รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติเดช  เกตุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลพัชร  เกลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายคุณากร  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรัชยา  มังกรราช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสงอยู่ดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชนาสิน  นาคตระกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิติภัทท  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัชชา  บุญทองคำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐวิภา  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชกานต์  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายแทนคุณ  รัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายแทนไท  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธนวรรธน์  เขมศิริธนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธมนวรรณ  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรศาสนติ์  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆหมอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนันทชพร  เหมือนเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายนิธิกร  เขาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปุณณธีร์  แพอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปุณณภัส  เกตุเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรนภัส  ท่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรรณปภรณ์  ตากัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรลภัส  หิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประสพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมลธการ  ชิตยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวินเซ็นต์หลุยส์  ชตูเบ็นฟอล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวีรภัทร  นกเล็ก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสิรวิชญ์  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิรามล  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์โต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอรวรรณ  ใยอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิรัชยา  อินทุเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายเฉลิมชัย  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชนาภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายแซค รพีภัทร  เพ็ญพาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายญาณพัฒน์  บุญยะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงญาณิศา  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิทยาพล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วรเนตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทิพย์ณภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงทิพย์ธิชา  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนดล  ขำสมอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนรักษ์  โกลากุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนาธิป  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธีรกานต์  จูงาม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนพนัย  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนราเทพ  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนฤมล  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนันท์นภัส  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนิติวิสุทธิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายนิพพิชณน์  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงบุญญาดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงประภัสสร  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปัญญพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปุณยาพร  อู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปุณยาพร  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพงศวัศ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพริมรดา  ศิลาการกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแผง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรภัทร  วิชัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพุฒิพงษ์  เขาเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองชันลุก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภูริชญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขะนอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวงศกร  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวริสา  ยงยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวัชรวิศว์  ยงยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิชญาพร  ธนูแผลง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศุทธา  วงศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุภกร  เหลาพรม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสราลี  อุกระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสิริกร  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิริวิมล  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุพรรณี  สมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอัญญารินทร์  เทพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชิษณุพงษ์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณธิดา  เกตุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณวัฒน์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐนรี  แย้มวงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธนพนธ์  อิ่มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธาดา  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพิชญุตม์  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพิชัยภูษิต  คิ้ววิไล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทราพร  อุตธรรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายรชต  บูรณพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอริญชัย  แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกมลภพ  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกฤษญรัศ  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกวีวัธน์  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายก้องภพ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุลณัฐ  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเขมจิรา  พวงเคลือ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชญานิศ  จันทราช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนาภา  อุปโภชน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชัญานุช  ผ่องพินิต โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายไชยาวัฒน์  หอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายฐปนัท  หิ้นเตี้ยน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายฐานันด์  วงษ์สวด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฐิชากรณ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณภัทร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์ธนิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธนัชชา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พับขุนทด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีนำ้เงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนันทภัค  พรมมา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนันธิดา  โพพาลิก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนัพดาว  พ่อค้าพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนำ้หนึ่ง  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชชาพร  เกษประทุม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูริธาดา  จอมพลเขียว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภูริวัฒน์  จูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเมธาวิน  รามจุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายระพีพัฒน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรินรดา  เย็นไทย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวนัสบดี  เทียนเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสมชัย  ศรีแควธารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุกาญตา  หมายซ่อนกลาง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกษิดิ์เดช  ปัจจัยศิริ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกาณฑ์  ทองคำใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายเกื้อ  ทองคำใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปรีดีจิตร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายชิษณุพงษ์  นามมาประดิษฐ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิทธิเขตรกรณ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายเดชาวัต  สุขอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายทนุธรรม  สาลี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนภชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพิชชากร  นามมาประดิษฐ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทุระพล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงภูริชญา  หอรดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงมณิชญา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวิชญ์พัทธ์  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ศิลา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิลา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายกษิต  แก้วแสง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชณัญชิตา  อิ่มเอิบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณปภัสร์  คล้ายสีทอง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัชชา  ทองโสภา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญพร  แก้วฉ่ำ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธาวิน  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พลายละหาร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรุ้งทอง  วงศ์ษาพาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรรณรดา  เล็กชลยุทธ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวิชญพงศ์  ยอยรู้รอบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงหยกนภา  การะเวก โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอมลรดา  แสนฉลาด โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเอกวานิช  จันทร์เสวก โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แย้มลม้าย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเขมิกา  สัตยา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายจิรภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจิระภัทร์  คุ้มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเจริญศรี  สุขศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชญาดา  ปานเปีย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรชาดา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายชนินทร  เทพวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชลพรรษา  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายญาณวรุตม์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฐจริยา  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรือนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐภัทร  ชะเอมสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายดลนภัทร  พรรัชภูมิ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายเตวิช  เหลืองอรุณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายถิรวัฒน์  พัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนิชกานต์  จันทร์ลือชา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงบุญนิสา  จิตรีญาติ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายปัญจพล  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปาลิดา  ทองประศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปิยธิดา  มอญเพชร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปิยศุภกิตจ์  หนุนเงิน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายพลวัฒน์  เทพองค์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายพัสกร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิชชาพร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภร  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพีชญา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพุทธิเพ็ญ  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภัทราพร  เนตรสังข์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเมธาวี  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายยศวรีศ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวรัทยา  สถาปิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายวรากร  ปั้นบุญชู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวาสนา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จันเทียน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุชาดา  ฉวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกวิตา  เสมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกิตติกา  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญเนตร  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจิราวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชุติมา  ผาผง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงโชติกา  ลักษณสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงญาณิศา  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณพิชญา  เหลืองมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัชชา  เมธาวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐวดี  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธมลวรรณ  ช้างเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทัศนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรปวีณ์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชชารีย์  พลอยสุข โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมาลิณี  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรณชัย  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเรน ซีออน  ลูเวีย ยีโลเนล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวทันยา  เวสสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรกมล  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศุภณัฐ  แป้นทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุธาณี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอธิศ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอิสรพัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงไอรดา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์แดง โรงเรียนวัดสามชุก ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนภัส  ฐิตะวรรณ โรงเรียนวัดสามชุก ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปวรรัตน์  ศรีเหรา โรงเรียนวัดสามชุก ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีเหรา โรงเรียนวัดสามชุก ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศุภสุดา  สว่างศรี โรงเรียนวัดสามชุก ป.6 คณิตประถม