รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญู  บุญดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกาวิน  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ครองนุช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราภา  บิลังโหลด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลิตา  กิตติสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฑิตติมา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายแดนกวี  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนัชญา  ลั่นคีรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญพิชชา  อิงคะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญวลัย  นากแท้ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรเดช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธีราพร  กอบจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนนธวัช  เซ่งเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนฤเบศก์  อุสนุน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายนัสรุล  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายนิติชาญ  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิสรีน  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายปฏิพล  สมพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปริศนา  แดงนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายป้องศักดิ์  สวัสดีไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปาราเมศ  กมลภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาริชาต  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพัสกร  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภูมิพัฒน์  องสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิรพี  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเมษ  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายยศกร  คิมหันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวรากร  รักนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวริศรา  เชียงมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเศวตฉัตร  พรหมศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายสรวิชญ์  โมสิขะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสวรส  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสิทธิภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายสุริยะ  จงเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอติเทพ  อิทรคีรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอธิป  กำไลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายอนุชิต  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอามีด๊ะ  ละใบง๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายเอกพล  หมัดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเอกพิชัย  เขียวเด็ด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกนกนิภา  ง๊ะสมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกิตติพงษ์  สายทองแท้ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกุลรดา  พันธ์ชิน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิรวดี  เกาไศยานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชลธิชา  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมาดสมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงโชติรัตน์  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฎฐากร  จิตรภูษา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐิดา  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพล  ยุระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงทิพวรรณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายทีปกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนพร  สอนคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนพล  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนากร  ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธาราวดี  เกื้อกูลสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธิติรัตน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนพเก้า  พวงผลา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนฤชา  หนูชูสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนันทิพัฒน์  อ่องดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเนตรนภา  ลีวิชิต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วยก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรชนก  แลต๋อง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  หง้ากุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพินิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูเมศ  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมนธิดา  เซ่งเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเมธาพร  ปะลาวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงยุภาวดี  มนขุนทด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรุสนี  พัทมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงลีญ่า  หนุนมานะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรัญญา  ฮะยีบิลัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิลาสินี  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศสินา  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายศักดิ์ดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสันศิณี  วรรณทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสิทธินนท์  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุชาดา  ยาสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุทธิดา  รักษ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุธี  ชูสุธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาคเวช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอธิตา  แดวากม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอนัญญา  ไทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกมลพร  มาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกัญญารัฐ  ทิพย์รองพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกุลนันทน์  บัวแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายคมธง  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายคุณากร  กิจตระการสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายจิณณ์วัชร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชญาณี  แป้นช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชยิสรา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายชโลธร  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชิดชนก  โฉมงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงซัลวา  ยังปากน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายเซอร์กีริน  ยาวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายณัชนน  อวนข้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฏฐนันท์  มะลิซ้อน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีขันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐนรี  นรพิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐนันท์  สมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐพล  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธนศิริ  หงษ์บิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธัญเทพ  เปลี่ยนเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธันวา  แล๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรพล  แซ่ลิ่ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธีรศักดิ์  วั่นซ้วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนนทวัช  สมนวล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนภัส  สะตามัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิตยา  กุคามา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนูรอัยนี  หลีวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงบุษกร  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเบญญาภา  คณะย้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปวริศา  พวงรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายปัญจตาณ  สนูบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปัญจมาพร  ขจรเจริญกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปิยพัทธ์  หวันตาหา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายปุณณ์ณพิชญ์  ภูจ้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพชรพร  โอภาโส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรชนก  ตันติพยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรวลัย  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพิทยุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สำลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายพุทธิพงศ์  บังอร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายฟากิส  อยู่ดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายภัทรดนัย  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภัทราพร  เติมงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงมนธิรา  พุทธมุสิก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรักษิณา  คงสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อยู่เกต โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภนิมิต  ฟักประดิษฐสร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายสเตฟาน  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นำตาวี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายอนุทัย  ไปรฮูยัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอนุสรณ์  สังขฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอภิชญา  แล๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายอับดุลย์ราเชนทร์  ศาสตร์และ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายอาลินคาน  จุฬา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายอิทธิพล  เผ่างก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกวิน  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาทิพย์  นุชพืช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกีรติกาล  กิริยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจณิสตา  กำไร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มอฮัมหมาดยูโส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลธิชา  คุณชู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชารีฟ๊ะห์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงโชติกา  กั่วพานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐติญา  ขาวผ่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชูนุกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐรุจา  หมันนาเกลือ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิชกมล  สะตามัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงดาวิกา  แดหวามาลัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนวินท์  สมสมัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันดิพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธันยพร  สุพกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนครินทร์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนนถวัฒิ  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายนนทวัฒน์  อานับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนรีกานต์  เขียวไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนิชานันท์  วิไลทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนิสรีน  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปิ่นยฉัตร  เขียวหมี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปิยะดา  เส็มหมาด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปี่ยฉัตร  เขียวหมี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ศรีขวัญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงฟาเดีย  เจ๊ะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัทรญา  จิตธนาโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรวดี  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทรประสุตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรรณษา  ยอดยัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวริศรา  วริศรา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิราวดี  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศศิประภา  เยาวราช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศศิวรรณ  เต็มชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิริวรรณ  มะลิสะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภสรณ์  ไซยกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิทธิพงศ์  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิรินธร  สุประทุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริวิภา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุนิตา  หนูรัตแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมดวง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอรนิชา  คชลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอลินนิชา  วิรัลชลชาร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอับดลฟาตะห์  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอัยมี่  ไปรฮูยัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญชนก  สอดส่อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปิยวดี  หมุกดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายภูบดินทร์  ราโชกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงยาวีเราะฮ์  เขาพรง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมูดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวีรยา  ปานนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายวุฒิชัย  ฮัมมูซอ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงโสรยา  ซุ่มจิต โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกัญญาภัค  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัสวาณี  วาโด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายคาวิน  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชดาภรณ์  เชยบัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชนะชนม์  สาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชานนท์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงซีตีอัยฉ๊ะ  ชมโคกกรวด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณปภัสร์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัชชา  ณ รัชชกาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัชฐพงศ์  ปูหัด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐสุดา  ยะระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัณญากันต์  สิทธิภาสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธีรภัทร  เทพดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธีรภัทร  เริงนันทกร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนฤดี  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนลินทิพย์  หวันเหล็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนันทิชา  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนิชาภัทร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปภัสรา  หมาดวัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงประภัสสร  หมาดวัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลงสามะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อับโดระมาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายฟาฮัต  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายรอซีดีน  สำเริง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรุ่งนภา  รัญวาศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวริศวรรณ  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศกุณา  เกียรติอารยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศิริภัทรตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุคลวัฒน์  มันเละ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสุทธิวัฒน์  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุพิชญา  ยีโหนด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอชิรญา  ยาลัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอภิเทพ  พรหมเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอภิม  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอภิสิทธิ์  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอริสรา  จันสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอารียา  หลีวัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอาวุธ  มนูญดาหวี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเอมิกา  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกรณิศ  ชมเชย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายกฤชพล  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกฤษญา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายกิตติพงศ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายกิตติวินท์  มอญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงงามตา  เพียรงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายจิรายุ  สิงห์งาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชนาภา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายชวนันท์  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชาซาน่า  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายซอลีฮีน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายซากิบ  กาสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงโซเนียร์  คำทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายญาณภัทร  จุฬามณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  มัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายณัฐกานต์  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐพล  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายดูอาร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงทัดดาว  บุญรอด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายธนกร  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายธนากร  ทองชะอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายธนากร  หมัดซา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาคบรรพต โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายธาวิน  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายนฤเบศร์  ไชยเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายนักรบ  กอนใย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายนัสกร  แดงสกล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนาดา  เทศอาเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายปกรณ์  ฮับยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายปรเมศวร์  ปารอด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายปรเมศวร์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายปัญจพล  ขุนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรณัฐ  ท่าชะมวง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงแพรวา  ตำราเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฟิรดาว  บุหลงลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายภรัณยู  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภวรัญชน์  เทวะประกาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงมาริษา  ยังปากน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงยุวธิดา  ใจขาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรมิดา  ศรราช โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงรัชฎาวดี  เกตจงกล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายรัตนพล  โต๊ะสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายราชพฤกษ์  แก้วล่องลอย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายฤทธิ์ธิรัญ  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายลีฬวัฒน์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายวงศกร  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวริศรา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวันวิสาข์  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายวุฒิภัทร  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายศักดินันท์  สุขบุญส่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายสมปราชญ์  ปักษานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสุวารีย์  หมื่นหลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายเสริมศักดิ์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายอภิวัฒน์  อีมาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอัญฉลี  ชายหาด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายอัฟฟาน  บุญมาเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอัยลดา  สาแล่หมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอารยา  มาสุณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเอวิกา  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกฤตธีรา  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกฤติพงศ์  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญธิตา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกันต์ดนัย  อนิวรรตวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัลยาณี  แดงนวล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายคฑา  ฮะปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจัสมิน  ดำแดสา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชันนญา  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐชากร  หมัดยูดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายตรีวิทย์  แก้วมีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงทัดษิกา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายแทนคุณ  แก้วณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนธรณ์  ดำยศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนาคิม  มะเหม็ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธันวา  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธีรเดช  สีตะระโส โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนัฐวุฒิ  จินดาแป้น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนูร์ราณี  ปาทาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงบัลกีส  งอปูแล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงบุณยานุช  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงบุณยานุช  เลิศล้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพัสกร  พันวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพิชยพัฒน์  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายมงคล  แก้วเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายมูฮำหมัดซอแหล้ะฮ์  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรณภพ  เป๋ากะเด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายรัจพล  ยีอา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวรัญญู  ยาง๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวิษเวศน์  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศักย์พิรุฬย์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศุภานิช  นาคบรรพต โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสรวิศ  ดอกไม้ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสริตา  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสิรภัทร์  หลงเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุนิสา  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็ชรกูน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอดิเทพ  เสนนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอธิชาต  สิทธิภาสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอนาวิล  ดีสลาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอภิรักษ์  เขียดคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีอาซิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอริษา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอัศวิน  คำทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอัสมา  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอาซีย๊ะฮ์  ปูหยัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอามีน่า  หมัดลงจิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอารยา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอิสริศา  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงไอริน  มาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกวิน  หมีดหรน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายกูนัสรูล  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงขวัญฤดี  กิตติวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงจรรย์อมล  นวลเสน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงจาลิลาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีอินทรสุทธิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงเจนน่าร์  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายเจริญ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชญานัน  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชนวีร์  จันเอียด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายชนัญกฤษ  กลิ่นละมัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายชยุต  จิรโสภณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายชัยมงคล  เซ่งขิม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงชามีมีย์  บิลอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงซัมซาย์  เส็นเด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายฐิติวัสส์  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายณภัทร  จันทวดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณวินดา  บัวปลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณหทัย  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงณหทัย  แก้วบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายณัฏฐพล  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายณัฐนนท์  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐวัฒ์  ชุมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายเดชสิทธิ์  ปราบสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนภัทร  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายธนศักดิ์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชะนะมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายธัชธรรม  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชูชม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงธัณฐิวา  โพธิ์โพ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธันวา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายธายุกร  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธิตาพร  บินตำมะหงง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธีทัต  วุฒิพรศุภา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายธีรดนย์  แก้วเสน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายธีรภัทร  พรหมเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรหลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธีวสุ  วีระไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนัซนีน  ลีมูสา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนันทิยา  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนาศีเราะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนูนิต้า  ยาง๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนูรดีนาร์  ปานชาตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายเนาวาฟ  เบ็ญก็เด็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายบารมี  สุขุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงบุญกิริยา  ทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายบุณยกร  พงษ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มียานนท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปัณณพร  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปิ่นมุก  กรแก้วกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปุณณภา  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพชรชตา  เหตุทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพรรณนารา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพัชริญา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชชาพร  อิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิชญดา  วนิชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆยงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพีรดา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพุทธิพร  พรปิติธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงเพลงพิณ  โป๊ะบุญชื่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายฟัตต๊ะ  หมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายฟัรฮาน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายเฟาซัน  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายภพธร  โชติกมลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายภาคิน  บือโต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายภุชิส  ช้างพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายภูดิศ  ปงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงมณัสวี  สุขใหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงมัรมารีน  หลำซู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงมารีฟาต์  เกอากะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงเมธาวี  บุญวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายรดิศ  พิจิตบรรจง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงรมิตา  เลิศอริยะพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายรีทัต  วุฒิพรศุภา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายรุชดี  ดาหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงไรบีณา  ฮะปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงลีลาวดี  อำมาตย์นิติกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทคาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงเวธนี  ละอองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่โฮ่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายศิวสิทธิ์  ไหมพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสัสดาวดี  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายสิทธิโชค  นาครอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายสืบพัฒน์  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุชานันท์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาไรภูมิกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายสุรพงศ์  ดำหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงเสาวลักษ์  ลีลาวทัญญู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายอดิเทพ  รักสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายอเมซอล  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายอรรถนนท์  มินซะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอริญญา  บินอีตำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงอลิชา  หลงพิลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงอันนาลักษม์  คุณลักษณ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายอากิล  ดาแล่หมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอาซียา  สูเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอามานีร่า  ภู่เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอารีน่า  หมัดอะดั้ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอิสรียา  มัทหมูหมาท โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงฮานีฟาร์  หาโสะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกนกพร  ลีลาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกฤตภาส  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกฤษณะ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกวิสรา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกานต์สิมา  ดำเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกิตติกวิน  ดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายคณิศร  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายฉลองพณ  จินดากุลเวศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฉัตรกนก  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชญานิศ  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชฏาพรรณ  บัญนา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชนนท์  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชนัญชิดา  โอภิธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชัญญา  พลาอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงญาณิศา  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐิติยาพร  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณฐกร  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณพิชญา  บุหงารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัชริญา  ทองส่งโสม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเตี่ยว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมฆทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐวดี  ด่านพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐวัศท์  รุ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงดามิยาอ์  หาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงดาลิยา  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงทฤฒมน  ลีบูรจินต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธนัชชา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธฤต  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธันยพร  รังษี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธาดา  วัดเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธาวิน  มะอาลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธีรกานต์  วังอภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีรดนย์  แก้วนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรดล  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนอีม  กองบก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนัจฟียา  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนันธวัฒน์  เรืองพูน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนัสฮาน่า  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนาซาณีน  อานับ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนาดา  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนาเดีย  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนาตาชา  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนามิด้า  มาราสา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนาห์ล่า  สิตไทย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนิสฮาน่า  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายบัญญพนต์  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายปฎิพล  โกประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปฏิพัทธ์  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปภาการณ์  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปภาวรินท์  ลีฬหารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่เตื้อง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปัญญวัฒณ์  พัฒน์ทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัณณธร  รัพยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพงศกร  ด้ามทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพงษ์วัฒนา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สารบัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพีรวัส  สมัยอยู่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพีรวิชญ์  แก่นพรหมมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฟิรดาวน์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงฟิลซาล์  ตำบัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภคพล  มีมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงภทรกช  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภานุพงศ์  มั่นจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภูมินทร์  พงหลง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูมิรพี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงมัสวินนาตาชา  นาอา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงไมอาร์มี่  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงยศยา  โปดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรณพีร์  นรพิณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายรัชชานนท์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงรัชนี  สาดล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงรัฐวฤน  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงรัยมี  พินธ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายราชัน  ขุนหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงรุซนาเดียร์  มุณีวัลสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงไรฮันน่า  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวรรณกร  เสียงดัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศิริณี  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศิริรัตน์  มะแอเคียน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศุภวิชญ์  วิภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสิตางค์  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุกฤตา  ชื่นจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุทธิดา  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุทัตตา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุธิมา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุภัคณดา  ระธารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงโสรยา  ไฝ้เส็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงหงส์นภา  พิกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงหทัยชนก  ฮะยีบิลัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายหรรษวัต  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอชิรญา  ชูนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอดิเทพ  แซ่ชี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอนัตตา  เจริญวิกกัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอริฟ  จางวาง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอริศา  ชนะหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายอลิฟ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอัญชิษา  ปานเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอัฟฟาน  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอัยวรินทร์  เจ๊ะง๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอัสมา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอาร์มีรูล  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอินทัชช  รอดโอ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอิมรอน  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอุลยา  หนุงอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนิสรีน  องศารา โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนุรนาลีนา  เศรษฐสุข โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพาทินธิตา  หวันสู โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายฟูดัยล์  ลัดเลีย โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายมัชอาริน  รอดเข็ม โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงร็อยมี  หมันดี โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสุบัยดี้  หัสนีย์ โรงเรียนบ้านตะโละใส ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายคุณาสิน  สงหมด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายจตุพร  แฟ้นประโคน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายจิรพล  ช่วยชม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายชยาวุธ  สวัสดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงจินดามุณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายณฐภัทร  สุโส๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณรดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฐดนัย  การดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐพัชร์  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายณัฐภัทร  หยาหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายณัฐวัฒน์  นุ้ยลิบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงณิชกานต์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายปัญญา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายเปรมศักดิ์  แก้วศรีนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัวบก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีคำแท้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนวลขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายพีรวัส  สุดเหลือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายพุฒิพร  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายฟัรฮาล  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงฟิรดาว  แหล่ทองคำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายฟิรนาดาล  ไมมะหาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงภิญญดา  รุ่นเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายภีมพัฒณ์  โยธาทิพย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายภูริภัทร  นารีเปน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ม่วงปลอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายมฤคราช  ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายรชต  เอ้งฉ้วน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงรับขวัญ  ทัสสโรภาส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายวงศกร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงวิชญาดา  หลีจ้วน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายอชิรพงศ์  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงอนัญญา  บัวปลอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายอนันดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงอริสรา  ยาชำนาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอัชรีญา  มัททนะโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายอับดุลวาริส  วงแหวน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายอัลฮากีม  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายอัสวรรณ  ติงสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายอานนท์  พลด้วง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายอารีอักบัร  เนาวเกตุ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงเอมีร่า  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกนกรดา  หมื่นเมือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายกฤตพงษ์  สุนทรไชย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกฤตพิชาญเมธ  นวลไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกฤษกร  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกฤษณกันท์  จูหวน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกฤษดนัย  พันธฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พลายชุม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกันต์พิชชา  เกื้อมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกันติชา  รุ่งเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกันยารักษ์  แก้วบริรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ถิละเวช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกูฟิรฮาน  ยาแบโด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงขวัญภิชชา  ชูสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายคุณัชย์  ล่องชุม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจรรยพร  สุเมโธกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจันทกานต์  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจันทิมา  ผลโสดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจิณนภัส  ไพบูลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายจิตติพัฒน์  แหหนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงจิรภิญญา  อ้นไข่ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงชนิษฐา  โต๊ะลาวัล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายชัชชัย  ชุมชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายชามิล  เทศนอก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายซิลวา  ยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายซิวา  มณีหยัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฐิตินันท์  พิทักษ์ชัยเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณพิชญ์  พยายาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัจฉริยา  ด่านเท่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สิริอรรถสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขียดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ดวงเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฏฐ์ธนากร  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฏฐนิช  อาษาทำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฏฐพัชร์  มลลิมิล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฐพงศ์  นาครอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐรุจา  เชษฐามาศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐวดี  คงหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณิชชานันท์  เมียนเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงตัสนีม  สมันเหมือน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายเตชภัทร  พีพะระพรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายถิโรดม  สอนขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธนกฤต  คงเอียด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนกฤต  จิตรสมุทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธนกฤต  โตสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธาดากร  ดาเระหมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธาราทิพย์  เรืองขนาบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรฎา  จิตตวาที โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธีรติ  ภู่ทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธีร์ธวัช  โสระถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธีร์รภัทร  โสระถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนัสรียา  ยีอา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนาซีรา  โสะขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนาวินทร์  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนิชาภา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนูรดีนี่  ลิมมิตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายปกรณ์  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปรมัตร์  แหมถิ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปรายฟ้า  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปวีณ์กร  เอียดมาก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายปวีณวัชร์  ม่วงปลอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายปารเมศ  นพพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปิยะนัฐ  นพภาศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปันดีกา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงไปรยา  เล่งอี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพงศพัศ  รัตนชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพงศพัศ  สุพกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพรทิวา  มีทองขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพริมพริมา  ธังดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพัณณิตา  เย็นเอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพิชชากร  สุวรรณกูล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิชญา  หนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพิชญุตม์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพิชากร  เพชรกลับ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิชามญช์  เย็นเอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เฑียรฆโรจน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิยดา  รัตนภูมิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายพีรวิชญ์  อังกุราภินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายเพทาย  ทุ่งปรือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งจำรัส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงภัทร์ธิรา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภัทรพร  บุราญรมย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภัทราพร  ณ พัทลุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายภานุรุจ  แท่นแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชนะสุวรรณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภูมิเนตร  โลหะผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภูวนาท  โสสนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายมรุเดช  โต๊ะดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงมัทลีน่า  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงยีรดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเยจูน  ชีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายรณกฤต  มุณีแนม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายรณกฤต  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายรวินทร์  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายรัชชานนท์  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายรุซดี  เปรมใจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงโรสฮาน่า  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวรนิษฐา  โคมละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวรพิชชา  ยัญญะจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวรเมธ  มาระตา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวรากร  ถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวริสรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยสงคราม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หนูสุด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศศินภา  แพ่งเมือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศศิภา  ประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศิวกร  มีบุญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศิวัช  วัฒนะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายศุทธา  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุ่นเรือน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคมณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสิริภัสญา  บัวดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสุกิตติ  บุญจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสุพิชชา  ลารีนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงสุภัสรา  สุภาเส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายสุริยะ  กูมุดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ธรรมโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอกนิษฐ์  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอณัฏฌา  คงสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอณิตา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายอธิพัทธิ์  ขุนศรีหวาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอนุพงศ์  ตันสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอภิมงคล  ทิมมณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอรวรรยา  สะอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอริสรา  ระยี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอัฆนิยาอ์  หมันหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอัซรี  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอัยญรินทร์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอานีฟ  อาหลัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายอามิส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเอสฟาฮาน  สาดีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายเอาฟา  มนูญดาหวี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกันธิชา  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายกิตติภัค  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายคฑาธร  เกปัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายฉัตรชนก  บินตำมะหงง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายฉัตรชนัน  บินตำมะหงง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายชนาสิน  อาลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงชิชญาส์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงญาดา  มีนหละ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงณัฐรดี  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายณัฐวรรธน์  วัฒนพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงณิชานันท์  เบ็ญด่อล่า โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายธนกฤต  ไพตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงธัญชนก  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายธีรวิทย์  เส้งขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงพัชรี  หลีหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงพันยมล  วงศ์สภานิชกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายภครณณ  บินสอาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายรพีภัทร  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายรุสลาน  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายอัฟฟาน  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายอาณัตพล  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเรืองขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกฤต  ลีวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกอบชนม์  เเกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณมล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงจิตกรุณา  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายจิรายุ  ยุทธกาศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงฉัตรวริญ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชญานิศ  ใบหมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายชลกร  ไบอุมา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายชลธิชา  ลิเก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงชลิดา  บุญแก้วขวัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายชามิล  นาปาเลน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงชูฮาดา  เเนฮะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายซอฏิก  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายฐิติโชติ  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายณัฐกรณ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฐชยา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงทักษอร  มะหัปผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงทัชชกร  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงทิพย์ธารา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนพล  บุญพรัด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนพล  เบ็ญกาเส็ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนภัทร  คชหึง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนวันต์  เตะปูยู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนสร  สุระกำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธนัชชา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธัญพัฒน์  พราวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธีราพร  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายนภสินธ์ุ  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนภัสกร  พรหมเดชะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายนันทภพ  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนาซิม  สอเฮาะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายนิธิกร  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนิรันซีญา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนูริน  มาลิกัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงนูรีซัน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงประภาพร  เกตุวิชิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายปิยทัศน์  เชนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพสิษฐ์  ดำสีไหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพาขวัญ  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพิชชาพร  นวคณิต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพิพัฒน์  ฮาหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพิมาดา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงฟัตตาฮะห์  สันนก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายฟุรกอน  รงค์สมัคร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายภัคศรัณย์  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงภัณฑิลา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภัทรนันท์  นุ้ยเด็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภูริพฤทธิ์  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงรมิตา  หลงสะหลำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวรลักษณ์  นัครี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวันวิสา  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงวาระฎา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศุนิตา  โต๊ะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายศุภรักษ์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายสิงหา  เนียมละออง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุชานาฎ  ทองพิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายสุทธิกานต์  กายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุพรรณหงส์  เสียงชอบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสุภเวช  นุ้ยเด็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายสุวรักษ์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายอธิภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายอธิวัฒน์  เหตฉูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายอนันดา  มีนหละ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายอรรถนนท์  ใบเต้ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงอลิเชีย  ปะดูลัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายอัครกร  สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายอัชรอฟ  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอันเดียร์น่า  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอัฟฟาน  หลังการ์ต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอัยลดา  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอัสมา  อำมาตี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายอาชวิน  หมัดสาลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอามันดาร์  สังข์ยุทธ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอารีฟีน  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายเอกภาวินท์  ผาวังยศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงฮัยดารียะฮ์  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงฮัสนา  กาดีโลน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายเเทนคุณ  ฉากพิมาย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงคุซามี  หยีมะเหรบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายคุณานนต์  คลังค้อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงญาณิศา  โซ๊ะติก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายณิติศักดิ์  สำราญ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายเตชทัต  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายเตชินท์  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงธยานิษฐ์  อุรามา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายนัสรูน  ชำนาญเพาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายนาซิม  รอเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงนาเซีย  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงนูรีน  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงนูอิฟต้า  ราหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายปิยนันท์  ปิอาตู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายพิสุทธฺ์  ชนะมาร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายฟิรฮาน  หลีเส็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายมุจญ์ดี  เล่งเจะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงมุมตาซ  แคยิหวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายมุอัซซิน  นุ้ยน้ำวงษ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงมูนีเราะ  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงโมนา  เหล่าโสด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงสมปรารถนา  เเสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสุชัญญา  อิ่มแย้ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายอัครวินท์  เด็นหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายอับดุลลาตีฟ  หล๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายอัลวี  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายอาณกร  โกบหลำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายอาร์มานี่ย์  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กชายฮัซวาน  งะเจ๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายกฤตติกุล  อมสารา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายคุลดีย์  ทองสีสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายจูวัยดี  ตูเเวลอ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายฉัตรกวินทร์  สมัยอยู่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายชัยวัฒน์  อำมาหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายซัลซาบีล์  สามะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายซิกร์คาฟี่  หมินเด็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงซีมียา  ผลเงาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายซีวา  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงโซเฟียร์  ลาลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณดา  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายณัฐชนน  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมาดละงู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงดามิยาฮ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายต่วนมูอาวิน  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงตัสนีม  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายตุลาการ  จิโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายธนากร  ต้นหน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธีรภัทร  อุศมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายนนทภัทธ์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนริศรา  นาคเรือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายนวพล  แอหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงนัสนีน  บุตรา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงนาเซีย  รอเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนาดา  เดชะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงนาตาซา  สาล่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายนาอีฟ  หยีมะเหรบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงนูรเจนนา  เกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนูรีญา  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงบุสสลาม  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายปฏิภาณ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงปวริศา  เวียงคำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายพชร  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายพิธิวัฒน์  สาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายพิริยกร  แอนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายฟากูร  อ่อนละมุน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายฟาซิล  ลักษณะอินท์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงฟารินดา  หลีด้วน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายฟิตรี  สานิง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยาบา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายฟิรฮาน  เอ็มเล่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงฟิลซาลีน  สะแลหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายภัทรดนัย  ประเเก้ว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงภิรญา  ธรรมพานิช โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภูธนพัฒน์  ทิพยากูล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายมินธดา  เต๊ะขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายมุตตะกีน  สันจิตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายมุอาวิน  เกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงเมธิตา  ราเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายรวิชญ์  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงรอยมีย์  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายริฟฮาน  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงโรซีต้า  ดลภาวิจิต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปองแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายวรกานต์  เทศนอก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวรรณวนัช  นุ้ยคดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายวินอาร์ม  ถิ่นกาแบง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายเวชพิสิฐ  อินทะเขื่อน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จิเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงษุรัยนา  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสโรชา  กูลดีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงสุชาดา  ชาติรัญ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงสุชานันท์  หลงหา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายสุธรรมรัตน์  คงยง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงสุไรญา  เพ็ญสุข โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอคินดาห์  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอนันตญา  ล่าหมาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายอนาวิน  อุศมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงอภิชญา  คงแก้ว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอรสินี  นวลดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอรัญ  หมื่นระย้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอัจจิมา  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอัฟตีนา  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงอัยมี่ย์  บินสอาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงอัสนี  โส๊ะเต้ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายอิคลาส  หมาดหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายอิรฟาร  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงอุซมี  มณีโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายฮัซวาน  ตาเยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายฮัมซี  ยาหยาหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายฮาซิก  เกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงเเอนจิรา  ราหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายดานิช  ปาทาน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายอัสดี  สกุลา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายอาลิฟ  สันเกาะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1192 นางสาวกูธีรดา  บิสนุม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวชลดา  ชิตชลธาร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงชาช่า  เตบสัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงซอลีฮะ  วัฒนะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายดาเนียล  หลีหมาด โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายธนภัทร  หมัดล๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงนากีเราะ  สาม่าน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงนิศารัตน์  หลงสะเตียะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวปาจรีย์  ลิงาลาห์ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวลัยลา  กรมเมือง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาววรรณิษา  รอเหมมัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาววิชุดา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวิญาดา  หาดเนิน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงวิรดา  นีโกบ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงศรารัตน์  ใจสมุทร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงศรินญา  อาหลัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวสุภาวดี  อาหลัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นายหวันลาตีฟ  ปะดุกา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงอนันตฌา  หลงฮัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายอนุวัต  เพชรยก โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอัครยา  ด้วงศิริ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอัยมี่  วิชา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวอัสมา  หลงสัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายอาซีซัน  นาปาเลน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอามานีย์  โต๊ะขวัญ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอุมมุลตัสนีม  สารีย๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายฮานีฟ  มะสมัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายก้องเกียรติ  หลังจิ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ดาแลหมัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงซาร่า  อารีหมาน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปดูกา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงธารธารา  ลำสา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายมัซกัส  โส๊ะประจิน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงมาห์ชาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายยาสีดร์  สตอหลง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงรุซัยนีย์  มรรคาเขต โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายสุปุลิน  สุรินราช โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงอันนิสา  เบ๊าะน๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายอับดลวาฤทธิ์  ฤทธิ์โต โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอัฟฟาน  บูนำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกชกร  คงไฝ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บินรินทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงเกสรี  บุญแช่มพร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงณัฐวศา  หนูเสือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงนุ่น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงนทิตา  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงนัซนีน  หรันหลัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงนูรีฮัน  แซะอาหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายบุษรา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายปฐวี  ศรีดนุเดช โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หลีนุ่ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงพิชชญาพา  จันทลิกา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประพันธ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายภาสกร  แซ่ม่อง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายภีมากร  หวันสู โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายมูฮัมหมัดอัคคลาซ  สืบเหม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงวริศรา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายวัชรพล  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงวิรินธิรา  คลังข้อง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองไชย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายสุวิจักขณ์  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายอัรชัด  สายวารี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงอารีน่า  นวมจิตร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงกฤชอร  ปราบยาวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกษิตินาถ  ดินงะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายกามิล  ปากบารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ต้นหน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายจิรภัทร  หวันสู โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณฐกฤต  สุติก โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณฐวัฒน์  สารานะกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังข์ทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายณัฐชนน  ลัดเลีย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงณัฐชยา  คำสงค์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มช้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงดนิตา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายดุษฎีกร  แซ่เอียบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายทฤษฎี  วาหาบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธนัชชา  ชูสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนภัสสร  ทองดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายนรภัทร  สมศิริ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงนลินทิพย์  ห้าวหาญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงนิชานาฏ  โสสนุย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายบะเราะกัต  ชอบงาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายปณชัย  จันทระ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงปณาลี  สุขคำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปริชญา  ฮ่องสาย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปวันรัตน์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงปวีญ์ธิดา  แก้วหนูนวล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพงศ์พศิน  วิจักขณาภรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพรสินี  จุลพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพฤกษชาติ  ปิริยะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพัชรพล  สุภาพบุรุษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสุวรรณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายฟาซีล  วิเศษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงฟารีซา  ซาชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายภาคภูมิ  สุวรรณโณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายยศภัทร  ตุลยประวัติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงรมิตา  หนูใหม่ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายรวิชา  ธัญญะผล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายระพีภัทร  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายรังสรรค์  รอดแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายรัชกฤต  ลัดนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มะสะหมะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวรธันย์  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายวรเมธ  แซ่ซือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงวรวลัญซ์  แสงอรุณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงวาดตะวัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายสรวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงสลิลลา  ชุสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงสุทธกานต์  หมูดเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงสุทธญาณ์  สาเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสุธิรัตน์  เขียนงาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสุวินัย  หลงสลำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ด้วงราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอธิชา  โชติมันต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายอนาวิล  นาคสง่า โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอภิญาดา  ดุกสุขแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอัซรีญา  ฮะปาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอัฏฟาน  ตาเดอิน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายอัดนัย  องศารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายอาบัชชาร์  เกษม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอิงฟ้า  จีนสุกแสง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายพิทวัส  อินทร์กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายฟิรเดาซ์  แหอหลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายลัญฉกร  ยาประจัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายอภิดนย์  ครองวิธี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงอลีนา  ศรียาน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กชายอัซรอน  แดงตี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายฮาฟิซ  เง๊าะเห๊าะติ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงเกวลิน  ชูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บูเก็ม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณัฐริชา  บิลละโอะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงดลดา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงดัจญ์วา  หมีนแดง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงนริศรา  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงนุรซูรีต้า  เกษมสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงนูรีน  ดำท่าคลอง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงนูรียา  มะหาด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพิชญธิดา  กันแสง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงฟารีดา  รอดนวล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงมัยดีนา  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงยุวดี  สังข์แทน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงรวิสรา  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงไรบีนา  สันสบู่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงไรมีบุซรอ  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวรรณภา  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวริศรา  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวิชญาดา  ติงสา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงวีรยา  แดหวามาลัย โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงศศิตา  ทิ้งปากถำ้ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสาวิกา  ยันติง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสุฐิตา  เหมรา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอัซรี่  ปานพิลา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  สันเกาะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงฮัซซูน่า  ดำกระบี่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1366 นางสาวจัลวาอ์  ย่าหลี โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงนูรมา  หาบยุโซะ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงปาริตา  อุดม โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวมณิสรา  รอมาตี โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงโรศิลา  เล๊ะทองคำ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นางสาววรันยา  หละตำ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาวสุกัญญา  ยาติกุล โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงศศิณา  อนุพงค์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงครองทรัพย์  สิริพรชัยเจริญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงชนกานต์  รณรงค์ไพรี โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิตา  ชายวงศ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงอินทร์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงธฤตวัน  สุวรรณภูดิท โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงนันท์นภัส  ล่าเต๊ะ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงปุณิกา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายพลกฤต  จิตรสิงห์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายภานุวิธญ์  หลีพงศ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงมนัสวีร์  ทอดทิ้ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายมุฮ์ซิล  ยอดรุ่ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายวรเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงวิมลสิริ  รักงาม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วดำ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายศุภฤกษ์  เอี๊ยวซิโป โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาลาหา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายกิตติพงษ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงญาณิศา  กาหลง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปวริศา  นิจกร โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นิลวรรโณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายกรชวัล  ชุ่มชื้น โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงกอข้าว  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวผุด โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกัญญาพัธร  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงกิ่งกมล  โสมโสดา โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตพิชัย โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงจิรารัตน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงชลธิชา  หลงเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงชลนิภา  สิทธิโพธิ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายเทพทัต  ฤทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงธนมล  จิตนุกูล โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงนรีกานต์  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงบุณยาพร  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่ใหล้ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายปวีณ  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายเฟาซาน  หมัดอะด้ำ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายภูศิริเลิศ  พงศาวดาร โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายรัตนพล  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงรุจิรัตน์  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สารศรี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงอภิชญา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกัลยาศิริ  สงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงขวัญนภา  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กชายคณัสนันท์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กชายคุณัชญ์  ทุมทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กชายชัยรัตน์  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงญาณิศา  ธัมโชตัง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สีนวนเอียด โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายสิรธีร์  แซ่ฮั่น โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายกรวิชญ์  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงกันตินันท์  โอทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายกิตติชัย  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงจิดาภา  ดำฝ้าย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายชนกันต์  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายชวกร  ชูผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายณัฏฐเดช  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณัฐญาดา  รักษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายทวีโชค  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธนาวุฒิ  หมาดหมาน โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายธาวิน  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายนภเกตน์  ยิ้มสุด โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายนิธิวัฒน์  ละอองโชค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงบงกช  จันทะภาโส โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองขาวบัว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายพิทักษ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงแพรวทิชา  ชมภูทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายยศกร  ชุมตรี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายศุภกิตติ์  สุวรรณทวี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายอิศรายุ  จันตรีวา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงชูฮาฎา  ปูยัง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายซัยดี  สานิง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายวรวิทย์  มัณฑนาภา โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงสุธาศินี  ยาบา โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงสุวิชญา  ยาบา โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายอัซรี  บูหวัง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคสง่า โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงซัยรายาห์  จิ้วจวบ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงทอง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนัจญมีย์  ชาชะ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงนารีรัตน์  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงปรียานุช  รอดเสน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงปาลิตา  ยุนุ้ย โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงโรสนานี  แอหลัง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงไลลา  สือนิ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงวิภาดา  เตาวะโต โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายอดิสรณ์  กาเฮง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอัจฉรินทร์  คงทอง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอัยลดา  ยาหยาหมัน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายณัฐสรัญ  อนุรักษ์วิริยะกุล โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายรัชพล  หวันเก โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงภาสินี  เมืองปาน โรงเรียนอนุบาลมะนัง ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงสุภัค  กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลมะนัง ป.6 คณิตประถม
1489 นายปิยะวัฒน์  พืชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมะนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายณัฐกรณ์  ไฝนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงณรินรัตน์  ชอบแต่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงนัสริน  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายเนติภูมิ  ลิ้มวัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงวริศรา  รุจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงอรอนงค์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายอรีส  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงนัสรีนา  สามัญ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงนุสบี  โกบสมา โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกูล โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงณัฐวศา  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงซะวานีย์  คลังข้อง โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงนาซีเราะฮ์  หน่อนะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงพรรณภัทรสร  ช่วงหาราช โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพลอยปภัส  ช่วงหาราช โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงมาริษา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงรักษิณา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงสวรส  อังฮะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงสุอัยดา  ศิลปรัตน์ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงอนุธิดา  นิ่มโอ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอะรีนา  รอดเส็น โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอัญวาณีย์  หมาดอี โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอุษณีย์  สวาหลัง โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายธีรโชติ  อุ๋ยจ๋าย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายธีรวัฒน์  อุ๋ยจ๋าย โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายอัครวินท์  สันเหลบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายซันวา  อุเส็น โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงนภัทร  ลิงาล่าห์ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงนุจรี  จิตวิรัตน์ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงปิยะนันท์  อาหวัง โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงพรวลัย  เดิมหลิ่ม โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงมัรมรีน  ปาลาวัน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงมาดีน่า  โลหะ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายมูบาร็อก  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมันนาเกลือ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงฮุสนา  เส็นหมาน โรงเรียนบ้านหาญ ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงกมลชนก  ยอดแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายสัลน์ษณ  เมฆตรง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ป.6 วิทย์ประถม