รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรมกลาง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกมล  พระสุรินทร์ทร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรกนก  ทองนวล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรฤทธ์  ถาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  อินจัด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรวิชญ์  เฮงที โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติพาส  เนคะมานุรักษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษณ์  หุ่นนอก โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่เกิด โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญดาริน  เจริญสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ฉ่ำมิ่งขวัญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยกร  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติคุณ  ขาวผ่องอำไพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติทัต  วิมลเจริญสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติวัฒน์  อรรคบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเกวลิน  อำภา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายไกรศร  เรืองทิพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายคฑาเทพ  เปียวนิช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายคณพร  ชาญประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคณพศ  จิตโอภาส โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายคณพศ  แพรกจินดา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจอมขวัญ  มั่งคั่ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจักรพงษ์  จักรพงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจักรพรรดิ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิดาภา  เสียงไพเราะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรายุ  หินประกอบ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนกานต์  พงษ์เขียว โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนันธร  นพคุณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนากานต์  นกขำดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนิสรา  ทาไชยวงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชลธวัช  ฮวดสุนทร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชลลญา  สินทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชิดตะวัน  รองทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อักษรทับ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงญดาวรรณ  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายฐานพัฒน์  พลอยวงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐิติพร  ทองมีสี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณฐนนท  นันจันที โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณปกร  ใจมีธรรม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณภัทร  กฤษลานุวัติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณรงศักดิ์  อัจจนานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฎธิดา  ศรีบุปผา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ดุลย์นุตรแก โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐณภัทร  ศุขเกษม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคุ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เทียนหอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิฏฐิตา  แก้วนพคุณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิสรา  จันทพุก โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงดารารุ่ง  เกตุวงศ์ตระกูล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายเดชาวิต  มั่นเขียว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายต้นกล้า  สกุลวัฒนะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายตุลธร  สนเปี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายทิพากร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายแทนคุณ  จุ๊งาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธ​า​ยุ​กร​  แหลม​สั้น​ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธชาทัต  กนกพรพัทธ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธณกฤต  สาครสหโยธิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนกฤต  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธนกฤต  วัลพรมงคล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกฤต  แสงทวีวัชฌ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธนกิตติ์  ญาติพิจิตรไพรินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนภัทร  มีชนะ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  บางเเสงอ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนวิน  ประเสริฐคุณาสิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธนัชชา  เกิดจินดา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธนัญชนก  ติ้มขลิบ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธฤต  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธวินท์พัช  บุญกอด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายธันวา  กันทะมงคล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธิติคุณ  ปานสุวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนพภัสสร  ดานาดแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนภัสสร  เพิ่มพูล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายนรวิชญ์  บางแสงอ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนลินวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายนวพล  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายนวพล  โต๊ะเงิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทรัพย์บาง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนันท์นลิน  ประเสริฐคุณาสิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันทรัตน์  เมืองสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนิโลบล  ทวนขุนทด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงบุญทิวา  อินทนิล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายปฏิพัฒน์  ปัจจธารากุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายปฏิภาณ  กำพุฒกลาง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปราณปรียา  บัวหลวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปรียาดา  แสงศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปัญญพร  ณ บางช้าง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปัณณทัต  วัฒนชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายปิติกร  อารักษ์วาณิช โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปินทิรา  ธนาวิชิตฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปิยะฉัตร  เดชศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพงศธร  เสี่ยงบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพงษ์พิชัย  หงษา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรปะวีณ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรรณิชา  อุ่มออง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพัชตะ  ปิยวินิจฉัยกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพัชนันญ์  สุขชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพัฒน์สิน  นิติไชยณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายพัรัชชัย  เจริญพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายพัสกร  รัตนะรังคะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพิชญุตม์  คณะบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิตราภรณ์  มีสติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพิพัฒน์  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลัดกรูด โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิมภิษา  รุ่งสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิมลชยา  แจ่มโชว์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพีรดา  อยู่สำราญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพีรวัช  แก้วงาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพีรัชชัย  ศรีทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เดชศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงแพรวา  ฮวบอ่วม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายภคิน  จันสมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภรภัทร  รังสิวจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภริตพร  อารักษ์วาณิช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภัคจิรา  เซ่งสมหวัง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรนันท์  สังขะธร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภัทรพล  พรหมโคตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภาคภูมิ  ไทรวงกต โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภาณุพงค์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายภาณุรุจ  ขาวโสภาชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภานุพงศ์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภารดี  แสงสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายมนวรรธน์  สาครสง่าศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมนัสนันท์  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงมนัสวีร์  เลิศมหาฤทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายมหัทธนะกิตติ์  แสงหิรัญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายมหาสมุทร  พาภูมี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองรักษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายรณกฤต  สระคำจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายรพีพงศ์  ศุภเศรษฐศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใจดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายรวิพล  ฉิมเฉิด โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายรัชน์พล  โนนตาล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงรัตนาวดี  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรัมภาพรรณ  เพชรอนันต์กุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงลัลลลิล  ปิติศักดิ์วงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายวชิรวิทย์  รุจิกุลพงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวนิดา  มีศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวนิดา  แย้มสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวรณัน  ปานดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวรภพ  เร่งร้อน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรรณณิศา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายวริทธ์ดนย์  ชูสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายวสวัตติ์  แก้วบุดดา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายวสุธร  โง๊วรุ่งเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิชญาพร  ขุนใจ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายวิชยุต  คล้ายศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายวิทวัส  ทองงาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวิมลศิริ  เจริญสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายวิศรุต  ทองงาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวิัรัลยุพา  สิทธินาม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายวีรชา  ล้ำฤทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายวุฒิภัทร  ปิ่นแสง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศดายุ  สันสารา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายศรัณยพงค์  เถาว์ชาลี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศราวุธ  ช้อยวิเชียร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศิริพร  น้อยติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายศิวกร  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายศิวกร  อินคชสาร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภกฤต  แซ่กอ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภชัย  ซีเอี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายศุภชัย  ผลมีศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมสังวาลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภโรจน์  ดอกจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายเศมณัฐ  ิอุบล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายสงกรานต์  พวงร้อย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมรัง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายสรศักดิ์  เมืองซ้าย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสวรส  มูลศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายสัณหณัสม์  อิ่มอำไภย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายสิรภัทร  มูลตีปฐม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายสิรภัทร  ศิรินิกร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสิริมาศ  ตุ้มเพ็ชร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุทธิดา  คำหวล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายสุทธิภัทร  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายสุธี  ฤทธิเดช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุธีกานต์  ใจดีเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจริญวงศ์วัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุมิตตา  ปั่นโพชา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุมินตา  จันทร์ชูกลิิ่น โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุวภัทร  จรดล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงแสนยากร  สีปาน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอภิญญา  อ้นทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายอภิวุฒิ  ภูต้องใจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอมรพรรณ  เกิดทิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอรปรียา  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอรรถวรรณ  คงชาตรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอริสรา  แสนจอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายอัครพัชร์  ขำเกิด โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอังค์วรา  จาบกลาง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอาจารีย์  โป๊ฟ้า โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอารีญา  ด้วงเนียม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายอินอาม  กอบแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายกรณพัฒน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกฤตชญา  กะชันรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกฤตนันท์  คลับคล้าย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกฤตมุข  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองแวง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกัญจน์  เจริญขาว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  คงนอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกาเล็ก โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกานต์นิธิ  สมหวัง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองศิริมา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกิตติมา  พยงค์ศัก โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกุลิสรา  วงไทวงกต โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเขมิกา  ปิสิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายคมสันติ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจตุพร  เทียนเหลือ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจรรยพร  ประเสริฐผล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจอมขวัญ  แฟ้มคลองขอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจันทรัศม์  คงสุขประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิดาภา  จีระสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายจิรภัทร  อ้นแจ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจีรกานต์  เชยชิต โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเจริญสุข  สถิรวัฒนกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนชนก  ชื่นใจ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชนะชัย  เพ็ชรนิล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนัญชิดา  แจ่มสว่างสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชนานนท์  ภุมรินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชนาภา  แซ่โซว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชรินทร์ทิพพย์  สุวรรณบุตร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชรินทร์ธร  ยิ้มขาวผ่อง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชานนท์  นิจประทุม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชานล  ภาณุภัคนาคิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชิชญา  ผนึกทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชุติกานต์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงญาณิศา  ประไพธนบวร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายฐานพัฒน์  ยอแสง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณภัทร  พรหมสุทธิ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัชชา  มาบรรณดิษ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัชชา  เย็นเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฎฐ์รดา  เนตรเรืองโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  ปิยณัฐคุณานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐกิจ  จ้อยเอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐพร  ภุมรินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์อาสา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐภัทร  เสือเหลือง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์พวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัศชนก  จันทร์เกษม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชารีย์  คำมาก โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงดวงฤทัย  รอดสิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงทักษพร  อินทะวงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายทัชชกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนฉัตร  โรจน์หทัยกานต์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนดล  สงค์ประชา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนน  นนทกรเมธิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนบดี  ศรีคำอำอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนพล  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธฤตมน  โพธิ์ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธัญน์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธัญนพ  ครุฑสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธิภาวรรณ  นุภาพ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนภปฤณ  ประทุมศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนฤสรณ์  ทาเหล็ก โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนันทิชา  เกิดม่วง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนาตยา  กล่ำสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนาริกานต์  สุขีชีพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนิตยลักษณ์  กลิ่นประทุม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปทิตตา  น้ำนุช โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปรัญชัย  แก่อินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปัญญาวัฒน์  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรประภา  วาดเกษม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพรพิพัฒต์  พลอยบ้านแพ้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรีมลดา  จันทรรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพลพจน์​  ยินเยื้อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพสธร  ม่วงใจเพชร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพัชรพล  พรมมา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพัชรพล  สิงห์อยู่ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพัชรสรณ์  เก่งทางดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศาลิคุปต์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิมชนก  ชัยมงคล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พงศ์เศรษบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพิรชัช  สารโชติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพีชญา  ช้างแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยชวลิต โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภิญญ์รพี  เฮงมี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูผา  สอดศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูมิมินทร์  พันตาไหล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูวิศ  แดนดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพภัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูษิวัฒน์  ปานแดง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายมหาสมุทร  สุวรรณชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสือเหลือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายโยธิน  ศรีริปี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงระวิวรรณ  จิวระประภัทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายรัชชานนท์  มะโนวิริยะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงลลิตา  วงอิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขุนนุช โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวณัชญา  โพธิ์น้อย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรนุช  นิ่มคง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวรรณสว่าง  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวราพล  ประวัติพร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวรินทร  เฮ็งสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวริศรา  ตงมั่นคง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวัฒนนุกูล  พุ่มสลิด โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ้มระย้า โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวีรวัชร์  อิ่มสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศรัณยพงศ์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศรุตา  ร่าเริง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญแสงส่ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศิรธัช  ประเวสไพสนธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศิวกร  ทองคำ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกร  นิลโนรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสิตานัน  แสงทับทิม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิรภพ  บุญเลิศ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสิรภัทร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสิริจิตร์  ตุ้มเพ็ชร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริสนธิ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสุจิต  เนียมทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุธาธาร  แสงไทย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุธาสิณี  มาโต โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุนิญาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุภาพร  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสุระชัช  สุนทรรุจิพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอชิรญา  หุณะปุญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอนัญญา  สำเภานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอภิชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอภิลักษณ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอภิสรา  เขียนศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองคำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอัคคเดช  ชาญณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอัญชลี  สุขชัย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอุษณิภา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเอกรัตณ์  พัดเย็น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกันตภณ  ธิติพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกิตติพงษ์  ชีม่วง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกิตติยา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกุลพนิต  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายคชภัค  ช้างบุญมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงครองบุญ  จินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงคุณัญญา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายจักริน  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายจิรกร  จิตเนื่อง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงจิระนันท์  ฉุยประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะการัมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายชนกันต์  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงชนิกานต์  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายชิณพัฒน์  โกศลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงญาณาธิป  ศรุตวรพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายณฐกร  รัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายเตชสิทธิ์  อรุณชัยพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายธนกฤต  พรานเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายธนพล  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายธนวรรธน์  ธรรมวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายธนัชญกร  ทิมเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายนรินทร  คำประไพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แม้รักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายบุญโชค  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปภัสสร  ดีประยูร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จิระพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงปาริชาติ  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปาริษา  สีหราช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพรรนิษา  อำพันเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพราวนภัส  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพอเพียง  พุ่มโภคัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายพิสิษฐ์  เวชประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงภัชชราพร  วงศ์ผาสุกสถาพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงภัทรวรรณ  วัฒนาฟุ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงภัทรศยา  เครือยศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายภูชิสส์  สิริปรัชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายยศสรัล  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงวัศย์ภริดา  ตรีประภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายศุภสวัสดิ์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายสรวีย์  จารวีไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสิริมาพร  กองทุ่งมน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายสุทธิภัทร  ใบสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายอินทัช  ชัยปริญญา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายอุกฤษฎ์  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกฤตภาส  พันธ์วริศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเกวลิน  ยังมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายคุณากร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชิชานันท์  เล้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายไชญทัศ  เทียนเหม็ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงฐานวดี  ศรีสมุทรนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ฐานไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฐิติพร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัชชนม์  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายทวีศักดิ์  คงเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงทิพธิดา  อรุณโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธนภรณ์  ทอมุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนภัทร  ดาราเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนวัฒน์  ช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธีรตา  ครองรักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนภัสสร  จงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายบวรเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงบุณยานุช  กริมทุม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปิติภัทร  รอดคลองตัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพงศกร  โลมากูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพชรพล  บุญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัชรา  หงษ์ภู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิชชาพร  ทับซ้อน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชญดา  มาตาเดิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภคิน  บุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเมธาพร  อินทนากรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศิระพงศ์  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศิริประภา  ชื่นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายสิทธิพล  ฉิ่มบุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสุวพิชญ์  เกษมกมลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอิงครัต  ลาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงไอลดา  อ้นเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปรางจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกุสุมา  ศศิธร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายจรูญโรจน์  คำนาดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายจีรยุทธ  พรมแย้ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงชญาดา  นุชนาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงชญาดา  เจริญผล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงชนัตสิรี  สีหานาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงฐิติกานต์  อัคนิตย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายณัชนันท์  แสนพรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฐธิกา  วู้ฉาย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงทิฆัมพร  เจริญศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายแทนคุณ  ศรีเทพ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายแทนทัญญ์  เจริญพงศ์ถาวร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธนกฤต  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายนภัสกร  โลกเลื่อง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายนัฐวุฒิ  ละมูล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนันทกานต์  ปาระทา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงน้ำฝน  นนทะมาตร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนิรชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายบริพัตร  อินคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายบุษรากรณ์  ไผ่แก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปวริศา  ไชยสุต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพรกนก  อยู่เอี่ยม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพลอยขวัญ  บุญบำเรอ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพัชราวลัย  สรแสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพัทธดนย์  จำปาทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพีรวิชญ์  เจษฎาลักษณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงภัสสร  จิตราภิรมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงภาณุมาศ  กู่ก้อง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงเยาวรัตน์  จีนโสภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายวรพล  กิ่งทั่ง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายวสันต์  มาท้วม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายวัชรากรณ์  วิภาตะไวทยะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังขพิทักษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายศักดิ์สุธี  คิมประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายศิรสิชญ์  หลงเคน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพิมล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสกุลชญาน์  เอกจะโปะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายสิรภพ  ดิษใจ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายสีหราช  สิงหะเทพ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสุชัญญา  สง่างาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอนุชิดา  แก้วเพชร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอภิญญา  ลานเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงอังคณา  นาสวนประภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอัญชิสา  กรแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกนกพร  คมวงษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงบัณฑิต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วชูกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายโกมล  เพ็งภูบาล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจันจิรา  ธนาภิรมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายจิรายุทธ  ภูลับ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  มีเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายตะวัน  วงษ์ธานี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายทินกร  มาโยทา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธันยพร  น้องดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธิดารักษ์  ชื่นตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีรภัทร์  เนียมจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนาวิน  นาดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนิชานันต์  เชสูงเนิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนิติภรณ์  ชูชาติ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปิยรัตน์  คำอักษร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพนิดา  สิงหรา ณ อยุธยา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพลกฤต  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงแพรวา  การถาง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัทรพร  มานอก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงมนฤดี  ตะนาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงลลนา  เทศแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวชิรวิทย์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวณํฐสยา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวสวัตติ์  มงคลการ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศศิธร  วรวนิชย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายจักรภัทร  วีระประเสริฐสกุล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงจิรัชยา  อินทศิริ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายชวกร  เรืองเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายชุมมานนท์  โชตอำไพ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงฐานิต  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณัฐวิมล  สาครมณีแสงชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายถิรเจตน์  จันทร์ภัทรคุณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายทินภัทร  ฤทธิ์พรม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายธนกฤต  ใจดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายธนพัทธ์  ธรรมดีเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายธีรพล  พรหมมะ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงเปมิกา  เตชะพล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพิมณพัฒน์  ภูมิรัตนไพศาล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภคมน  จันทร์สอาด โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงภัคค์ธีมา  จิราพัฒนพงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายรชต  คชพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายรฐนนท์  จันทร์ภุชงค์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายสัมฤทธิ์  วันสาสืบ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายอรรตพร  เจริญผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอัครวินท์  เทียนทอง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
665 นางสาวฐากัญญา  กิจมณีมาศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายภากร  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  บุญกรุด โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายณัฐพล  ใจสะอาด โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศิริวรรณ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายอรรถพล  กล้าหาญ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกวินตรา  สายธารเมตตาจิต โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายฉัตรดนัย  เสียงไพเราะ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงต่าย  - โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอธิศา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกฤษณเดช  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายธนกร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายนพณัฐ  อวยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายนิธิกร  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงศศิกาญณ์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงศศิกานต์  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังหงษา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายกิตติพศ  สื่อเฉย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปฐมพงษ์  จิวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปาลิตา  ทับไกร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายระพีภัทร  ปรึกษากร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศุภลักษณ์  โก๋กิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศุภานัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุธาสินี  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ป.6 วิทย์ประถม