รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชกร  บรรดิ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกอร  จำเนียร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  ยอดสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพล  ทิพย์มณีมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงสมดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นเชื่อม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรภัทร  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฉัตรพิรยา  สวนสระน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงญานิดา  บัวหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐรุจา  ปูคะทา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงดารารัตน์  สาสะชิต โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเดชาธร  อินทร์เงิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายทักษ์  ภูวธัญสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายแทนธรรม  สถานอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญชนก  เเย้มอ่วม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์ไกรทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนราวิทย์  ใจเยี่ยม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนรินธร  จินดาอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนวรัตน์  จิรภัทรรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนัฐการ  ศุภธรรมกิจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปริญญา  ด่านดอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปัณณวัฒน์  ก่อกิจวิบูลย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปานขวัญ  จรสัมฤทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญธิดา  รักขุมแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภรวิภา  สถานดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทรมน  ไชยบุตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายรฐนนท์  ภู่เกตุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายรัชพล  คงอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสรีวัลย์  จูมเกตุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสิรภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอธิศศรุต  คิดการ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายอิทธิชัย  คล้ายวิเชียร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกันตา  บุญรัตนธนโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกิตติธัช  เพียนอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเขมิกา  เขมพฤทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงครองขวัญ  โนรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายคุณากร  นาคงาม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายจักรกฤษณ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญานันท์  เพชรศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชนุดม  สำแดงสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงษ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชลธิชา  เทียนไพร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐชนน  พงษ์โนรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธารกมล  เชียงศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธีระพงศ์  ศรีราตรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายนนทกร  มากสาคร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนันท์ลินี  ศิริอัครพรชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายบวร  หวังในธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงบัวบุษยา  สิงห์เรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงบัวบูชา  สิงห์เรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงบุญญาภัส  สายคำตา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปฐวี  แก้วสีดา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทะภาโส โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปัณฑิตา  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปุณณดา  โชติภัทรกรกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพชร  ลัมพัชวา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพิชากร  เรืองโรจน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพีรวิชญ๋  เนตรพุดซา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ยาผิว โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงแพรววนิต  ดาวมณี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงภัชภิชา  ชื่นสมถ้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัสส์ศศิร์  ชาววาปี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูวนาถ  รัตนประเสริฐ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงมนตกานต์  ทองกลิ่น โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงมนสิชา  สู้ไพริน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเมวิษา  ศรสังข์ทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายวรัญชัย  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวิชญานินทร์  ช้างใจกล้า โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวิชญาพร  อรัณยกานนท์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ราชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศศิธร  บุญริ้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศิประภา  นิ่มละมูล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุฑัตตา  งามเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุรยุทธ  สอนกลิ่น โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงหงษญาภรณ์  คนคล่อง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงอรจันทร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอุรัสยา  อินทร์ชูโต โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกรรชัย  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกฤตภัค  นาคา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายกฤษณะ  ศรีทาดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัญธินา  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายกิตติภพ  อินทสอน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเกณิกา  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายจตุรภัทร  ด้วงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจิตตาพา  ชาวตระการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจุฑามาศ  จุ้ยชื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายชญานนท์  กระตุฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายชนล  ชาติบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายชนวิทย์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายชยกร  พรมสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายชยพล  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชยพัทธ์  สูนคำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชวิศา  ยุวะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายชาคริต  ชวดคำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงญาณิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ้นขาว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายณภัทร  ชูวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐกฤตย์  คชานุกูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงดากานดา  เหล่าพาณิชกร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายต้นกล้า  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรีชุมภู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกฤต  บูรณะวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนกฤต  สิงห์จุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนเทพ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเจน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญรดี  ธรรมวงษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรภัทร  คงส่าน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนพัชร์ภรณ์  ทิพยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนรมน  อรรถาพิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนรีรัตน์  วงหนองแล้ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนันทิญา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนิติรัตน์  วงทะนี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบุษยมาส  บารพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดิทัต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปรวีร์  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปริชญา  เถิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปัณฑิตา  กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประกอบมัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปิยาภัสร์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปุณยพร  แซ่โต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปุณยาพร  สุดคนึง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพลอยใส  มาลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเพชรนลิน  รัตตชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัทรภร  ทัตวรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภูวเดช  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายมหพล  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวรกานต์  แย้มมงคลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรรณษา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรินธร  นาคเจือทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายศวัสกร  ไชยวิเศษสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสริญญา  ตะโนดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสาริศา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิริอาภา  มาศกรัม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุกฤตา  พวงหิมวันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุภาสินี  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายสุวภัทร  จันตะเคียน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายอัจฉริยะ  อุลหัสสา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายอัศนัย  วงษ์ชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอารดา  ชาวประชา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงไอลดา  สัมภวคุปต์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงฮัลวา  มูฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายกรรณฐภพ  ตาลวันนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชณิตา  อัคฆกาญจนสุภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชาญาดา  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณณิชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำนวนนิคมเขต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ภวพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาสุกใจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐพิมล  พันธ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธวัชชัย  สีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนนท์ชญาน์  นิธิอริยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวตาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปุณิกา  วันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพลกฤต  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัควดี  ชูสวา่ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทรวดี  สาดแสงพุฒ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรียา  บุญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภาณุภัทร  ทุ่งโพธิแดง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภานุพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงไมรญา  ยามาดะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงลดามณี  สาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวรภพ  อุบล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวริศรา  คำขัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวีรสุทธิ์  ทั้งสว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศวรรณา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศุภกานต์  จันทรเขต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศุภกิตต์  อัคโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุฐิตา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเสกข์  อุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอนัญญา  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงคุณัญญา  ฐติกูล โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายจิรายุทธ  บุญชู โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายชัยรินทร์  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฐิติกร  ปิยะภักดี โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนิศาชล  จิตเจริญ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปวริศรา  ขันติยู โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันเต็มดวง โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายภัทรธร  ดวงพิชัย โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภกิจ  โนนแก้ว โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุมาลี  วันคง โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายอินทัช  วาทีบุญเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายเอกรินทร์  วันเดียยา โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายเอนกพงศ์  สงวนสุข โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกมลชนกนารถ  กิจสุวรรณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเก๋  วรกุมาร โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐนนท์  มณีมหานนท์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐนรี  บุรีรัตน์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนราภร  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันทิญา  อินเสนลา โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปราการ  แซ่หยาง โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปรีตินันทน์  ต๊ะเปี้ยสืบ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปิยะนันท์  บางต่าย โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชญา  วิลาศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศรุต  สีเหนี่ยง โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสวิชญา  บางต่าย โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสิรินภา  พันจันทึก โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุธีธิดา  เพชรดวงเดียว โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุไบดา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนวัดด่านสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนภัทร  อริยกมลเลิศ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพัชราพรรณ  สระทองพิมพ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายวิชชากร  ยอดเยี่ยม โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวิมลมณี  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปณิตา  โฉมแดง โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปานชนก  บุญนาก โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พระอำนวย โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายเทพทัต  ส่วยย่า โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธรรมนูญ  มั้ววงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนิลกาฬ  เจริญดี โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปุริมาณ  ก้านขาว โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศิรประภา  บัวพันชั้น โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จงกสิกรรม โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
229 นางสาวชมพูนุช  สังข์คง โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวณัฐาพัทธ์  ตรีรัตน์คำปวง โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายภูมินันท์  รื่นอุรา โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภูมิภัทร  แก้วเฉลิม โรงเรียนวัดแพรกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวรินทร  จิตสน โรงเรียนวัดแพรกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชำนาญเลื่อย โรงเรียนวัดแพรกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวศุภัชญา  บูรณะ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายอนุกูล  ต่างกัน โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญตะนัย โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนิษฐา  เทิดธีราพงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พวงทอง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  แก้วกลาง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงลักษิการ์  การินตา โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจักรกฤต  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีนครเขตต์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายเศวตอนันต์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายจักรี  เสาแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเฉลิมชัย  นาคสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชาญชัย  จันทร์สม โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชาญวิทย์  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายตะวัน  - โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนพรุจ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนภัสกร  ทาไชย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายบัญญาพนต์  จาดสกุล โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายประภาวัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพรมนัส  พาบัว โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพีรดนย์  เครือจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกนกพร  ฝักทอง โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิตติธัช  สุทธิวงศ์ษา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนาภัทร  ดีศิริ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายชาคริต  จันทร์วงษ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐดนัย  ก๋งเม่ง โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐวีร์  สุทธิพิบูลย์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สักลอ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธณชัย  ทองคำใส โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญวีร์  ปากน้ำ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีระชัย  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงน้ำฝน  จิตรเทิดศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงประกายพลอย  ประกาสิทธิ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปวริษา  รจนาสม โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพันธยุทธ  นราศร โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพันธ์วิรา  จวรรณะ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิทยารัตน์  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพีระวัฒน์  แพงษา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทราวดี  พรมประดับ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงยลลดา  วงษ์ษา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีสุข โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุชาดา  สุฑาตาร์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอรพิมล  อนันตปัญญาพร โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอินทุอร  ทิพย์สุทธิ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปกรณ์  นรานอก โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพรชรินทร์  ประเศรษฐานนท์ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอชิรญา  ทองปิ่น โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายอธิพงษ์  ศรีเมือง โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอัษฎาวุธ  สาเรชพันธ์ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเชษฐา  ภาคภูมิ โรงเรียนวัดครุนอก ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภาณุวัฒน์  สายเชื้อ โรงเรียนวัดครุนอก ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบุญยาพร  บัวบิน โรงเรียนวัดใหญ่ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรุ้งลดา  พวกอนันท์ โรงเรียนวัดใหญ่ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอรอนองค์  ลำพอง โรงเรียนวัดใหญ่ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกชกร  บุญธรรม โรงเรียนวัดใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงทิพย์เกษร  แย้มยืนสุข โรงเรียนวัดใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปุณยาพร  เดชครบุรี โรงเรียนวัดใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกชกร  ปสิทธิโชคโภคิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายกฤษณะ  เฉตไธสง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คำลือ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทรัพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงจิรญาดา  อวดอ้าง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงชณารัศม์  จุลแสง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายไชยวัฒน์  คำกลาง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฐฌา  ฉาบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธนัชชา  คันธสาลี โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เดชวิชิต โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายพลเอก  บุญปองหา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปนัสโสจะ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงแสงเดือน  ไตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอรวรรณ  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงไอย์ลดา  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายกชกานต์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฉัตรชนก  ตั้งอยู่ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงชัย โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายดลฤทธิ์  แสงกุล โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายแทนคุณ  สงพรมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธนิดา  เบ็ญจรงค์ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรภัทร  ศิริง้วน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนครชัย  จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพุฒิพงศ์  แย้มเสนาะ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายรชต  เจินเทินบุญ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงลดาวัลย์  สิงหาอาจ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศุภรดา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสิทธินนท์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสิทธิพล  มีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอรอนงค์  กระฐินทอง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกันยารง  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิรัชญา  โตพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชลธิชา  มินแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงญาณิศา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงดมิสา  คำพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงดารินทร์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนภัทร  จันทร์อ้น โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเนตรหทัย  เก่งดอนกลาง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปณิตา  ศรีวงษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปานระพี  วงจันทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพชรมณ  นามฤทธิ์ธา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิชชาภา  ลีวงศักดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายโพธิวัฒน์  นานาประเสริฐ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญกลาง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายมนรัก  สุวรรณปาลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงมิรันตรี  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงโมโม  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรมิตา  โสดา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรัตนา  วิโลพรม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงแลน  หวองสี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศิรประภา  เพ็ชรมิน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศิราพร  สระสำราญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสโรชา  พุกเจริญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พุกเจริญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสุริยะ  จุลสุข โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมลชัย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงหลิน  หวองสี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอัญชิสา  บุตรวงศ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอัศนัย  สายโน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเอกรัตน์  สีดาวัตน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธันย์นิชา  สุวรรณแสงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพิชฎาภา  ลีฬหาสุกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภาพิมล  บุริประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงรดา  นุพัด โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวัศยา  กฤษณาวารุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวิภาพร  จรูญสิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอรุชา  พัฒนากิตติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนเจริญธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธนภรณ์  จำรูญจารีต โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนลินญา  เทวารุทธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงฟ้าใส  ฤทธิเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวมณิฎา  แซ่เต็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เจริญปรีชญาพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวศรัณย์รัชต์  ศรีวะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวอังคณา  ตรีพิศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจุฑานันท์  วินิจชัยนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงญาฐิตา  ปัญพัฒบงกช โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณภัทร  นิ่มพูนศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณิชมน  ศิริวัฒนศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชาธาร  ตีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงทอสิริ  วัฒนนาคะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงทิวาเรืองฉาย  วงศ์สมุทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปวริศา  เลี้ยงทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปุณยนุช  พจนากรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  โฆษิตพันธนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภันทิลา  ตติยพรวารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภูษณิศา  อยู่เต็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรมย์ธีรา  มานิตย์ธนินท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวีรัลพัชร  กิตติวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศศินกานต์  โชคมาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฬียากร  โชคพิพัฒน์พร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงธาวิตา  เนตรจรัสแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงรินรดา  เนตรจรัสแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
399 นางสาวรัตตนิต  นิตรัตน์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจิรัฏฐ์  แสงทอง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกรณภว์  วุฒิกร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายกฤติน  นวกุลศิรินารถ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายคณพศ  ทังสุพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายคมน์ษัฑวัต  เสถียรพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายชัชพล  วงค์สมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายญาณภัทร  เพิ่มพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายฐานวัฒน์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายณัชพน  เสาวพฤกษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายณัฏฐกิตติ์๋  อิ่มแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายทศพล  รักการค้า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายธวัสส์กรณ์  ฤกษ์ศิริสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนภาดา  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปัตย์ทวีคูณ  นาคประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายพชร  แสงเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายพลพิพัฒ  ชูเลขา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายมาวิน  รัฐภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงรมิดา  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายลิขิตเทพ  ศรีเมธารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายวงศกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายศุภกร  ตันสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายศุภธัช  โชติเวทธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายสิรวิชญ์  จรูญสิริพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
432 นายกฤตธกร  พ่วงเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายชมชนม์  อ้วนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายชยพล  กรานจรูญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายชวภณ  บุญเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายฐิตินันท์  แซ้ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณภัทร  ตันติแก้วประโยชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณภัทร  พุฒฑิตวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริวัฒนศักดิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นายทศพร  ฉิมไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนพัฒน์  สงวนจีน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายธีรภัทร  บุณยรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายนมัสการ  เขียวเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายนันทพงศ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายนิติ  ทรงพลวารินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปริชญ์นนท์  เสาร์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายพงศ์พิสุทธิ์  สำเนาพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายพสิษฐ์  ศักดิ์ฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายพสิษฐ์  สินบวรเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายฟ้าประทาน  หยกพิริยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายภาวิตร  ตั้งใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายรัชต์ธร  เลิศขจรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายวัชรพงศ์  วงศ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายวีรภัทร  นิคมขำ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายวุฒิกร  ฤทธิรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายสิรธีร์  เกตุรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสิรภพ  อมราพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอัครณัฏฐ์  ธนาธรรมนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอัครวัฒน์  ทวีโชคธิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายกฤติน  เวชบรรเทิง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกันต์ธีร์  มากโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกันตพงศ์  ลมุนพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนดล  สิงห์โต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนิสร  สาลี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธีร์ธวัช  ตันติวัฒนาศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายน่านฟ้า  รวยอารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนิติธร  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปัญฑารีย์  อธิสกุลทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพลภัทร  ไหลมา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพัสกร  ศักดิ์ฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายหฤษฎ์  เดชธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤษณ์  ผามอญ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกชณิภา  ศศิโอภาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกนกอร  ปราบภัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกวิสรา  สงสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกัญวรา  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัลยกร  เลขะธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลขะธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพิชิตชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงชญานันท์  ทะสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรธางกูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงญาณิศา  อยู่พ่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงฐิติกา  เทพาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยธัญญา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงณภัทร  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงทน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงณิชานันท์  ธรรมเมธากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทยาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงธนัชพร  เต็มราม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธนาภา  โสภณคีรีรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนภัสนันท์  สันติสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนวรัตน์  อนุรักษ์วณิชธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนุชนภางค์  ธนนภักดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงเบญญาภา  ปานประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปณาลี  คืนดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปพิชญา  น้ำใจเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปภาวดี  นิลสาตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปราณปริยา  เนตรบังอร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปวีรมัย  ปาณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปัณฑิกา  ทุเครือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปุณิกา  เสถียรพิมลชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  กัลปนารถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธวัชเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คุปตรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัวสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คงทน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพิชญาภา  เกษประดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วประจุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงภัฑฑิญา  วรุณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงมนันพัทธ์  ธนานนท์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงมุกดาภา  แนบสนิท โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงโยษิตา  ราศรีดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงลภัสลดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวรนิษฐา  เกษมอมรกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงวราลัญช์  บำรุงผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงวศินี  วงศ์พัฒนานุกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงศศิกานต์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุพนิดา  เศรษฐวงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสุภานันท์  ทองวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอธิชา  ทศทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอโรชา  เสือกลั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงกัญญภา  ศรีวังคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยอแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วุฒิธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิดาภา  เพชร์เกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงญาดา  ทิพยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐนันท์  คุรุเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธัญกนก  นิ่มนุช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนรธมล  มิ่งสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปัญฑิตา  มัทธญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพราวนภา  มีตัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเพชรี  กลัดเสม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงแพรทอง  สูงเนิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศศิภา  พินิจมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอณัญญา  ตริยะเกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอณาพร  ฮั่นตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอรุณประภาส์  ปลั่งกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกรพัฒน์  ทองใบศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายกฤตกร  นาหลวง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายกันตพัฒน์  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายกิตต์  จิตต์แจ้ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายเขมโสภณ  โรจนาบำรุงชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายจิรวัชร  หอมเกตุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายชนะชัยโชติ  ออฤดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงชนันณิชาณ์  วิธิสินธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชนิดาภา  วิธิสินธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายชยพล  หาญประโคน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงญาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงญานิศา  สินประเสริฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายณภัทร  พิสุทธากุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณวิภา  สินอ้วน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณัชชาณิษฐ์  ธรรมปานหงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แจ้งยุบล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายณัฐพงษ์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูริกุลทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงดวงณภัทร  บุญแสงสว่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงทักษอร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธณัชยา  นาคแจ่ม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายธนรัชฏิ์  ศุภวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงธนัชพร  ลีลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายธนัท  พุ่มทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงธิชา  เอกบรรณศิลป์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายธีรโชติ  ศักดิ์ศิลาเพชร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายนครินทร์  ดาวลอย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนภัศภรณ์  สัตตัง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายนราวิชญ์  ปันติยานุรักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนัชชา  ใสเกื้อ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายบวรลักษณ์  ยุกตานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงบุญรักษา  พุทธพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายบุณยกร  ไค่นุ่นกา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดอกแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปรีชญา  แข็งแรง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงปรีชญาน์  ตรีสิริพัฒนกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปัณฑา  อุดมสุขศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายปัณณวัฒน์  จิตต์ศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช้างศิลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายพชร  มีสติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายพชรพล  นพพนาวัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายพสิษฐ์  สีเขียวสด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายพัชรพล  เวิดสูงเนิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพัตนียา  วีระกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพิชาวีร์  เมธีเลิศรัตนคุณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายพิทยุตม์  บุปผาดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายพิพัฒน์  ตะโนดแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิมญา  สดุดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพีรวิชญ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายภูชญาทร  สว่างพันธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ควง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวรีวรรณ์  บัวเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายศุภกฤต  เมืองแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสิริกร  สืบบุก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองมณี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสุพิชญา  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุภชาดา  เตรณานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงอริสรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายอวีโรธน์  ภรณ์รัตนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายอุชุกร  อ่อนพลี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสนเสม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสง่า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายก้องภพ  เวียงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  มหิดุลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายเกริกก้อง  ลี่ทองอิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงคณาสิริ  นามวงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายคณิศร  แก้วพิมพา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยภพ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิตตภัทร  สุขศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิตตราค์คนางค์  อนันตวรางกูล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรยุดา  โคตะนนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เกตุพิมล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชนะภัย  อู๋ชนะภัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายชาญพัฒน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชุมสิน  มณฑาถวิล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายญาณวรรธน์  ป้อมสา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณฐ  มหาอุฬาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณปภา  เพชรประดับ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณภัทร  ทีปานชัยกุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐชาลาวุฒิ  อภิรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัฐภัทร  กิจเฉย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสถียรภานุพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงทองทา  ตัมพันธ์สกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายเทวกฤต  ใจกล้า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนภัทร  ทองใบศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนาธิป  มีใหญ่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธนิภัสสร์  จันทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อร่ามศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธีรภัทร  บุญนำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายนพฤทธิ์  เดชวงษา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนภัสนันท์  กิจคุณี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนันทนัช  โพธิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนันทวดี  ธนูอาจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนิพัทธ์ธาดา  มิตรพันธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนิวาริน  หะริณนิติสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงเนื้อพลอย  หมื่นกันยา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปพน  ล้ำตระกูล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายประวีร์  มหาอุฬาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปราณ  คงสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปราณปรียา  ไม้โภคทรัพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปวริศา  ชาตะนาวิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปาณิศรา  เถาว์ชาลี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปิยนาถ  สังข์ทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปุญญพัฒน์  รุ่งกลั่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปุณยวีร์  เลี้ยงชูศักดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพชร  ไหวพริบ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพัสกร  อาจลออ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพิชัยภูษิต  นิมิตสิทธิชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศุภสกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพิพัฒพล  คงจำปี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเพทาย  ไข่ฟัก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเฟรีญาภรณ์  ช่วยประดิษฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภูปกรณ์  สำราญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายภูมิพัชร์  คำหงษา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภูมิรพี  กลิ่นเทียน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายภูรีภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงรัชภร  รัชพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงรุจิรา  ศรีเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวชิรวิทย์  สุเจตรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายวริทธิ์  ตั้งเวทย์ถาวร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวิลาวัณย์  มะลิขาว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศรัณรัชพ์  ชมจันทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศริณพร  โตศาสตร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศิรพัชร์  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศิวกร  แพศักดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศุภณัฐ  เพียรมั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสารีบุตร  นาคเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุพิชญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอโนชา  บัวบุตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอาคิรา  ศีติสาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอาณาจักร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายโอภาส  ขันธวิชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจิรัศยา  บูรโสถิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายชวกร  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงณัฐฐพร  วงศ์เลิศสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายไตรลักษณ์  ชัยต้นเทือก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงปารณีย์  ยี่รงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายวราวิชญ์  พันธุ์นาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายปุณวัสส์  โชติธนะจิรพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายสรธร  สมัญญาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายจิราวัฒน์  บุญจันทร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงญาดา  แก้วคง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายธรณ์  วงษ์หิรัญวานิช โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายธีรศานต์  คลองโสม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปุญญิศา  ม่วงเจริญ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายพลรณัฐ  ยางนอก โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายภูวิศ  วงษ์สิม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายวชิรญาณ์  จรรยารุ่งโรจน์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวรัญญา  โอกาศ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงศศิวิมล  สมดวงศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายศุภกร  หงษ์ทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศุภานัน  ปานศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงสุธัญญา  หอมอ่อน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีรักษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายศุภกร  ภูพีระสุพงษ์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนนทพร  เผือกบุญรอด โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงสถิต โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชฎา  วรรณชัย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายรฐนนท์  วิยาสิงห์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวชิรวิทย์  จรรยารุ่งโรจน์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิริกรพร  คำทราย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองมาก โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกชกร  พรหมประสาทสร โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงชนิตา  เพ็งพานิช โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายชินดนัย  เนียมขำ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสริฐกระโทก โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพีรวิชญ์  สอนหลี โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายภัทรพล  คำสีเมือง โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพานิช โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอรัญญา  ประดิษฐ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมลรัตน์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกัณญาวีย์  ปิ่นประดับ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายจิรกร  บุญเจริญสุข โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายณกรณ์  จันทาทอง โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายปิยะวัฒน์  ยั่วยวนดี โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มรรคระตานนท์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอชิรญา  แสงโต โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 วิทย์ประถม