รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์วิลัย โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธาพัฒชญา  คัฒจรรย์ โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมนัสนันท์  อิ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชวลิต  กมลสินธุ์ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวาสนา  บุญชู โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศศิภา  นาคชม โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสุธีกานต์  อ่อนบุญ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนกพร  ลอยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจัสติน  จาคอบ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฑิพาพร  เหมราช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนัท  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงบุญญกานต์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงประภาภรณ์  พรมพุก โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรัญชนา  กิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิราพร  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายสุรพงศ์  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงไอยวริญ  เอี่ยมรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาณัท  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกันยรัตน์  บุญธปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกานต์ชนิต  เหมือนทด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกุลทัต  เกิดที่สุด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายขจรเกียรติ  ชูโฉม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชญากานต์  แย้มชุติ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชนิตา  สายสนองยศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายชาคริต  ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณศักดิ์  จินดาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐกมล  กังวาน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงตีรณา  ฉ่ำเฉื่อย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนโชค  นาเวช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญพิชชา  พานิชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จันทร์เอ่ียม ขำพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีทาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธีรดา  ทองหล่อง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนันทชพร  สุวรรรศร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปกป้อง  นักธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปฎิพัทธ์  ประยูร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายปริญญา  โคกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปริยากรณ์  ปานภู๋ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพรรณรมณ  อ่อนกล โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพราววดี  เวียงสี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชญาพา  พุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพิชญาภัค  อุสาหะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพีรวิชญ์  นาคมี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุต๊ะเขตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อภิวัฒนพร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภาณุพงษ์  แย้มปั้น โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมนัญชยา  คำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรชพร  หาคำจารยื โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายลมหนาว  อยู่คอน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงลักษมณ  บัวระย้า โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวชิรวิทย์  บวบขม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวทันยา  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรกมล  แก้วจัด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวรัญญา  อยู่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวิชชญะ  ทิมจ้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวิทย์วรุตม์  นาคอาจหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศลิษา  มากมิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศศวิมล  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายศิวา  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสิรินทรา  ฉ่ำเฉื่อย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุชัญญา  พูลมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงไอลดา  ช่างดำริห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกอบชนม์  ชัยมั่น โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญรอด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายกันต์กวี  สุขใส โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกุลนันทน์  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเกวลิน  ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายจามิกร  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายตรีเทพ  อ่ำนามอญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงทักษะศิริ  เกตุดำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  แก้วนอก โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนวภรณ์  ภูมิโชติ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปรัณชัย  ขวัญเกิด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปรียาพร  ทองคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปวรปรัช  สุขเสริฐ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปุญญิสา  หลิมเกื้อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายพชร  คล้ายแก้ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรรณวิสาข์  ดวงวิไล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เข็มพล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภาคิน  พวงพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภานุวัฒน์  เครืออยู่ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวณัชพร  ทองนุ่ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวัจนกร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวัชรพล  อิษวาส โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายสิทธิกร  แสนสุด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุมินตรา  เต็งแย้ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอนุชิต  วิทยาพร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอนุชิต  เจตนา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญภู่ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกมลฤดี  เมฆสวรรค์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงกำเหนิด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชญานุตม์  คันทิน โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชนะพล  พุฒสลัด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชุลีพร  ชมชื่น โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติกา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒกรณ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิมแย้ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐดนัย  พุ่มศิโร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธนาภา  เดื่อคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนพพล  พินแก้ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายบุณยกร  อินเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปัทมพร  พละทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปาริชาติ  บรรเทา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รอดคง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์  ไกรลาศ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรลภา  เพ็งอินทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรานุช  ฮ่วนสกุล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภูพิงค์  ม่วงวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภูริชญา  โต๊ะถม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเมฆินทร์  มีอาหาร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรวิษฎา  คำชัยยะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญมา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสหรัฐ  แสงศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสาริสา  รัตนพลธี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสิรินดา  อ่ำนามอญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุธาสินี  โตจริง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญส่งธรรม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอัญชิสา  ท้วมจอก โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอารยาภา  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอิงครัต  บัวเพ็ง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเกศราภร  โตพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปาริตา  ศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายภูผา  อำพนพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุภิญญา  ลาดปาละ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปัณฑิตา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวรเชษฐ  ปินญา โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวิภารัตน์  ชุมปลา โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงไอลดา  ปินญา โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่างเขียน โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทานตะวัน  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกนกพร  กันหาบาง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกฤษณพงศ์  สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายปกรณ์  ประถม โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิธรรม โรงเรียนบ้านป่าเลา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายเอกรินทร์  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านป่าเลา ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกรกมล  คำดี โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชุติมา ขลัง  ขลัง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปภาดา  คงเสือ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกนกอร  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกมลรัตน์  กล่ำโอด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายกันธีร์  หมีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกิตติกานต์  เจ๊กหนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงคีตภัทร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิตรลดา  สวรรค์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายจิรภัทร  พระเดโช โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายชัยพร  ทูนมาก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายชิษณุพงศ์  จริยา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายชุติพนธ์  สิงห์สถิต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณชนก  ขาวสุก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัจฉริยา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐชนน  จอมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐฌวียา  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฐานิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธนวัฒน์  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนารักษ์  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธวัลฉัตร  ทศนักข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศักดิ์เสือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงบัณฑิตตา  หนูเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงบุณณดา  พรมสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงประพิศรา  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปรีย์วรา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่เปีย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายปิติภัทร  จั่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายพุทธพจน์  ภิบาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงรติกร  มุสิกปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายรัทธพงศ์  ศรีสัจจพล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงลัลลลิลล์  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงลิลดา  จันทร์สุดา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายวงศกร  สุขสด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวชิรพล  ขุมเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวทันยา  ศิริสมวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวรัชยา  สีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายวีรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภวิชญ์  มีใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอชิรญา  กองนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายอนุชิต  เกิดแตง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอภิสรา  ทำนาย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายอัศนัย  รุ่งรัฐแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอาณัฏฐ์ศิกา  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกชนันท์  สีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันมอย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายคุณนิธิ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชญานี  ธรีเลิศนภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชัญญานุช  อุไรวร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศิลวรรโณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณฐกฤตกร  อินทรโชติชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เส็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐวัศห์  จันทร์ดนู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงตรีรัตน์  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธนพร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนพร  มากเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนภัทร  อินทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนัสสรณ์  เขาชม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนัทธ์นภัทร  ล้นหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปิยะวุฒิ  นิตรา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรวิภา  วงค์หาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพีรวิชญ์  บุบผาลุน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เกตุรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเพชรลลิดา  เขียนดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุญรัก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภคพร  อินภู่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทธิลา  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภาธร  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กองโยก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวงศธร  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวชิรวิทย์  คำภิโร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวริษฐา  มันมหาท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิชญาพร  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศศิลดา  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศิริวัฒน์  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ญาณปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศุภาภิญญา  มาเวก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงหทัยกานต์  การนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอุดมศักดิ์  พุ่มกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกชกร  มีกุล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณัฐิดา  ช่างการ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปิยะพัทธ์  ทองเวียง โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพชร  พริบไหว โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายภูมิพัฒน์  หล้านามวงศ์ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายวิศรุต  วงศ์วิเศษ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายศิรศักดิ์  เล็กวิไล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกณิศา  เงินทนงค์ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฐิยาพร  มูลแก่น โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธิดาภัทร  บุญส่ง โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปุณณภา  ปิ่นชัยมูล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอิสรีย์  พริบไหว โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุยะใจ โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธนัญชญา  ชนิดไทย โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายบุญพิพัฒน์  แพรพันธ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์ธา โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 คณิตประถม
251 นายธีรภัทร  ปักษี โรงเรียนบ้านสารจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอนันตญา  ปักษี โรงเรียนบ้านสารจิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายสิทธิโชค  สายทอง โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านป่ากลัวย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวชนิตา  อินทรีวิโรจน์ โรงเรียนบ้านป่ากลัวย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกชพรรณ  เชื้อทหาร โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายกฤษกร  เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายกฤษณะ  ปริมาณ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายกองพล  วงศ์จ๋า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกันย์ลภัส  กันทะบุญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกัลญาณี  วงศ์จ๋า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายกิตติภณ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายกิตติภพ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชฎาลักษณ์  พิมพร โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายชยากร  เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันแดน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายธนภัทร  จับใจ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขุนบุญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายนันทภัทร์  อินต๊ะปัญโญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพัฒน์ฐานิดา  รื่นรักษ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายพีรัชชัย  ชมชิด โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงภัทรศยา  นิมานะ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศุภณัฐ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสิราวรรณ  คำทองหลาง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุธิดา  สวนรื่นรมย์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายอธิภัทร  อุปถัมถ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายชนาธิป  แก้วสีนวล โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฏฐา  พรมพิราม โรงเรียนไชยะวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วชิน โรงเรียนไชยะวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพี่รัช  น้ำใจมั่น โรงเรียนไชยะวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภัทรธร  เฟื่องถี่ โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายศดานนท์  สิงห์ใสย โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอารยา  เขียวแสน โรงเรียนไชยะวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัญญาภัค  อรรคธรรม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักถิ่น โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ้มพะ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฐิตาพร  คาดหมาย โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กุณี โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนภัทร์  ประทวน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมพลี โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญรัตน์  รักวงษ์วาลย์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธีรภัทร  บุญยัง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันทภัค  ม้วนทอง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายบุญฤทธิ์  คนกล้า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพรนัชชา  วันฟู โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรวิสรา  แสงฟ้า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรัญญา  จันทะวาด โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวันวิสา  พัวพันธ์ุ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวาสนา  กุลอินทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศิริรัตน์  มอไธสง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศิริวิมล  คงคา โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศุภกฤติ  ทับเอี่ยม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสุรภัทร์  แสงทอง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอภิญญา  สีทอง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงไอรินทร์  จันทร์แก้ว โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกรวิชญ์  บัวสด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายกันต์ธีภพ  วงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายชิติพัทธ์  กมล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายไชยภัทร  เริ่มหาสุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายฐาปกรณ์  มาลัยบุตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐพงษ์  ดาวคะนอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่คร้าม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงดาราวลี  ใจกว้าง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธมนวรรณ  โฆษิตเตโช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธีรกานต์  พงศสรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธีรภัทร  หนูรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนภสร  ขุมเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนัทธมน  อื้อเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนันทิตา  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงบุญยานุช  เนียมสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงประภัสสร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปัณณพร  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงปารณัฐชา  มาลัยหวล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปุณยาพร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิชญาณัฐน์  ทัศนาธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายพีรวัส  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายภัทรกร  ไพศาลภัทรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายภาณุเดช  ทองแดง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายรชต  แกมทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวฤนดา  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายวัชรพล  ฉุยฉาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายวัฒนพงศ์  โวหาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  คำนึงควร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวิลาสินี  เต็มศิรินุกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวีรยา  สลีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมขันคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงศิวณัฏฐ์ชยา  จันตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายศุภกร  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายศุภโชค  แย้มพราย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอภิชญา  ยมนา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายอมรพงศ์  ประสมวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชลดา  ไทรนนทรีย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทองคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปพิชญา  วงษ์งาม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุชานันท์  พิทักษ์ธนากุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอิทธิพล  ทรงวิลาศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชยพล  เทียนศรี โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์เจริญ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์เจริญ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.4 วิทย์ประถม