รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงขวัญมุก  หอมมาลา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวรรณิกา  ชะเนินรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แหล่งสุข โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราภา  บุญโสม โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์สีดา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงฐิติมา  เกตุดวง โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพล  มีของ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพชรพล  จันทร์เสน โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสไบแพร  พาลอุ่น โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอชิรญา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
11 นายณัฐวุฒิ  พาลอุ่น โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญถม โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพัชริยดา  คันชั่งทอง โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ม.1 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวภัทรธิดา  เหลานาเลา โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอรปรีญา  โถทอง โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเกษกวินทร์  ทรงชาติ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายปิยะวัตน์  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทำนักสุข โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทียบแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชฎาพร  หลุมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบัณฑิตา  อัดโยโค โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุญณิสา  โสนิราช โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภสิทธิ์  โสมชม โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอินทิพร  ศรีละออง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์อุดทา โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุรถาวร โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุชาดา  บุญเย็น โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
28 นายนภัสกร  ปัญญารักษ์ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายสณธิ  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีหล้า โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ใจธรรม โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอริสา  ผลช่วย โรงเรียนบ้านยางบ่ออี (ชุมพลบุรี๓) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกำชัย  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธาราทิพย์  ชีวาจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนพินประภา  โอบอ้อม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปทุมรัตน์  สร้อยจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปาลินี  เสาว์ทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชรี  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภรภิภัทร  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภัทรกุล  บุญล้อม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เดือนขาว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศศิกานต์  เหลาคม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิริกานต์  ปิโคทัง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเศรษฐวุธ  มงคลสุภา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอนุภาพ  สอนสันติ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกันยาวรรณ  โกยรัมย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายจิรสิน  กำจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิราภัทร  ศรีทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายฉัตรดนัย  วงศ์เจริญ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชลธี  รัตนพันธ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงญาดา  เอ็นดู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณรัณ  ศาลางาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เมืองมาก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิยะดา  กะการดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปุณยาวีร์  อ่อนอินทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพรทิพย์  ก่อแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ไตรโสม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเพชราอาภา  ผายสุวรรณ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายยศกร  ลอยประโคน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรวิสรา  พรมศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรกานต์  โพธิ์จิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอิสริยา  จิตรเพ็ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธรกร  ดีนุช โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวีรยุทธ  ทิพนำพา โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสุทธิพงษ์  สายสกุล โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสุพลวัฒน์  หาวิชา โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาเคน โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนกร  ทำมาทอง โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายรัตนพล  พะฉิม โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสหรัฐ  วังคีรี โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอารยา  พรมรักษ์ โรงเรียนบ้านชายทุ่ง (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงขวัญมุก  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชญากานต์  พงษ์กลั่นกล้า โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐติกา  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐนิชา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญญา  บัวไกรสร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธีรวัฒน์  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงบุญขวัญ  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพลอยณิชา  คำงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพัชร  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสริตา  ภาษาสุข โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอัคคเดช  แสนเสนาะ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกลักษณ์  อินทร์เฉลิม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนภัสกร  สีขาว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปิยาภัทร  หวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวันสงกรานต์  ปัตวงศ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายศุภลักษณ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวสุชาดา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธารา  บัวสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภารดี  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงลลิตา  ชาวนายก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศุภานันท์  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริกานต์  พินประณี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุชัญญา  ยาระยาน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสุมนัส  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิดาภา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิตชญา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรัตนพันธ์  ปานเกษม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอรณภา  โสพรมมี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกล้าภวิษย์  คุ้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายกัญจน์  ลับโคกสูง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงดวงรัตน์  ลุนสอน โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปานิตา  จิตหาญ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงขวัญวริน  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงงามเนตร  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชมพูนุช  หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณกร  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพัสกร  ยอดเงิน โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสวงดี โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอิสริยา  สุขทวี โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทิพวรรณ  ขะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนาฏยาพร  ดำเนิน โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรรวินท์  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศรัณย์กร  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แปลงศูนย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญจนพร  เสริมแก้ว โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเกียรติสุดา  บุญมา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชญานุช  ตะนะไชย โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปวีณา  สอนพรม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชชานันท์  งามเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายรภัทร  สุริโย โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายวีรพล  สุขประสงค์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศสิตา  สุขสกล โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสภารัตน์  ประทีป โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายสยาม  สังข์โสม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุวภัทร  กองทรัพย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาลัย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธีระศักดิ์  ประสมหงส์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกชกร  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนพัฒน์  ประสมศรี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนนทพัทธ์  นามโคตร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพงศ์ตวรรษณ์  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพัฒนากร  บุญล้อม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชฎา  ชมชื่นดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชยา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพุทธิชาติ  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเพทาย  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรัตนพล  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุวรรณทอง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอาทิตย์  เหลามี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชลธิชา  แปลนสูนย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปัณญ์ชิญา  พลศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภาคิน  แก้วมงคล โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมณิการ์  ไชยกุดฉิม โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนวัฒน์  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านนาวอง (รัตนบุรี๔) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธันวา  เพิ่มรัตน์ โรงเรียนบ้านนาวอง (รัตนบุรี๔) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีรวัฒน์  สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านนาวอง (รัตนบุรี๔) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายฆนรุจ  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปรัชญาพร  ทองเหลื่อม โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายปัญญวัฒน์  เอกา โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอริสรา  มีนาภา โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายโทนี่  สอนดี โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธิตินันท์  ไชยพันธ์โท โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูวนาท  พรมแดน โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิกานดา  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอัจฉริยะ  อาจเชื้อ โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงยืน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกัณฑพงศ์  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกีรติเกรียงไกร  หมื่นผาล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายจตุรภัทร  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายจตุรวิชญ์  เกลี้ยงอุทธา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณญาฎา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณธิดา  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายติณณ์  สารจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เคนโยธา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายรัชพล  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอภิฐณพงศ์  รัตนวงกต โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอัชฌาภรณ์  ประสมุทร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกมลธิดา  เกตุหิรัญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรชนก  กระแสโท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤตภาส  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมเก่า โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงขวัญมังกร  สุวรรณนพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงคารีน่า  โฮลสตาด ทาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิราวรรณ  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชนกันต์  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชยุต  สุทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายโชติพัฒน์  ค้ำคูณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐกนิษฐ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐวัฒน์  กอสาลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณิชา  จรรยาวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนัชชา  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญชนก  วังมหา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีธัช  นับถือดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนนทกร  ดำรงสันติสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนภาพร  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนราธิป  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนราธิป  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนริศราภรณ์  วาทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเนติศักดิ์  สาขะจันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบุญนิสา  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปกเกศ  สุขบท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปณิสรา  สุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปภังกร  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปราชญ์  ชิตบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปุณยาพร  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศพัศ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรนภา  ปาจะ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัตรพิมล  พัฒน์กุศล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชยา  แก้มทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพิชาภพ  อรุณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิตติธาร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพีรวิชญ์  พิพัฒน์พงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพีระดา  สารสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูริชกิตติ์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมนัสนันท์  คิดยาว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายยศวริศ  มีเดชา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรดา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เชยคำแหง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายวจน์กร  แสงประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวริศรา  ยาวศิริ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวริศราสิริ  ใจกลางดุก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวิภาสิริ  เทศบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศศิขวัญ  แก้วปุ่ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสมินทร์  หมานมา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสิริยากร  ยาวศิริ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอานันทวีป  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอุ้มอารีย์  ประทา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกตัญญ์ทิตา  สุวรรณมิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกนกนาถ  คงยศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกล้า  พิมสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญจนพร  เล่ห์กล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงขวัญวริน  จันทร์เหลือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงคีตภัทร  ฉิมลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชญานิศ  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายฐปนวัฒน์  พลอำนวย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณัฐจิราภา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ต้นจำปา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขชีพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธนกร  จิตแม้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายธนัทเทพ  โลนุช โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธนาภรณ์  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายธาลธรรม  สีโยธะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธิติกานต์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเธียรฤทัย  ทองมาน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนนิชา  จำปาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายปรวินทร์  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปวรปรัชญ์  แก้วขวัญข้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปัทมวรรณ  วรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายปิยวัฒน์  เสือเดช โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปุณยวีร์  สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายพรหมรวัฒน์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัทธวรรณ  พรมงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสภาภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์อรนิชา  ผลโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายพีรภัทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพุทธคุณ  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายภัทรกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภัทรษิณ  สำรวมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภิญญดา  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายมรุพงศ์  จันทะสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายเมธิชัย  ยืนยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงรักษา  สังข์ศักดา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายศิวกร  กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสกุลตลา  สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายสงกรานต์  จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสรัลชนา  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสรัสวันต์  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายสหมงคล  เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายสิทธิกร  สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายสุขกาย  ปราสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงโสรญา  ศรีนาค โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอนุสรา  ประสพผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายอันดานันท์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอัมพิกา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอิทธิกร  สมตน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายเอกวิญญ์  สมรูป โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกมลรส  เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกรธวัช  เห็นงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกฤตพล  นามวงศ์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกฤษฎา  กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤษฎา  ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัญญภัทร  ลาภจิตต์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกานต์ตะวัน  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชัยโชติภูมินนท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทำดีกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกานต์สินี  เกษแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกุลปรียา  ขันตีกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจุฑามณี  การนา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชญานันท์  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชนิดา  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชยาภรณ์  กระแสโท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชลหทัย  เพิ่มผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชวพร  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชัยนรุตม์  พิทักษ์คัมภีร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงญาตาวี  ประดับทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณฐมน  กาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เพราะดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐรัตน์  งามเสมอ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเต็มวศิน  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนกฤต  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธนัญญา  กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธนิสรา  บุญมะยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธเนศพล  ธรรมนาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธิติยา  หอมพิลา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีรกรณ์  สีสลับ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรภัทร  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีรวัฒน์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนพพัสสร  งามสง่า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนภัทร  พรมมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนรินทิพย์  เรืองโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนันพัทธ  แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนิชคุณ  เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนิธิกันต์  นามวงศ์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายบดินทร์  เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายบวรวิทย์  ขันธุลา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บุญโต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปองพล  เชื้อหงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปัถวีธร  แก้วขวัญข้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปิยะ  ทรายทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพงศกร  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพงศ์เทพ  มีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพงศ์พิพัทธ์  ไพรสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรประภา  แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพรรณนัดดา  รักษาภักดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพันธ์เทพ  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพาทินธิดา  มะโนลัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชชานันท์  เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จรูญภาค โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพิทยุตม์  โพธิจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิมพ์กุล  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ยืนมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  อาปัจชิง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภรณ์ชนก  มีพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภานุวัชร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายมิ่งกมล  เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมิ่งขวัญ  เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเมธาพร  นากกระเเสร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรติพร  แก้วหนองฮี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงรับเสด็จ  สุรเนตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรินทร์วดี  วงษ์วาท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวรกิตต์  นิราพาธ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวรินทร  บุญครอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวรินทร์ธิรา  ทองยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวีรดา  มูลศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศรัญญา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศศิธร  รสหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิริกมล  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศุภกร  นามบุญลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศุภชัย  สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสรรัตน์  ก่อแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสรวิศิษฎ์  สุดหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสิริภัทร  งอกงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสิริฤทธิ์  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุภานิชา  เข็มทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุรารักษ์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุวรินทร์  ชัยภักดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุวิมล  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสู่ขวัญ  พรโสภณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอณาวิล  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอติกานต์  ช่างหม้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอธิชา  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอธิสิน  งอกงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอนันตญา  ทวีเหลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอัมราพร  พิศเพ็ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอัมรินทร์  ทัพกลาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอาทิติยา  แผ่ผาย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม