รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  สุดสนธิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษดา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติ  น้ำทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติธัช  ติยะพรัญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเขมภัทร์  ดวงมาลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายเขมราช  ลาภรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคุณภัทร  สัตยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเคน  ชัยชวลิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรภัทร  ภรณ์ธนโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจิระวัฒน์  หลงสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิราเมธ  ขำโป้ย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรายุ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สักเล็บประดู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชัญญานุช  หล่อเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณฐกร  ละมุลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัชภัชวัต  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฎการต์  ขันพานิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พันแสน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐชนน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐพร  กายจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐวิชช์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธน  ตนานุประวัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกร  บุญราศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนเดช  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนนันท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนาสิทธิ์  วาสิกบุตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธรรมรัตน์  เขียววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธีรภัทร์  แสงเจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนภัค  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนัฏฐ์ธณัน  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนัธทวัฒน์  อินทรเวสน์วิไล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายบุญฤทธิ์  อัมพรพิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปณณวัช  สีดอกบวบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปัญยาพัชร์  แจ้งใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปัณณธร  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปุณพจน์  นาโค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพงศกร  จิตร์งามขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพนพล  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพรพิพัฒน์  สร้อยสอิ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจริญโภไคย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายพีรณัฐ  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรวัส  ศรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเพียงรวี  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภคพร  พุ่มฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวรพัฒน์  ฤกษ์วีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวรากร  กิติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวายุ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรอาภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศิรวิทย์  ภู่พิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภกิจ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายสุพศิน  โตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุพิชชา  ปลื้มสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุพิชยา  รามคล้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายสุรพิชย์  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุรัสญา  วงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุวภัทร  จำปาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายอภิชา  สุวรรณวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอริสา  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอัญชิสา  คงตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกพร  ลีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลพร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรสรรณ  ยังประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกลศกร  ชุ่มอุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกลางปกกรณ์  ลี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญณาณัฐ  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกิตติวรา  โสระโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกิตติวรี  โสระโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกิตภูสิทธิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกิติภัทร  ศรีนาวา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงคณิศร  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคุณภัทร  คี้สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจิตรกร  สีโท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนานันท์  สังเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนาภา  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชุติมา  เสริทชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญาณิดา  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฐิติพร  คงอุสาหะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีมหาดไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณฐอร  คลองน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัชชา  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัชชา  เหลืองจามีกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัชชา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัชพล  นิลเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัชวดี  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐกมล  นิลน้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยมะสมิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐสิริ  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชชิศา  ลักคนาศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายดนัย  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายดนัยณัฐ  ปัญจกุลนาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายดรัณภพ  ซิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงดลสา  เกิดทองดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธญา  เต็มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนคุณ  จิตตถาวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนวัฒน์  ภูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธนัชญา  วรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนัญญา  เจ๊กสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนัฐเดช  จงแพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนาคาร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุณปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธันยบูรณ์  ตรีสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัยลักษณ์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธิติกร  สินทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีรดนย์  โชติชาลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนพรพักตร์  ทัศนบรรจง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนภชนก  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนภัทร์  แซ่จีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนรมน  แลกปัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนลัทพร  สุพานิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนันชญา  วรรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนิชคุณ  เกิดเรียน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเบญญธิพย์  ชื่นสงวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปภัสชล  ดีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปริตต  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปริยาภัทร  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปรีณาภา  เรืองอร่าม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวริศา  พูลทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปวินพร  อินทเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปาณิสรา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพชรอาภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุตรลับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพัสกร  แดงหวาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชญา  อุรัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพิทวัส  พุ่มพยุง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บรรลืแเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพีรธัช  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพูลศักดิ์  เปรมสุขดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภคพร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภัทรชนน  งามเผือก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภัทรดนัย  จันลิขิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรมณ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายรัชชานนท์  สรเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงลัฐิกา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวงศพัทธ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวชิรธร  กิจส่งแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรพรรณ  ปานนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ระงับพิศม์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศรญญา  อ้อมนอก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศวิตา  พุฒด้วง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ฐาปนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภิสรา  ร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสวรส  ภัณฑารักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสาริศา  ตั้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสิริการย์  วงค์วีรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิโรฒม์  ศักดิ์จ้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภิชิต  เงินคงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอภินันท์  มากนัก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอภิวิชญ์  โกวิทานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอมรรัตน์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอริสรา  เผื่อนบุษบง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอัครพนธ์  ระกาทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอุกฤษฎ์  ทาทม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกนกพล  รุ่งสมัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกฤติกา  ประดู่ทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญญนัท  อยู่เทศะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนพินิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วิหาระ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายกันตินันท์  ฉายแสงเดือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกานต์สิรี  บำรุงชาติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายจิตติพัฒน์  ขุนทองจับ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจิรนันท์  เปรมสุขดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจุฑามณี  ประสงค์สุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายชนะพล  รัศมี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายชลัช  เครือเทศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายชลิต  ไทยเจริญสุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายชิษณุพงศ์  โอภาศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชิสา  สาสนอ่ำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญสอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงญาณิชา  ศรีพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณภัทร  รุ่งปุญญะสิทธิ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณวรรณ์ศา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลุนจักร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชยณัฐวีรกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐธิดา  แย้มชุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พวงเขียว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงดาวิกา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงทอฝัน  หมั่นวิชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงทัชชกร  จรัสเวคิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายธนชัย  ธนิกกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายธนพล  บุญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธนาวดี  สุขแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายธรรมสรณ์  รัตนสมบัติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายธัญธาดา  วงศาโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายธีรภัทร  แสนโสม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายธีรเมธ  แสนโสม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายนำชัย  คลองน้อย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  จารุพัชร์ฤทธิ์ไกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประไพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปนันดา  พราหมณ์รักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงประภาศิริ  ดอกไม้จีน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายปัฐธวีการณ์  สุรารักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายปิยะภูมิ  เอี่ยมจำรัส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายเปรมณัช  งามวงษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายพงศกร  แสงเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรนภา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรณ์กูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพัทธดนย์  ชาติศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฤทธิชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพิชญา  พนาภัทรถาวรกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิชญาภา  ก้าวกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิมณัฐฌา  พานทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำรุงเขต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพุทธิชา  รัตนปัญญา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภัทราณิตา  ทองเทียม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภัทราริษา  ทองเทียม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงภัสธนมนท์  ทองคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายภูมิอนันณ์  เพ็ชรพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงมนทกานต์  เจริญชั่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายรณวีร์  เติมอารมณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายวรธน  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายวรเวช  แพงมา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวราลี  คงทวี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวันวิสา  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พริ้งเพราะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภพล  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญกรุด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายสรศักดิ์  ขำเพ็ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายสรัญกร  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสิรินทรา  ทรงสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุพิชญา  นันทิสันติกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยรา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มาจีน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายอดุลวิทย์  ศุภผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายอริยะ  พลายบัว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอาทิตยา  พูลโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายอิสรศาสตร์  รุ่งอุทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงแอริณ  รุ่งจรูญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกมลพร  เหมมัน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกรรณกา  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกุลรดา  หัสถาพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกุสุมา  จิตรานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงขวัญลดา  ทองเนื้อแปด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายคณิสส  ตะวันขึ้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายคมศร  นามศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจะลิญา  เดชยศดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจันทนิภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิณณ์  เถื่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจิรวัฒน์  พิรักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายจิรายุ  เรไรร้อง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชนกนันท์  พราหมณ์รักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชรัญญา  จันทร์กา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกเงินเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงฐิตารีย์  สมุทรอำนวยสุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงฐิติพร  เฮงที โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณฐมน  สกุลโต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณฐมน  อารีมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัชพล  มนูญโย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัชพล  รัตนภิรมย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัทปภา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณิชพรรณ  ปั้นบรรจง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณิชานันท์  ทักษิณาวรรต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเดชพนต์  นิ่มเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายทีฆชีวิน  เต่ามี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนกฤต  พรหมวิชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนดล  จีนสักโต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนพร  วัญญะโต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธนพร  โตเงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนสร  มาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนสาร  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธนิดา  อยู่ร่วม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธรรมรักษ์  เทียนเงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนครินทร์  คะลา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนงนภัส  ปราบเภท โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนนทนันท์  - โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนนธวัฒน์  ไตรรัตนจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภัสสร  วสวานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนภาวรรณ  สะตะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนิมิตรา  เกตุสาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปฐวี  กระต่ายทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปณิธาน  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายปริตต์  สระแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปิยวัชร์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเปมิกา  ปุญสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรพิมล  เกียริชูเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพันธ์พิศิษฐ์  ศรเวช โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญาภา  สังข์ทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพิชญ์  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชาดา  สีสด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเพชรศิริ  หลีกลัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภควุฒิ  งามสง่า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภาณุศักดิ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมนัญชญาย์  สินทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเมฐินี  จันทร์เพ็ญมงคล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวริทธิ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวริศรา  สมสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวลีรัตน์  จันทร์ประมูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวิชิตา  แก้วนิลกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศศิชา  เอมโอฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสวิชญา  หอสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสิทธินนท์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสิริกัลยา  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสิรีธร  บุญมีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุพัฒชา  ศรีสุทธิธนากุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอภิชยา  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอาทิวราห์  ศิริธรรม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอาวิกา  ขุนสาคร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกมลสร  ชุ่มสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายกฤตภาส  แสงคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงชัญญานุช  เชาว์นิธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายถิรวิทย์  พรมศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายรนกร  ชุ่มสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายวรินทร  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศุภากร  ปานคล้ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอัษฎางค์  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม