รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เดช โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปิยพล  ทองประดิษฐ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอลีนา  กระสินธุ์ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนครินทร์  วรรณบุรี โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงประวีณมัย  คงแหลม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงภริดา  หล่อพันธ์ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศิรดา  พูลช่วย โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรังสิมา  สุทธิ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านควนสูง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่เตื้อง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวณัฐญา  มีแสง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวธิดารัตน์  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวประกายดาว  รินรส โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวปริชญา  หัสจำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวพนิดา  รักชัย โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญญัติศักดิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กว่องสั่น โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวภัทรวดี  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวรติรส  แข็งขัน โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวรัชฎา  ไชยกูล โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาววรกานต์  พรหมสืบ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวสุภาวิดา  ดวงตา โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวอารีรัตน์  หนูทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกฤตนัย  หัสจำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายจิรวัฒน์  สการันต์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงฉัตรธิดา  รามเวทย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยเสน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายฐาปกรณ์  ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัชชา  สวัสดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายณัฐพันธ์  แพรขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธนพัฒน์  โสตทิพย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธวัชชัย  เตียนมีผล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธิติกานต์  ไชยรบ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนิตย์นารี  พันธ์ถวิล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายบุญญวัฒน์  สการัญ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเบญจกัลยา  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงประณัญยา  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปานตะวัน  ห่อเพชร โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปาลินทร์  บัวหนู โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพัทธวรรณ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญาภัค  หนูรุ่น โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักการ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเพชรลดา  สวัสดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเพชรลดา  เกษรินทร์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัทรพร  ปริงทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภาคภูมิ  ชุฉก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายมนัญชัย  จีนชูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงมัณฑนา  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายลัญจกร  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรกานญจ์  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวรรณชนะ  ติลมัย โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวราภรณ์  ยอดเอียด โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวัชรากร  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวิชุดา  ดิฐเนียม โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองตุ้ม โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศศิรดา  ปัญญาราช โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งสกุล โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศุภกิจ  สายแดง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสิริธาร  เมืองพูน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุรัตดา  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอรณิชา  วงค์จันทร์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  นุ่มคง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชลกร  ศรีลาเทพย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนัทธวัฒน์  หนูเนียม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์รตา  ศิริรัตนฺ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายยศังกร  ศรีชัยนาท โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภกฤต  เหล่าเกษม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายศุภพร  รักษาแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอลิสา  อินทสโร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกชกร  สุขเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกฤติน  มูสิกะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤติรัฐ  อุบลมณี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายก้องอังกรู  อภัยรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อภิศักดิ์มนตรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายจารุกิตติ์  เขียวแดง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานิศ  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชมดาว  โสกันทัต โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จินดานิล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณฐาอร  สุริยัน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญรอด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐริกา  คำน้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายติณณ์ปาณัสม์  ปพัฒน์เปรมสิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายไทยรัฐ  ก๋งเม่ง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธนัญชนก  หมีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ปรีชา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธิดากานต์  คะเณย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธีรภัทร  สุขเกื้อ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนลภัทร  เพชรช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนิจวิภา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงบุษยรังสี  สัจจมาศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเบญญาภา  คงอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปภาวรินท์  หนองลุง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปวริศา  นาควงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปัญญธร  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปิยพัฒน์  สุวรรณขันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพงศกร  เพ็ชระ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพรรณวรีย์  เรือนสูง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพราวแสงจรัส  สมิทราช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพัชรภร  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ชุ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมพิศา  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพีระวัฒน์  เกษเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภูริวัฒน์  ไกรนรา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงระวิตา  สาวิโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรัตน์ประภา  พรหมทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรรณวรท  เรือนสูง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์แดง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวุธฒิสรณ์  แก้วสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศริตวรรธน์  เขียวเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศิรสิทธิ์  รัตนนพงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศุภพิชญ์  บัวเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอนันตชัย  ขันสุข โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอโนทัย  ไกรแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอรพลิน  ทองสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐภัทร  บัวน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงดวงกมล  ชูจิตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงติณณา  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปิยะเนตร  เพชรน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยมา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภาวดี  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกริญญากร  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกานต์รวี  จะรา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจิรวศิน  ประชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายฐาปกรณ์  เกิดเกลื่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณฐกร  ยะโส โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณปภัช  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐฑิชา  ธราพร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธยานันท์  แพรกทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนิชา  สารพงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์นาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงทักษอร  อนันต์ถาวร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนฤมล  ห่อวุ่น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปัญญากร  กำเหนิด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรพิมล  ทองศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรวิสรา  ชุมชอบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศิราภัสสร  หนูหีต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณาลังค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสุทธิภัทร  ส้มเกตุ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอดิศร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอนินทิตา  ดำวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัลทิมา  ชูคำ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณกัญญา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชญาวี  โกศล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกิ่งเพชร  สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชินภัทร  ยอดพิจิตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐชา  คงสิน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนลินนิภา  ทั่วจบ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพรหมพชร  มงกุฏ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศิริภัสสร  คุณสนอง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอนุสรา  ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นาคเกี้ยว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วกูล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนิภาพร  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปานวาด  ห่อเพชร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอภินันธฎารัตน์  พงษ์สว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายฐณะวัฒน์  ชูทรัพย์ทวี โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยกรด โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายวรวุฒิ  โอยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ่าน โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกานต์ตะวัน  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเกวลิน  หนูขาว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรวดี  เอียดทองบ้านนา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจุฑามณี  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชูจิตร โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชูโชติ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัชนพ  แร่ทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐพล  เนียมดำ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงดนูนาถ  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนภูมิ  ทองนุกูล โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนภดล  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนภัสกร  ศรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนริศรา  นบนอบ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูคง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพรกนก  คงชะวัน โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอแสง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภนาพร  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรศยา  ภู่สาย โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวริศยาภรณ์  นิลอุปถัม โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิริมา  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันทิชา  ปานหนู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศิริพร  วรรณวัฒน์ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายอรรถพล  ราชรักษ์ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายธนกร  มีศรี โรงเรียนบ้านย่านดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพีรวิชญ์  สอนจบ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภนัตย์  กรีทอง โรงเรียนบ้านย่านดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณฏฐพล  แสงอุไร โรงเรียนบ้านบ่อพระ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชกานต์  สมถวิล โรงเรียนบ้านบ่อพระ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนัญชนก  หาญแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อพระ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ธนิกกุล โรงเรียนบ้านบ่อพระ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิรินยา  นาพนัง โรงเรียนบ้านบ่อพระ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอรรถกร  จีนเจียง โรงเรียนบ้านบ่อพระ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปรเมศ  คงน้อย โรงเรียนบ้านบางปาน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศุภกฤต  กลับนุ้ย โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกิรติกา  หอมรักษ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีวิเศษ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงทัศสิกา  ลิ้มอรัญ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงภูษิตา  ชูศรี โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายวิศรุต  บุญทองเล็ก โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุพัตรา  มงกฎ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายคเณศวร  พนาลี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงญาณิศา  วิสามาศ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงฐิติชญา  พรหมมนตรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายณภัทร  ชายเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธีรัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนสร  บุญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเบญญาภา  สมคะเนย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายประดิทรรศณ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปวริศา  ตู้บรรเทิง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายปวีณณ์วัช  ใจสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายเปรมวิชญ์  จันทรประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพลลภัตม์  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายรพีพัชร  น่านวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พยัคฆา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายอครพล  พุ่มพวง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายอธิศ  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตัณฑกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกชกร  ดิเรกอนนต์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกชนันท์  มากแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤตเมธ  โชติสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายก้องเกียรติ  เพ็ชร์ขน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญชพร  อัครคำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลือหล้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกันต์ธิดา  จันทร์สุขศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกันติชา  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกันติยา  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิตติภูมิ  นิยมญาติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายคัมคุณ  นาคทุ่งเตา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เพชรสอน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจักรพันธ์  ช่วยสุ่น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจันทร์วิภา  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจุฑากานต์  สุขศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจุฑาดา  ทิพย์รักษา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชญานันท์  นวลเศษ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชาติวงศ์  เห็นจริง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชุตินันท์  ไทยราช โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฐิติกานต์  รองเดช โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณฐกร  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณภัทร  จันทกานต์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสืออินโท โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐชยา  อารีเอื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐธนากร  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฐพงศ์  ล่องโลก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐภัทร  กุลศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองปาน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงดากานดา  แท่นอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายตุลธร  อินมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงทรรศกมล  ชูเมือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายทีปณัฐ  กระจ่างจาย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายเทพพิทักษ์  พยัคฆา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนกฤต  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธนพร  สกุลน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชารัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชจำนงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีธัช  สินธุวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนภิสา  ชูขันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนรมน  จุลพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนัฐลดา  จรา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนันท์ธิชา  วันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบุษกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปณาลี  อุราพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปพนสรรค์  สมบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปรรณพัชร์  จินตนากรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงประณิตา  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงประดับขวัญ  ทองพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปวีณวัช  มาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปัญจณีย์  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปัณนธร  จิตราภิรมย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปาณิตา  ท่าชี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปาลิกา  สถิตเสถียร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปาวรินทร์  สุขอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปุณณดา  พวงเพ็ชร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเปมิกา  อักษรนิตย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเปรมนัช  ทองสอน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพงศธร  พรหมนิตย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพทัยพร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพรทิพย์  ภัทธิยธนี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพรทิพา  รุจาคม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพรทิวา  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรนภัส  พิบูลย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิชชาภา  พุฒถนอม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อดิศรวุฒิกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิมพ์ฤดี  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิรดา  งามลำยอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัศรา  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภาวดล  มุทุกันต์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภาสกร  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรสัตยาวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุทธางกูร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงภิญดาพัชญ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โค้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภูษณิศา  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมุจลินท์  ชูเฟื่องฟ้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายรัชชานนท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรัตติกาล  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวรินทร์พร  โพธิ์คำเรือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวายุ  ลิ้มอารีย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวีรดา  ธานีกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศรวณีย์  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศศินันท์  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศิรประภา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศุภักธิดา  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสมฤทัย  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสาธินี  ช่วยมิตร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสิริมาส  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุชัญสา  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุณิสา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ซั้น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุภัสสรา  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุภาวิตา  พงค์พรหม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุราณี  บุญทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุวภัทร  เกิดบ้านคราม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอธิกานต์  ทองดี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอภัสรา  มีสมิง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอภิชญา  เกิดขุมทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอมินา  ทองประไพพักตร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกมลชนก  กับสิว โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายกรวิชญ์  หนอนไม้ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายณัฐชนน  แสงแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงขวัญนภา  ปานสงฆ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายจักรินทร์  จำนงจิตร โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจิณณพัต  พวงคำ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชญานิศ  นุ่มนวล โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณฐพล  นวลเศษ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐชา  ทองใบ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฐพงศ์  คณึง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณิชมน  พริ้มเพรา โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธีรภัทร  สุขช่วย โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนราภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนันท์รภัส  คงมี โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิภรดา  กระบิน โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงบัณฑิตา  กุลเมฆา โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปพิศรา  กองดี โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปัญญากร  คงแป้น โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรวิไล  คุ้มตัว โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพลภัทร  จบสุบิน โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพิษณุพัฒน์  พัฒสังวาล โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพีทนัทฐ์  คล้ายทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภทรมน  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายรัชชานนท์  มาส่ง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายโรจน์ศักดิ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวริยา  ไพพิจิตร โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายศรุต  ศรีบุญยัง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศิรภัสสร  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศุภณัฐ  จำปาอูบ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสาริสา  ไตรศิริ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอนิสา  นาคเจริญ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอรนลิน  สาริขา โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกรณพัฒน์  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกรวรรณ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายกฤตเมธ  ก้องศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายกฤษฎิ์  หัตถพลาเมธ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกุลจิรา  เพ็ชระ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงจิรัชยา  วาณิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชยกร  บุญลาภบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายชาญณรงค์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายชินาธิป  เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายณัชพล  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงธนัญชนก  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายธีรภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายปุณยกร  ว่องวงศกร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายภูริณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวรันธร  ดอกไม้เทศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุธิรดา  ต่างสุขสม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายโสภณัฐ  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอัญชิสา  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกมลชนก  บุญกล่อม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกิติยากร  เกตขาว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงคุณัญญา  วงษ์นุ่น โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชนกนารถ  ประสมรอด โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนาภา  พัฒสังวาล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชัชวัล  จันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิดา  สุทธิคุณานันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณฐวัฒน์  ภัทรปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณรงค์วิทย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  ศรีสุขหู้ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชุมขุน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐวัฒน์  บริพิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณิชนันท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา  ธนเกียรติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธิมากร  โรยร่วง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีระพงศ์  ลิ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายนิลประพัฒน์  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปฏิวัติ  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปัณฑิตา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิชญ์ชาณันธุ์  ลักษณะชู โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์จารุ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภวิศ  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงลลิตภัทร  ฤทธิโชค โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงลลิตภัทร  สรีระพร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงลักคณา  สุดเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศิรกิจณ์  พรมนุ่น โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยคง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสุขสันต์  จันทา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอนันตญา  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอาราดา  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำฉวาง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายกฤษณะ  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายก้องภพ  ยะวิเชียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายก่อพิชญุตม์  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายกันต์กวี  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายคุณานนต์  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงชัญญาภัค  ทันชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายชัยวัตร  เพ็ชรมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายชิติพัทธ์  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฐวุฒิ  เศษโถ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายติณห์ภัทร  ชูทัพ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายธนภัทร  ขุนพานเพิง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินทปัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายบรรณวิศิษฐ์  ไกรบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายประกฤษฎิ์  สินทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายพชร  เพชรแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายพิชญตย์  จงรักภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายภูมิกฤฏิ์  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายวีระชณ  ซ้ายชูจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายศิวัฒน์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงสิมิลัน  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุชานันท์  รัตนคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์  คุ้มชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายกวิน  สงพะโยม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกิดาการ  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกิตติโชค  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายคณาวุฒิ  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีสุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจันธิมา  ทัดงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายจิติราชย์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายจิรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชนัญชิดา  หอมกอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนิฉัตร  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชริตา  ปิติรัตนวรนาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชิติพัทธ์  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายชิษณุกฤษฎิ์  ทรัพย์จิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฐกิตต์  ธนากัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐวัฒน์  ซ้ายชูจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงดวงตะวัน  ยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายดุลยวัต  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนากร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนาพันธน์  อัครมหาโยธิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธารินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธีรภูมิ  เมืองช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิมุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปรมัตถ์  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปรินทร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปริยากร  อุปการแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปานตะวัน  กลีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปิยากร  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพงศกร  สาริขา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพรไพลิน  ส้มผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพัสวี  ศรีวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพารณ  จิ้วตระกูลเจา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูมิตะวัน  สิรันทวิเนติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวนัชพร  นิยมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรัญญา  พันผูก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวรัลพัชร  หนูสีดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศศิวิมล  หนูคง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิริรัตน์  เรนทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุธาวัลย์  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุนัญญา  ชูทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุพิชญา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุภทัต  ทินพลกรัง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุภัสสรา  เสมสันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอธิบดี  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอมรกานต์  ฟักจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอมลธิดา  มีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คลาดนาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายจิราวัฒน์  ชูลี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายชินกฤต  ชัยขันท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายพชรพล  หนูศรีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายอภิวัฒน์  อาสาเสนา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายกรวิทย์  เพ็ชระ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายกฤตภัค  ทองอนันต์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายกฤตินนท์  เทียนทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกษิดิศ  จิตรสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกิตตินันท์  โยธารักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายกิตติพงษ์  รัชชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงขวัญพิชชา  นาทันรีบ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายคมกริช  เค้าดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายคิม  ซัง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายจรัสรวี  รัญญา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายจักรี  นุ้ยเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายจิตติพัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวจุฬาลักษณ์  มุสิกะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชญานิศ  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชยภัทร์  คุณประสพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงญาณิศา  วรเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงฐิติพร  พรมด้วง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขอ่อน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐธิตา  สุขใส โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นายณัฐภัทร  ชนะพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายณัฐภัทร  เพชรเชนทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลอย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 นายณัฐวัศ  ทองอนันต์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายตันติวัตร์  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงตาปี  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธฤษณัช  ชัยธรรม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธันยชนก  บริสุทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงธีรกานต์  หนูบูรณ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธีรพันธ์  หนูกลิ่น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นายธุวชิต  เชื้อพุทธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนลิตา  ช่วยเลื่อม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายนวพร  ปานุวงษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนัฐนัณท์  ชัยสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นายนัทธพงศ์  นุชิตภาพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายนันทชัย  ประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวนุชจรี  ไชยศิริพุ่มศีรี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายปฎิญญา  สีชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นายปฐมพงค์  รัชชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายปัญณวัฒน์  ชุมพล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงปัทมา  อัคคี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพรธิดา  รัตนรังษี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายพศุตม์  ปลอดอักษร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลวงเชียง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวเพชราภรณ์  สาริขา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูมิภัทร  สมัยชูเกียรติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวเยาวเรศ  ทีตะนะสาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงรสรินทร์  เศษฐาวร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นายรังสิมันตุ์  แก้วศาลา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นายรัชชานนท์  ชุมมี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็ญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายลัทธพล  พรหมสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวกุลทิพย์  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 นางสาววรัญญา  จ่าทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายวัชรินทร์  หนูสีดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายวิริทธิ์พล  พิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 นายศราวุฒิ  ถุงทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวศศิญา  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวศิริญากรณ์  กิมเสาว์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวศุจิกา  ทองนุกูล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงศุณิษา  ศรีวิเศษ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
676 นายศุภณัฐ  รัฐนิยม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสถิรพันธิ์  สถิตย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นายสรธัญ  วุฒิพงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสาวินี  นุ่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวสิรินทรา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวสุพิชญา  พิศพักตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นายสุเมธ  รามแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายสุวาสิต  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 นายอนันตกร  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายอภิวิชญ์  ต่อวงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นายอำนวยศิลป์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายกันตพงศ์  เข็มขาว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายคุณานนต์  มีมาก โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายจักกาย  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สนทมิโน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฐรดา  นาคเสพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนกฤต  ดวงจิโน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธามิศา  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธารทิพย์  ว่องศิวมงคล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฤทธิมา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภัทราวุธ  อ้นพูล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายรัญญภัทร์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายราเชน  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศุภวิชญ์  ซั่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม