รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มุลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงขวัญแก้ว  หัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจินต์สุตา  สวัสดิ์กิจ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิรานุวัฒน์  รีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชนาธิป  ปะลิเตสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชัยศักดิิ์  อินทร์ประสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชินกฤต  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณภัทร  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชาภา  บุญชิด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนาธิป  คนทัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมจรัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธัญวุฒิ  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธีภพ  น้อยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธีระ  สาระสุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนนทกานต์  บำรุงจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายบารมี  เนืองนิล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงบุษยมาศ  บรรยง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ปล้องศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปราณต์ปรินทร  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปาราเมศ  บุญเขียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชชาพร  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพิทักษ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายภาคภูมิ  ร่วมธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภูชิตพงษ์  แพนลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขโขทัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศุภัชญา  โสภณดิเรกพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสิริลักษฎา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกรภัทร์  อัญชลีเวช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุริวินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัลยกร  มันปอ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงการต์พิชชา  ตั้งชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงขวัญชนก  สังสิมมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเขมจิรา  เอนกบุญย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเขมิสรา  กลิ่นดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวัสดิ์กิจ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจิราภรณ์  อ้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชณิณธร  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอนฮี้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฎฐชัย  กลมเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐนิชา  งามศัพท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐภัสสร  งามพักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  จิตละมุน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเทียนสิริ  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนาพนธ์  ถนอมพิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธันชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธันยพร  สุธาโร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนฐพร  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนันทกานต์  บินเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนิศารัตน์  อินเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเบญญาภา  อาศัยผล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปภัสสร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปวริศ  สำราญนิช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปวริศา  ทาวี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ใจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเพชรสยาม  แขกเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภัณฑิลา  อร่ามศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภาวินี  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชจำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเมธาพร  แจ้งกิจจา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงรัตนาพร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวัลลภา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวิทวัช  วงศรีทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศศิกานต์  นามมาหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์อยู่จริง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศิวัช  จงรักภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงโศภิตนภา  ผงท่าราช โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสิทธินนท์  อมรส่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสุธี  ขุนราม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุพิชญา  ชินหัวดง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุรกุล  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสุรสิทธิ์  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสุริยะ  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงโสรญา  ทรงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายหาญณรงค์  ณรงค์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอาทิตยา  ท่ามะณี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเอกวิศิษฎิ์  ภูมิไสล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปิยาภรณ์  มานะหาวงษ์ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายวีนัส  แสงสุด โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงบุญยดา  สาระกิจ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงประภาวดี  สว่างแผ้ว โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวรรณกร  แสนสุข โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรัญญา  แขวงจักร์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอภิชาติ  กำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิญญา  อรุณเนตร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงษ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรเดช  รูปสะอาด โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปลภพ  สิงชมพู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายพชรดนัย  ชาน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีแก้ว โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงไอรยา  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณสน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวรพล  สงรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวรัญญู  สงรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสวพงษ์  ไข่เทศ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสิรวิชญ์  เบ้ามีศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตยชญ์  พิทักษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายนที  ภัสสรรัชนีกร โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงมุจิรานันท์  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอนันตญา  โภคา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอภินันต์  สะเภา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอริสรา  รักษาชาติ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอัญญาณี  พรมณี โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงไอริณ  ศรีชุมพล โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจรรย์อมล  ด่านเรือ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนทีกานต์  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอธิธัช  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิรภิญญา  มุ่งกลาง โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัชมนท์  เนาวนิตย์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายสิทธิพร  แผ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสิริวิมล  ดีละม้าย โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขแก่น โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอนันตญา  แสงฟ้าแลบ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจิรัชยา  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนัตถ์  ชายสีอ่อน โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัทธีมา  แปลกจังหวีด โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสิทธิโชค  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุนิสา  จามจอหอ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุมินตรา  ชลวานิช โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอิทธิพล  พลลือ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกวินวัตร  แหลมทอง โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธนชาติ  ซาบุตร โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญชนก  ภู่ทอง โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามมีศรี โรงเรียนสุภวิทย์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายรัชพล  โชติเสน โรงเรียนสุภวิทย์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงโสวภรณ์  สุวิลัย โรงเรียนสุภวิทย์ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฟรันเซส  เอส เฟอร์มิน โรงเรียนสุภวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภัทร  ไพรศรี โรงเรียนสุภวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายวันธนะ  ศรีอุทัย โรงเรียนสุภวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอนุชา  มหาโยธี โรงเรียนสุภวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอรพรรณ  ทางคะพิษ โรงเรียนสุภวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชนาเมธ  เจริญทัศน์ โรงเรียนสุภวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฏฐพล  บุพลับ โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภาดา  พลรัตน์ โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปิยวัฒย์  ตังคะประเสริฐ โรงเรียนสุภวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสิรินาถ  เดชสุภา โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอภิชาติ  เหยิบไธสง โรงเรียนสุภวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรพิมล  ศุภพิมล โรงเรียนสุภวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายํธีระวัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนสุภวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายขวัญปิตุ  สาอุตม์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายชยพล  หล่อทอง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธนภัทร  มานะคิด โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายกวินท์  อ่อนศิลา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิตสุภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงญานิสา  เวณุพุกกะณะ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนภัสศร  จันทร์คูณ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรพิชชา  ศักดิ์ศิริ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิณสุดา  สิวาภิรมย์รัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงลลิตา  เจียมอร่ามรัตนา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงญาณินท์  พิทักษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น