รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรภัทร์  เนียมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตยา  สินมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องกิดากร  สารีผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายก้องภพ  หร่ายสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยิ้มน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตพัชร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงการต์พิชชา  ประภาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองสร้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจักรภัทร  หงห์ษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิตตานันท์  เพ็ชรเขียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิตธัมมา  รันดาเว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจิตรเทพ  โตสุวรรณถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชยพล  แสงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์เมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐานิกา  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิติพร  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณฏฐพล  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัชฑิฌา  สำแดงภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รุ่งประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฏฐ์ฐกรณ์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐนนท์  เกตสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายเดชาธร  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายตุลธร  ผึ้งปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเตชทัต  เย้นระยับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเตวิช  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทยิดา  เมืองแสงศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทรัพย์จนันต์  สุขโก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  ทองวิลัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนพัชร์  สุภาพรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธนวัฒน์  กองฟู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนินธร  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธฤต  อันทับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธวัชชัย  ซาสอนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีร์เดช  สุขเคหา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรนนท์  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรวีร์  ตันอำนวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนภัส  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนราวดี  ถินสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนัฐธพงศ์  เลิศสุขุมาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เปี่ยมดนตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไตรทิพย์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันธิชา  อ่วมวิไลย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิชาภา  สัมปันนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายนิรวิทธ์  อภิชัยเรืองพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงบัณฑิตา  มงคลจักรวาฬ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงบุญญาภา  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบุญทวี  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุณยานุช  น้ำดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปกรณ์  จันทร์ภู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปทิตตา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปภากร  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปริชญา  เปรมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปริณดา  อ่อนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปัณณวิชญ์  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปุญญเชฏฐ์  อวัสดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพงศกร  โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพงศ์ปณต  พันธุเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพลอยนภัส  พิมพ์เรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพัชนพงษ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพิชญะ  เตชะไพศาลทวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพูนศักดิ์  แดงเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรจาริน  ม่วงไหม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัทรลภา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทริน  กุลกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมาธีญา  ศรีไพศาล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงโยษิตา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรัตนาพร  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงรัตนาวดี  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายรุจิภาส  บวรธิติพล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงรุจิรา  พันธ์แตง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวสันต์  สะทิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายวัชรพล  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวาชิร  มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวิชญ์กวินษ์  ทองสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวิชญาพร  ลูกเงาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศรัณย์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศิรวิทย์  วุฒิวิชญานันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายสกลธวัฒน์  อ่อนกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายสิทธิพล  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสุกฤษฎ์  อุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุพนิตา  ประสายกา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสุวพิชญ์  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอนันตญา  แถวศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอุไรรัตณ์  ชาติดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกนกพร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมลจุฬา  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกรกนก  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกรกนก  เนตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์สินกวินกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกฤติมา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤศกร  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤษณพล  ด่านนิรภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกวินดา  อนันสลุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกัญจน์กฤตพัฒน์  ด้วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญพัชญ์  มุสิกอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวเผือก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายการันต์  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกาลญิสา  มงคลณภัทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกิตตินันท์  พรมาแข้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายไกลกังวล  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเขษมศักดิ์  เช้าโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายคณพศ  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายคุณานนต์  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจริชยา  หมอยาเก่า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจริญา  นาคนัต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรดนัย  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรภาพ  ทับทิมไสย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิระพัฒน์  มีฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิราพร  จีมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจุฑามณี  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฉัตรรวี  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศักดิลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนิกานต์  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชยพล  ถินสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชวิน  อ่อนกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงโชติชญาน์  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงโชติรส  หมีเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายไชยนันท์  คงทน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณาธิป  อินทวาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายฐิติกร  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณฐภัค  ก่ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฏฐภพ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  จันทร์สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐพล  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐพัฒน์  จงกลธนาลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐสลิล  กำมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชาภา  ขวัญนาคกำธร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณิฐารัตน์  คำลือชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายต้นกล้า  พลทวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงต้นน้ำ  ปั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงทิพย์พธู  พรมโส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนกร  อาชะวะบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนกฤต  จันยมิตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนปภัทร  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนวัฒน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนาสนธิ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธัชชัย  นอมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรพล  บรรลุกิจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนภัสสร  อนุสิฏฐกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนราธิป  ทนช่างยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนรานันทน์  วุฒิเขต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนฤมลชนก  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่แส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงบุญญิศา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปริยาภัทร  คันธานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  สุเมธาพิภัทร์กุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปรียา  เทียมลี้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปวีณนุช  เพ็งแช่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปัณณวิชญ์  หอมจำรูญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปิยชล  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปุญญพัฒน์  สงแอ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปุณิกา  โคปาลสูตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพงศกร  เนียมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพงษ์บดี  เรืองสุทธิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรกนก  คาดพันโน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรหมภัสสร  แสงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพลากร  โกมล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพสิษฐ์  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัฒน์นัดดา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญาดา  ปั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชา  จังสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิระพร  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพิริยกร  ทันตเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพุทธน้ำบุษศ์  กันพ่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภคพร  ผูกเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภัทรวิชญ์  สันทกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทรศญา  ธรรมมะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มาฆะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัสนิชา  รอดเฉย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภาร์คุน  ดีศักดิ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภูกวิน  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูเทพ  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูเบศ  เขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูมิ์นิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภูริชญา  ทองเมืองหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายยศภัทร์  สุขทัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงโยไนย  ศรีประเวศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรมิตา  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรัชกฤช  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรัชนก  ดิสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรัชนีพร  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัตนาวลี  อ่อนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรภัทร  สว่างเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวรเมธ  เพ็งภาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวริศรา  หุ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนอำภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิภาวี  ทองดีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวิสิตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศิรศิลป์  พัวพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศิริอนันต์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภกร  ธรรมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภณัฐ  กลัดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสาริศา  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุชาดา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุธาสินี  ชุมวรฐายี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุนิศา  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายหิรัญกฤฎิ์  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ปัทวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอนัญพร  ตั้วสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอนุภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอภิภช  ผิตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรจิรา  แย้มดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรรฎา  รัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอวยพร  ภู่ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอาชิรฎา  ไทยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายเอกณัท  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงไอย์วริณทร์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชรเขียน โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพงศ์วรุตม์  รอดโฉม โรงเรียนอินทโมลีประทาน ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิรศยา  เศรษฐี โรงเรียนอินทโมลีประทาน ป.6 คณิตประถม