รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไขว้คำ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนันทิพัฒน์  นิลขำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จำเริญตระกูล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวิภารัตน์  จอมสมสระ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤติยานี  โกละกะ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงกษมา  คงศรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเกตน์วภัทร  ศรีทัน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิดาทิพย์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจิตรรัศมิ์  รำไพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายจีรพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จางวางสาย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชวลักษณ์  จารุทัศน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชัยวัฒน์  เผือกเนียม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงโชษิตา  พิสุทธิ์พิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  แก้วเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณัฎฐนันท์  แดงทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แนบตรีเนตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธนอร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธรรมมิตาร์  เพชรสุด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนภสร  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนันทิกานต์  ดับปาล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนิติธร  สัข์ช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพรประภา  วิเศษแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัตร์พิมล  อินอักษร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัตรานันท์  สนเลม็ด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อึ่งทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิมพิกา  ร่มแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงแพรวภัสสร  สภาพฤกษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทรดา  บุญรอด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทองมาก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวรัญญา  กอนทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวรัทยา  เครือหงษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศิราพร  วัชระกุลโสธร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิริวรรณ  คล้ายทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศุณัทฌา  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศุทธินี  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายสรัฐ  เผือกเนียม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสิรีธร  คงเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุกฤตา  ปัจฉิมทิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอนุพงศ์  จันทร์สน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  เถาว์กลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงญาณิศา  ขัติวงค์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัชชา  พิชัย โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาณิดา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายอธิคม  รอดสูง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกณิศ  ทองอ่อน โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกฤษกร  ทิพย์มนตรี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชญาดา  ชูรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐนิชา  พืชผล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐพล  กลางรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนภพร  หิมวาห์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จรัล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอติมา  มังคลาด โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชูพนม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วดี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนนทพัทธ์  สุลเม็ต โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนัดดา  บุญกลับ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพัณณิตา  จินดาวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิมภิการ์  ศรีรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพีรภาส  ชูประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรันณ์ธร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวโรชินีย์  หวังดี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุธิมา  แสงจง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกชพร  สมนิล โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีกรด โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายเจนณรงค์  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฐานิดา  วิเชียร โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐกร  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนวัดพนม ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุแทน โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวัดพนม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนัทธมน  แซ่ตัน โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงประกายดาว  อนันต์ โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทองตำลึง โรงเรียนวัดพนม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิชญาภา  พลายชนะ โรงเรียนวัดพนม ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ลิคูณ โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวโรดม  เพชรขุ้ม โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเสาวนิตย์  สินสง่า โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดพนม ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกรณิกา  พราหมนาค โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปิตะมะหะ โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจันแก้ว  แอบมณี โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิรัชญา  พืชผล โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฌัฌฌา  แก้วดำ โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณภัชชา  บัวหนุน โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายทิโนทัย  หมายมี โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนภัทร  อินทรบุตร โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนรินทิพย์  มิสมร โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนิรินธนา  มิสมร โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ้มวิชิต โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวงศธร  ธุรีราช โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวุฒิชัย  รอดเจริญ โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกรกนก  ศักดา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายคณิศร  พรหมคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายเจ้าพระยา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนดล  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนภัทร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายธีร์อรุณ  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปราชญา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรชตวรรณ  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิริวรา  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอนันต์เทพ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สร้างทองดี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจันทร์จิรัชญา  ละหารเพชร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจันทรัสม์  ยาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชญาณี  ธูปสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์ุรักษ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชลชนก  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชลสินธ์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชุตินันท์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รักกะเปา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายตทาการ  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนกฤต  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธันวาพร  สกุล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนนทพัทธ์  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนริศรา  เกตุแทน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบุณยพร  กุลรัตนมาศ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปรมินทร์  โสภาภาค โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปวริศา  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทร์ปู โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูริณัฐ  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายยศกร  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายราชพฤกษ์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงลักขณา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิรากานต์  จารุนันท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศศินิภา  อาโป๋ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศุภวิชญ์  ยวนกะเปา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสันห์หทัย  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุชาดา  ธิมากุล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุทธิดา  บรรจงภาค โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอติชาติ  ชูพนม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอัจชนากานต์  วิเศษมาก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงคณิตา  เยี้ยนตั้น โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายเทวินทร์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเนตดาว  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปาณิสรา  ขวัญเฉื่อย โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภรทิชา  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  แซ่หลี โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปลอดปล่อง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายจิตเกษม  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชัยพิพัฒน์  พูลศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายปัญญา  อินทรวารี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงยวิษฐา  พร้อมวงศ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงรจนา  ศรีจันทร์โฉม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงลภัสรดา  สีจุ้ย โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวารีรัตน์  สุขศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสมฤดี  กอนทิพย์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกรวิชญ์  บุญประดิษฐ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกัญญวรา  แตงอ่อน โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกันยกรณ์  หิงไธสง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกิตติภพ  ขุ้ยด้วง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกุมภา  โพธิ์ภักดี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเกศกนก  สมบุญ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจิรายุส  ทองปรอน โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนาการณ์  ล้อมลิ้ม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชื่นหทัย  อินทรวารี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีวังศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณภัทร์  นวลนุ่ม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐพล  ทองรอด โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนาวดี  พรหมทอง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รอดจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบุญรัศมี  แสงจินดา โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบุษรินทร์  เดชเกิด โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรินทร์  คีรีรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยงสุย โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปาลิดา  ทองด้วง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปิยะพรรณ  มณีช่วง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเปรมจิรา  ขามก้อน โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมญาดา  พวงชุมพู โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรพร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรวีวรรณ  ฉวาง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายรัชชานนท์  พุทธศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรัชภัทร  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวราพร  กาพย์เกิด โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภณัฐ  ถึงเจริญ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเกษม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุพรรณวดี  ไกรทอง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอรรคเดช  สุขแก้ว โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัจฉรา  อุ่มศร โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอันดา  บุญครุฑ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชยิญรัมภาภิล  เชื้อวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายแทนคุณ  กาฬสมุทร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมุธิตา  จำปา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวนิดา  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรายุทธ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอภิวันทน์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายโกวิทย์  ปฎิโชติ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณธิดา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณวิหค โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายภูรินทร์  แก้วหมุด โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุพานิดา  เล็กน้อย โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายจรัสพงศ์  ยั่งยืน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายภูริวัต  จันทรณะ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายศตานนท์  สวนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายอดิสรณ์  เทพณรงค์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายอานนท์  คงจิตร โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัญญณัท  พัฒน์มาศ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนาภัทร  คงจิตร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิติกานต์  พัฒน์มาศ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิมทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐพล  ศรีทับ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธาราทิพย์  ยั่งยืน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธีรภัทร  แสงเดช โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนันทิชา  สุทธิสิน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปรเมท  อินทรมณี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปลายฝน  บุญล้ำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายรัชพล  สินกลิน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวนภาดา  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวลินดา  อ่อนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรัญญา  ใจขัด โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายไกรวิชญ์  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายชวัลวิทย์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธนพงศ์  ปาลคะเชนทร์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปติภัทร  เภรี โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายศุุภเชษฐ์  โภคัย โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงชนากานต์  ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญญสุดา  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพรภิพัฒ  วิสาละ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูริณัฐ  บุญลึก โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอุไรพร  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชนาเทพ  ทุ่มทวน โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงญาณิศา  ร่าหมาน โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวรารัตน์  รอบรู้ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายสุรศักดิ์  รักเหล็ก โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงนฤมล  นาคทองคง โรงเรียนบ้านนาแค ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนิตยา  มณีเนียม โรงเรียนบ้านนาแค ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองนรินทร์ โรงเรียนบ้านนาแค ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอนวัชร  ดำสุข โรงเรียนบ้านนาแค ป.6 คณิตประถม