รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันต์รพี  ปัญญาภู โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตินันท์  คเณศวรานันท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงดุจภาพพิมพ์  นลวชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายประมาณ  บรรจง โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปูรณ์  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศุกรเสพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศุกรเสพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพิริยกร  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภัทร์กฤตย์  ตันสิริภัทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายแมทธิว จิรกฤต  ปรีชาเกษตรกิจ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรัตณาพร  เหมวัน โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรีภรณ์  กังวานสกุลทอง โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสิรภพ  อริยอาภากุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายคุณณพัทธ์  พงศ์สุพพัต โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธุ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐวลัญญ์  พันธุ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนภัส  โตพันธานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายวรินทร  รุ่งวารินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอาภาณัฐ  รัตนวิจารณ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อทองคำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลี่ยมเพชร โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐรดา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายแทนคุณ  ธัญวิรัณโรจน์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพชรพล  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพาขวัญ  รวมเมฆ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภัทรพัทธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ลีนานุวัฒน์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภูริชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวีระพัฒน์  ตันศักดิ์ดา โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายศิวกรณ์  ชัยสาลี โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายศุภณัฎฐ  อุ่นเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอัครวินท์  แดงแตง โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเปมิกา  วรรณฉาย โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพีญาภัทร  เรืองเดช โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงภัชชญา  งิ้วไธสง โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงมาฆะรัตน์  ด่อนสิงหะ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวริษฐา  ผิวแดง โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงศศิรินทร์  โกสินเอกสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายสรชัญ  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายสรณ์สิริ  เฉลิมชัย โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสุชาดา  สมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิไล โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกมลวรรณ  ระโหฐาน โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกฤชมล  กวยาวงศ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกุลชญา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีวิไลเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรดา  ดิษฐ์เจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  คำบุตรดี โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชัฎฎา  อ่ำสกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชายชาญชลล์  เภสัชเวชกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฐิติภัทร  ปั้้นเหน่งเพชร โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณพัชร์  พูลทวีธรรม โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณมีนา  กอแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มศรีเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์หอม โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุทธิเดชารัชต์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายทักษ์ดนัย  ขำเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปรียาพร  มัจฉา โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพนัชกร  วลีเกียรติกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพรพรรษา  แหวนทองคำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มพงษ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภัทรศยา  สาริมุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรมย์นลิน  ชาวป่า โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวชิรวิทย์  เชิดฉันท์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวรรณภัสสร  เกษทองมา โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศุภิสรา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเสฏฐพันธ์  อัศวลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงองค์อินทร์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอิทธิกร  ศิลา โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกรภัทร์  รตานนท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกัณณ์หทัย  คมขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายกิตติ์นภัส  ราชภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชนกันต์  ชุ่มอภัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายไชยวัฒน์  กลิ่นมาลา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฏฐ์ธนกร  รุ่งโรจน์ธีระ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณิชา  ชัยธนทรัพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงดารานาถ  จำปาเงิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายเตชินทร์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธนากร  สระทองหวัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนิสรา  เปี่ยมบริบูรณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธัญวา  พงษ์พานิช โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนนณภัทร  พวงบุบผา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีวราทรัพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนันท์พิชชา  สิริสุธินันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายนิติธร  สุระตโก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนิศารัตน์  ท่าวัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกตาลยงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสังข์งาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปรียาพัช  ทองไกร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปวริศา  จันเทพ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปองคุณ  กล้าหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปัญญ์นรี  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายปัณณทัต  พูนเพิ่มธนวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปุญยวัจน์  โพธิ์คำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปุณณภพ  โพธิ์คำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรนภัส  ม่วงแช่ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายภูรี  ทรัพย์ปราโมทย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภูษณิศา  สุนทร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายรัชชานนท์  พวงบุบผา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายรัฐพล  พรหมมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญพานิชเสรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวชิรวิทย์  มณีอินทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรรณรดา  ปั้นแววงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรัชยา  ลออเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวริทธิ์ธร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายศิลา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศิวกร  ว่องเจริญกิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภกิตติ์  พันธุ์แตง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภณัฐ  จูตะโกมล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุพิชญ์นี  เกษแก้วสถาพร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภิสรา  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอาทิตยา  ปราณีวัตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอารยา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกชพรรณ  วิทศาสตร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายก้องภพ  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญาภัค  ว่องสหตกุลชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวโพธิ์ทูล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกสรา  ศรีกัญญา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงขณิฐา  ภู่พุดตาล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคุณัฏฐ์  พลายแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรมีดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นสุกแสง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ร่มพนารักษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิรภัทร  บัวแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจิรายุ  ใจเย็น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชุตาภา  พูลสำราญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีสมบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัชชา  แช่มโชติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุบิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธาดา  ปิติภูมิวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ขาวเนย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีรเดช  ดอกยี่สุ่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนภศร  จำเริญศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วปานกัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปภาดา  พิมวิลัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปราณิสา  ภูมิโพธิ์ศรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปุณณมา  หนูเทศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปุณยนุช  พงศ์ศรีเพียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพมลพร  โปเล็ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรชนก  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภู่นวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ราชธานี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพีรยา  บุญเกิด โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัคนันท์  เสือวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีพินิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูมิภัทร  บัวนุภาพ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมิรินธิรา  ขัตินนท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายยุทธพร  สุวรรณทัศน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรดา  แขเขียว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายรังสิมันต์  ทัศนพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวราพร  ตาพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีโกวิท โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอิสริศา  เผือกพันธ์มุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอุรัสยา  พลภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ลาภปัญญา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกพร  พูนดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายกิตติพิชญ์  ดุจนาคี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเกวลิน  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงเกวลิน  ปาลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายคีตณัฎฐ์  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจิตรลดา  ไกรสร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงจิราพร  ขาวโต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายชนนน  เฮงตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชนันธร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายชยกร  พลายมาศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายชินวัตร  อรุณโชติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายโชตินล  ดีลี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลำใย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายณพกร  จันทร์โอกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัชชา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงทอรุ้ง  วัชโรดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธนรัชต์  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรพัทธ์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนารีรัตน์  ปาลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงบุณยานุช  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงประภาวัลย์  จีระปัญญาสันติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปริชญา  เชียวนาคู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพรนิชา  รุ่งพันธุ์​ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายพศวัต  ต่อศีล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพัทธมน  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิชชา  แก้วมนู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิชชากร  เพิ่มธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายมังกร  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวรรษา​  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายวรัญญู  วิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวริศรา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายวสุวัฒน์  โพธิ์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวาสิตา  กิจสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวิวัฒน์  จิตนิยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศุภสุตา  พันธุ์แตง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสรวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสโรชา  โสภโนดร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอมรรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอิชยาวัลย์  สังขพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายเอกพสิษฐ์  จาตุธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงไอศิกาณ์  เอื้อทยา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายนัธทวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกรณิศ  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤตยชญ์  สุนทรนุช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกฤติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญจชญาน์  ปาลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  วงษ์นิธิชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกาญจนา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายการิน  ภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติปัญญา  พรมอุทิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเกณิกา  ภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงแกมพลอย  แดงแตง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงขวัญสิริ  บานไม่รู้โรย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงขวัญอุษา  สารพล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฆีธภัทร  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุปผา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจารุวรรณ  พิทยานานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิณณพัต  ทองสายใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจิรพัฒน์  ไวยรัช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพียรสงวน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิรสิตา  ชาวบ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองสายใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิรายุ  ลือกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฉันธิกา  ปางรัสมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชนากานต์  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชลนภัส  สุวินทรากร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชวนากร  จอมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชัยวิชญ์  เกตุประทุม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาวนานานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณฐวัฒน์  วันนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณฐาภพ  เกิดมนตรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณภัทร  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัชชา  พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัชริญา  สมุทรสาคร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ฮองกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฐานวรพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์  ดอกลำใย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐธยาน์พร  นิติวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  วณิชชาสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐนันท์  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐภูมิ  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐรดา  บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐวรา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐวศา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณิชากร  นิยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชารีย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงตรีชฎา  เอื้อไธสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงตรีธารา  หาญพุทธ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเตชิต  ทวีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงทัศนันท์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายทิวัฒน์  เรือนใจหลัก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธณัฐษิตา  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนพนธ์  วันทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนภัทร  วันทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธนัญชนก  ดีเทียน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธวัลรัชต์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญชนก  ฉายสัน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญญภัสร์  ภัทรโกศล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญญ์วัสสา  วรกิจเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เณรจาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธันยกานต์  มายืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธิราพร  ประถมกรึก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีทัต  วัชระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธีรภัทร  พุฒพันมาต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธีรภูรินทร์  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธีรเมธ  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนคินทร์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนภัสสกร  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนภัสสร  เอี่ยมอาจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนรินธิดา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนรีรัตน์  เรไร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนวินตา  นวมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนันทนัช  ฟักช้าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนิติธร  รุ่งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนิธิศ  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนิษฐ์รฐา  คูณพงษ์กิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงบงกชพิชชา  เมฆวิไลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบัวบูชา  บัวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบุณญาพัฒน์  สิริทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเบญญาภา  สุมูลเวช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปณิตา  แทนแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปพน  บุตรถาวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปภาดา  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปภาวิน  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปภาวินทร์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปราบภพ  อุดมรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปริญญ์ลลนา  สาคะรังค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปริณตา  ตังอาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุบลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปวันรัตน์  กมลทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปิติพัทธ์  ดีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปุณณ์ณิษา  ทาเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปุณณพัฒน์  จูเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงผกามาศ  มลินิล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฝันชนก  สุขเวช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พวงพิกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพนิดา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรชนก  จริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพรเทพ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพลกฤต  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพัชมน  ปฤษณารุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพัชรพล  คงจัด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพัชราวดี  หงษ์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพัดชา  รักษ์กาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญธิดา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพิตติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพินธุ์รพี  บุญพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิพรรษพร  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพีรธรรม  บุญพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพีรนุช  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพีรภัทร  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพีรวิชญ์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภทพร  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภัครรินณ์  ศรีอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภานุวัฒน์​  ย่อมมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูมิวรพล  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูมิวิพัฒน์  เนตรสว่างิชา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภูริชญา  พันธ์บุญสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภูริชญา  ภูวิกิตพิบูลย์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภูษิตา  เนตรอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนาภากร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมุธิตา  พรมใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเมธัส  วังกรานต์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงรมณ  คอนโนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรมย์รวินท์  สนธิ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงรักษ์เกล้า  วัชโรดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรักษิตาภรณ์  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์แตง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายฤทธิพงศ์  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงลวิตรา  ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวรเมธ  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุบลบาล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวายุ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิรากร  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวีรกฤษฎิ์  พันธุ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศรัณยา  แก้วกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศวัสกร  ทรงพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศศิ  สุขขำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศศิวิมล  ลออเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศิริกานดา  คงเผือก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศุกลภัทร  ผาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายศุภกฤต  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศุภัช  พลายระหาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสิริขวัญ  ปานน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เงินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุชานันท์  อวนมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุชาศิณี  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุพิชญา  หะยาจันทา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุพิชญา  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสุวิวัส  มีโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีหสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอทิตยา  รักการดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอธิวราวัจน์  แพนพันธุ์อ้วน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอนุสรณ์  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอภิภูมิ  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอมร  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอรจิรา  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอริสรา  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอังศุมาลิน  สิงหาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอุมาพร  ขันโส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเขม  เอนจินทะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปวริศ  สุขศรีมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพงศกร  ศรีฉ่ำพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายอัษฎาวุธ  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกนิภาฎา  ชลอกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงโกศลิน  คำดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชนันธร  เกียรติชัยดำรง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณัฐนนท์  กันทะเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐพนธ์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณิชารีย์  เสือนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนกร  คนทน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนวุฒิ  แช่มช้อย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชร์ทศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรโชติ  เหมือนชอบ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนาตาชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงประกายดาว  ขาวฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปาลิตา  กรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรรณษมล  แตงรื่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพัชรพล  เฉยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาขำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภรภัทร  โพธิ์กุล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายโรจน์สิริ  สังขพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงลักษิกา  สังเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวิภาวดี  อยู่วงษ์อั๋น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุพิชชา  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอภิรักษ์  โพพันฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอภิสรา  มีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอังกูร  วงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายคุณพัฒน์  บัวสีสด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจนิศร  หวังชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงจารุวรรณ  ม่วงโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงละไม้ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายธนวรรธน์  ไกรปรุ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธนัช  ศิริจันทร์นนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายธนากร  สุขสม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธัญจิรา  ผิวทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนันทรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงบุรัสกร  เยี่ยมไธสง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวบางงาม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงภัทรวดี  หวานจริง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายภูมินทร์  อ้วนเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงมาริสา  อ่อนใส โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายวัศพล  จุลมุสิก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายวุฒิกร  กำมเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายศรัณย์  ทาเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงศริญธร  ชาวกำแพง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายศิวกร  แน่งน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสุดปลื้ม  ฉิมพลี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสุภาวดี  สมอุดร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอชิตะ  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายอิทธิกร  วงษ์พันธ์ุลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก่นจันดำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายเอื้ออังกูร  พึ่งแสง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วงษ์ทองดี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธณาพร  กองม่วง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ุศรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนรภัทร  พุทธวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนิชาภัทร  จันทร์ตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปีย์วรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชยิสรางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขสม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายษัษฎี  สีสำทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  อาคมคง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุทธินันท์  มั่นคง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุรพิชญา  เอี่ยมสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสุวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอิทธิกร  เสมคำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม