รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจารุภัทร  ฟักอร่อย โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนิชา  สีสอาด โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเปมิกา  ใยประโคน โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพัชรพล  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูพิลึก โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลธิดา  เก็จรัมย์ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงชาลิสา  เย็นอุดม โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธนดล  มิ่งวิมาน โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  แข็งกล้า โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธีรศักดิ์  พระเอี้ยง โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วกิจการ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพงศกร  วงศ์แปลก โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพัชรากร  พวกดี โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภูวิศ  ้เกตุพงษ์ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงมนต์นภา  มหัธธัญญะวนิชย์ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงค์สีนวน โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศุภกานต์  คำหอม โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสุธาสินีย์  ราชโสม โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนกฤต  เกิดตลาดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรยุทธ  เงินหล่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  นิลมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวพรพิมล  งามศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสายธาร  เงินม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนกมล  เกิดตลาดเเก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวริษา  เงินกะไร โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายศราวุธ  เงินสินธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายสุเมธา  งามศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชัยมงคล  จันดาผล โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิชชานันท์  เคลือบสูงเนิน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเพชรรดา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวินีตา  ราชารี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญจิรา  อาจโสม โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายบุญเลิศ  ถนอมผิว โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาววริญา  พิกุลเงิน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาววิไลวรรณ  ผลาหาญ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวอชิรญาณ์  พาหา โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงนราพร  อวนศรี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนิชาภัทร  ภิญโญยาง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกานธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชญานุช  ทองทา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฎฎฺนี  สุดยอด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฎฐพัฒน์  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณิชานี  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงดิชชญา  สาริกาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนภัทร  พรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญญมัย  ขันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนุชวรา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวรรณกร  อิ้วจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกรกมล  ถาวรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณชัญญณัฎฐ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สมัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิชัยพัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธีระ  ชาญเชิงรบ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพรชิตา  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชชาภา  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทรวดี  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทโส โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสหฤทัย  วัณโณมัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอมรรัตน์  กองศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุตะคุ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายทัศธณพล  ลักษณะคำ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกิต  นนธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธนัชชา  หาดารา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนาภา  ศรียัง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปาณัท  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงมณีรัตน์  กันตง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวลัยทิพย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวันชัย  เคียรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศศินันท์  มงคล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสรวงศ์  ฝากาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอิสรา  อิสราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกฤตากานต์  รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายทวีทรัพย์  แห้งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธาวิน  เนาวรัตน์กูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนภัสสร  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนริญญา  เลิศโอสถ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชาวชัด โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงโสรยา  ตาชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โสภาทอง โรงเรียนเมืองไผ่ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัลยาณี  กอนแสน โรงเรียนเมืองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรักไทย  ประดับภรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสูง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอภิญญา  คณที โรงเรียนบ้านโคกสูง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกตัญญู  เลิศสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกนิษฐา  เอี่ยมแจ้ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกมลชนก  หินจีน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกรรณิการ์  อิวชาวนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกริยา  ฮิม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายกฤตบุญ  นวลปาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามบุญช่วย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมาเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัณฑ์นณัฏฐ์  พงประสม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงขวัญจิรา  อาษาภักดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายจิรันธนิน  สีอูป โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชญานิศ  อ่อนพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชลดา  ขลากระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงญาดา  เรืองกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายฐานวัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฐิติกานต์  ประทังคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฐพล  ชาภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐภาส  เกษชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายดวงเด่น  หลวงจินดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงทัศนีย์  หันมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธณาธิป  ภูมิชัยโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนากร  พิมพสุทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธรณ์ธันย์  เหล่าหวายนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หินโทน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญยพร  เพลินหัด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายธันวา  แตงนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธีฐวัจน์  ฉิวรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธีรวัฒน์  กลิ่นผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนภสร  เชื้อวงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนัทธมน  พลโยธา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนันทิมา  เงินม่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงน้ำเพชร  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบัณฑิตา  กันประดับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายบุรินทร์  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายบูรพา  วิเศษกูลพาณิชย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเบญญาภา  ทิรายรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บรรลุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายปฏิพล  มุ่งดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปฐพร  ขุนหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีพันนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปภาดา  ปราบนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ทอนไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปาริชาติ  โมกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  แม่นปืน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายพัรพล  เทินสะเกษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชชญา  จันทร์ชู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชชาภา  ขออยู่กลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายพิชิตชัย  ดวงอินทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สารสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพีรดา  นิลคง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พาทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายภูริ  เทือกสาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงมัญฑิตา  มีถม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายโยธิน  อินทะศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรตนพรรณ  วิบูลย์ชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวชิรศรณ์  มาน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวรพิชชา  กุ่มประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรรณพร  เลิศสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวัชราภร  จันวิเศษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายวินกัว  ตี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขโขใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายศิริภัทร  วรรณไชย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายศุภณัฐ  เม้ามีศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสรัสวดี  สิงห์จันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายสิงหราช  รัตนาวาสวิจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิริขวัญ  พัวพันธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุชานาถ  ม้ามีไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุพิชชา  มาหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุภานัน  ศรีจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายอคเดช  เปลี่ยนสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายอนุชา  ัจันทรถา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายอนุพงษ์  สุยะสา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายอัฒทกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอัยญาริน  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอินทิรา  คงแสนคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกชกร  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นายกรณวรรธน์  สารบรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกรวิชญ์  วรกาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกฤษกร  จุลกลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวกานต์สินี  งามงด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายกิตติกร  เนียมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายคเชน  อ่อนเหล่า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวจิตตานันท์  เลี่ยวสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงจุรารักษ์  ปันส่วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  ศรีสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูมิประสาท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวชลธิชา  บุษดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชัยพร  บุญจวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวชุติกาญจน์  ถาวรจิต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายไชยวัฒน์  พินดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวญาณิศา  รักแดน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงฐิติภา  เเก้วศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เเก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวณัฐกฤตา  อินทโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวณิชชา  เจียมรักษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดปรางค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นายดลชัย  ไล่กระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวดลยภรณ์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวทุยจาง  มายถิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นายธนวัฒน์  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธัญชนก  ถายะเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุระคร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรวิรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนพเกล้า  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นายนพรุจ  พูนกล้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนภสินธุ์  หวังคงพินิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนภิสร์  จุมพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนวรรณบุญ  สวามิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองรวีธนายศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายบารมี  สุดแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปณาลี  วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวประกายกานต์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวประภาสิริ  มลกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปาฏลี  วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปุญณวิช  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปุณรดา  บุญเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายพงศกร  คลองบ่อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวพิมพ์ลภัส  สุริวงษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็ชรศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงเพชรมณีพร  สายพรหม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวแพรพิไล  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภัทรวดี  หมายมั่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นายภัสวัฒน์  สิงห์สินธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวภิฌานันท์  มลิแย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายภูมิพัฒน์  มูลกัญญา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวมัญชุสา  บุญเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายมีนดึก  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายรัชชานนท  สีหาโบราณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายรัฐภูมิ  อินทรนวล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายราฟิน  ฮิม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวรินรินี  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวลักษิกา  กองนึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายวชิรวิทย์  คณิตบุญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายวรพล  มิตรจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรรณณิศา  สุตนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวรรณภา  สอนวิชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวริศรา  เจียชะรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงศศลักษณ์  ปานอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงศศิภา  มีนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวศิริรัตน์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวศิริลักษณ์  ขุนแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวศุภิสรา  พุทธจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสกุลปริยา  นารถสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสิรินดา  เทราซาวา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุกัญญา  ผลาเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวสุชานาถ  บางประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวสุวิชญาณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอดิศร  สมใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวอนุธิดา  ตะเพียนทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายอนุรักษ์  ภูอกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นายอภิเชษฐ  นุวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายอัครชัย  ศักดิ์ธนากุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวอัจฉริยา  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวอัฐอรษ์  อัศวภัชน์ธณบดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอานันตยา  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายอิ่มเเมน  เชื้อวงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเอมมิสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงไอลดา  ชาภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกนกกาญจน์  จิตพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พานทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกรชนก  บุญแย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยลม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกรวิชญ์  ประดุจพรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกฤษฎา  คำโฮง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัลยาณี  วายลม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกาญจนเกล้า  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกุลฉัตร  กันสำอาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงขวัญใจ  เหง้าโอสา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายคุณาเทพ  โตสันเที๊ะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจอมพล  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายจักรภพ  แขวงอุบล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศุภเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจันทิมา  เขตคาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจิดาภา  วิลาวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจินตพร  ถายะเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจิรสิน  ศิริมัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรา  วาณิชวิวัฒน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดอกบัว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจุฑามาศ  เชิงการ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชนม์ชนก  โสมศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชนัญชิดา  นพฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชนาธิป  ปรางทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนานันท์  วนิชชากร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชนิกานต์  หลวงจินดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชนุตม์พัฒน์  ศรีเทียม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชมพูนุช  กงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชมพูเพชร  รักษาชาติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชลิดดา  สังสีคาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชวิศา  อุชชิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชัยวัฒน์  อารมเพียร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชาริกา  จงหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชิติสรรค์  ทองสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายโชติวัฒน์  เกตุเพชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายไชยฉกร  ปะทะวัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญาราภรณ์  ชื่นชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กิ่งเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฐิติราช  ปะเถตัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณภัทร  บุญอุไร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัชชา  พุทธศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัชญ์ธิตา  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัชตา  บุตรพินธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฏฐกร  หอมเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐชานนท์  เงินกอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐณชา  ขุนแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐนรี  ไวว่อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐพงค์  เมฆขาว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐพงษ์  พรมรอด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐพล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐวดี  สระแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณิชกุล  ไผ่พงษ์ขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เทียนแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงดลนภา  มาจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดลพร  ชาญสำโรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายดังกมล  กงม้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงดารินทิพย์  ว่องไว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเดชาวัต  อาจจุฬา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงตวิษา  พะหงษ์รัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงท้กษพร  แปลงกาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงทิพกัญญา  นามภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีพระคุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายแทนไท  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธณวรรณ  เจือเพ็ชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนกร  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนกฤต  ดุสิต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนทัต  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนภัทร  แกล้วกล้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐแสน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญดง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีสร้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนิษฐา  เชิญขุนทด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธเนศพล  พลเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดาราศร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สรรพคุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธิติยา  อาภรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธีรภัทร  ผลาหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธีวสุ  มิขุนทด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนภัทร  เดชพร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนวมินทร์  ทัพสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนันทนัท  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนิรชา  ปัทมะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเบญสิรียา  นาคถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปฏิภาณ  แสนทวีสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปฐมพงษ์  เมทาคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปนัดดา  เชื่อมกลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปรานปรียา  ดาศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปวริศา  ใจทหาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปวิรสรณ์  จันละบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ไม้เหลือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปัญญาพร  หม่องตี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปัทมาวัลย์  โพยนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปั้นศิลป์  จันทร์บุญจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปุณยวิชญ์  เปรมทวี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปุณยาพร  สุภาพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเปรมยุดา  คุณมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพงศธร  ขันขึง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพชร  วงค์ไวยวิทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพบดาว  จันทร์บาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรทิวา  แป้นศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพลอยปภัส  ชนะภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชามญช์  บุญอุบล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิณพร  สัมพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมลรัตน์  รักษาริกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพิรัชต์  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเพชรชารักษ์  รักษาชาติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เสมาทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มาดายัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภคพร  ยิ้มสำราญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทรมนต์  คำป้อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัทราพร  พวงธนะสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีตะเวน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภาวินี  ภาคภูมิทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูดิฐวัธน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภูมิภัทร  วัฒนพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภูวนาถ  รักษาริกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงเมทินี  พลจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเมธาพร  สกุลเผือก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเมธี  โพสาวัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายยศพัตน์  บำรุงนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายยุทธนา  กรจับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายโยธิน  ประเสริฐศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายรณพีร์  แซ่ภู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงรักษิณา  ชิตณรงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรัชดาพร  ใจประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลาคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรัฎฐนันท์  การอุดหนุน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรัตติกาล  นิลมะณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรัตนกร  บุญคำบัว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายรัตนศักดิ์  เงินทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงรัตนา  เลาสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรุ่งกาญจน์  อุณหพันธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวนิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีจรัส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวรธน  ภูมิรากูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรรณิดา  เลิศยะโส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรรธนภร  ศรีบวรประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวรวงศ์  คุ้มสิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้ววิรัช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดจิ๊ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายวราเมธ  ฉิมมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวริทธิพล  ยอดเพชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวริศรา  ตันตราชีวธร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวสานารี  เงียบจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวิทวัส  เผือกพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สูขสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวีรภัทรา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศรณรงค์  บุญถนอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศศิภา  พิมพ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศศิมา  บุญเฮ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศิรวิทย์  ทองยอดรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศิริรัตน์  นางาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศุภกฤต  เงินสุด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศุภกฤษ  ปราบทุกข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภกิจ  จูกลิ่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภากร  คงสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสมาธิ  โชครัตนคีรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสวิชญา  สิริอรุณเดชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิริตา  สุวรรณเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิริวาภร  พันสาคู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสิหรัตน์  โสรัตน์ถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุธาสีนิ  หาญศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุพรรณชนิษา  เพ็งรอด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุพิชญา  สรเลขกิตติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุภัสรา  กรสา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุมนต์ธาทิพย์  อินทบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสุรศักดิ์  มาลาเล็ก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุวภัทร  กริบกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุวิชาดา  ภาคภูมิทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ผลดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สาพูนคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอดิเทพ  หวันทา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอโนชา  กายสิทธิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอรณิชา  มีวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอรริสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอรัชพร  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอลงกรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอเล็กซ์  ฟานเดินอาเบลเล่อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอวัศยา  บุพลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอัครวิทย์  ประยงค์เพชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอังศุมาลิน  หยุดรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอัญชลิกา  แก่นจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอัยการ  สว่างสาลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอัศวิน  พิมสร้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอำพล  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงแอน  เจีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายโอบรา  โคตรมิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อำพันธ์เสน โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กรองมะเริง โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกานต์ธิรา  วฺุฒิกมลชัย โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงคณิดา  จันทกานต์สกุล โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายจักริน  พันอินทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายจิระวัฒนะ  สมวี โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลิไธสง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายชิษณุชา  คงกระพันธ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายณัชพล  ฤาชัย โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายธนเดช  สายมิ่ง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธนเดช  แก้วจันดา โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธนพร  กลั่นเรืองแสง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายธราเทพ  เทียนครบุรี โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายธิติศักดิ์  แหวนเงิน โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธีรเดช  พงศ์พีร โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนภัสร  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปภาดา  เหล่าหวายนอก โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายปาราเมศ  ขำดี โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปิยธิดา  กิตติชัยฤทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงปุญยวีร์  สถาวรัตนกุล โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงเปรมจิรา  น้ำมะลิ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายพัชรพล  จันทะผล โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองทศ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพาขวัญ  สุขแสวง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายพีระพัฒน์  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายพุฒิธาดา  ศิริพล โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงภคพร  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สอนอิ่ม โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงภัทราวดี  กุกสันเทียะ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายมึน เหียง  เจือง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงรมัณยา  ริ้วเลิศศิริกุล โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงรุ้งรภุส  สุนันทโชติหิรัญ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายวชิราวิทย์  ผลาหาญ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวรันธร  คำดวง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายวริศ  อยู่ถาวร โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายวสุธันย์  เดอ กรู๊ฟ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายวิฆเนศ  ประสิทธิพันธุ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายศักย์ศรณ์  เดชประไพ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงศุภานัน  สินาคมมาศ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสวิชญา  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงสุวิภา  คูเจริญ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายโสภณัฐ  เดชผิว โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายเหม่งลิ่ว  ชิว โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายอติโรจน์  นอแก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอริสรา  ท่อนจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงอวัสฎา  อุดมชัย โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  รอดอ๊าต โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองเทพ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวชลญา  ขนบบวรกุล โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวชินันพร  สุขสาม โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นายณชัย  กรชุติปภา โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นายธรณ์เทพ  เนตรมณี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายธีรัตม์  แซ่โซว โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธีรายุทธ  ฤทธิญาไท โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองวุฒิชนะพืช โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวเบญญาภา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวปภาวรินทร์  ชิตเลิศ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปาณิศา  ภิญโญพิทักษ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวปุณณดา  สุขะกาศี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวภาวิณีย์  วิไลลักษณ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวมนทกานต์  นาวาพนม โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวลาภิศร์  บรรหาญ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์สว่าง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวรรณิศา  สวัสดิมงคล โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายศิรภัสชัย  ศรีสุข โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
566 นายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอครวรรณ  ดีมุข โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายกรวิชญ์  รัตนวิชญ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกรินทร์  จำนิล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกฤษฏิ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกวินธิดา  เงินกอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญญานันท์  โคกสีนอก โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เนาว์ศรี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกิตติธรา  เสนานาม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกุลชญา  โชคพิกุลทอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงคณัสวรรณ  เรืองจุ้ย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจารุตน์  ปักกุลนันท์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจีรเดช  เจนพรหมราช โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชนชล  ลามจันทึก โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเชิญขวัญ  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงโชติกา  บุญเสือ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงญาณิศา  จังหวัดเขตต์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายฐปนนท์  วงศ์ทองเหลือ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุดหอม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงฐิติพร  กลุ่มประสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณเตชะ  เกตุพงษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  สุริหะ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญควรเจริญ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณัฐปพนต์  จันทมาลา โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐปภัสร  ลุนภิรมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐรัฐ  คำดำ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐวรา  สองวงค์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐสุดา  พุฒตาล โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเพียร โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธรรศพร  โคตะดี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธัญจิรา  ไทรศาศวัต โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีรภัทร  นับเจริญ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนรีกานต์  นพเคราะห์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายนิติธร  อัศวอักษร โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงบุณยวีย์  ประทีปเด่น โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปรีดิ์ณัฐ  มณีจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปวริศา  ขยันกิจ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปิยวัฒน์  นิตุธร โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปุณยฉัตร  ปะตินัง โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพรรณพัชร  ประสงค์ผล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพาขวัญ  ลี้อุดม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพิชัยวัฒน์  ว่องไว โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพิพัฒน์พล  ชำนาญเวช โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงดี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงรวิสรา  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายรัฐวัชร์  เกียรติกุลธนาสิน โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงลูน่า  โรส โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวชิรวิชญ์  วิไลลักษณ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวาสนา  กาวิชัย โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายศิขริน  เจริญผล โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศิรภัสสร  พะหงษ์รัมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงศุจิกา  บุญร่วม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศุภานัน  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสินีรัตน์  กรชุติปภา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสิรวิชญ์  ล้ำทวีพรรณ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ธนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชแก้วพิจิตร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุวิมลพร  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอัญชลิกา  หาญชิน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอาทิตยา  มิ่งมาลี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเอกสิทธิ์  ฟ้าหทัย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม