รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ชัยพิมลผลิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  เหมราสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรชนก  พลพหล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  แสงซอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินทร์รัศมิ์  ทองสดเจริญดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิ์เดช  เลิศวรรธนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายก้องภพ  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญปัญญาพิชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่มจำปา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติวินท์  อุตมะบัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเกสรา  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแก้วกัลยา  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงคีตภัทร  จูฑา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายคุณกร  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจณิกาญจน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิณห์วรากร  จันแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมียูงทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิรัชญา  เสมาภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเจษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชัชชนีญา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชาลิสา  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชาลิสา  โลโสดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชินดนัย  ทองบัวสี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฌุภิตา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาณิน  เผือกผ่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญาดาณัฐ  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายฐกร  เลิศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณฐภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณภัทร  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณภัทร  อุไรลักษณมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณภัทร  เนียมวีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐชนน  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐชยา  เสียดไธสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐธนันท์  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐภาคย์  ฉางกระโทก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐริกา  คำนึงเนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐวัชต์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายทินโชติ  สาที โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกฤต  แก่นจันทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนโชติ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนดล  กอวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธนัท  กำนนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนาพิพัฒน์  สองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธีรทัศน์  สิงห์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายนพรุจ  มณีเสวก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนภัสสร  คาแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนราวดี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายนัธทวัฒน์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนิชาภา  ชำนิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายนิติธร  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายบุณยกร  ปาสานีย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเบญญภา  อรุณฉาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปฏิพัทธ์  ระติขำพะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปณิตา  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปภัสสร  อินหล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปริตา  ไชยพิมพา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปรียาภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปัณณวิชญ์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปิติณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปิติภัทร  ลาภสุริยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปิยมล  ศิริบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปิย์วรา  เจนจบเขตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปุญญิศา  ปาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปุณณภา  สังห์สกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปุณยกร  สงวนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อาวพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศ์ภีระ  ตวันนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพจรินทร์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพชร  วิจิตรจงกล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพชร  เขตรสินบุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพชรพร  ยงเพชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพณณกร  วิจิตรจงกล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพรปวีณ์  จึงรัศมีพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพลเชฎฐ์  สิริอร่ามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพลวัจน์  โพธิ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายพลวัฒน์  อินโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพัชรพล  พิมพ์ศรนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายพัสกรฐ์  ยาดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิชญานุตม์  เฉลียวพจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพุทธคุณ  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงเพชรคณิศร  เนื่องตรีสาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงแพรพิไล  งามพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทธิรา  รวยลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทรกาญ  นุชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภัทรลลนา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงภัสชญมณทร์  พันธ์กุ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภารดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภูมิมินทร์  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงมนัสนันท์  แต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเมษา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายยศรัล  พนทรัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายรชต  ดีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรชตพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายรัตวินท์  เตโชติรส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายวชิรวิทย์  ธนะรัชติการนนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวรัญญา  ปิยสถิตธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายวรินทร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวิรัลยุพา  มีเจตนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายวีรวิทธ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายศิวกร  อรุณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายศุภการ  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภวิชญ์  ทัศนะคติธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศุภิสรา  จำเนียรหล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสัจธร  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสิริยาพร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายสุวภัทร  ดีตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายอธิชศักดิ์  พยอมน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอรณิชชา  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายอรรถนนท์  แก้วสีหมอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายอัครพัฒน์  ศิลปนะรุจิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายอิทธิพล  ราษฎร์เริงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกนกพร  กินนารี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกนกรดา  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกฤตณัท  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกฤตัชญ์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกฤษชล  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกวิปภา  นราธิปชยากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกวิสรา  นราเทียม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายก้องเกียรติ  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายก้องภพ  แสนทองสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกันตภณ  วงษ์ยะลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  อโปกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติคุณ  เฟื่องถิ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกิตติธาดา  ประดิษฐ์แสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติวินท์  รวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกีรติ  เมฆวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลธิดา  แตงจวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกุลรดา  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจันทกานติ์  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจันททรัตน์  สิริสุขสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจันทรินท์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรภาส  มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสือเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิราพัชร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฑามณี  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชนวีร์  คำวัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชเนนทร์  เมทนีกรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชัชพงษ์  ราชมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชินารุจ  เลิศพิพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชินาลัย  นกขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชุติมา  สาคเรศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายไชยภพ  ไกรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาณวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงญาณาภัทร  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฐานิตา  โชติกากิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฐิตากานต์  นรจีน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณฐวัฒน์  นาคยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณปภัช  รวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณภัทร  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณภัทร  สดสมศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามนาค โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สัปคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐฐปกรณ์  อิทธิเหตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐเนตร์  สาตร์โสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชา  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิชาภัสสร์  นาคาสุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงดวงใจ  แสงสุดจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเตชนิธิ  วงษ์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเตชวิศ  วงษ์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเตชินท์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายทีเกียรติ  เหลาเกน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงแทนใจ  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนกร  เสือปาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนาวิญ  พรรคนาวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธรรมรักษา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธัญชนก  พรมที โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญญมาศ  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธารา  ซุนเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธาวิน  วีระสัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธิติมา  กันทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธีรณัช  อสัมภินนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีรพัฒน์  อภินันท์รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  กิจเมธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนพรุจ  ฉายเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนภสร  กองศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนวลพรรณ  นาชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนันทิพร  แก่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนิชคุณ  สิงห์วี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนิธิมา  มาหาธนประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเบญญภา  รัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปพิชญา  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปภินวิช  เดชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงประภาพร  ชะยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปริณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปาลิตา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเปมิกา  ขำละม้าย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพรรณมณ  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพัชรพฤกษ์  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพัฒนดนย์  แย้มจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพัทธนันท์  เผือกพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพาทินธิดา  ภิญโญจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิจิตรา  กลางเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชชาภา  นิยะพักตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญประภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจสนาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์ภิชา  ศรีกันทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สะมะที โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพีรญา  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพีรศุ  รุจิณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภวัต  วรัตถร์รณกร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  สิงห์หร่าย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภัทรพล  นาคลำภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภัทรพล  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภัทรวดี  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภาคิน  โตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภามิล  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูตะวัน  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภูริต  ทับเลิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภูวดล  ศฤงคารบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูวนนท์  ศรีอ่วมบู่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมนัสดา  หล้าเมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายมนัสนันท์  พยัคปานวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมินตรา  ปัญญาเดชาโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรชต  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายรภัสสิทธิ์  อินทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายรฤต  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวงศธร  เจนวุฒจุฬานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวรกิจ  บูรณศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรรณษพร  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวรินธรชาติ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวริศพัฒน์  ทันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวริศรา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวิธวินท์  จันทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวุฒิภัทร  กันหา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสิตา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสิรภัทร  สิงห์สี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุพิชญา  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุมิทธ์  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งเพ็ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอรณิชชา  อินทับทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอัครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกวิสรา  แสงม่วง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายเกียรติรพี  ดุลสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายจีระพงษ์  มาลาพล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงเจตสุดา  เสวตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชโลทร  พุ่มโต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชโลธร  ร่วมชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายชิตษณุพงศ์  วังคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายชินภัทร  ศิริปาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชุติมณฑน์  โนนคล้อ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายฐปนวัฒน์  วงษ์แปลง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณฐมณท์  เกิดป้อม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายณภัทร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณภัทร  เครือมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัฏฐณิภา  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงราช โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐดนนท์  ชมบุญตา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงทัชชภร  อัศวประพล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธณัชยา  เหมรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยลิขิต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายธรรมพิชญ์  กูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายธีรกานต์  กรชนะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธีรเชษฐ์  ดามี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายธีวรา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนันท์นภัส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายเนติภูมิ  เจ็นเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายบรรณสรณ์  ซุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปรียานุช  หอมมาลี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปารณัท  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปุณยนุช  อ่อนปานนิล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ทัดแพ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพิชญาภา  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภคอร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงษ์งาม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุศดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมนพัทธ์  พะพันทาง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายรชกิต  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายรณกร  กรอบรูป โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายรัฐภาคย์  ร่วมสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวรรณวนัช  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายวัรภัทร  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายศิวกร  ตันตะยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเศษ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธีราราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิโรจน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุวิมล  หล่อแหลม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอรณิษา  ช่อมะปราง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอัญชลินทร์  เสวตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอิงพร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายเอื้ออังกูร  กัลยาวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายก่อบารมี  ก่อนิติพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกันต์ทีร์  บุญใจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกันยรัตน์  กัณฑสาตร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกีรติกร  เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายคณิต  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชญาภา  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉวีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนภัทร  เลี่ยวไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วโมลา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนพกร  บุญมาชัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนภัทร  ฉิมนอก โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเบญญาภา  พรธนาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนสุ้ย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสองสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพัฒนภัทร  วิสัชนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภวิลรดา  เอกสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์นายะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงรักษิณา  เมฆะวนิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายรัฐนันท์  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสิรินดา  เชียงตา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสุริยะ  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสุวิจักขณ์  อำภา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาสนันท์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงภคพร  อักขราสา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงภาวิณี  ดำกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายศุภสัณห์  น้อยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอาทิตยา  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเขมจิรา  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิรัชญา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัชชา  นิลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐชยา  เอี่ยมเพ็ชรเท้ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปาบุญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปิยฉัตร  พวงอำไพ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายมงคล  คำจุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายจีระยุทธ  พริบไหว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชญาดา  พานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงชลธิชา  สุขนอก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงฐิติชญา  สาลีผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายทวีชัย  กองแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายธนกร  ตาตะกา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงธนพร  ชมภูวิเวศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายธนวิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนัทธมน  เชื้อคำฮด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนันทภัสสร  สายดิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปวริศา  มั่นคง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายพรศรัทธา  จักษุอินทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายพสธร  โอภาชาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายภูชัยนันท์  เชี่ยวเชิงสันติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายระพีพัฒน์  คุ้มพงศ์สิริกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายรัฐภูมิ  เกิดบรรจบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินทร์โสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสุรภา  ประมูลพงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายอธิษฐ์  แสงทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำขวัญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเขมมิกา  โตค้างพลู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจีรนันท์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชิชา  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนกฤต  บุญฟู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญธรณ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธันวา  สุตจิตจูล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายเนติพงศ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปุณยวีย์  คำวิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพิรัชยพงษ์  พะชะ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรัชพล  บัวสิงห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรฤทัย  ด้วงอำไพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรศักดิ์  สุขงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวรินทร  อ้วนคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกฤติยาพร  อ่อนทองใหญ่ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกวินธร  รอดพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกวินธิดา  บรรเทาญาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายกัญจน์ณณัฎฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนิษดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายณฐกฤต  ริ้วแดง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายณภัทร  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐชนานันท์  สรรพิบูลย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฐพัชร  สมรัก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงตระการตา  อัศวดิลกชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายตันติกร  ธนวรกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนิชนันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนิภาภรณ์  โมไนย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงบัว  ช่วยหาร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายปริยวิศว์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  วุฒิพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปวริศา  คำโพธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายปัณณภัช  ตันติถาวรวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพชรวัฒน์  เหลืองศิรินภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชรินทร์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก้อนศิลา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  ดอกพิกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภคพร  พินดวง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชาญณรงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งบุญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ทรายทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรัชนันต์  รักสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีสม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงรุจิราพร  ทองพุก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายวรปรัชญ์  จันแดง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวรรณพร  งาดีสงวนนาม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ภู่ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวันวิสา  ชาญณรงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อนิ่มถาวร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศุภวิชญ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงสาริสา  สนจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสิตางศุ์  ถิระจันทรสินธุ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสุธีรา  สนจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายอดิศร  หลำสมหวัง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอรณิชชา  เดชธรรมรงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายกฤชวรกุล  แก้วณิชาบูลกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายคณัฐสนันท์  สาพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงจิรัชญาดา  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐหทัย  พิณโย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายนรภัทร  ชินวงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพนิตพิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภูมิศักดิ์  สนธิหา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงมุทิตา  ขำมี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายศิวกร  นามโคตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสงกรานต์  งามวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอรญา  นิลพัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกฤชณัท  หาริโร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกษิดิ์เดช  คำจีน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกสิวิทย์  สมันกสิวิทย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกันต์อติคุณ  เจตินัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกิตติพิชญ์  พานทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกิตติวินท์  ผูกพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกุลนาถ  ปิ่นประดับ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายคีตกานต์  ประทุมศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจิดาภา  วสันต์สิริสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฉัตรวลัย  เพ็ญเลี้ยง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชนิดาภา  เบ็ญจวรรณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชลรัตน์ดา  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชวกร  จันทรศร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณปภัช  สิทธิโกมล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฏฐนัน  จันทร์ส่อง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐรุจา  รักทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงดาราพร  คณะรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนกร  ทองเสนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนเดช  จันพยัคฆ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนิก  สินคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธัญจิรา  สุทธาวาส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนพสิทธิ์  ภูนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนภาเกตุ  ศรีจอมขวัญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนารีนาท  เคลือบมาศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ครองบุญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเบญญาภา  หล่าบรรเทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปกรณ์  ทาศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรรณวลิน  อินทเคหะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ยุติกิจ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิชญ์นันทน์  ศรีอภิรักษา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชญ์  เมลานนท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงษ์ยอด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดีมงคล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภานุ  อิริยะสวัสดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูรี  สุวถาวรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงยุวดี  สินคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายรัชพล  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงลลิตา  ภูมะเฟือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวรโชติ  จีระออน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวิกรานต์  เถาเบา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายไวทย์กวี  ด้วงวิเศษ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศศิวิมล  ระหาญนอก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศิวกร  ชัยศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพวง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศุภวิชญ์  ละมุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสิริกร  เงินหล่อ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุกาญดา  ปัญจระ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุพิชญา  เยาว์ไวย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสุวพัชร  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีมงคลวิชญะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอภินันท์  ภูนบทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอเมธิส  นาชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอัยการ  มาว่อง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกชวรรณ  อินนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกตัญชลี  รัตนะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกนกทิพย์  บุญมีรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกรณิศ  ศิริชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกรวรรณ  ตันตะยางกูล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายคุณากร  นุ่นสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายคุนาวิชญ์  คงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุญสังข์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนกระจ่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงชนิดาภา  วงค์คม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงชวณิช  ไวยวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงโซบีนา  สุระเสียง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงญาดา  หนูเงิน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายฐปนนนท์  เตวิทย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายณชนน  ธรรมปิติกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณชรต  จันทรศร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอื้อวิทยากุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงณิชา  เยือกเย็น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงธัญชนก  อรุณรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงธัญญ์ชุติมา  ธาราวุฒิ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนภัสสร  เขาทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนฤสรณ์  แจ้งวิจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พันธุ์พรหมธาดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายปัณณธร  ยั่งยุบล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายพงศภัค  ภานุสุพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายพงษ์วิศณุ  วิชัยกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพรนภัส  โพธิ์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพรปวีณ์  สัมฤทธิ์เปี่ยม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพายุ  ปราทาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงภคมน  มะกระทัศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายภูดิฐวัธน์  ดารามาตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายภูมิมรินทร์  นามวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงวรกานต์  บัวทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวรัชยา  ธีระเกษตรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวริษฐา  แก้วอำภัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนจรูญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายสืบศักดิ์  แสงทวี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงแสงระวี  พรหมอ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เจริญวิทย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอารยา  ป้องศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
630 นางสาวกันยกร  นาวาประทีป โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงชลธิชา  มหาโพธิศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชลธิดา  ธรรมจารย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชุติสา  ยาชมภู โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายฐปนนท์  สุวรรณดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
635 นายฐานพัฒน์  วัชรเสถียร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณัชชา  ผาแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณัฐภูมิ  ผาพิมพ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณิชาภัทร  คินน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนวัตน์  จินวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนัชชา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวธันยธรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนภัสสร  นพคุณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายนันท์นภัส  ผาใต้ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเนตรนภา  คงสาตรา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงเงิน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปริฉัตร  พานดอกไม้ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปัญจพร  ปานเรือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวพรรณภรณ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีประไหม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายภควัฒน์  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
653 นายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงรัศมีโชค  ปุ่นหลั่ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวนัสนันท์  เนาวลักษณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวสุภาณี  มงคลชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์ศรีคูณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอรรัมภา  ราชเครือ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงเอกอนงค์  ยิ่งอินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายกัญจน์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกิตติศักดิ์  รสโหมด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชลิตา  เทียนประทีป โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัชชา  หอมหวล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐฑิตา  ภูอาราม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนกร  แสงคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธนัทภัทร  ครองสติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธีรพัฒน์  จิตไชย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนาถวัฒน์  แสงขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายนิติธรรม  ธรรมอาภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธรรมานนท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปุณยวัจน์  ธรรมานนท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพศวัฒน์  ธีระเกษตรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงรวิกานต์  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวัทธิกร  แสงวิลัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวิชญ์พล  กรุดไทย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอชิรญา  สุขสถาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกรรณิการ์  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายกษิดิศ  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไกรศักดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณัฐธิดา  องอาจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณัทมน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายเตชินท์  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายไตรภูมิ  กงพะลี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายธนกฤต  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายปริญญา  จั่นโต โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายพฤธา  กึงฮะ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายภัชรชัย  ฮัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายภูวณัฐ  ผิวผาง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงรวิภา  ศรีคลหนู โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายอรรคพล  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายกษิดิศ  กรึงไกร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกัณกมล  อ่วมคง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกันตภณ  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนบุราณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิระวนิช โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณิชารีย์  สิงคีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายตั้งปณิธาน  เปรมสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายติณห์ณภัทร  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนวัจน์  จันทรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธิศรา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธีรภัท  เหล็กนาง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธีร์รัชชัย  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายนราชิต  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนลินญา  คำไทย โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หมวกแสง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปรวรรธน์  ฤกษ์อร่าม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปวรุตม์  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีอาริยะเมตตา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพณณัท  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพรปวีร์  พริ้มพราย โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพลวรรธน์  เจนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภีมวัติ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเมชญา  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรสิธภร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายรัฐนันท์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวรวุฒิ  บี้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวรัญญา  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสุนทร  ปลอดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุรัสวดี  ลิมปสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอิงครักษ์  ปัญญาเศรษฐรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ปิติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นายจิรัฏฐ์  อาจวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายชนัญญู  ขันธวิธิ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนิรามัย  หระไชย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงปาริตา  ฉุนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายสมมารถ  วิเชียรพาย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวสุกัลยา  สามัญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอโณทัย  สินคำคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายชุติเทพ  โชตินวนนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณชาญดา  สมมะวัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายณภัทร  ทิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายตระการ  เพ็ชรกลัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายธนพล  สีสะบัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธนวรรณ  ขายศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายปฐวี  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายปรเมศ  สิงห์อุบล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายภูวเนตร  มงคลสูตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายราเมศวร์  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงสุธีมนต์  เสรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิกสิกร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสุพิชญา  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายอนุพงษ์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายกนกพล  ช่วยนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกรกนก  นวลวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกรองขวัญ  มาลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกฤตบุญ  บางเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกฤตพรต  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กูลกิจจรัสชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกวินตรา  พุดซา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกัณติพัฒน์  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายกันต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัลยา  สุขสกล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกาญจนา  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกิติภัทร  อุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเกวลินทร์  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงแก้วเก้ากาญจน์  หาญคุณตุละ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายฆนากร  นวลวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงจันณิภาพร  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงจันทิมา  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจิรภัทร  บำรุงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายจิรเมธ  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจิราพร  ใยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชนิปรียา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงชนิภรณ์  แคนติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายชาย  อินทร์เทา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงชุติมา  เหล็กกับทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงฐิติมา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฑิตยา  ชั่งดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายณภัทร  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายณัฏฐดนัย  พงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐกมล  มะหา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีวันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตระกูลไชยวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายณัฐพล  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณัฐพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายณัฐพล  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายณัฐภัทร  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายณัฐภูมิ  นาชิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มลักษณะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงดารากานต์  จันทษร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธณัฐชัย  จันสารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธนพนธ์เศรษฐ์  สิงห์เพชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนวรรธน์  จูมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธนศิริ  อุทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธัญชนก  ชะวะลิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธีรโชติ  อู่นาท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธีรภัทร์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนฤมล  สิทธิภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงนิชา  สมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนิรุชา  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงเนตรนภา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมภิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปรมินทร์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายปรเมษฐ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปรารักษ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปัณณรัตน์  แพงท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขก้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปิยนันท์  ชูรส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพนัชกร  โพธิ์พยุห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพรณิชา  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพรพรรณ  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมภูว์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพสชนัน  สักกะพลางกูร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพหล  สุวรรณเสริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพาขวัญ  โสภา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพิมพิกา  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพีรดา  ธูปขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพีรพัฒน์  พวงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภคมน  ธงธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภัทราพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายภาคิน  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภานุพงศ์  เหล็กกับทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภานุพัทธ์  รักษาธูป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายภีมวัจน์  คงรื่นเริง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายภูมรินทร์  ทองจม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภูมิรพี  มีไชโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายมูอ๊าซ  การีซอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรังสิมันต์  อ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวชิรพงศ์  เพชรไพทูรย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายวรพงศ์  ละดาดก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงศรัณพร  สีป่าคาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศิริพร  ปราบวินาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายศุภกร  นาคนิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศุภกานต์  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายสมพรทิตย์  เพรชชมพู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสัณหณัฐ  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสายฝน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสิริกร  ตาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสิรีรัตน์  สกุณา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสุขเกษม  เพ็ชรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายสุขสกาย  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุพิชชา  สำราญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อัคคี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสุวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอมลรดา  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายอรรถนนท์  สุวคน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอัครชัย  ยอดนารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอัครเดช  พานทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอุรัสยา  ทนานปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงเอริกา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงฮานซาฮ์  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกาลัญญู  แก้วงามสอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงชนาพร  กลางจันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายชลสิทธิ์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณักฐาวีรนุช  เทพขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงณัฏฐาวรนุช  เทพขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายเดชทนง  บรรจงกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายธันวา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงธีรดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายปารเมศ  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายปิยนันท์  ภาคใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายปิยภัทร์  บุตรดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายปิยวัฒน์  สาระชีพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงพิมชญา  การุญบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พะลาพล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงวรินธร  กระโจมทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายวันเฉลิมชัย  คำยง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงศิริมงคล  ขำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายสหรัฐ  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงสิรามล  จิณแพทย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอรจิรา  ณีระพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกนกรัตน์  สิบรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกรชนก  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกุลณัฏ  บรรจงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงจีรภา  แก้วโนน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชญาพร  ไชยเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชุติการญจน์  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายชุมพลภัทร  เกตุแผง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธนกฤต  คชสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนุวัฒน์  สมร่าง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงเบญญาภา  โหลยา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปทิดตา  วงษ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปัณฑ์ชณิดา  รสดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภูวมินทร์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงมณีรัตน์  เต็มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงรุ่งลดา  ชูทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุรธัช  จันทัน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอนุภัทร  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปลุกใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขียวระยับ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอารยา  แสงบุญไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ฝ่ายไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายกิตติภณ  จิตรประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงจิรฐา  ศรีกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงจิราพร  จีบแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวจิลลาภัทร  พุ่มอ่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัฐกุล  ประสมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวธนัชพร  คชฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวธัญนันท์  รุ่งอริยพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงพรพิมล  วังเวงจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นายเมธี  แสนขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงวณิชยา  แม้นบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
962 นางสาววริศรา  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายวัฒนวิทย์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศศิประภา  ประพันธ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นายศักดิ์สิทธิ์  งามพลกรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ประดับทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวอิสริญาภรณ์  ศรีคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกนิษฐา  สาทุม โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงจันจีรา  พวงภู่ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงชมพูนุช  ช่างเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายชัฎชวินทร์  เม่งสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายพรนิพัฒน์  สุวรรณารมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงแพรวา  ทับลอย โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายมฆวัน  ภิรมย์จิตศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายสถาพร  แดงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายสุธินา  โชติประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายสุธีมน  โชติประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงจีรวรรณ  แจ่มมณี โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นายชัยวิรัตน์  อุบลอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูหีบ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงวาสนา  เย็นวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงศิโรรัตน์  หยวกวัด โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอริสา  ฟักนิล โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชลดา  พลายงาม โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปานเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธนวัช  นัทธี โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายนราธิป  ตรีเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปริตา  ลิ้มติ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขำขัน โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายวัฒนชัย  เสือก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายวีรยุทธ  แซ่โง้ว โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอิทธิพล  พวงภู่ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม