รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฏิ์  กลสามัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกัมปนาท  กรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกัลป์  กลสามัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิรัตฐิวรุตม์กุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเกล้าอารยา  สูฝน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแก้วกรอง  พัฒนจีระธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญกมล  คล้ายวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจิราวัฒน์  เกิดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชนกันต์  วรรณเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญาณิศา  แพชนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณศรุติ  นาคมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัชชา  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฏฐชัย  มีพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐสินี  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิติยา  นาคเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีภพ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนภทีป์  ปานเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนภัสกร  อนุรักษ์ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนราวดี  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนะดา  นิโด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  คล่องประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนันท์นภัส  อภินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนันทวดี  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิธินันท์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเบญญาพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปรินทร  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปวริศา  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปัณณวิชญ์  วังนรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายปุญญพัฒน์   แก้วประชานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฤทธิพรัด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพรนับพัน  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพัชรพงศ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพิศา  คลองดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพีรวัส  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเพ็ญชนุตต์  พงษ์พาลี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภริตพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัทรนันท์  ธานินทร์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภีมเดช  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายรัชชานนท์  ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายรัชวินย์  พูนมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรัตนมน  ภาสภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรกาญจน์  เสวตเวช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวรภัทร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวริญ  เพชรมั่ง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์  อุยสุย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายวุฒิยพงษ์  ตั้งนิธิคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศริตา  เพ็ชรเสน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศศธร  ศรีวิชยากูร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายศิวกร  แซ่ห้วน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสฤษฏพงศ์  เพชรกิจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอนันตพัชร์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอัคคนิติ  เรืองวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอาทฤต  ศิลมะโย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายอินทัช  ศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกตพร  แก้วบรรจง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกพร  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกรภัทร์  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤษฎา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณสาม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกิติญาดา  เทพแป้น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกีรติ  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกุญช์ชญา  สุริยาชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเขมิสรา  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคมกฤต  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิณณพัต  บุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรพัทธ์  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจุมพลภัทร  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชฎารัตน์  เมืองพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชนกันต์  ไชยามาตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชนันนัทธ์  จันทภาโส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชยพล  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชลดา  คงคมคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชิษณุพงษ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายญาณพัฒน์  คฤหเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาณาธิป  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  รักชุม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพแป้น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณลิตา  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฎฐวัจน์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฏฐชัย  เพชรวัฒนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  เพชรรักษ์คำด้วง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐกิตติ์  นิจจันทร์พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐธีรา  ถาวรสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐนิช  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐศศิญา  หมานมา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชชา  สรไชยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิชวดี  อยู่อำไพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิธิตาภรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนิสร  งามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนิสรา  พูลเพียบพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนนทภัทร  ภทรภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนภัทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนาวิน  สริขา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปิยรัตน์  มาตบุญโท โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปุณญดา  ตั้งตรงสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเปมิกา  คงพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเปมิกา  แป้นถนอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพนาย  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยชวดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรชนก  เนตร์ขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพรพรหม  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ปฐมเตชะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพัชริดา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิชามลชุ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภวินท์  โต๊ะอีสอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทรดา  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภัทรพล  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัทรภร  อ่อนเกตุพล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูริณัฐ  บินแอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูวิช  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมีนานุช  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรมิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรวิวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายรัฎฐพิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงลลิตภัทร  พรประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายลุยย์ แอนโทนี่  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวรินทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวัทธิกร  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศศิญาภรณ์  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศิริกานดา  พัฒน์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศุภณัฐ  เทพชิต โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสวภัทร  ดรดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรณิชา  วราชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอลิสา  พรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอัญชิสา  เขียวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเอมอรวรา  หนูเนตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกิ่งโสม  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ทั้ง โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธนวิชญ์  เลี่ยนพานิช โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธมนวรรณ  นันตมาศ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพัชริตา  ทองมีเพชร โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายภัทรวิธ  อมรแก้ว โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอันนา  ศรีมหาวาส โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายคุณานนต์  จงประเสริฐ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจักรพันธ์  ทองคำ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรัชญา  สาธิตกุล โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทวิชสังข์ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนากานต์  สิงหเกรียงไกร โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัชชา  หีตนุ้ย โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีน้อย โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนัชชา  เกื้อสกุล โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนลิน  บุญชัย โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนันท์นภัส  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปรมะ  จิ้วไม้แดง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุญญิศา  เรือนแก้ว โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเปรมสินิ  รู้ซื่อ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชชา  ศิรินุพงค์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพูลภัสสร  ฤกษ์ยาม โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมุกรินทร์  ปานดี โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรัฐวัชร์  วัฒนสถิตย์โชติ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวศิกร  ศรีทองกุล โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภู่ทอง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศุภพิชญาญ์  จำปา โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสรวิชญ์  สุขศรี โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสาริศา  ชูชีพ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสิปปนนท์  ศรียา โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอินท์  อินทวงศ์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงญาณิศร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายณฐภัทร  นุ้ยผุด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐธวัช  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐููภูมิ  แสนภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายติณณภพ  จันทวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงติณณา  คงปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายธนัทร  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายนพรุจ  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนันท์นลิน  ขาวเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปภังกร  คุ้มภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายภานุพงศ์  สมเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายภูรินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วพิชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายเมธัส  รินทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายรัชชานนท์  ศิรินิลเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวัชระพงษ์  บัวทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศิวัช  ไทรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสมิตานัน  โวดทวี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอติญา  เปียพรัด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายอาทิตย์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกชภัท  ก้าหรีมล๊ะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกฤตภัค  แสงรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤตภาส  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายก้องภพ  คงฉาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิ่นนัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกุญพิชชา  ภัทรชยางกูร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายคณพศ  ทองปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชญาณิณทร์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชญานุช  ขาวด้วง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชดาพร  เดชดารา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชวิศา  จิตต์ตรง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชาลิสา  ตรีเล็ก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงญาณิศา  รักจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ด่านคชาธาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณชนก  ศุลักษณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณฐวัฒน์  นวลแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชูวงวงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จินดารัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐชนน  เสืออินโท โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐณิชา  บำเพ็ญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนกร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนกฤต  ชนะเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนภัทร  วรรณกุลวิวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัชกร  ราชวิเชียร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรชลคราม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทบูรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนัทธมน  แก้วกระจาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตนิลพัทธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเบญญากร  อักษรธรรม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปัญจวิชญ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปัญญวิท  รัตนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปิติภัทร  แป้นเส้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปิยธิดา  อุดมแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปิยะพงษ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิยาภัทร  สงโสม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุณยวัจน์  พูลสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเปมิกา  จันปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงผริตา  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรรณพิสุทธิื  ศานติเกษม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพัฒนเดช  นุ่มทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงแพรวนภา  จำปาทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภัทรเดช  วัชระสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภาสินี  ชำนาญศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภิชญพงษ์  เพ็ชรปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูษิต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายยศภัทร  เขียมวิจิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงรรินทิพย์  เตชะภิวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงลัภนารีย์  สมุยเจริญสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวงศธร  ทีปะปาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวชิรวิทย์  จีนแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวทัญยุตา  พระสว่าง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวัชรากร  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวิณิชยา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายวิภู  พรายพรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศิวัช  ชูโฉม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภณัฐ  พูลมาศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสกริชภณ  ภูมิรินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุฐิตา  ชูสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอชิระ  ก่อเกียรติสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอนพัทธ์  กุลศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์เสี้ยวรัศมี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอรินทร  กระสินธ์ุ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอริยพล  ศรีรักษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอันนา  ไทรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอัสลันต์  สมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอาทิตญาพร  นาคพิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอามีน  สันหาด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอิงอินทร์  โชติช่วง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกฤตภัค  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายกฤตภาส  แซ่เอี้ยว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกฤติมา  คงทน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤษฎา  ทอธราเมธา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายกฤษณพงศ์  กรีน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญชพร  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายกันตภณ  สุวรรณคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกันยกรณ์  ภักดีพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกัลยกร  โมควงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัลยภรณ์  มั่นคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิ่นธานี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกิติพิชญา  จินดาเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกุลจิรา  ใจเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงขวัญเพ็ญ  ฤทธิ์ภู่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายคุณัชญ์  เกิดก่อ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงจิดาภา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงจิดาภา  ใจกว้าง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงจิราภา  เมฆบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชนกนันท์  อู่เงิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงชลิดา  กังวานธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชัชนันท์  พันธวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงชัญญาภัค  กาญจนโสภา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายชัยนิตฐ์  หนูทับ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงโชษิตา  ทองจีบ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายไชยา  จันทร์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กลิ่นสัมผัส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายณภัทร  จำนงค์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายณภัทร  ไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงณัชชา  วิเศษคณากูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัชปภา  ชินทัตโสภณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โสมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณิศชนา  เสือแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายทรรพตะวัน  โมทนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายเทพบัณฑิต  ทิพบรรพต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธนัทธร  ศรีฟ้า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายธนากร  เริงวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธิติสุดา  นิตยา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายน่านฟ้า  รักษภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเบญญาดา  พันธุ์เล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภาภัทร  จิตมั่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปรัชญาวรินท์  พวงบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปัญญกัญญ์  ทองจีน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายปัณณทัต  เรืองทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงปาณิสรา  สอนสุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายปุณณวิช  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเปรมพระพร  ศรีมุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพลอยรัตน์  แซ่เตื้อง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ชุ่มชื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพัทธนันท์  โอนอ่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิชชานันท์  โอมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพิชชาภา  คชสิทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายพิเชฐชญณ์  แซ่ภู่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพิมนพัชร  โรจนจิรางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญนาถ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  โพธิ์พิชญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายพีรณัฐ  นิลสาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงภรสริญ  ภูมิทวีปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงภัทรฤทัย  บุญญภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงภิรัญญา  โอมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายภูดิศ  กองประดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายเมธวิน  อินแพง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายยศกร  ช่วยมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงรสริน  ช่วยอยู่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงรักษณาลี  วิชญวิศิษฎ์ชล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงลภัสรดา  เพชรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงลลิดา  ขนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงลัสนา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายวงธนา  กาเลี่ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวรัทยา  และสง่า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายวราเสฎฐ์  เหล่านาค โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายวสวัตติ์  ดีลี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวาสิตา  เรียงรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงวิชญา  วิศิษฏธัญญากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายวิศรุต  หีตหมื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญญภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายศักรนันทน์  พรหมเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงศิริภัทร  กล่อมเอี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศิวปรียา  จันทวงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิกรวาที โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสิริรัตน์  โภชนาธาร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสุชาครีย์  ปานแป้น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสุธิดา  ชูเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทราทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู่เย็น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอคิริญชย์  หนูขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอลิสา  โตะหะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายอีตั้น  เชน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
438 นางสาวกิรติกานต์  วรรณบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวชญานิษฐ์  ปรีชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวฐปนรรฆ์  ศรีเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณิชกานต์  นพคุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณิชนันทน์  หาญเม่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สุดทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงบญธิชาฐ์  สุขีเกตุ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายยศพนธ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายยี่เหิง  จ้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวศิริภัทร์  กาญจนนุกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสรัลวันต์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอรษยา  รอดนักเรศน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกมลชนก  โอภาสพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทมะลิ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกฤตภัค  เทพศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกฤติน  สุทธิจุฑามณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกวินทิพย์  แขจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์มณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกวินธิดา  เขียวแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกวินธิดา  แขจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกวิษรา  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกอบแก้ว  เอียดสิทธิรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกัณตธี  จันทมะลิ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกันตวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกิตรดา  ศรีเมธาฤกถกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงขวัญข้าว  เทพศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายคณัสนันท์  รินทรประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายคณิศ  คงแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงครองขวัญ  จินดาวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรชยา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักภู่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชญาดา  ธัญญากรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชญานิศ  พุกเฉื่อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชญานี  แก้วทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนนิกานต์  หาญเม่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนัญชิตา  แพนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชยิน  กังวานธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อัครธนสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชลพรรษ  มากศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชาลิสา  เนตรธุวกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายเชิดชูเกียรติ  พิมเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงญาลินี  ศรียารักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แท่นแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่โค้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณฐชัย  ชูเกียรติเถกิง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณฐพร  รอดกำเหนิด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณฐพร  รัตนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณดา  นวลน้อม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณฤมล  ศรีชาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐชา  อนุจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฐฐา  พรหมวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐนิชา  แพรดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐพิชชา  นภสินธุวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐมน  กลางณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐวัฏร  เมืองพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณิชกมล  ปิ่นทองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงดล  กลิ่นเสาวคนธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงดลพร  ทองย้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงดาราพร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายแทนทวี  ขจรบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายแทนวุฒิ  เครือรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนดนัย  ดาวเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนพร  แก้วขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนัท  เกิดสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธริศรา  รัตนเดชากร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญชนก  ปานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญพิมล  กุยสาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญรดา  ผอมหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งช่วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนภเกตน์  ชูถนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนภัสดล  ลวณะสกล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนัทธพงศ์  สิงหะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนัรจิสชา  หมัดชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนาฎนรี  ศรีตะกุก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนิติธร  แก้วขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงบุญธิชา  วงศ์โพธิพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเบญญภา  ทองยวน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปกรณ์วิศว์  แก้วสะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปณิตา  เพชรช้าง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปพิชญา  คลิ้งเคล้า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์รัตนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปรางค์  จีนด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปริญญดา  อำลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์หิรัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปวิตรา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายปัญณกร  แผ่นศิลา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปาริตา  ยวนานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปาริมา  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปิยธิดา  หาญจริยากูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ทิพย์บำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปุณยาภา  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเปมทัต  การโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพงศ์ปณต  ทองมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพชรพล  เจริญมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพนิตตา  วุฒิพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพนิตนันท์  เอมโอษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพรกมน  แพเพชรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพรธวัล  บุญเตียว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพรนภัส  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพศวีร์  จันทร์เมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพศุตม์  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพิชญุตม์  วัฒนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรัมรัตนพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศักดิ์พัฒนพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิมพ์วลี  เทียมประทีป โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิมศ์แพง  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเพชรกะรัต  โมทนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายฟาฏิน  หวังเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภัทธิราช  อิสริยาฐากูร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัทธิราช์  อิสริยาฐากูร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญญภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายภัทรินทร์  คงชาตรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภูมิไผท  กุญชรศิริมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภูริวัฒ  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเมธาสิทธิ์  อบทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเมลดา  พัฒนประดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงร่มฉัตร  บุณยนพพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายรวีโรจน์  โถวรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายรัชนนท์  โสมคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงริซกีน่า  ยูซบ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวรชิดา  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลาวัลย์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวรัชยา  คงเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวรัณปภา  เพ็ชระ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวริษฏา  สันติวิริยไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุเมธากุลวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวาเนีย  มุติชน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศรรวริศ  ขนานสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทิพย์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศศิยฉัตร  กมลลาศลักษณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถึงเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายศุภฤกษ์  ปิยะพลากร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศุภสุตา  อินทร์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสกลภัทร  เดชมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสมาร์ท  ทองเขาล้าน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสโรชา  แซ่หว่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ขนานทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสิริพิชชา  คำชุมภู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายหัฎฐกมล  แก้วสะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอรยา  ยอดขยัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอิทธิศักดิ์  จงไกรจักร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเอมสุข  สุดใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกมลชนก  คงรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายกฤชนนท์  ชิดบุรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทยราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขวัญรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกีรตา  เจริญคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงเกศราภรณ์  เส้งสั้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวหลาด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงแก้วปภัสร์  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายคณิศร  แก้วเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายคเณศ์พศ  ผุงประเสริฐยิ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงจันทกานต์  วิเศษแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงจารวี  ฤทธิ์ภู่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญเวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจุฑาพร  พัฒน์เวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงชนิดาภา  มณีกาญจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชนิสรา  ประตูใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายชวภณ  สาครพานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช่วงชูศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายชาครีย์วร  พรหมแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายชาญชวิน  หลิมสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงฐิตาภา  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายณกฤติ  รุจิภากรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายณฐภัทร  แก้วกอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณปัณภรณ์  พรหมมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณปัณภัฏ  พรหมมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายณัฐชนน  สุขวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายณัฐนันท์  มีคลัง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณัฐนันท์  หีตช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงณัฐภัทร  ป่ากว้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เลื่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายเดชพล  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายเตชธรรม  บุญร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายเตชิต  จงจิตต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายทัพพ์สยาม  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงทาภัสสร  คนเกณฑ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงธญาดา  กลับคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายธนกร  ศรียาภัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายธนธรณ์  ทองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงธนวรรณ  คงกะแดะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธนัชศิกานต์  ลีละพงศ์วัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายธนากฤต  นวลวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงธัญชนก  อาจคงหาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงธัญพัส  บุญมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายธัญวรัตม์  หยิ้วเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงธิดารัตน์  วารี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายธีทัต  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายธีรศักดิ์  ชุมพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายธีร์  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนภสร  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนภัสสร  เกลี้ยงมุณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงนภิสา  ทองมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายนรวัฒน์  ทองมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายนรวิชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสนิท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนิรวรรณ  แก้วรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงบูชิตา  พัฒน์ราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปภานัน  แคว้นครฉิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายปรินทร  จีนคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายปัญญากร  ลิเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายปัณณทัต  ขาวมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายปัณณวิชญ์  อักขราภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงปาณิตา  มูลสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายปิติพงศ์  วงศ์ชูศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงปุณยภา  สุทธินุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีนะพงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วบุญญานุภาพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพราวพัชรา  สุขขี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงพริมา  เรืองขจรไพโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายพฤฒินันท์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายพิชญะ  รักเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิชญาภร  เสือกลับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภชรวรี  ชนะภัยรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงภัณฑิลา  ปาณะบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายภัทรดนัย  ตะนาวศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์คช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายภูมิภัทร  พลทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายภูริวัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายรุจิภาส  แซ่ตั้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายเลิศวิศว์  ขันปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายวรนันท์  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายวิรัลพัชร  วายุกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงศรัณย์สิริ  ศิริวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงศศิญาดา  รจนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงศศิณา  สังข์เกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงศินัญญา  พินลานทุ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายศุกลภัทร  เยี่ยมบุญยะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาฬจันโท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงสรัลชนา  แซ่เตี้ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงสิริรัตน์  อยู่รัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงสุกัญญา  หีตเทศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายสุชาครีย์  ปราบณรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสุภาพร  บุญพลู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายสุวรรณชัย  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายอดุลย์ฮาคีม  เจ๊ะมาด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอภัชญา  รอดบูรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงอริสรา  ศรีนาคนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายอัจฉริยะ  เคารพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายอัศวิน  ภูริพิทยานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายอานพัต  ลิ้มสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอาฬสา  เจริญสินพิศุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายอิงคยุตม์  เต็มพร้อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกชนันท์  มีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกชพร  โอชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เพชรมีศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกมลวรรณ  ลอยคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกรกนก  รักบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกรวิชญ์  จิโนวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกวิตา  แป้นปลื้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ฉ่อยทนง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาเด็น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แป๊ะอุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักษธรสันติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกัญพัชญ์  อร่ามเมฆ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ชูนาค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกันต์กมล  สุขเทพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกันต์ณัชชา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกันตภณ  อัมพปานิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกิตติพงศ์  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มากแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกุลิสร์  งามสง่า โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเกตุชญา  บุญทัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงขวัญธิดา  เพ็งเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงขวัญศิริ  ท่ากั่ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจักราธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรนพวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิตณัฐดา  อินทสุวรรณโณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงฉัตรชนก  อินทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูไกรไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชนกานต์  ชูสงดำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วมหิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชนิกานต์  พันธ์อุไร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายชยาศิส  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชวนากร  ปานปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชาคริยา  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายชานนท์  รัตนานุพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงฐายิกา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงฐิติชญา  ประยูรบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงฐิติตา  เจริญศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณภัทร  ใจสบาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โททอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แกล้วกล้า โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐชญา  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขวิทย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฐนรี  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐรดี  ผจงเกียรติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐวดี  วิชัยดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐศิชาภรณ์  ศรีใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณิฐชานันท์  ศรีสกุลเมฆี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงดนยา  ป่าเขตต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายเต็ม  มีรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเติมฝัน  สร้อยสิงห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงถวนันท์  ถิ่นหัวเตย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายทักษ์ดนัย  บัวผุด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายทัตเทพ  นาเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธนกฤต  รัตนภูมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนบดี  ยังมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธนพร  กลิ่นเมฆ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธนภัทร  ยุเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธนภัทร  รัตนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธนวรรณ  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธนะพินธ์  คงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธนัชชา  วราภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธนาดล  แซ่โง้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนาธิป  ใจกว้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนิสร  ศรีขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกื้อสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธรรมปพน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธราเทพ  เขียนสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงธัญชนก  รัตนเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนนุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธัญญา  รัตนวิจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธัญวลัย  ต่างบาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธีรกรณ์  ลิ้มสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธีรภัทร  แซ่หม่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนคพร  ทับวิเชียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนพณัฐ  ดำช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนพมาศ  มิถิลา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนพวัลย์  ทองชะอุ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนรรัตน์  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนรีรัตน์  เจริญแก้วประสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนฤพล  สุวรรณรัศมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนลินี  จันทร์ร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายนัธทวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนันท์นลิน  เมฆมุสิก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สังขบุญชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนิธินาฏ  จันทร์หุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายนิธิภัทร  เรืองทองฉิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนุปะวีย์  รัตติโชติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงเบญญาภัทร  ปราบสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเบญญาภา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปณชัย  คงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายปรัตถกร  อินทร์พรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปัณณธร  คงทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปารุดา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปาลิกา  ศรีโชติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปิยาพัชร  แซ่ฉั่ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปุญญรัตน์  อนุช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปุญณดา  บุญแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปุณยนุช  เดชมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปุณยานุช  พัฒนเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีบัวทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชูไกรไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิชชญา  มีเชย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพิชชากร  ให้หวล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพิชญะ  สิงห์สาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิชญาภัค  จารัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพิชญาภัค  รักเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเกิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วราภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพิมพิศา  บุญอิ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพีชญา  บริบูรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงแพรวรรณ  แก้วศรีใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภริตพร  รูปปั้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภวินท์  ไทยราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงภัททิรา  สุพัฒน์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภัทรลดา  ช่วยชูหนู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงภัสราพร  ศรีนวลปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรรณศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายมังกร  ศิริพิทยกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงมัณฐิตา  หนูมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงยมลธรณ์  สูจิวัฒนารัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงรมิดา  เจริญรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงรัฐนันท์  พยัฆฤทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงลักษณารีย์  ชอบทำกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  อักษรทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวนชพร  พลารชุน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวรัทยา  หมื่นมะเริง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวรินทร  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวรินทร  โรจนรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวัชรวิชญ์  ลิ่มเกษม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวารวัต  คล้ายศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายวิทวิน  หลักซุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวิลดา  ชมเชย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรัทธาสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศิรัณ  รัตนแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศิริวิมล  ไชยวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศิวกร  ธานีรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายศุภกร  ลิ้มวิชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศุภกานต์  พัฒน์คง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพธัญญ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสรัลนุช  เพชรหิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสิทธิชัย  เอื้อมาฆทาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสุญาดา  คงจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลำแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสุพัชญา  คงชาตรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุพิชญา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุรวดี  จุ่งพิวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุวภัทร  ช่วยสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุวิชญา  อนุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายอชิระ  โรยสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอภิชญา  พาลเสือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอมาวสุ  ภูมิพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงอรอุมา  เทพบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอริสสา  บินสาเมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงอลิชา  วงศ์ปะละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายอัครวินท์  สัมพัชนี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอารยางกูร  จุลศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเอมิกา  ท่าชี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเอมิกา  น้อยลมุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงโอบอ้อม  สมสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงุปุญธีรา  รักเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงเขมจิรา  สินธีรภัทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายชิวพัฒน์  สิงหพาณิชย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายณัฐภัทร  ร่มไทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายบวรวิทย์  ทองเติม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประมุข โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงกัลยกร  วีระกุลนิติรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชนิภรณ์  รักการ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายชัชพิมุข  ศิริรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายดาริส  สาและ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายติณห์ภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนารัตน์  ประทุมทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธนิชา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธมลวรรณ  เสาวลักษณ์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนวรัตน์  มูลชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงบารมี  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายเปรม  นพคุณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพงศภัค  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณมาก โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญอินทร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงภริดา  ภูชยันตร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภูริกานต์  นาคเรือง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงโมไนยา  เทพเมือง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวรวีร์  ภูริพัฒนาวงษ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสรวิชญ์  อภิรันตอุดม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสิปปวิชณ์  รัตนอมตกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายอดิศัย  พฤกษ์สุวัฒน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายกษิดิ์เดช  มากชูทรัพย์ โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายกัมปนาท  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงเขมนิจ  ไชยภักดี โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงชิดชนก  พรหมมา โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงณัชชา  บุญยิ่ง โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายณัฐภัทร  นิลรอด โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงทักษอร  กฤตมโนรถ โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายธนวัฒน์  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงธัญวลัย  สโมสร โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายนนทกานต์  รัตนพันธ์ โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายนันทกร  รัตนพันธ์ โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงปกิตตา  คลิ้งสุวรรณ โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงปัณฑิตา  เวชจันทร์ โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายปัณณทัต  เวชจันทร์ โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงปุณยนุช  สาคร โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกไม้ไหว โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายภัทรพล  มณีศรี โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายภูมิพัฒน์  รัตนะกิติไพศาล โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายอมรเทพ  อินทศรี โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอาทิตติยา  พันธรังษี โรงเรียนศิริสาธิต ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกรชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายกรวิชญ์  ภูริวิทยาธีระ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายกฤชนนท์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายกฤติน  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงเกณิกา  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายขจรพงศ์  พ่วงฟู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงจารุกัญญ์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายจิรกร  ศรีกาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สิริรัตนโสภณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายชนาธิป  ทองศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายชวัลวิทย์  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายชินาธิป  ตะเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงชิสาพัชญ์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายญาณกร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงณัชชา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จารุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายณัฐธภาคย์  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงณิชกมล  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายธนกฤต  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายธนากร  ถิ่นชาญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงธฤนห์  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายนัทธวัฒน์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายนานนท์  สวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองชิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายปรภัค  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายปรเมศวร์  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายพรพิพัฒน์  ธรรมพลกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายพิสิษฐ์  โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายภัฎ  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายภูมิภพ  ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงภูษณิศา  เมืองสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงเมธาพร  ชัยยศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายเรืองศักดิ์  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายวรวิช  นิ่มพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายศักดิราช  ราชฉวาง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายสรวิชย์  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงสิราวรรณ  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายหิรัญกฤษฎ์  สว่างศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายอิทธิพันธ์  ล้อมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายอิทธฺิพัทธ์  ทิพยธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายอิบรอฮีม  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงเอวา  ลิบน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายกมนณพ  งามผิว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกฤติธี  ชูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายกฤษณพงษ์  จันทร์ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกัญพัชญ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกิตติพัช  ลิมเตชินท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเกศินี  ไชยรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายคุณภัทร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงจรรย์ฑัปปภา  สุวงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายเจตพล  ผลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฉัตรชนก  ภูวนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชัยวัฒน์  สุขเพชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงชิตากานต์  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงญาดา  คงชาตรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงญานิดา  เทศมาสา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณฐกร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายณฐกร  จันทร์นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายณฐกันต์  สุปันตี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณปภัช  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณิชากร  โรจนชินบัญชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายทนุธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธนวินท์  ตรียวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธนิษฐาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงธมลวรรณ  พุ่มพุทธ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายธัญวิทย์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายธีรฉัตร  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนวพรรษ  เอกประยูร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงนิชาภา  กรีไกรนุช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รักวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายปณวัตร  บุญญานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายปณิธิ  นุ้ยสวี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปภาดา  นวมสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปองคุณ  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปียวรรณ์  อภิรักษ์เนติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปุณณิกา  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภพทวี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพรทิพย์  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภู่พลับ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  จีนนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพัชรา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงพาขวัญ  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพิชญนันท์  ผดุงจิระพันธทิพ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายพิรชัช  สดศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพุทธปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภคพล  ช้างทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายภูวเดช  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายภูวเดช  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายภูวิศ  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายยอดมิตร  เมืองดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงรวิสรา  โพธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายรวี  ล้อธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายรุ่งรดิศ  พัฒนจร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงรุจิรดา  คงอุดหนุน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายวณัฐศวินทร์  ขันติอัครพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงวรฤทัย  ไชยวิศิษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงวริศรา  หมั่นไชย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวริษฎา  เวฬุธนราชิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายศุภณัฐ  ยุ่ยฉิม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสาริศา  มีแย้ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  หมื่นสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุทธิดา  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสุวิจักขณ์  สังข์สินชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอังควิภา  ธรรมพลกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายตรัย  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายปองคุณ  รักขนาม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายภวินท์สิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายรตน  ไชยโย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนันท์ลินี  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปุณณดา  เสรีรัตน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายภากร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงรักสิตา  รักขนาม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงศรัณย์พร  โมระเสริฐ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงศิศิรา  โมระเสริฐ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอเนชา  เส้งวั่น โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอรณิชชา  โชคชัยกวิน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายชยุต  ปานแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิไชยา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายสิรวิชญ์  กลิ่นคล้าย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงศุภนารี  ทวีถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายสรัล  คงแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายคณาธิป  ศาสนปิติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายจิรชยุตม์  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายติณห์  นาควรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายนิติ  ชูศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทรสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายภัทรเมศวร์  เสียงใส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายภูมิธาดา  สมฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายภูริช  สุนทรวราภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายวรินทร  ศรชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายสิรภพ  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงฉัตรติยา  ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงชนกมน  จายางกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงญาณิศร  เซ่งอั้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงธรรญชนก  พลเยี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงปภาวรินท์  จิรัฐรวีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสถียรอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายภูดิศ  มีสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายชญานน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชูพิทักษณาเวช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายชยานันท์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายชยุดา  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณฐมน  ต.สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายธีทัต  ธุวะสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายนริส  แสภู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงปัณณพรรษ  เพชรมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงปิ่นหทัย  พวงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงปุญห์ญนิชห์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงปุณยนุช  เจษฎาอัมพรวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงเปญญาภา  สุขสาตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพรธีรา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพรรณิการ์  นาควิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายพัทธนันท์  คงแป้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงรังสิมา  กาญจนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงวริยาณัฎฐ์  วัชราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงวรีวรรณ  บุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงวีรวรรณ  บุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงศรีรัตน์  อุไรวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงศิริญาดา  อดิเทพสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอชิรญา  รวมเงาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม