตาคง ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์สีชา โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงกาญจนา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงกานต์นภัส  ลีสี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายคุนานนท์  วงศ์สาลี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจรรยาพร  ทิพย์เป็นรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงจินดารัตน์  รัตนา โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงจิรนันท์  ศิลาลาย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงจุฬามณีย์  สุขรอบ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงชนิดา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายชัชวาล  ลีสี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายชัยวัฒน์  พูลเลิศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายชินวัตร  จิตรโสม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุกดาหาร โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงฐานิดา  พลศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กชายณัฐพนธ์  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายณัฐพัชร์  หมีแสวง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วดี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายณัฐมนัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายติณณ์  ลำมะนา โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายทรงชัย  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีบุญ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงทิวารัตน์  ลีลาน้อย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กชายธนโชติ  ฉิมงาม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กชายธนาวัฒน์  ลายคราม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงธันยพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายธาริน  โค้วไล้ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายธีรนันท์  จำนิล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายธีรภัทร์  หิตมูล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กชายนครชัย  แก้วน้อย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายนนทภัทร  ธรรมพร โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กชายนพวินท์  จันทะวารินทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วีระวงค์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายบัญญพนต์  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงเบญจมาศ  สิงห์มาศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพิศาล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายปองพล  วงขึง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กชายปัญญา  มหาวงค์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายพงศกร  เป็นผล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองเต็ม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กชายพีระพันธุ์  พิมพิศาล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายภคิน  ปะวันเนาว์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายภัทรพงศ์  กระดานพล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กชายภูมิภัทร  พัฒน์พันธ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กชายภูศนพงษ์  ปราถนา โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เป็นผล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายฤทธิเกียรติ  ประดับวงษ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงวนิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงวรรณพร  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงวรัทยา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายวัชรพล  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กชายวีรภัทร  ขันบุ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงศศิภา  ดาบจันทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงศศิลดา  ละเริงรัมย์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายศิรวิทย์  สีดา โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายสรวิชญ์  พุดลา โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงสรินยา  วังภูงา โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายสันติสุข  สาระภาพ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายสิทธิพงษ์  วันยะ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายสิทธิรักษ์  ชัยพิบูล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับวงษ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงสุชานันท์  แหวนวงค์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงสุพรรณษา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงสุภานัน  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ปะวันเนาว์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายอครชัย  เป็นผล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กชายอดิศร  กัลยาคู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายอดิสรณ์  แสงเพ็ง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงอธิชา  สุขพร้อม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายอภินันท์  เข็ญคำ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงอริสรา  อุปครุฑ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงํธัญวรัตน์  วันลิโก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงณัฎฐวิตรา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงนันธิชา  ทาทอง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมราช โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงอภิญญา  ทวีชาติ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงประกายแก้ว  ชาญเชี่ยว โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงพรรณรมณ  สิทธิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 นางสาวลลนา  ฝ่ายกลาง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 นายอนุวัฒน์  ทวีชาติ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงกาญจนา  สุภาพงษ์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงชลธิชา  บุตรทอง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงธีริศรา  ใจมนต์ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปาริสา  หล่ำแก้ว โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอภิสิทธิ์  อัคชาติ โรงเรียนหนองโสนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายปัณณธร  เรื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงกนกรดา  ตินานพ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงกมลพรรณ  พลแสน โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงจริยาพร  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายชุติเทพ  ยงยิ่งพูน โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธัญชนก  ช่อเมืองดี โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธานุรัฐ  ประเมินชัย โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายปิติกร  ชูชื่น โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงยุวดี  นามประโคน โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีคุ้ม โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายสธน  ทองดี โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสโรชา  บันเทิงใจ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายสัญชัย  ทรงสมมี โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายสุรชัย  แท่งทอง โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกรชนก  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายกฤษดา  สีสัน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกัญยาณี  งามเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตัดประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีนิลแท้ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายชนตวัน  ตุ่มผะกา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงชูศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงดาราวดี  ศรีบุญรักษ์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธนภัทร  สัตวุธ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงธารธารา  พันหล่อมโส โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายธีรยุทธ์  ยอดจงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายนพพล  นามวิเศษ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายนพพล  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงบุญสิตา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายปกร  โสดา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงปนัดดา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงปาณรวินท์  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายพงศกร คงชูศรี  คงชูศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์เนตร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงภัทธธิดา  ณรงยุทธ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงวิภาวรรณ  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงศศิการต์  เห็นทั่ว โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายศุภฤกษ์  สุระสร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายสิทธิโชค  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายอนุพงษ์  สุขสนั่น โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายอาทิตย์  จันทร์สิงห์ขะ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายอารักษ์  อารักษ์ นะราวัง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พิลากุล โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเอกภพ  ปานะโปย โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงกิตติกา  แก้วหอม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายธนากรณ์  พูลลาภ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงนนธิชา  แก่นทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายบารมี  จอมคำสี โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์สว่าง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงผไทมาศ  จันทร์เจริญ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยสุภา โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชฎาทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายสิงห์ขอน  ชัยสุภา โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายอิสรภาพ  มณีศรี โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายคฑาวุธ  ทองนำ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงจีรนันท์  มณีสด โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงชฎาพร  สงวนแบบ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายชานน  สำราญใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายญาณวัฒน์  กรีฑา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงญาดาวดี  กันทา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงณัชณิชา  สุขแฉล้ม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายณัฐดนัย  เสาว์แดน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณัฐวลัย  เพราะคำ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายธนวัฒน์  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงธนัญญา  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายนพสิทธิ์  สมานดวง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายนิธิพัฒน์  ขุนภักดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงบัณฑิตา  นกงาม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายปรเมษฐ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงปวีกรณ์  บวนขุนทด โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงปวีณา  หมายรอดดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ทิพจร โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายปุณยวีย์  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าณรงค์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายพีรณัฐ  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงภัทรพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงสุทธิกา  สมานดวง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายอโณทัย  ด่านส่งเสบียง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายอนุรักษ์  พอกสนิท โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงอมรรัตน์  แพรต่วน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงอริสา  ทนงตน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงกาญา  กังวาฬ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กชายเกียรติภูมิ  จุกหอม โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงจิรฐา  กลางวาปี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายชนาธิป  พูนเสงี่ยมศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงชลกนก  สิทธิสังข์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงชีวนันท์  มณฑล โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงฐิตาพร  นนท์เต โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดียิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงธนภร  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงปริชญา  อุรารื่น โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงปรีชญาน์  เติมทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงปารมา  ทรัพย์มาก โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายปุณณพัฒน์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองลาย โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีทองสุข โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายศรัณยพงศ์  สมยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพฤกษา  ชมชื่น โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงรุจิรา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายสรายุทธ  นพพิบูลย์ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงสายรุ้ง  กระแสโสม โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงสุดา  สุขดี โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กชายสุริยัน  อำนวย โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงกันติยา  นึกชนะ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงปิยนันท์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายพิพัฒน์  ดีนาน โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขดี โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายสุขสวัสดิ์  แก้วเก้า โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายสุริวงศ์  สำรวมจิตร โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายอภิรักษ์  หมายเลิศหล้า โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอรชร  นพพิบูลย์ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงอังคณา  นึกชนะ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงกัลยา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายธาวิน  อาระสา โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์บุตตะ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วสวย โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมฤทธิ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายนพอนันต์  มั่นทอง โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงพรสวรรค์  นิสัยดี โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงภิรมพร  พาสมบูรณ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กชายภูมิทัศน์  ชัยโคตร โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงศิริวรรณ  ส่งเสริม โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จำปาแดง โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายสหชัย  ธรรมบุตร โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายอดิเทพ  ศรีโสภณ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงกรกนก  เสาหิน โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงกุลธรา  บุญล้อม โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายณัฐกร  ผมน้อย โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายณัฐพล  สีดาวงศ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายณัฐภูมิ  สาลีพิมพ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายธีระนัน  สมคณะ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายนเรศ  บุญเมือง โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  อาจประสม โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายประเวทย์  ไกรสุข โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายพงศกร  ทองคำ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายพยัคฆ์  เสียมทอง โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่มุกข์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายภูภูมิ  พาศิริ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงมณีมณฑ์  บุญเยี่ยม โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงเวียงจันทร์  ทักษา โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสุนิสา  ธรรมานุสารกิจ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กองแก้ว โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงขวัญอุมา  พิลาดี โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงจารุวรรณ  สมัญญา โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงชลธิชา  กุลเมืองน้อย โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรโน โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายฐิติพงค์  คำมาตย์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงณิชานันท์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงบัณฑิตา  มานุสนธิ์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงพัทริกา  คานงอน โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายพิสิฐพงษ์  สมหงษ์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายภาวิต  นุกิจ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทองสาย โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงสินีนาฎ  อินทร์นุช โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงสุวนันท์  บุญต้อง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงกนกทิพย์  เป่งทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกนกนิภา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายกษิเดช  แบ้งกลาง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกัญญาพัขร  ธรรมบุตร โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงกัลยา  หาสูญโญ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงเกศรินทร์  ปทุมวัน โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงจารุกร  ขาดทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัดทุมมา โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงโชติกานต์  วรวิเศษ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายเดชา  พรมเดื่อ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เทิดชาญกิจ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายธนภัทร  หงษ์สอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายปกรณ์  หอมทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงมณีเนตร  กันใจ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายวทัญญู  ทองทับ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายวรวุฒิ  หาญยิ่ง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายสุทธา  รุจิยาปนนท์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงสุนิษา  บุญภักดิ์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงสุภัสสร  ดาวผักชี โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงสุภัสสรา  ธรรมนุส โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงอินทุอร  ควรคง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายธนาดุล  วสุวัตร์ โรงเรียนบ้านกระวัน ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงนภสร  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนบ้านกระวัน ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสวงสุข โรงเรียนบ้านกระวัน ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงจิรัชญา  สายกระสุน โรงเรียนบ้านกระวัน ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงจิราภัค  ท้าวไทยชนะ โรงเรียนบ้านกระวัน ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  บุญญัติ โรงเรียนบ้านกระวัน ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงกชพร  ศักดิ์สูง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยสาร โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงชลิดา  แก้วสำราญ โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงชุลีกร  ใจเพ็ง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วหลวง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่เหว่ย โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงปิยดา  ชาวนา โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กชายสุขี  ศรีเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กชายสุทัตตา  สมาชิก โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงสุรวิชญาณ์  ลานอก โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงเอมิกา  ชัยพร โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองเกษ โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงกิตติมา  โสริญาติ โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงจิตตรา  สมร โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์สุข โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงชุติมดี  นิลเพชร โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงณัฐวิภา  กอกหวาน โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนแสง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงธัญชนก  เกตุมณี โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงนันณภัทร  บุญเสริม โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปาริชาติ  ระหาร โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายพลสิงห์  เอียงทอง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงรินรดา  ดวงใจ โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงรื่นฤดี  เอียงทอง โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงวราภรณ์  สงศรี โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังวรณ์ โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงอรวรรณ  เนียมงาม โรงเรียนจตุคามวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกุลรัตน์  อุดหนุน โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงรุจิรา  คำผล โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงสุฐิตา  มุมทอง โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงอรอุมา  นุโยค โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดวงศรี โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายชยุตพงศ์  คำผล โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคเขียว โรงเรียนเพียงหลวง8ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงกรรณิกา  ทางาม โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.4 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เสาศิริ โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงธนพร  วิจิตร โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงพลอยปภัทร์  สุขใส โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงแพรทองธา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ช่างเกวียน โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงอรอนงค์  พิมพะ โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คะหาญ โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงธนัชชา  กันทะเชียร โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงปภัสสร  ส่งกุล โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงพัชรา  วัดถุมา โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงพิชญา  ชินราช โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงวรรณวิษา  ไตรพรม โรงเรียนบ้านตอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใสยิ่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศาลางาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงขวัญกมล  บุญคง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงเข็มอัปสร  บุญเนือง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพลาพลิง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายปกรณ์เกีรยรติ  ทองยวง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงปทันฑิญากรณ์  วงษ์ฉลาด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญคง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงภัทรอัปสร  บุญเนือง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงเสาวภา  เพลาพลิง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงอภัสรา  แจ่มใส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงกชพร  คณทา โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงกรฎา  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเกศรา  จันทร์ทะเมนชัย โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงขนิษฐา  เหลือมพล โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงจีรภา  เสาว์ทอง โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงฐิตินันท์  หารวงษา โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงณปภัช  พลวงษ์ษา โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสำ โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงณิชาพร  ปานทอง โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงธิดาวรรณ  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงปนัดดา  แสงศรี โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงรัชนีกร  ชมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงวชิราพร  งามวิลัย โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายวรฤทธิ์  บุญเย็น โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงวรินทร  ป้องสา โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงสุนิษา  ภูนาถา โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงอรพิมล  มั่นจิต โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.ศรีณรงค์) ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายธีรพงษ์  บุญเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กชายรัฐภูมิ  ชูรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงชนัญชิดา  กองทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงศิรินทรา  อินสุชัย โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงสุกัญญา  สารสุข โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงกรกมล  ระยับศรี โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงกัณณิกา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงณปภัสร์  โตสุข โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงณปภา  งามสอาด โรงเรียนบ้านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณีรนุช  บุญยอม โรงเรียนบ้านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงธมนันนิษฐ์  กางหอม โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงนันทิยา  บุญสอน โรงเรียนบ้านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงปริญญากร  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงพนิตาพร  สารเวก โรงเรียนบ้านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงวนิดา  พุกซื่อ โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงวริสา  ดอกกระโทก โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงวาสนา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงวิจิตรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายศุภกร  หมายหมั่นกลาง โรงเรียนบ้านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายศุภวิชญ์  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนบ้านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์อ่อน โรงเรียนบ้านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสุวิมล  บุญเหมาะ โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกรชนก  กองสุข โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงณัฐริกา  สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงชมนรรฐ  พัฒน์สิงห์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวธิดารัตน์  ธรรมธุระ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาวน้ำฝน  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 นางสาวแพรไหม  ไวเรียบ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงนิภาพร  วรไกรราษฎร์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงมนิสรา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายทวีวัฒนา  ยืนยงค์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์สวรรค โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กชายศุภกฤต  บุญหยาด โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1654 นายธนกฤต  ประสงค์เสียง โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 นางสาวปนัดดา  ด้วงสำรวย โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงเกศรินทร์  ต้นทองคำ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงปนัดดา  จรุงพันธ์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายวัชรพงษ์  งัดโคกกรวด โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายชาคริต  กำจรกลาง โรงเรียนบ้านราวนคร ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงวราภรณ์  สีนา โรงเรียนบ้านราวนคร ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงวันวิสา  ปาโสรักษ์ โรงเรียนบ้านราวนคร ป.6 คณิตประถม