รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎา  อนุสินธุ์ โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิราพัชร  แสงวิภาดา โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงดากานดา  ตะวันตรง โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทิพานันท์  ทองลาด โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนวรรณ  ประนางรอง โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนราธิป  สาระโว โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวิวัฒน์  คลังกลาง โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวีระชัย  เพ็ัชรเจริญ โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายสิทธิกร  คลังทรัพย์ โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกนกวรรณ  เศียรนอก โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกลวัชร  เกษโร โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชุติมาพร  ธวัชวงษ์ โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภูรินทร์  สุนารักษ์ โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายสิรภพ  เนตรพูล โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุธา  ไตรมีแสง โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายอภิรักษ์  ไชยสาร โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอมลวรรณ  จันทร์ประโคน โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายเอกรัตน์  พัฒน์จันทร์ โรงเรียนคลองบางกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพาขวัญ  วัลเปรียง โรงเรียนคลองบางกะอี่ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนคลองบางกะอี่ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายวิชญาดา  ภู่ทวี โรงเรียนคลองบางกะอี่ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอภิวัฒน์  สังข์อ่อง โรงเรียนคลองบางกะอี่ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกุลยานันท์  บางกระเทศ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์โต โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณชพล  ทาสิมมา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายดนัยเดช  ลีลา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธียุทธ์  คำยอง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนพคุณ  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายนันทวัฒน์  บงบุตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิด  ชาย โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเนตรชนก  สังข์บำหรุ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปรียาพร  โตมณฑา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเล็ก โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพลชา  สังเคราะห์กุล โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรพล  โตมณฑา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นชัย โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วพวง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวันวิสา  ไพคำนาม โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุปรีดา  โตมณฑา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโครต โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกุภรินทร์  ชมชื่นฟุ้ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายจิรโชติ  ศรีวรสาร โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชลธิชา  ทิพยเนตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชลลดา  ชำนาญพล โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชัยวุฒิ  วงศ์จ๊อก โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนันทิพร  นุชรักษ์ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  ชาบุรี โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายรุ่งสุคนธ์  ดิษย์สวรรค์ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวนิดา  โกสุมภ์ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวรัญญา  จามะรีย์ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอัชพรมษ์  สีลี โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนณัต  เทียนมล โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปรียา  สินทรัพย์ โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกวิน  เย็นวารีย์ โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนิกา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พุดพรหม โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีวัง โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรติมา  วันหว่าน โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรัชชภูมิ  เพชรกันหา โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายรัตนภูมิ  หอมตา โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรุจีรา  คำธิศรี โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุชานาถ  ขันตีมิตร โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงไอรินทร์  วังหลวง โรงเรียนคลองหลุมลึก ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกฤตมุข  เขียวไทย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกฤติกา  ดีโสภามาตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายกันตพิชญ์  รักษี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายจักราเทพ  เทพเสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายจักรินทร์  เทพเสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายจักรี  อรรถอุดม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  น้อยหลุบเลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  น้อยแสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายชนะภัทร์  ทูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายชยพล  เดชทะสร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ล่องหลง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชัณญาฎา  ฉิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายชัยวัฒน์  เกตุแย้ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายโชติชัยพงศ์  นิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณธมนต์  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัชพล  ขันธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐดนัย  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐนิชา  นาแซง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐปภัสร์  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชมน  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงดวงฤทัย  จำปา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายทวีโชค  แซ่เจีย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายทิวากร  ไลออน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนภัทร  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธนัชชา  ดอนเหลือม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายธนัท  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธรรมนูญ  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธารทิพย์  รัตนวิชาธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธิญาดา  พรมปากดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธีรโชติ  กิมสอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิชาภัทร  สายศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายบัญชา  ทวีทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปนัดดา  นวลกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปภัสสร  ทองเสือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายปรัชญา  ปัญญาเฉียบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปวิชญา  ชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวิชญา  วิลาฬ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุทธจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปานเนตร  อินทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัดสากล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายปุณภวัฒน์  นิธิโชติชญาน์กุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปุณิกา  ศิริบุญธนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปุณิกา  เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปุรินทร์  โสทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพงศกร  นครราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพรเทพ  ปัญจาศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพัชรพล  พูลพุทธา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพัชรพล  โมกข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพาทินธิดา  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิชญา  ศักดาเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมพิสา  สังข์เย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพีรดา  กำพล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงแพรวา  ปรีมาทย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภัทรดนัย  เลียงมงคลการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภิญญดา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ผกากอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายภูสยม  สดภิบาล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงมินตรา  เบ้าสาทร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงรุ่งรดา  พลอยแสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรรณรักษณ์  ขาววงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรรณิษา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายวรัญชิต  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายวรินทร  ปัทนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวิชญาดา  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศรันย์พร  สรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ว่องประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายเศรษวัฒน์  นุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายสิทธิพล  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสิรินาจ  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุภัชตรา  นุตทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงหิรัญญิกา  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอทิติยา  แก้วกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายอัครวินท์  หินกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีกะชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอาติธร  ปานบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอาภสสร  เพชราชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วสนธิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายอิทธิกร  บุญศณี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอิทธิกร  ปู่มะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันพุฒิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์สีเมือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกฤติมา  ยันตพจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤษฎา  นาสอ้าน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกวีวัธน์  ขุนอาจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกัณตวิชญ์  พัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกาญจนา  ป้อชำนิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกานต์รวี  ปีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกิตติพล  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกุลปริยา  คำต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิดาภา  จินดาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายจิรภัทร์  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิรภา  ครุฑอรัญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเจียผิง  หลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฉัตรฌกร  ภิรมย์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชนาธิป  ตาสุติน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชวัญสุดา  หายะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชิดชนก  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชีระวิทย์  ขยันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชีวาพร  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายญาณภัทร  รักษ์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฐานันต์  ดำรงศักดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฏฐชัย  คำแสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐฐาพน  วันยาเล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐดนัย  รอดเหลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐพร  ริตภัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐวดี  อัครนิธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิชากานต์  แย้มบุญชุม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณิชานันทน์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเดชเดชา  พยัพเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายทิวากร  ผลดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนพร  บานนางแย้ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนวรรธน์  โคตรวงษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วคำรอด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธีรณัฎฐ์  ศรีสูงเด่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนภัสสร  ทุมดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนรบดี  คงชาวนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนฤมล  องอาจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนัทธมน  สิงห์สอน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนิลมงคล  มหาโคตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายบวรภัทร์  วรรณยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญาภา  สีเมืองปุน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปรมี  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปราณิสา  ปั้นโฉม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปริญา  จันทะคูณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปานฟ้า  ทองพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปุญภญพัฒน์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปุณยธร  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรพิชชา  สังข์ถ่วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรวิชา  โกยสำราญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีเพชรสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชชาภา  เปี้ยสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิงห์พีระกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิมพกานต์  จงทัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฟ้าใส  ลุนปัดถา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภาคิน  สายกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภูนรินทร์  ภาณุโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูริวัฒน์  เศวบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูวณัฎฐ์  บัวดอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงมีนา  ส่งให้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีคัดเค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรวิสรา  เมืองสิทธิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงลลิตา  จิตรกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรกมล  เนรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรกมล  เอลิซา บาสเตรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวรกฤต  พินทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวรัชยา  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวิชญ์พล  ทะเหมย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทันเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวีรเดช  แขกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศศิลดา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศิรชัช  ชินชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศิรินภัส  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศิริวิภา  ทองลอย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศุภฬุตม์  หงษ์อารมณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสหชัย  จันทรทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสิริภาดา  อ้มพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสิริมา  ภูมิผล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุพิศรา  หึงขุนทด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอณัดดา  เขตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอธิปไตย  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอริสรา  ภางาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเอกพจน์  สีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีหมวด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ชาติวงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายเดชา  - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมชาติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงรุ้งรดา  ฉัตรทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสิรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รำกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกมลรัตน์  ฉวีทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงซันวา  หยีหมาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัชนิชา  แก้วศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนกร  สอระเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประสงค์เจริญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขนิษฐา  สุคำภา โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายระพีพัฒน์  วงศ์พินิจ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวิสุทธิ์  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมฤทธิ์ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวีรชัย  คุราเกื้อ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูอารมย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายเขมินทรา  ชินสุทธิเศรษฐ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาสกูล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายนราวิชญ์  ดอกไม้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศิริรัตน์  งามงอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสิทธิสินี  รูปสวย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสิริวิมล  พิมพกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอภิชญา  อภัยลุน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอมลภา  กองเงินกลาง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอัศวพล  มีดี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกมลชนก  กิ่งภาพ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฐิติกาญ  ดีมี โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอนุชัย  เกิดทุ้ย โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมานุช โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอติวัตน์  เชยจุ้ย โรงเรียนวัดบัวโรย ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายอลงกรณ์  พรมจ้อย โรงเรียนวัดบัวโรย ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายทศพร  กินรอน โรงเรียนวัดบัวโรย ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงก้านแก้ว  ญาณโสภณา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายชนัญญู  ทองสมรัตน์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงภัทรวนันต์  เปรมตุ่น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายภูรินทร์  ศรีสุขโข โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายวิชชากร  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอภัสรา  ทองมะค่า โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนันทิชา  เอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรรณนารา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกชนิกา  ลี้ครองสกุล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกษิรา  บรรเทิงใจ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงจารุมณี  อนุสุวรรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงดรีม  สุโต โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนกร  สุวรรณศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธนโชติ  โฆษภัทรพิมพ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนภสร  ทองนาค โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายปกรณ์  เจือจันทร์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปัญฑารีย์  มั่นศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายปัณณธร  มั่นศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายปิติภัทร  หากวี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปุญญดา  จันทร์โคตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพรกนก  หมีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายพศิน  ปักเขมายัง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงยติภัทร  พัดชา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศศิการ  พิมพา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขอำไพจิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศุภสิริ  แดนไกวัลแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายสัณหพงศ์  ต๊ะยามัน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกัญณภัทร  พลเชียงสา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชลรัมภา  จันทร์ประภากรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพชรธิดา  เพชรน้ำทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสรัญธร  ไชยรต โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอัญญาณี  อามาตย์มนตรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชาสูงเนิน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกัญนิกา  ศรีจุลณี โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายจีรพัฒน์  นวลงาม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายนัฐพล  อินทรสุวรรณ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายประวันวิทย์  จะทารัมย์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเมธิตา  สาระมู โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายวรโชติ  จันทร์ขวาง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวิลาสินี  ทองเดช โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภกร  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงจันทราภรณ์  สัตนาโค โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชุตินันท์  จูอำไพ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายฐานุศักดิ์  น้อบเปีย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนธรณ์  ด้วงประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธนพร  บรรจงปรุ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนาเดช  แผนประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปิยวัตน์  ชุติมนพงศ์สุภา โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิยดา  เลิศจันทึก โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายยุทธเนตร  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเยาวภา  ชนะพันธ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายระพีพัฒน์  ทับพลี โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงลลิตา  สีลาสวรรค์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศิวัช  เขียวหวาน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสันติ  หัสเสม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ๊อดทอง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอภิรักษ์  เปรื่องปราชญ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทาฟ้าเหลื่อม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชินดนัย  ล่อกิม โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวิลาวรรณ  สงวนยวง โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสาวทน โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรญานีย์  สุนทรทัศน์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพิจักษ์  อยู่ดี โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนพล  ฉายอรุณ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงบุษบา  - โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขียวหวาน โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงภัทรปภา  สามารถ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงศุภสุตา  ใจสดศรี โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุปรียา  รัตนอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุภัทรา  บุปผา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฐริกา  เชยอักษร โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายดนุวัฒน์  แก้วทุมลา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนชัย  ยิ้มละมัย โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธมลวรรณ  นิยมรัตน์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปลายธันวา  เชยกำเหนิด โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพรพิมล  สุวิรัช โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เผือกน้อย โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภานุพล  ราวรรณ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงมาริสา  เขียวหวาน โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเมย์  ใต้ตรงเขียน โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศิราพร  พันธ์เกษม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอนัญญา  มโนราช โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอัคนี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนพันธ์  จันทร์สุข โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเบญจพร  ไทรมณี โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวรนุช  น้ำจันทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงวรัญญา  สูงรุ่ง โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชาลิสา  ด้ายกลาง โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณชนก  สายลือนาม โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธนัชชา  รอดอินทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่โค้ว โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายคมศร  แก้วสนธิ์ โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายเชาว์วัฒน์  บุญรอด โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธิติมา  พงสาลี โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายนวพรรษ  บุญช่วย โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์กำภู โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงตะวัน  รอยประโคน โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพงศกร  จำปาทอง โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไฉ่เจียว โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิชญาพร  สมมาคูณ โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศักรินทร์  หงษ์จร โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอภิชญา  มายา โรงเรียนวัดลาดหวาย ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปรวีร์  ขันทอง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงภัทรธิดา  นาเอก โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันบ้านคลอง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายอาชาวิน  ศรีเฉลา โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุมณฑา โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนากร  นาคจู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนภัสร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงช้าง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวปาริฉัตร  อินทรพิทักษ์ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอดิศักดิ์  รักธรรม โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วงษารี โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายอานนท์  ยานยิ่ง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่งมี โรงเรียนวัดสลุด ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายณัฐภาคย์  เสาวรส โรงเรียนวัดสลุด ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขเจริญศรี โรงเรียนวัดสลุด ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงอริสรา  สายไทย โรงเรียนวัดสลุด ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณพัทร  สุขแจ่ม โรงเรียนวัดสลุด ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวราเทพ  เจริญวงศ์ โรงเรียนวัดสลุด ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวิษณุ  มีแสงพราว โรงเรียนวัดสลุด ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกระวิน  แก้วราด โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐยา  เจนสำโรง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงประกายแก้ว  แจ่มรัศมี โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายพรชพล  นัยนามาศ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพัชรพร  พันแก่น โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงลักษ์ขณา  จันทร์หอม โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศราวุฒ  กุมภานัน โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศศิวิมล  วัดสูงเนิน โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายอภิวัฒน์  ทับนาค โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกุลปรียา  ประดิษฐ์สุข โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มใจ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเลิศธรรม  ภู่เสือ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สวนมะลิ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายคณิติน  รักสิการ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงจารุวรรณ  สันประภา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงจิราวรรณ  แย้มโพธิ์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายเจมส์  ฮวกคิม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายณัฐวัฒน์  อู่ทอง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายทรงยศ  ทรงราศรี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายธนกร  บุญเรือง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เที่ยงกอง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายธันวา  บุญแพ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายธารา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงน้ำเพชร  - โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงเนตรนภา  มูลคำ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงเนย  สายสังวร โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายบริรักธ์ธันวา  ศรีคำ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเบญญา  กุลพัฒนตรานนท์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปวีณา  ชิณแสน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพัชริตา  อ่ำหงษ์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ตอนโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิชญาพร  อวนศรี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่ล้อ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายเพชรน้ำเอก  กันยา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงภัคพร  สุขสถาน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภัทรมน  สุดพังยาง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วนุ่ม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงรมิตา  เผือกโสภา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงรังสิมา  เพ็ชรโยธา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายรุ่งโรจน์  พันชาติ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงวรรณพร  พันธ์เรือง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายวราเมธ  ลีธิ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงวสิตา  คณะคาย โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายวัชระ  เงาะสนาม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายสกลพัฒน์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอนันตา  อินรักษา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงอรพรรณ  นุชเจริญ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายอัครพนธ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงไอลดา  ดวงสีเสน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกฤติกา  นามสง่า โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพบาง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกิตติภูมิ  จัยยะ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเขมิกา  หลวงภักดี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจรรยพร  ภูคา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจีรวรรณ  ฉิมหนองเป็ด โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชัญญานุช  ไตรคุณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงฐิติกานต์  อาจหาญ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฎฐณิฎา  โทนหาร โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีวัน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐภาส์  แขวงแก้ว โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงดุจเดือน  นิรินทร์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรภัทร  ช่องดอนไพร โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธีรภัทร  พรมไหมทอง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนภาวรรณ  บัณฑิตย์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนฤพล  จำเนียร โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงน้ำเพชร  น่วมไทย โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปิยังกูร  แซ่ล้อ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงไปรยา  ประเสริฐวงษา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพงศธร  จันทร์เลิศลักษณ์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพชร  ดวงศรี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพัณณ์ฤทัย  ทองนิธิศิริ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพาขวัญ  ยอดจิตร โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจริงดี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภัทรานุวัฒน์  อเนกวุฒิกร โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายรังสิมันต์  ม่วงศรี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวศิน  นิ่มฟัก โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวีทัศน์  แสงจุ่น โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศริษา  ทีเทศ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสมหทัย  ชมธวัช โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุชานันท์  โมกสี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุนิสา  บาลี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสุภาพร  พิมพ์ผัน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอดิเทพ  นุ่มหอม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอภิมุข  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอรพรรณ  พระสว่าง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอรรครชัย  ศรีวรรณภูมิ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอรรถวิท  เผือกโสภา โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอังคนา  ทัศมาลี โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายจปังกร  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายปัญญวิฐ  เลี๊ยบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายภูภูมิ  วัชรธนาคม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงรมิดา  สังฆะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวิริทธิ์พล  ส้มดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกันต์ธวิน  ทองกร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายชนาธิป  สามศรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายณัฐกิตติ์  จำปามูล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายปรพัทธ์  เลอสรวง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายวรธันธ์  สุขโชติ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายอมรพงศ์  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายคณิศร  มงคลแก้ว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศุภวิชญ์  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขโชติ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอรุโณทัย  จันทรโชติ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายชวินธร  กีรติสุนันท์พร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงทิพย์ธารา  คำสม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายธนพงศ์  พลศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธัญพิญชา  ดำมงคล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายปันโน  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงพิชญา  เสาร์วงค์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายภัทรดนัย  ป้องเศร้า โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษาธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงศศิภัสสร  แท่งทอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โคดจันท์ทัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสุชานันท์  ยืนยง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีธรรมมา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายอรรถพันธ์  สวยดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายเอื้ออังกูล  ศิริ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายกฤษตฤณ  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วราพรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์อารักษ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนโชติ  พลาภิกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธัชกร  พูลศิลป์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนภัสสร  สมพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาร์วงค์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพีรเดช  พิพิธผลารักษ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงรินมณี  คำมะวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวิรยะ  ซอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศินีนาฎ  ดาราพัตร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศิริโชค  นิยมพล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายศุภวิชญ์  มกรเสน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายศุภวุฒิ  ศิริรัตนาวราคุณ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำรัสบุตร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกชพร  พัวพันธ์ประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกมลกานต์  แก้ววี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายก้องเกียรติ  โกศลกิจจาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายจีระเดช  ล้วนรอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายชินณะกฤต  กาญจนาภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายเซนติณณ์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงญารินดา  พฤกษชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณชชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายณัชบถ  อุดมศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สร้อยสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายเตชิต  ใจมนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายไท้ย์  โฮเกิ้นเฮาท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายธนกฤต  สุภโสภาคย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายธนกฤต  เมืองสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายธนยุทธ  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายธภัทร  นิธิชาญเมธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายธรรมนิตย์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายธิติพัทธ์  แสงเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนภกมล  จันทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายนภษกร  ศรีสะบานงา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายปัณณวัฒน์  พิทักษ์สาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายปิยะวัฒน์  แซ่โซ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพัชร์ธัญนันท์  ออยจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายพัชรพล  วรรณชิโนรส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพัชรมัย  เจริญประกอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพิชชิตา  สุขสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์  กันทะเตียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงฟ้าสวย  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงภวิลรดา  จิระวิชชเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายภัทรนนท์  แก้วปลั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงมณีรัชนาภรณ์  จันทร์กระทึก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงเมธาพร  มาวันนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายรชภรรค  สุรัจศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายศุภัช  มะลิแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายสิรวิชญ์  เลี้ยงรัตนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอาทิชา  นนทภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงSHIH YU  HSU โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์น้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สินรัตนภักดีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกีรัตยา  พุทธวัฒนวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายขัตติยะ  อูเอมัตสุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายชยุตพงษ์  จงสกุลธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายตฤณ  เหล่าเทพาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธิติวัฒน์  องค์มีเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนงธณฐ  วราไกรสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงนภัสรพี  ชาญชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวนรกร  มุตติศานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายปภังกร  ทองสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายปริญวรรธน์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงภคมน  ธรรมสาธิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวภัทธิดา  บุญประคม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภัทรพล  พฤกษ์พนาสันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายภูมิรพี  ตาดต่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวิรัลรวี  จันทร์โอภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสิรภัทร  พิภัทรวรากรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายอธิปัตย์  อริยขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอภิสรา  เทียบคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายอัสนี  สารสาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกรธิยา  พูลผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัสศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกันทรากร  ภิบาลภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายคุณากร  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจิดาภา  ทวยไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายชวกร  มนต์ขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชีรณัฐ  ไทยพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงโชติกา  ทิพนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัจยา  อินไชยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อานประยูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  พลานันทกุลธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฏฐลักษณ์  เต็มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายไตรทศ  ชาญพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนบดินทร์  พนังนุวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธนพร  วังคีรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธาราทิพย์  กิจพิชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธาวิน  รวยกระบือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนนท์ฐภัส  จันทร์ชาญนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายนนท์ปพัฒน์  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนพัชนันต์  แซ่ลี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนภวัต  เรืองวัฒนาไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจตนะศิลปิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปวริศ  ดวนใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปวิชญา  อัศพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปัญญิศา  อมรพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปาณิศา  ดีมั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ไชยโรจน์วรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปุณณมาส  อมรพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพัชรากร  พงษาวดาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพันธสัญญา  แก้วเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒนสกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงภาณินนุช  ผลิศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภิณธญาดา  ตั้งจิตปรีชาทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภูมิสมุทร  เอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภูษณิศา  เลียววงศ์วาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงรมิตา  สีหานาวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายรัชพล  เนียมกลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ปัญจวัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวิชญะ  มาลยาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวิภาวินี  เชื้อรอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายวิวิธวินท์  ศรีโชค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศิรภัสษอร  ทองเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศิริรัตนา  จตุรงค์พลาธิปัต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงศุภรดา  โอภาสวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสิงหากัณฑ์  อุดหนุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสิริกร  นันทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสิรินทรา  ขาวสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เลียวเจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายสุภกิตติ  สายบุบผา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายหนึ่งเกล้า  กาญจนอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์สอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอาชวิน  บุญประโลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอำนวย  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงแองเจลลิต้า แพรวชญาน์  โรซาเลส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คำนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายกิตติคม  สุขแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงญาณิศา  พุกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายจุติเดช  แสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงทัชชม  ไชยกิตติวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธีร์พร  หาญกิจรุ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม