รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรภัทร  ผสมสี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิชญ์  เมฆอรุณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ประดุจชนม์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกวิน  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินทิพย์  วิเศษสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญพัชร  ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กมลบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัณนรีภัทธ์  วิริยะธนาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันทร์ปรุง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติกวิน  รักษาวนิชชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลนันท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายเกียรติคุณ  สุวรรณโค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายฆณากร  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วชิมาเภท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรพนธ์  จันทรเสนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณกันตา  โสนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณฐพงศ์  บุญจิราพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณปภัช  พรหมลิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณภัค  บุญมาตรณกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณรภร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฎฐ์ชาภณ  กิตติวราสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐภัทร  ขอนโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงดวงหทัย  รวดเร็ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเดือนดาว  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายตังควัฒน์  รัตนพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายตั้งปณิธาน  สุรพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกาญจน์  เสกกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนฉัตร  ศุภนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนพร  เหมือนคิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนภูมิ  สังข์โกมล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนเสฏฐ์  เฉิดฉาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธิติ  ณานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรภัทร์  เสาวนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนัชฐาพร  เรวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชูวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเบญญาภา  มนต์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปกป้อง  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปริยฉัตร  ชะเมืองรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเปรมวดี  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายพงศ์เดช  บุญร่วม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพนิษา  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรณภา  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรรณนันทา  นะรายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สร้อยสุนเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพัชร์พล  มูลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นายนนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพิศรุต  สายน้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภัทชณิกา  นึกเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภัทรกร  แท่งทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภัทรพล  บุญภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายมงคล  ชัยยะลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงมณีรัตน์  พอกจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายยศสรัล  เสาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงยิ่งดาว  ยอดสง่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายยุทธพล  สุโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  จีนรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรกาญจน์  มีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวริทธิ์ธร  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวรินทร  เกิดลาภ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวริศรา  จันทนุภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวินิตา  มีลาภ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวีรภัทร  นามวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายศานติบูรณ์  พรหมชื่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศิรินธร  บ้านกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายศิวกร  เครือเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายศิวาเมษฐ์  เบญจมาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศุภาขวัญ  บางทราย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายสรณ์สรรค์  รัฐสมุทร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสาวิกา  เรืองสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอนัญญา  กันกา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ประดับ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอริษา  พยอมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ไสยลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายอัศวณาวิน  ศรีชมพล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายอานุภัฒ  คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกชกร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกชพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกนกพร  แววดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกนกพล  ดาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนกรัชต์  โพธิ์ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกมลพร  วงศาประเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกมลพรรณ  ก้อนแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกมลพรรณ  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกมลพรรณ  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์กล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกฤตพร  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤตภัค  นะสะโต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกฤตเมธ  ธรรมโชติกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกฤษณพล  แผ่นจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกวิน  ผ่องแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกวินทิพย์  ซื่อมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกสิมา  ศัทธาพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญพัชร  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญปภัส  นามสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกันย์สุดา  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกันยากร  สิทธิศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ลายทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปะนาทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตติเดช  ภูหนองโอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกิตติพัศ  คุมโสระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกิตติภัท  ชุมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกิติญาดา  สุขสุม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกิติภูมิ  ทัพพันธ์ชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกุลภัสสร์  จันทร์สว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเกตุกนก  นะสะโต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเกศกนก  ประวาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายไกรวิชญ์  ศัตรูพินาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงขวัญชนก  เหมือนลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมนิจ  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเขมมิกา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงคีตภัทร  ช่องวารินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจักรภัทร  พงษาศิลป์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจารุพิชญา  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจารุวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิดาภา  สถิตสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรทีปต์  วันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรภัทร  สอนงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรายุส  วานุนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิลลาภัทร  ถะเกิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจีรภาส  ใจดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจีระนันท์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฉลองรัฐ  ผู้สมเก่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฉัฏฐมี  สุวรรณนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเฉลิมทรัพย์  สมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชญานนท์  ผสมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชญานิศ  สถิตอินทาพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชฎาพร  เสือแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชนกันต์  ศรีสมบุรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนนนาถ  แว่นทิพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนัญชิดา  สงวนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชนาธิป  เอ็นยอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนิกานต์  ฉิมงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนิสรณ์  แสงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชยพร  แสนสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงช่อลดา  ทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชัญญานุช  ชายพรหม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชานน  พูนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชานนท์  คำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชานนท์  พิสาดรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชานนท์  วรรณวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชิติพัทธ์  สายไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชิลี  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชุตินันท์  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงโชติกา  อุลวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงซูรีน่า  ซูดานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายญาณาทิป  ห้าวหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาณิศา  นิเรศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐานันตร์  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณญาดา  อัมพะวะสิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัชนนท์  ปลงใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  บุญมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสียงสนั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สนกาการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐา  พวิ่งรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐชนน  สายชุมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชอบมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐนิชา  คำ้ชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐนิชา  นุสายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐวรา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐวศา  โพธาราม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐสิณี  แม่นธนู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐสิริ  โพธาราม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณาณภัทร  ทองพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชกานต์  ไหมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชานาฎ  ชาติภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิชาภัทร  เลิศยะโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิชารัตน์  สีตาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงดาราวรรณ  บุญรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายตะวัน  ธรรมทักษิณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเตชินท์  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายทรงชัย  เรืออาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายทรงวุฒิ  โลเชียงสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทักษอร  คิดยาววงศ์สกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงทิพย์ธารา  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายแทนคุณ  คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนพร  พอกพูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนภัทร  ยวนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนวิชญ์  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนัชชา  กระสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนากร  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนาโชค  วรรณโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธนารีย์  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธเนศพล  โควสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ยิ้มละมัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญจิรา  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญพชชา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธัญสรณ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธารมณี  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธารารัตน์  งามเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธาริดา  วรรณธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธีรพัทธ์  จิตรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธีร์วรา  สุจินพราหมณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนงนภัส  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนนทกร  สาแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนภัสสร  รังสรรค์เมธากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนรภัทร  อวงประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนรินทร์ทิพา  จันทป โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนฤมล  จุดาบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เบ้าเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนันทนา  ใจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันทภัค  โนนคำเฮือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนันธิชา  สิทธิน้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนิชคุณ  สิทธินาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนิติภูมิ  ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนิรชา  พุ่มภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนิลมณี  ประยงค์หอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนีนนารา  เมืองงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายบารมี  สมเป็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงบุษกร  มาลีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเบญญาภา  ถะเกิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปกรณ์  ก้องกำไก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปนัดดา  ประภาสัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปพิชญา  ชูแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปพิชญา  สร้อยจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายประพัฒน์  สุขวินัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์อิฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปวีณอร  กะการดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปัญญาพร  ไชยสนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปาณสาร  จิตตธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปาณิสรา  โสสุดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปานระพี  หัตถกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กมลเดช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เนินแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปีขาล  โมกศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปุนยนุช  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเปรมบารมี  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีมาลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพงศ์นริศร์  สอนใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพงศภัค  มั่งมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพชรพล  ทองสุทธุ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพรศักดิ์  คูณสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรัชญ์นันท์  หลุมแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพัชราวดี  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญทรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพันดาว  พวกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชญะดา  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตินตะชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พาระนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสดากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิราวรรณ  แซ่ตัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพิิชญ  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพีรพัฒน์  คำสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ลาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ต้องสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงแพรวานิต  นาคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภคพร  บุญสุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภคพร  เพชรศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภวัต  อาจสมิติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วกาหนัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภัทธิรา  อุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัทรกร  ตื่นเต้นดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภัทรดนัย  ระนาดไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภัทรดนัย  ใสสะอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทรวดี  อามาตย์มนตรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทุนาบาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภาณุพงศ์  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภานุพงศ์  ปั่นหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภิญญดา  แข่งขัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แนบทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูริณัฐ  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายมนต์มนัส  พาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญราก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงรัตติยากร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรัมจ์ลภัฐพ์  แผ่นใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงรินรดา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงลภัสรดา  กอบธัญกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงลักษมณ  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงลักษิกา  บุญเพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายลัญจกร  ชัยสอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงลัลน์ญดา  สาคเรศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวงศกร  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวชิรญาณ์  พิศโสระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวชิรวิทย์  โสฬส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวชิราพันธ์  ชาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรปภา  หูไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวรพิชชา  อินทร์แป้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรรณจิรา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรรณรดา  แววบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวรรณวนัช  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวรรณวิภา  ไขไพรวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวรรณิศา  ศัทธาพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวริศรา  สุไต้ทอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวลีภร  สอยแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวันวิสา  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวันวิสา  ประเทืองใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวันวิสา  ยั่งยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวิชญานีย์  มีปะทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พรหมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สิริรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวิลาสิณี  สมในใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวุฒิเดช  แซ่คู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายศรัณยพงศ์  ภิรมย์ณรงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศศิกานต์  เสริมผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศศิธร  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศศิภัสสร  สหุนาลุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายศักย์ศรณ์  เวชยันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปุยงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศิริพรรณ  พิศวงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทรเสนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศุจินทรา  บุตรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศุภกร  ถูกคะเนย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศุภสิตา  ดวงพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภากานต์  ได้ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตรเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายษมา  ศรีสวย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสรวิศ  อินทมะโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสัตตบงกช  ชมอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสิดาพร  บุญสด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทพศรีหะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสิรกานต์  งามยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสิรภัทร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิรยาพร  วิทยาจารุรัชต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสิรวิชญ์  สำนักนิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิริภัสสร  เสียงเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสิริยากร  สงิคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมเชยโฉม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วงศ์สอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุธิมา  เกษรแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสุธี  มีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุพิชญา  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุภัชชา  ดวงรัตนกูล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุภาวิตา  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายสุเมธ  มารมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสุระปัญญา  อุดมดัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสุวัจน์  จัตตามาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คราวจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอชิระ  ครองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอดิศร  จงอบกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอดิศร  เยาวลักษณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอดิศร  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอดิศักดิ์  เกิดคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอนงค์อร  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยเสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอภิญญา  โภคทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอภิญลดา  จองอยู่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอภินัทธ์  ธุนาสูนย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอริสรา  บัญฑิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอริสรา  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอัญชสา  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอัญชสา  ทองบ่อ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัญญาธร  โมอิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอันดามัน  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ยวนใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอินทัช  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุดดีคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเอนกพงษ์  คงมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงไอซ์ริสา  พิรารรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกชพร  ฉายพึ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกนกอร  เประนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เค้ากล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกรกนก  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกรณัฎฐ์  หาญพินิจศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกรรวี  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายกฤษณพล  วิเศษแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายกฤษณพล  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกลวัชร  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกวิสรา  วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกัญณภัทร  วงศ์ทองเสริม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายกันตพัฒน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกันยณัฎฐ์  มหรรทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกัลยกร  ไขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกานต์ธีวา  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายกิตติคุณ  สำรวมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกุลณิชา  นึกชนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายโกสิน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรศรีสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงเขมจิรา  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงครองขวัญ  อ่อนหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายจรัณกร  สุวิชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายจอมทัพ  กิจบัญญัติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจันทิมา  จันทินมาธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายจารุกิตติ์  นักเสียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงจิดาภา  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงจินดารัตน์  ญาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงจิรญาดา  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายจิรสุดา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงจิรัชยา  ขันนอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงจิรัชยา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายจิรายุ  มาเฉลิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชนรดี  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชยาดา  ทรงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชลฉัตร  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงชลธร  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายชวกร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชวิศา  พวงจำปา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชาญชัย  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายชิติพัทธ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายชินภัทร  สมรวย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทินนารัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงโชติกา  พิสมัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงญาณิศา  นึกเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงญาณิศา  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายฐณกฤต  โรจนกุศล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายฐากร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงฐิตาภา  เย็นเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จีระพงศ์ประภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายณชธร  บัณฑิตเสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายณณฐ  ริรัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณภัทรธิดา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัชชา  อ่าวพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายณัฏฐชัย  อินทร์สระคู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายณัฏฐ์  พิศโสระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐฐา  ภาคพรต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐธนนท์  อภิชาติสินพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธัญภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐพงษ์  นุสายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายณัฐภัทร  เครือยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฐภาส  ธานีพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณัฐวิมล  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณิชาพร  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงดมิสา  เห็นศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายต้นบุญ  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายเตชิต  ถาวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายทวีวัฒน์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงทักษพร  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงทักษิกานต์  คิดยาววงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงแทนขวัญ  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงแทนณิชา  ชาติธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายธนกฤต  ทองวิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธนกฤต  บุญเปล่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายธนโชติ  งามมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธนพร  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายธนภัทธิ์  ลับโกษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธนัชญา  พิสมัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงธนัชพร  ขอนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายธนันต์วิทย์  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธรรมิตาว์  สุดตลอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายธราเทพ  วัฒนาเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธัชกร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  นิมิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงธัญสิณี  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธันย์ชนก  มูลศาสตร์สาทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงธิพัชชา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงธีมาภัท  ทะเกิงลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธีร์ปกรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายธีรพล  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนงนภัส  ใสแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงนภัทร  ไกรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายนรวีร์  ดีอ้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีสว่างอรุณรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายนวคุณ  อึ้งธนันต์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายนวินธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงนิยดา  อมรกาญจนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงนิษา  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนุชธารีย์  พิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงบุญญาภา  สังข์โกมล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงบุญยาพร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงเบญญาภา  พงศ์อารยะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงเบญญาภา  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายปฏิภาณ  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายปธิกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายปภังกร  อธิวรัตถ์กูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายปรเมษฐ์  ชะอุ่มดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายปรัตถกร  เจนขนบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายปราชญ์  กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปริญนิศาณ์  เศรษฐพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปริศรา  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายปวริศ  สำคัญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปวริศา  นามนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปวริศา  โกติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปัณชญา  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายปัณณวัชญ์  จรัสแสงพรสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายปัณณวิชญ์  เหลืองมณีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงปัณณารัตน์  วงศ์คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปาระมีย์  โอฬารพูลผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปาริณลดา  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปาลิดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายปุณณะ  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปุณิกา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายปุริม  วงษ์พิริยะไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปุสสวรรณ  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพนัชกร  ถมปัทม์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายพบธรรม  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายพยุงศักดิ์  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพรปวีณ์  สกุลธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพรมาตา  หลวงยี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายพลวรรรน์  ปิ่นอำพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพลอยลพรรษ  กุลสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายพสิษฐ์  ข่อยพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายพัชรภูมิ  ดีอ้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ไหมเลิศหล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายพัสกร  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพาขวัญ  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายพาใส  หวังดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิชชาภัทร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพิชญาภัค  พวงสด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงพิชาพร  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงพิมพ์ณาภร  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงพิมพ์ธาฎา  สาคเรศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  พิทักษ์ชีวานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพิรดา  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายภวินธรณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายภักดิพงศ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ปทุมวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายภัทรพล  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภัทรศริญญา  เรียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงภาสินี  วริทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายภิเศกสินธุ์  นิยมธรรมกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายภูดิศ  ร่วมศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงภูริชญา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายภูริวัจน์  ธีระธิติพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงมนัสนันท์  เข้าเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงมาริสา  ริชมอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายมาศิล  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายมิ่งมงคล  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงมินทร์ลดา  สุดสายกรวดสิรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงมีนรดา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงมุกตาภา  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายเมธัส  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายรชต  ปุ๊กไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายรัฐนันท์  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายรุ่งโรจน์  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงลินลดา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวรรณกร  ตรองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงวรวรา  ดมหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงวรัมพร  พันธ์พรสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีรินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงวริษฐา  หวังวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายวีรพันธ์  สิทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายวีรภัทร  เอ้หวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  สุวรรณพึง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงศรุตา  หวังกลุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายศวัสกร  ชาลาบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายศิรชัช  ทรงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายศิรพัชร์  เนียมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงศิริกร  สุภัควรางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงศิริยาณ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงศิริหทัย  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายศิวกร  มีโชค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายศิวกรณ์  แสนปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงศิศิรา  กมลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงศุภจิรา  พิทักษ์ชีวานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แยบดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงศุภัชยา  ประกิระสา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสิรภัทรา  หล่อวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงสุชาดา  วิสารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสุชีรัตน์  สมมีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายสุทาวิชญ์  อรศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายสุธินันท์กร  นาเรือนพรต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงสุพรรษา  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสุภาพร  ลาหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายสุระพล  แสนพรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิยานุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายอชิตะ  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายอนันต์วัฒน์  เผ่าสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงอภิญญา  คารทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอมลรัตน์  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอรชัญญา  พอกสนิท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายอรุษ  พัทธวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอลิสา  นิโคลล์ส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอัจจนา  สุทธิสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอัญชิสา  หรั่งน้อย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอาธิติญา  บุญเปล่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงอิงครัต  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอิทธิพัทธ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายอิสระ  สุทธิโยธา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายเอกวัสส์  สุจิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายโอเชียน  สกุลภัส ดูสโซล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายกณกณ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกรกมล  ไท้ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกรชวัล  ทรงเย็น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกรรณิกา  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกรินทร์  สมบัติไหมไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกรีฑา  คลายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกฤชอร  เยาวสกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกฤตญดา  มาลีหวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกวินตา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกวินปวีณ์  ศิริทัศนเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  คูกิจติเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  น่าชม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สำเภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใยย้อย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกัลยกร  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วัฒนสังขโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกานต์สินี  เหมาะทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกิตติญาดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกิรญา  โกติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกีรติกร  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกุลจิรา  รักความดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นามวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเกษญาณี  สารเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายโกศล  ต่อยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงขวัญแก้ว  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเขมจิรา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงเขมจิรา  สมบูรณ์การ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเขมพีระพร  เพ่งเล็งดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงคณภรณ์  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายคณิศร  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายคุณภัทร  โกฎหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจักริน  ชมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจักรี  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจิดาภา  คิดนุนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจิดาภา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจิดาภา  ภูลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจิตรัชตา  ประกิระสา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเจดด์  กาเจเวลสกิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเจียระไน  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฉัตรกมล  เงยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงฉัตรฤดี  เหมือนนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชญาดา  วชิรภูวดล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชญานน  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชญานี  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชญาภา  สมสวย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชณวัษก์  คำนึงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชนราน  นวลดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชนัญธิดา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายชวัลวิทย์  ดวงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชัณณชา  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชัยภัทร์  แผ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายชานนท์  นววิธไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชาลิสา  พอกเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้องดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงญาดา  กำหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงญาดา  เนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีตัมภวา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายฐานวัฒน์  เรืองแข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงฐิตารีย์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงฐิติพร  เนียรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฐิติยา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงสด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณกมล  ปรีชานนกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณชญาดา  โอษฐงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณฐกร  ชอบมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณฐกร  หวังสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณฐปพร  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณฒกร  พิศโฉม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณตะวัน  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณหทัย  สุภิมารส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัชชา  ชินเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัชชา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  วิริยกิจจา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฏฐา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐชยา  เประนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณัฐดนย์  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายณัฐดล  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐนันท์  วิริยกิจจา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายณัฐสรณ์  หุ่นดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฐิดา  เพชรพิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณาศิส  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณิชชา  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเณรัญญา  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงทองกร  ตรองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายทัตพงช์  นิธิวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงทิพธิดา  จรรยาเลิศอดุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงทิพย์จาวีร์  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธนกร  กะลีพัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนกฤต  ทมะนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนพร  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธนวัฒน์  ปรัชญาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธนวินทร์  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธมกร  นิมิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธมนพรรณ  จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธมนวลัญช์  สิทธิสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธัญญาพร  ภูตาคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่พึ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธันยธรณ์  มณีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธันยมัย  อุไร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธิญาภา  วรัมมานุสัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธิรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธีรโชติ  ภัทรวงศากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธีรพงศ์  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธีร์วรา  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธีระภัทร์  ธนาภัทราสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนพรรณพลอย  กุลสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนฤชล  ชอบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนฤพร  ปลาดลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนฤมล  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนลินนภัทร์  พยัคฆนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายนันทิพัฒน์  สาลีเทศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนิชกานต์  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายเนติธร  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายเนธิวัจน์  เซียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายบุณยวิชญ์  ศรีมะเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายบุณยสิทธิ์  สุวัณณุสส์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงบุษบาทิพย์  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเบญญาภา  หายโศรก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วทาสี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปณัตดา  จบหล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปณิดา  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงปณิตา  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายปธิกร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปนัสยา  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปภาดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเข้มงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปรวิศา  สนิทฉัตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปริยาภรณ์  นิยมชม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปริษา  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปวริศา  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปวริศา  โกสีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปัญญธิดา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปาณิสญา  สายคมคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปาณิสรา  จุฑาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปุณณภา  ชุมพลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปุณยนุช  อังศุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปูริดา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเปรม  ศิลปนาวิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพงศกร  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพงศ์ระพี  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพนิดา  อัศวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพรชนก  วังงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพรชนก  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพรทิวา  ทีอุปมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพรนัชชา  ชาติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพรนัชชา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพรปวีณ์  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพรรณปพร  ลาดทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพรรวินท์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพระพาย  กุลัดนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพลกฤต  พิกุลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพลกฤต  พิกูลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพลอยปภัส  ตาเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพัทธิชยา  ทัดศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิชชาภา  เมธาจิตติกรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิชญา  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิชญากร  นาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิชญาภา  หอสูติสิมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพิชาภพ  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สุกิมานิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพิตรพิบูล  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หาญมานพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพิมพร  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพิมพิศา  ธนสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิมสิริ  เอมี่ อานาซิค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพีรวิชญ์  อินนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพีระวิทย์  ควรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพีรัช  ลีลาเลิศพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงเพลงพรรษ  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงภคพร  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายภพณัฏฐ์  ย้วนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายภัครพลพล  มหรรทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภัทรพล  ธนทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงภัทรลภา  พรรคฐิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภัทราพร  อยู่นาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายภาคิน  ผิวผัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภาณุวิทย์  คูณวัฒนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงภูนิภา  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทันงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัฒนาเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงมนัสนิตย์  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายมรุพงศ์  พัทธวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเมธาพร  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายรภัทกร  กันสุมาโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายรวิภาส  มามูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายราชพฤกษ์  วีรวงศ์สาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ไชยพันนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายรุจิภาส  มามูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงรุจีรัตน์  รักปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงลภัสรดา  จันไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงลภัสรดา  สายเมียศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเลอลักษณ์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวรกร  ประมูลศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวรณัฐทยา  ปุรำพะกา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวรภพ  ปัตตาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวรวลัญช์  พาริหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงวริยา  ขำขันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายวัทน์สิริ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวาริศา  มูลไชยสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายวิชยุตม์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงวิชุกร  อามาตย์เสนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวิธาวีร์  บุญประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวิมุตติญาณ์  ทัดศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายวิรัชสัณห์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายวุฒิพันธุ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวุฒิภัทร  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศริญญา  สายกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศลิษา  สมานจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศิรประภา  เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศิระ  บุญบัวมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายศุกนภัท  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศุภกร  มังชาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงศุภกาณต์  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศุภชัย  ชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงศุภณิชกมล  เข็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงศุภิรัญชนา  หงษ์วิชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสกลวรรธน์  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสรรพสิทธิ์  คางคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสรามาศ  ฤกษ์รัตนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสาธิยา  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสิตางศุ์วตี  นิพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสิรภพ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสิริกานต์  เลิศสรรสิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสิรินดา  บุญคืน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสุธีกาญจน์  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุพรรณี  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุพิชชา  แป้นทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัณณุสส์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุพิชญา  หินเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุภาพร  วรัตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสุรวิทย์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอนัญญา  อุส่าห์ดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอนันตญา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอรไพลิน  ศิริตระกูลมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอรรถมลกานต์  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอัคราทร  ทอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอังสพัทธ์  มีมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอัญชสา  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอาทิตยา  อันเนลิซโบเรอร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอินทัช  อณาชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายเอกนฤน  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงโอมา  สุดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงโอมี  สุดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงโอลี  อิงสุด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนสิงห์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายชยพล  เวทวิทยากิจ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายเชษฐา  เอี่ยมวงษา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทุมแต้ม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายณฐภัทร  สระแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงธนพร  อินทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายบดินทร์  จริงประโคน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงบุณยจิตต์  เจริญเหลือ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายเอกสิทธิ์  สิทธิแสง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงฐาปนีย์  แสวงสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวเบญญา  โมกหอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวอริสรา  ดวนใหญ่ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงขวัญชนก  ขิมทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงจิรวรรณ  เครือวัลย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงจุรีรัตน์  วงเวียน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณัขพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนโชติ  ยอดงาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธนัญญา  สุขดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธิมาพร  คำภิพัฒน์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนุชนาฏ  เหล่าดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพรนภัส  ไตรล้ำ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพลอยชนก  ดีอ้อม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  สายชุ่มดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุทธสาร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงภิญาดา  แก้วรัตน์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวรรธนะ  นะเรืองรัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวันเฉลียว  ทองนาค โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสิทธิภัทร  อินทะผิว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์หวด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุจิตรา  ป้องทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุนันทา  แก้วหอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุภาณฺชา  พาณิชยชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญกอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอารีย์วรรณ  นาราช โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายกฤษกร  บุตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายกวินภพ  วิชุมา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงกัญชลิกา  วิบูลย์อรรถ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงกันติชา  เพชรยอด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงกัลยากร  เกษียณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกานต์ชนก  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายกิตติกวิน  ประสงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายกิตติโชติ  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายกิตติภพ  คุซิตา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุรุษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงขนิษฐา  นากอก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงขวัญชนก  นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายคิรินทร์  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายจาตุรนต์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายจารุภัทร  สันตวง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงจิราพร  ชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายจิโรจน์  สิงโตทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงจีรนันท์  งามแพง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายเจนณรงค์  วงค์อุดดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงชญาภรณ์  ชาวศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงชฎาแก้ว  วิบูลย์อรรถ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงชนัญชิดา  แจ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงชนิกานต์  เหมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงชลธิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิโวหาร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายชวภณ  กมลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงชัญญาภัค  ท่าดีฐิติภัทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชูตาลัด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายฐิติศักดิ์  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  แอกทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายณัฐพงศ์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายณัฐพงษ์  มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณัฐมน  มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายณัฐวรรธน์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงเณฤขวัญ  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายถิรเมธ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายทักดนัย  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงทักษิอร  นาใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงทัดดวงขวัญ  นิสัยกล้า โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายธนกร  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายธนภัทร  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขันถม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงธีรดา  เเพรงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายธีรพัฒน์  แหลมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายธีรากร  กุนาพืช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงธีราพร  แพรงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงนพภัสสร  คุซิตา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงนภัสชญา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอุ่น โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงนิติรัฐ  ตีเมืองซ้าย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายปชาบดี  ชัยจำรัส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีดา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงประภาศิริ  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายปริญญา  แม่นงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ต้นทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ดวงเอก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงเปรมสินี  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายพลกฤต  เกษอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายพันธการ  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายพีรัชชัย  ปิตายัง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายพุทธา  พันธุ์เภา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงเพชรนลิน  นลินทัศไนย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหง่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายภวัต  เมธาอุดมกิจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงภัทรนันท์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายภัทรนันท์  สำนักนิตย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายภานุวัฒน์  อัปรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุส่าห์ดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  หวาวิสัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายยุทธนันท์  ทับคง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงโยษิตา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงรมิตา  นวลดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงรุจิกานต์  ปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงวชิรญา  แสวงเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายวุฒิภัทร  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายศกุลวัฒน์  แขมคำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายศาสตรา  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายศิรวิทย์  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายศิรสิทธิ์  จิตต์เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงศิรัญญา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายศุภกร  สหุนาลุ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายศุภวิชญ์  ผาสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายสมรักษ์  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ทะเกิงลาภ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงสุชาวฎี  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงสุญาดา  กุลกรวยทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายอติกันต์  วรรณดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กชายอติกานต์  วรรณดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายอธิษฐ์ชริน  ไตรภูมิพิริยกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  อัคราช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายอนุพงษ์  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายอภิวัฒน์  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายอภิวัฒน์  สติมั่น โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงอภิษิญา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงอมราพร  ผกากูน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงกมลลักษ์  บุญสม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกฤษฎา  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกัญญาภัค  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายกันต์กวี  ยิ้มหวาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายกันตภัทร  พลศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงกัลยา  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สามิตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายกิตติพงศ์  เชื้อจิตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงขวัญจิรา  งามแพง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงขวัญฤดี  พวดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเขมิกา  พรมราช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายจิรัฎฐ์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจิรานันท์  ปิ่นเพ็ช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงจิราพร  หาดทรายการ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงจิราภรณ์  ก้านเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงจิราภัค  ลับโกษา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายชลที  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายชวนากร  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงชิชนาถ  รัมพณีนิล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงชุติมา  เข็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายญาณวรุตม์ฆ  ชมดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หูตาไชย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณัฐญาวรรณ์  วิวาสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายณัฐพงศ์  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายณัฐภัทร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายถิรวัฒน์  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงทิฐินันท์  ปัญญาแหลม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธนกฤต  มณีไสย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงธนกาญจน์  แกมกล้า โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธนชัย  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนพัทธ์  สายน้อย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธัญพิชชา  เศษชมภู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธาดากร  เกษางาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธีรนันท์  หมู่ทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธีระพงษ์  บุญยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายนนทกร  บุญหนา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงน้ำเพชร  สันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงนิภาพร  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนุชวรา  เหง่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมษา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงบุษกล  หล่อแหลม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายปกรเกียรติ  พัชรพิมาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายปกรณ์ลัม  วังนุราช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายปฏิการ  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงปภาวรินทร์  การะเกต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงประภัสสร  กาวี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายปรัชญา  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปัญญกร  กิจสัมพันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงปิยะดา  เพิ่มมี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายปิยะมิตร  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปุณยกร  มงคลเคหา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายพงศกร  หัดประโคน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพัชรา  ดาวศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  ดีครัน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สาลีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพิยดา  กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงพิรญาณ์  หารไชย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายพีรภัทร์  สาธร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพีรวิชญ์  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายภพ  ภูมิพัตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงภัทรจาริน  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงภาวิณี  หอมเชย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายภูวนาจ  พลอำนวย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงมณฑิตา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวงศกร  อินทรามะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวรชิต  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงวรัญญา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงวรัญญา  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวัชระ  ทองพันพาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายวันชนะ  ลาภจิตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงวันวิสา  สีดามาตย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวิชญาดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวุฒิพร  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายไวกูณฐ์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศศิภา  ทะเกิงลาภ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายศักดิ์ศิวะ  ดีครัน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศุภรัตน์  คำใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายศุภเสกข์  วิบูลย์อรรถ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสนธยา  แช่มชู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสรชัช  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงสุณิสา  พวงประยงค์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายสุทธิพงษ์  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุพัชชา  บุญเหมาะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุพิชชา  การะเกด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุภัสสร  อุระรื่น โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุวิพาพร  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงหัทยา  ศรีพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอโณชา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอรอุมา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอริสา  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอสมา  จินตรา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอักษราภัค  ละมูลมอญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายอุสรา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงชญานันท์  โชคสุพาณิชย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญกำเหนิด โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายนวพล  สระแก้ว โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายภูริชกานต์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายดุลยวัตร  พิมพ์ทองหลาง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงลินลนี  มณีนิล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุธาวิณี  เขียวศรี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกฤษณา  ธรรมพุมา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายกิตติธัช  ขอจงสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายกิตติธัช  คำแก้ว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายกิตติศักดืิ  วงศ์กระต่าย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงกุลิสรา  ใจชีวา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีสองชั้น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงจินดาพร  พัตรสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงจีรัญญา  วัฒนสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงจุรีรัตน์  คงสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงฉันทชริยา  สุบินดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงชนกฤดี  บุญอุ่น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงชมพูนุช  เการัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีกำพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงณัฐธิญาพร  อินทรสวรรค์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นยืน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงณัฐธิดา  ริ้วรอด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายถิรวัฒน์  ดียิ่ง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายทินกร  ไชยนคร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนกร  ไตรธิเลน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายธนกฤต  บุญร่วม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายธนกฤต  อินทรวิเชียร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายธนโชติ  ช่วยตะคุ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายธนวัชร  ละจรูญ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายธัญกร  คงเอกลักษณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงธินิดา  นิธิกุลเจริญชัย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงปาริตา  อู๋หนู เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปิยพร  อ่างแก้ว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายปิยวัฒน์  เงินหมื่น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงปิยะทิพย์  มาตราช เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายพงศิ์พิชญ์  บุญละนัย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงพรชนัน  จารุสาร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายพัทธนันท์  กิ่งอินทร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงพิชญ์ญาภัทร  อัตไพบูลย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงพิชญา  สุขพราว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงพิภัศศา  ยองทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมบุตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงภัณทิลา  เพียรกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายภานุวัตน์  แก้วนรา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงภูริชญา  ชะม้อยกลาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงวารีนิธิ  ศรีทับทิม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายวีระพงษ์  ชัยมงคลสิริ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงศิริภาวรรณ  เที่ยงเกต เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายสิงหา  สุภผล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายสิรภัทร  พีระไกรกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงสุเจียตา  สาน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงสุทัตตา  ภูพอก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงสุพิชชา  รัมพณีนิล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธุ์ดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงสุภาภรณ์  นวลสาร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายสุระเชษฐ์  ภู่ทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายอนุพงษ์  ดีสม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายอภิรักษ์  จันตาขาว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงอรญา  สงมา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงินิศารัตน์  การสำโรง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันนะโน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทินมาธร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงจริญยา  นอสูงเนิน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายจักรภัทร  โพธิหิรัญ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจันทกานต์  หอมนวล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงจีรนันทร์  นุ้ยโหน่ง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงเจษรา  สมใจ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงชนิตา  สมควร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายชลกร  ไหมทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณูปถัมภ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณบวร  อมาตยพงศ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายณภัทร  วัฒนสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายณัฐดนัย  มะลิวัลย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐสมุทร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายเดชหิรัญ  ประดิษฐ์ศิลป์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงทอฝัน  สวัสดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายธนเดช  โคตรมิตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไชยเสนา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เสียวน้อย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จินดาเพ็ง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายประดับ  ดอกโสน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายพรเทพ  อยู่พูล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงศ์นารา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงมัลลิกา  บุตรงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงมาติกา  ศรีอ่ำดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายยุทธนา  กลางแก้ว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชนะทะเล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายวทัญญู  ศิริโยธา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงศศิรา  ทองสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงสุพัชรา  โนนสันเทียะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายสุรศักดิ์  พระงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงเสาวณีย์  ณะภาคเวชร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายอรรถกร  ผลดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายอาณัตพล  จันทร์ประโคน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงปาลิตา  คงศรี โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงภัทรา  นิลม่วง โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงสุวรรณนภา  ชะนะทอน โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กชายหาญทรัพย์  เยาวลักษณ์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงกมลานนท์  พะนิรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกัญญาพร  หาญกล้า โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงจารุณี  ดีสถาน โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณิชานันท์  แช่มรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวาสนา  เห็นให้ชม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกัญพัชญ์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายถิรวัฒน์  บุสิงห์ โรงเรียนบ้านสามโค ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายธีรภัทร  จรจรัญ โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ทองคันทา โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงจิรนันท์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านสามโค ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายจูเลี่ยน ไมเคิล  บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านสามโค ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทอง โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายธวัชชัย  ปรักมาศ โรงเรียนบ้านสามโค ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายปฐพี  ยืนยาว โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงผกามาศ  จันทึก โรงเรียนบ้านสามโค ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงพชรอร  สินพรม โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพัชริดา  สมานทอง โรงเรียนบ้านสามโค ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายพิศุทธิ์  ปัญญาคิด โรงเรียนบ้านสามโค ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  คำสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงวรัญญา  ทองกร โรงเรียนบ้านสามโค ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายวราเมธ  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายวิษนุพงษ์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านสามโค ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงศิรินภา  พอกพูน โรงเรียนบ้านสามโค ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายสิรวุฒิ  มุมทอง โรงเรียนบ้านสามโค ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรรณดี โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จงจิตกลาง โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายคชรัตน์  สาลี โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายฉัตริน  โพนนอก โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงณิชารีย์  โสรเนตร โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงทิฆัมพร  อินตะนัย โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธนากร  ทองอิ่ม โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธนิดา  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เฮงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายธีรภัทร  วงษาโสม โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนพลักษณ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายบรรจบ  กลางศรี โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปรมินทร์  เพ็ชแพง โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายภูริทัต  ราชา โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายโภคิน  โพนนอก โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวรรณวิษา  จำปาทอง โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายวิภู  เหมือนหมาย โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายวิริยะ  กันนุฬา โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสุดารัตน์  กลางศรี โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ผิวขำดี โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเอมมิกา  โสรเนตร โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพรทิวา  มุ่งงาม โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงพรนภัส  ละมุล โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายทองฉัตร  สระทอง โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายนันทวัฒน์  บุราคร โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงรัญชิดา  ภางาม โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงอภิสร  เกษรชื่น โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงฐิตินันท์  สิมาจารย์ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภางาม โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพิมพ์นภา  บุญทูล โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงวรินท์นิภา  ใยอิ่ม โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม