รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายก้องฟ้า  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยาณ์  น้อยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลธิดา  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายครองพล  หล้าปินตา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรวัฒน์  ย้อนใจทัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชนกันต์  วนพงศธร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนันธร  สุวรรณพุฒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนันนัทธ์  คำอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชัช  สายสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์เกลียวเรียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติชญาน์  น้อยอ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณพิชญา  งามวิชานน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณภัทร  หมื่นสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐฐาพร  มากเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธิญาน์  ปัญญาวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เหลี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายตรัยคุณ  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายตฤณ  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายทวีศักดิ์  อ่อนเชตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายทิพย์ธนา  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกร  ไชโย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนัทเทพ  ช่างหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธมลวรรณ  ช่างหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรดนย์  สันติตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรดนย์  เดชฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธีรเศรษฐ์  อุ่นต๊ะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายนวรรษ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันทฉัตร  หนูหนุน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  กลั่นเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันทิตา  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนิติธร  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปพิชญา  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปริยะกร  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปัณณวิชญ์  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปาณิศา  ชุมพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปุณณวิช  เกตุเนียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเปมิกา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพงศกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศกร  จิตอนุกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพชร  พัวงามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพริมา  ปัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพฤทธิพร  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพลอยไอริณ  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัฒนฉัตร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชชาภา  ตติยก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิชญา  เรืองนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิมพ์ญารัช  ท่าพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิมพ์พรรณวรีย์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ประดับเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพีรณัฐ  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพีรดนย์  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัชญาพร  เดชทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรพร  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภัทรพล  อ้นน่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายภัทรวิวัฒน์  จันทรสารี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภาวิณี  ชื่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภูดิท  เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภูมิวัช  แก้วเนย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภูริชญา  ฟักรอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายรชต  รักตะเมธากูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงรวินันท์  พันปี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายรัฐพฤทธิ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรัตนพร  จันทขาว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายวรปรัชญ์  เปี่ยมเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เกตุสาคร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวิสารดี  สระทองพิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายวีรภัทร  บางทวี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายศุภณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายสันห์พิชญ์  หิมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสิรภัทร  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายสิรวิชญ์  ผลเรไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุวัลย์ธิดา  นกหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอดิเทพ  แดงไฟ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายอดุลวิทย์  พุ้มไม้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอธิรธร  ทองเป้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอนัญญา  ธีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอัครวัฒน์  หิรัญโรจน์ปชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอาชวิน  บุญชุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเอมมิศา  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกชพร  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกรภัทร  สดใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฤตภาส  ติวุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤษณะ  คุ้มพวก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญพัชร  ณ เชี่ยงใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  กิติจีราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญาภัค  งดงาม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกาจนวรรณ  เปรมสุโข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกานติมา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกิ่งสรวง  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิตติภัทร  แผลงดัสกร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิรพัฒน์  ม่วงแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฉัตรกมล  ตังคณานุกูลชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชญาดา  สอนทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชนาภัทร  บวบมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชลลดา  ยาท้วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชวนะ  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชัยธวัช  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชาลิสา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงโชษิตา  โพธิทา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณวดี  อ๊อดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายญาณวัฒน์  คงฟัก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณฐพร  วรรณชรา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณธิดา  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณภัทร  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัชณิชา  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัชพล  อาจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  หลายศิธาภัค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐชยา  ทะลอย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรโนรา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดัดดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกษามา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐริกา  นมเนย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐวรรธน์  อิ่มเอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชกมล  คงเชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชา  วทัญญูสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายเด่นภูมิ  พลอยครุธ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทักษอร  อยู่ทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนกร  อมรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  เสาเเบน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนธรณ์  เดชสุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  ถาปาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนัชชา  ไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนินท์  วงศ์ศรีศุภกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธมน  อินสวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธัชกิตติ์  เณรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญทิพย์  รอดพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธีรภัทร  ภักดีอาษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธีระภาพร  ไทยเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนพฐธิดา  พงศ์กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนราวิชญ์  น้อยเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนฤดม  ภักดีบริบาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุณยานุช  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบุษยมาส  อ่อนเชตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปทิตตา  แพงยา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปภาพินท์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปภาพินท์  เต้หล่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์โพยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปองคุณ  สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปัญญาพร  ชุณหชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปัญฑิตา  ปิ่นดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปัณณธร  ช่วยเพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปิติภัทร  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปิยพงศ์  กิติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปุณยวีร์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพชร  เปรมอ้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพรภวิษย์  แจ่มทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพลอยปภัทร  พลอยเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพัชรพล  สาทเทศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ต้นเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัณณิตา  ภุมรา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพามาฎี  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชญาภัค  วันดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชรวี  ขำมะวา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชาภา  พุฒจาด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิฌาภัท  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ตังควิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิรดา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญเม่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพีรญา  จันทร์สุริยา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพีรดนย์  ขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพุทธบุตร  เถาะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพลงเช้า  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภวัต  เกตุศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัคจิรา  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภัควลัญชญ์  บุญศิริษานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทรธิดา  สดชื่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภัทร์ธีนันท์  หลายศิธาภัค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทรมน  วันจะนะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรวดี แครล์  ราบูร์แด็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จรแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภารดี  เขียวเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูมิติพัฒน์  เลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูริต  นิวัตยะกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายมนัสวิน  ปั้นแหนง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรพีภัทรพรชัย  จิระประยุต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายรัตนชาติ  คำคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรินรดา  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงลักษิกา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวรเทพ  จันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวรบรรณ  แก้วคำปา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวรเมธ  ยิ้มยวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรรณรัตน์  คชแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรวลัญช์  นวลหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวรินทร  เกิดอุทัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิชญาดา  ทิพย์ปิ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  อ้นเล่ห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวีรภัทร  คุณาบรรจง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศิรวุฒิ  จันทร์เจาะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศิริชนก  เพิ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศุภโรจน์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสายลม  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสารสวรรค์  หนึ่งน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิชา  ลือชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิญานันท์  จงอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสิรภพ  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ยิ่งทวีสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุธินันท์  ปัญญารุกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุภัชชา  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เกตุนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุวิชญา  ประเจิดสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอชิรญา  ตันกิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายออกัส  วิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  นาคคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอุรัสยา  เกตุขำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเอมมิกา  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเอลิสา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงไอรดา  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงิพิชชาพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเกตุ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจันทรัช  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิรนันท์  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชัญญานุช  เขียวคล้าย โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็นดี โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลาโภ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยเมือง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณูสไรฮาล  เรืองแว่ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปรมัตถ์  เพียรทอง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปัญญาพร  นาตาล โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรรณนภา  ทาหนองบัว โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมนติญาภรณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวารุณี  ครุธนาค โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอัครวินท์  มั่นประสงค์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐพัชร์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฐวัฒน์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงมณฑิรา  วัดสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายเมธพนธ์  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายยุทธนา  แฉล้มฉัตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรัญญา  ถ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายวีระพงษ์  ม่วงพิน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุพรรณษา  มากอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันแพง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายดิษยทํศน์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงทนิมพัสตร์  พรมมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนนท์ปวิธ  ทะกาเนนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพชรพล  พึ่งพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมนรดา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวชิรวิทย์  ไวคงคา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายกวินเทพ  ขำปลอด โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อิ่มขวัญ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเขมนิจ  พิมผาสุข โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงจารุภา  สิทธิโสภณ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายจิรสวาสดิ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงจิรัฐิพร  แก้วเบญจา โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงชญานิศ  ไทยลี่ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชัชชญา  วรรณานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายญาณกร  เขียวแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฐชา  ปานเกตุ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายณัฐนนท์  พัดแดง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณิชชา  บุญลือ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียมพา โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายไตรรัตน์  คำแสง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายทัศไนย  ผลพระ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายทิวงกต  ไกรกิจราษฏร์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายเทวนพ  ด้วงลอย โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายธนบัลลังก์  วงค์ใย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธนภร  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายธนมงคล  สนเพ็ง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายธนวันต์  พวงดอกไม้ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนริศรา  อาคม โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายนันทวัฒน์  ลือชูวงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายนันทิพัฒ  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปุนยาพร  สุขแท้ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพรชนก  รอดขำ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายพรเทพ  เหลี่ยมไทย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพรสวรรค์  สารธรรม โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพัชรกนก  บุณยะภูติ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพัชรพร  ปากหวาน โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พูลโพธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงภัคจิรา  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภัทราวรรณ  มั่งมี โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงร่มธรรม  คงรอด โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรุจิรดา  รุจิเรืองอนันต์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายวงศกรณ์  โชติชัย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายวรรณชัย  สระทองแก่น โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวรรณษา  วงค์ษาไชย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วถึง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวัฏพร  ภู่วัง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายศุภกิตติ์  ปานพรม โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุธามัย  พิทักษ์รัตนพงษ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุธินี  โคกคำ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสุวรรณวารี  ขอดแก้วทวีสิน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอรชลิดา  หลิว โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายอรรถพร  พุฒซ้อน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกนกกร  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤตานนท์  คำแคว่น โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สมสอาด โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจิรประวัติ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิรัชญา  ฝ้ายอิ่ม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิรัชยา  หิรัญธนวิวัฒน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชัยยพล  สินธุ์พิภพลาภ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชาลิสา  ปานทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรเพชร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายฐปกร  มีประเสริฐ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายฐากร  ฟองภู่ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐิตานันท์  จิรพัฒนฐากรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณฐรพงศ์  ดำดี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ้นสาย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐโณทัย  พัชรพัฒนชัย โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐพล  ม่วงทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภู่รา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนกร  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธนพร  สินเทศ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนภัทร  ทองมา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธนัญญาน์  ตันสกุล โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธัญชนก  พระโคตร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เมืองแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธันยนันท์  บดินทร์ชัยภักค์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธีรัช  สุขสม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนัฏฐนันท์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนันทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายบุญปลื้ม  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเบญจมินทร์  ศรีประทักษ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปองกานต์  ไก่แก้ว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปุณณวิช  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเปรมรุ่งทวี  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพชรอร  ณ นครพนม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพนมกร  นวลทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรอุดมสิน  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพศิน  เดชะอังกูร โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพสิษฐ์  เจนตลอด โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัชรพร  คงแย้ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุตรทิพย์สกุล โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูรินทร์  ครีบผา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายยศภัทร  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายยุทธศาสตร์  ไม้จันทร์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายรณรต  ไขศรี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวนัชพร  อ้นป้อม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวรกานต์  เพิ่มพูล โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรรษา  บัวหลวง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศศณัฐ  ครุฑชาติ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดช้ำ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศิรวิทย์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศิริพัฒน์  ทองสิงห์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสุพสินณ์  ชูแจ่ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสุรกฤษฏิ์  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสุรเชษฐ์  อินมี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอภิญญา  เมืองวัน โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอมรรชต  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอรณิชา  สีสุวรรณ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอัยการ  มาแตง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอุรัสยา  จวนสุข โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงไอลดา  ปานนพภา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกรรชณภัทร  มะยมหิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกัญจนพร  ซึมซาบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  อุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงชญานันต์  น้อยจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายฐานทัพ  ธิแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายณชพล  ทั่งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัชชา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงทิชญาภา  ศรีสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนภัทร  ตั้งธนคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนาลิวรรณ  คำวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายนิติคุณ  เขียวเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขสมัคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายปิยะพัทธ์  สุทธิวิลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายพูลศักดิ์  พูลพัฒนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายยศกร  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายวิทยานิพนธ์  โปยขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายวีรภัทร  คำเฟือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายสกุลเทพ  อ้นชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสายฝน  อิมบู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกชนันท์  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจริญอาชีพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกฤษฎา  พึ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงก่อกนก  วงษ์ไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกัญญพัชร  บัวผัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกัษณ  ภควานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชโยทิต  โลหะการก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เอี่ยมกาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเชาวรัตน์  เทศพุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์สิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงญารินดา  ปานพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงฐิดาภร  ส้มอ่ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณฐ  สุขวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนทุ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลั่นเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ไทยกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์นิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐดนัย  สิงหเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณัฐปวรฤทธิ์  ใหลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายติณณ์ภพ  บุญคุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเตชินท์  แพงมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายทวีเดช  พรมนิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงทิวาพร  นวลละออง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายแทนไท  พัฒนเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกร  ด้วงลอย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนกร  พุกนุ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนกร  โรจรัตนากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนกฤต  โรจรัตนากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนดล  คงกำเหนิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนพล  เขียวมิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนภัทร  จันทร์หอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนภัทร  หาญกำธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธัญพัฒน์  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธันยมัย  ชัยวิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธารธารา  แซ่ท้าว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธีรโชติ  แช่มชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนฤเบศร์  เนินพยัคฆ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนิรชา  หล่อทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายบุรินทร์  บุญเพ็ญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปราวกัน  เพชรทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปัณณวัฒณ์  จิวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยบุญธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเปรมิกา  สุขมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพนิตา  จรกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชญาภา  เชื้อนิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพิพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นประสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  คชสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภูริวัฒน์  แสงอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงมนัญชยา  บุญแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเมธัส  ทรัพย์ทิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายยศกร  กลัดคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงยศวดี  เรืองโชติอนัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายยุทธนา  สุขใส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายเลิศวรรธน์  เตชาคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวทัญญู  บุญเพ็ญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายวรกานต์  เรืองโต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุกใส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวรายุส  บุญเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวริศรา  นาโตนด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวัชพล  เขียวขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวุฒิชัย  เฉื่อยทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศุจินันท์  สงสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศุทธดา  เนียมมั่นคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสถาพร  นกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสวรรยา  วรนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสิรภพ  สมแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสิริโรจน์  วงศ์ศรีนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุจิตา  เมืองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุทธิตา  รักรู้ธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉลุมาศจารุอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ่งพินิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสุรวีร์  ทองโตนด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอภิชญา  ปานศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอภิวิชญ์  ดอกไม้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอริญชย์  กานำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอริสรา  สังข์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอิทธิกร  นันทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอิสระ  ยอดเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงไอยวริณษ์  รัตนเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม