รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินตรา  แดงปัตแวว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคิรากร  แก้วดารา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรพล  สิทธิปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิราภัทร  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยาเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชนะเดช  จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพเนตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชรัมพร  ศรีมะโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณภัทร  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐยาน์  กัดผุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  น้อยภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนชาติ  มีชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรพงศ์  น่วมโต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนารีรัตน์  โยธานารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิชดา  ลันดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายปภาวิชญ์  สายดิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปิยพงษ์  นกเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปุณณวรรธน์  ปลอดโคกสูง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพงศกร  จินดามุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพชรพล  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพัชร  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูมิรพี  อยู่แตง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายยศวดี  พันธุ์สุมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรุ่งศิริวรรณ  ประชุมกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวรกัญญา  เขาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายวัชรากรณ์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิลป์ศิรีร์  ปราบสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอชิดา  อินเฟือย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอริสรา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤติเดช  โคตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงขนิกานต์  ทิพม่อม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นายคมกริช  ฤทธิ์แผลง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวชนาภา  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวชลธิชา  ศรีเทียนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวณัฐกฤตา  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงทิพย์มาศ  บุญเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายธนพร  ปล้องกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงนิฌา  วาเฮง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปรียาภัทร  วรรณบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวมาริสา  สีบางตาล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงรรรรรร  หวังพลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวรัญญา  จักรสุนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นายวีรภาพ  ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวีรยา  โพธิ์ชู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอุกฤษฎ์  อินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกฤตเมธ  จารุจรัสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกันทชาติ  มีเกาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกิตติศักดิ์  กากะนึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิติภูมิ  กิงก้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิรนันท์  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิรพัฒน์  ชมสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชนาพร  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชลธิชา  มีเจตนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ธนูศร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐชนน  ผูกบุญเชิด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สีทำมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณิชารีย์  ดวงคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณิรัญชยา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณีฐฐิฏา  สงวนปานทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายดนุเดช  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงทิพวรรณ  กรกนก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเนตรดาว  พลเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงษ์สุภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปณิฏฐา  ตั้งธนสิริกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงประภัสศร  สืบก่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปัณณวัฒน์  จินดาเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปิชญา  มนทองหลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพิชญะ  บุตรแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บริสุทธิ์ธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลีลานุต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพีรวุฑฒิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเพชรธารา  จันทรา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเพชรศิริวรรณ  กุลใจชื่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสมแดน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภิณชรัศมิ์  ชอนครบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวณิชชา  เจริญศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวนาลี  ขื่อนขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวสุ  บุตรลักษมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิชญาพร  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิวาพร  เทพจันตา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศุภิสรา  คำศักดิ์ดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ประยูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุนิชา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุภัชชา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุภาพร  สาทำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอภิวัฒน์  ปีกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  ธนูศร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอารักษ์  รังชะอำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนบดี  วรกุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนัญชนก  เถาว์พุดซา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายนัฐพงษ์  ทวีสุข โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนาวา  ลุงจั่นต่า โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ณิศา  มาลัย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพัชราภา  ไวยโภคา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกมลชนก  อุไร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกรรณภาวี  พลอยประดับ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เส็งสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงการต์ธีรา  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกิตติกวิน  ขวัญคุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จ่าเหลา โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชญษนนท์  พานทองประดับ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชนม์นิภา  สุขสมสิน โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชัยวัฒณ์  อ่วมเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญานิกา  ปันนาพล โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้ายกรุต โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงทิพานัน  เทีนยทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเทพนิมิตร  เย็นใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ปรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายบุณยกร  ยาวศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพสธร  พันธุ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพุฒิธร  กรดรุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงแพรพธิดา  หนูคง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภคพร  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญโชค โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภาคิน  จิตตะ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรมนรียา  จันทรไพสิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงลักษิกา  นาดี โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวันวสา  วรสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวคล้าย โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสรวิชญ์  บุญสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พวงมาลัย โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอนุสรา  ช้างงานดี โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอานนท์  ชะนะสีห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงไอรดา  เปฆาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชินภัสร์  ร่วมเผ่าไทย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายณัฐชนน  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนันทภพ  สุภาแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศศิจำนงค์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายชโวทัย  จันทร์ดิลก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐกานต์  สราญจิตต์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทอฝัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเอวิตรา  ไพเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์สง่า โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายชิง  ช้าง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงซิม  ผลประเสริฐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพชรรัชต์  พุแค โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายพายุ  แจ่มใสดี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวรการต์  มีทะโจร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวริศรา  แสนพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวันดา  ทา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายวัยวุฒิ  จับแก้ว โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายเวทางค์  คำแก้ว โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทามาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอภัสรา  แสนสิน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจรมา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนงค์นภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสิงห์  ชาวกัมพูชา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสิทธิพรชัย  สถาพร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกัณติญาภา  มีทรัพย์สิน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเวียง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนัชรดา  หล้าไชย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวายุ  ดวงวรรณะ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสุธินันท์  มูละสีวะ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกรวิชญ์  วัชโรทยางกูร โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทำผ้า โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ด่วนวุ่น โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงทิพย์ชนก  ราชตุ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิจิตต์วงษ์ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายนิธิศ  บ้านเนิน โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงประภัสนันท์  เดชเจริญ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพรลภัส  พลเยี่ยม โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพาคินทร์  ต๊ะมา โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิชชาภา  เมธาศักดิ์ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทัพสุริย์ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภูวิศ  บุญแจ้ง โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายรังสิมันต์  ดิดวง โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสิริพร  สิริสุข โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุพิชญา  สุดกระโทก โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอัครวัฒน์  โชติเดชาธนไพศาล โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชญาณิศา  วัฒนกุล โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชาลิสา  มาทะ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐาริญา  เพชรน้ำ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัณธิชา  ปราชนีย์ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณิชาพร  มโนธรรม โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศสกุล โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภูริ  ราศรี โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวีณา  ศิริเกตุ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอมิณสรา  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอุษณิษา  เรไร โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงํธนพร  กุลธนารดา โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์ โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีมาก โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเอมวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธารารัตน์  ดัชกร โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอภิชญา  อภัยพัฒน์ โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายชนะพล  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปวิช  พลหนองหลวง โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม