รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณพล  เต่งทิ้ง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  เพ็ชร์บูรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรธร  แซ่กวง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วิศวะทรัพย์สกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐรุจน์  เส็นยีหีม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายตะวัน  ติ๊บโคตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงทานตะวัน  อภิมหาธรรม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนยศ  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธนันดร  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนฤนาถ  มณีโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปณัฏฎากานต์  ไชยยศ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยนอก โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปภาวี  ช่างชุม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปัญญวรรธน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรปวีณ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพิสิษฐ์  ฉายาสกุลวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภคิน  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภัควลัลณ์  เจียธนโชติสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภัควัฒน์  สังฆกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กลการประเสริฐ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภูริณัฐ  เส็นยีหีม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวิรัชย์กร  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวุฒิภัทร  โรจนะรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภกร  วุฒิเจริญกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศุภรางศุ์  ชำนิธุระการ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ทิพย์สุเนตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเสฎฐพงศ์  ชีวรุ่งโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายอภิเดช  ดำแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายอัครวินทร์  โทรจุฬานนท์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกชพร  นวภัคสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายกณวรรธน์  สุวรรณโณ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายคมน์พิมุกต์  บัวริน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเคลลี่  สิริวิทยอนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชยธร  แซ่กวง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชัชชญา  สันจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชินวัฒน์  รักษาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ม็อก โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงญัสมีน  สายวารี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชรินทราวุฒิ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณฐกร  ทองเอียด โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณฐิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณรงค์พล  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐพล  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณารีกิส  โสะหลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงดุษฎี  ชินวุฒิวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงตาลแก้ว  เกื้อสุข โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงทวิชา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงทาปวีณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนพศ  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธมนันท์  ลักษณาวงค์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธัญวิน  อร่ามวงศ์วิทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธีริศรา  จันทสโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนราวิชญ์  ลือขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมอ่อน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนุรอัลฮายา  สาหลำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาดำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนูรีญาห์  เพียรกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปภาดา  เจนวนาธนกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปัญญา  กีรติธราธร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปิยะวดี  คำสุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปุญญิศา  เตียวสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรรวินทร์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพฤกชนันท์  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววัง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฟาริส  อะปะแต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรพิชชา  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวรพิสิษฐ์  วิเชียรขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรัฐภรณ์  สิริวรกุลพงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวรางคณา  หมัดสมัน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศิวพล  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุภณัฐ  สีเดช โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศุภัชญา  ตระกูลกองโต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสุทธิภัทร  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมงคล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุพิชญา  โลหะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอนามิกา  มณีกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอภิสรา  โรจน์ศิริมนตรี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอุชุกร  บริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกชวรรณ  มียิ้ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกันยกร  รุจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายกิตติทัต  สุหลง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายจักรภัทร  ประคองศิลป์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายจิรัฎฐ์  เตี่ยวสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายชยางกูร  มิ่งมาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชยาภรณ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสยมัด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณปภัช  ปลื้มสงวน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัจยา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนสิน  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธีระพงษ์  เหล็มหมาน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนงนภัส  ยกฉวี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายนันท์นภัส  กาญจนนิธิสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนูรฮันนาน  หมะอุเส็น โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปรัตปวีร์  ไชยสุก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปองกานต์  วาทีกานต์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายปัณณธร  แทนบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปลื้มสงวน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปุณช์กนก  ลายสิงฆ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายโปษัณ  วีระพงษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพงศกร  รูปโฉม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพชร  มณีเกิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายภัทรพล  ศรีนิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  มากอ้น โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรุ้งรดา  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายศุภฤกษ์  สุนทรวีรพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสิริกร  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเอราวดี  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกชพร  อุนตรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกนกนุช  สีพุดแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินไชยทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกวินตา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกันติชา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเกศษฎา  ดำรงยุติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงคณรรงกร  เสนะพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจักรพงษ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ณะไชย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไชยของพรหม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชลธิชา  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงซันซีน่า  เหมหัด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แก้วจุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พรหมศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐชยา  ดูดวง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วโชติรุ่ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐปวีต์  ฉ้วนขาว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐพล  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐภัทร  กะลวเอียด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายดิษยทัศน์  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเดชบดินทร์  แสงดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายติณณ์  โรจน์หัสดิน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเตชสิทธิ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเตชินี  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกฤต  หนูเขียว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนวินท์  เทพทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนัท  คล้ายศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนิสรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธีร์จุฑา  จินดาประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนภัสวัลย์  สวนอินทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนูรอัยนี  แสงกระจาย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนูไรฮัน  เหล๊าะเร๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญญาภา  คงชาย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปภังกร  คงศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปรมาภรณ์  แก้วไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปรียากร  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปวีณ์กร  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณวิชญ์  หนูเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพจนีย์  อัครพงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพชรพล  ติ้งมุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพนธกร  จอมสุริยะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพนิดา  พุ่มเฉิดฉัน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรไพลิน  นวลศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรลภัส  พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพลอยพรรณ  คงบัวเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัชชาภร  เเก้วนวล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชากร  ฉิมวัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชชาภา  เเก้วนวล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองชู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพีรดา  ไชยทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยะโสธะโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเพรชลดา  ทองไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัททิยา  เเท่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วชูเชิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูนิพัตร์  แก้วเอก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมุรซิลอาซาน  ปล้องใหม่ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเมธาวี  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรุจิรา  พรหมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรุจิราพร  สุขปักษา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวัชรพงศ์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวิชฎาภร  แก้วทัศน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิภาดา  แช่เจน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศรีรัน์  พรมถาวร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศิชา  งสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองนุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิริกันยา  ชัยศร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภโช  แก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีประวัติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสธนิษฎ์  ชุมพงษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสิริกานต์  เอียดแอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสิริชัย  ชายพรม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุทาธินี  คงเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพรชตีบ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอธิชนันท์  ตุฉะโส โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอนัญญา  ฉันทวิลาส โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรจิรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอริสรา  รักเอี่ยม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณฐกร  แย้มยิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฏฐากร  รัตนบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภาทิพย์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศิรกานต์  หริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณัฏฐาเนศ  อำไพ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธิจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปัณณิกา  มัณฑะนานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปวรุตม์  กล่ำจีน โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูมีแกดำ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชร์เล็ก โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภัทรพรรณ  น้ำคำ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายภารุช  เลิศวีรนนทรัตน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายเรืองศรุต  ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีบุญคง โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  เพ็ชร์พันธ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงญาดา  รุจิระกรกุล โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีรพัฒน์  เฉลียวปัญญาวงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปัณณพร  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปุณิกา  ผ่องผุด โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์เจียม โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีนิพันธ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฟารีดาร์  บิลหมู่หมัด โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัตน์ชรินทร์  ขาวล้วน โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปานกำเหนิด โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพรรษา  เอียดงามสม โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเสี่ยวหัน  ลิ่ม โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงหรรษธนมน  จุฑานฤนาท โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายหัสฎา  หว่าหลำ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอนัญญา  พลเดช โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอรวรรยา  ปานุเวช โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนาพร  บุญรัตนะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายชัชวิน  เภอเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปุญญิศา  มณี โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายมาอัพ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศรัญยาพร  คงเอียด โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอดิรุจ  เพอแสละ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายอัฟฎ็อล  ลาวนุ้ย โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายอาร์กิฟ  มูอิ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายอิรฟาน  สลำ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายกนกนภ  คงประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตพันธ์ุ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกันตพิชญ์  จันทร์ขาว โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเขมจิรา  กลิ่นนาวี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิรพัชร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชาลิสา  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงฐิติมา  วุ่นซิงซี่ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายฑีฆา  หนูสุข โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายตุลย์  ตรีวรเวทย์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงบัลกริส  หลับจันทร์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปริญญา  ศุภมิตรเกษมณี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปารมี  ชาน โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพอผัน  ดนยสกุล โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประทุมสินธุ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญณะแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเลิศขวัญ  บัวบรรจง โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรพรรณ  ยืนชนม์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวริษฐา  ไชยบัณฑิต โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิชญาดา  เบ็ญอาหลี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิรดา  เจะยอ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศาตนันทน์  เส็นเหล็ม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศิรษา  เส้งเจริญ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอนิสรา  ชัยรามัน โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงไอย์ดา  หมีนยะลา โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิถารมย์ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายจิรวัฒน์  ตุ้ยนะ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายจิรวัฒน์  พรมสมสู โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายชาคริต  สิทธิเสนา โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วจุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วจุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอทิตา  คำสมศรี โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายเนาฟัล  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงฟาตีมะฮ  เม้งซู โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภานารินทร์  ชายเต็ม โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงจีรวรรณ  หมะหมิง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอัสมะฮ์  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายชยานนท์  บุญกอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายซอดีกีน  เจ๊ะจาโรจน์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงซอบารียะห์  บูเงาะแงะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงซิลมี  เบ็ญหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงซิลเวียร์  หลีเหล็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายฏอฮา  หมีนยะลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายณราชา  ถั่วดี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณรินทร์ญา  อำมะดูลมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัชญานันท์  เหมาะสนิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณิชานันท์  บุญยรัตน์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายดาเนียล  เอ็มเหย็บหมุด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายดาวูด  ดำหาย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนาทิพย์  สะหมอเน็ง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายนราภัทร  สำเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนาซูฮา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนาบีลาห์  หมะหมิน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนิสรีน  หมานเหล็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนุรไอนี  ดินอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนุรฮันนาน  หมัดยะมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนูรอัลญาฮ์  โสะเด็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงภีรดา  อะยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายมูซอฟฟาร์  กะจิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายมูฮัมหมัด  เละโส๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงโมนา  สาลีเปน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงรอยมีย์  หลีเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรุสซีญา  หมานเส๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวันดี  ทองคำดี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุรัยยา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงหวันลียานา  สรางค์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอนีส  สาอิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายอบูบักกัร  ยีสะลาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอังซัลนา  ชายเหาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอัญมณี  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอัยญดา  สาหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอัลฟิตาร์  มะเซ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอัสมา  มะประสิทธิ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอัสรีดา  พลนุ้ย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายอารีซ  สาอิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฮาซาน๊ะ  บูเงาะแงะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชิดชนก  อาหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายดานิช  ตาเฮร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงทิพยสุดา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนรารัตน์  มุสิกะไชย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนวินดา  จิตทนง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนัควัต  อุระชื่น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายฟุรกอน  หลีกา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายมัรญัน  เจะโส๊ะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมารีญาณา  ซ้ายทองมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมูฮัมหมัดซิดดิก  เจะบือราเฮง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  แหละดำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริซ  หวังแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงยูนีต้า  มะลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเยลฟามีมุสตีกา  วาเงาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงร็อลดา  เส็มหมาด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายรัฐศาสตร์  โสปเหย๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวิมลมาศศ์  ชูแก้ว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสิลามนี  เจะโส๊ะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสีตีสุไลลา  โต๊ะยะลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุดารัตน์  นิยมเดชา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอธิชนันท์  สมาอาลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอลิษชญา  ไกรเทพ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอะห์มัดราฟี่  กูนา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอาดีละห์  อาลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอามีน  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอาราวี  หลีฮะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  เจะและ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอิทธิกร  เหล็มเหล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอิบรอฮีม  หนิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอุไรฝ๊ะ  ราชชำรอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปิยณัฐ  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านป่ากอ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนัฐลดา  เลื่อนมา โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายสุกันต์  อนันต์ โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายธนศักดิ์  เกตุรุ่ง โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงแพรไหม  พรหมอ่อน โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรัตม์  ทองชูช่วย โรงเรียนบ้านยางเกาะ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายทันทการณ์  หรีหีม โรงเรียนบ้านโมย ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายฟาฮัด  ใหนเด โรงเรียนบ้านโมย ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายศักรินทร์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านโมย ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายชลกานต์  หัดหมัด โรงเรียนบ้านโมย ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองเส็บ โรงเรียนบ้านโมย ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนันธนา  เส็นอุมา โรงเรียนบ้านโมย ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงรอฟีด๊ะห์  บากาหลี โรงเรียนบ้านโมย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศรัณย์  แซ่ชี โรงเรียนบ้านโมย ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอดุลย์  หมานหมะ โรงเรียนบ้านโมย ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอาซาน  สันหมัน โรงเรียนบ้านโมย ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอาฟฟาน  ทองเส็บ โรงเรียนบ้านโมย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงตัสนีม  ยะนะ โรงเรียนบ้านล่องควน ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงรอฮานี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านล่องควน ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงฟาตีณีย์  มันนะ โรงเรียนบ้านล่องควน ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรรณิสา  สาและบู โรงเรียนบ้านล่องควน ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่คู โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคะ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนิกานต์  ปนคำ โรงเรียนบ้านท่าข่อย ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฑิตาพร  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านท่าข่อย ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายธนวัฒน์  วรรณสังข์ โรงเรียนบ้านท่าข่อย ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงฝน  เกียรติวงษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรุจีรัตน์  ชาชุมพร โรงเรียนบ้านท่าข่อย ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุกันยา  ศรีปาน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ป.5 คณิตประถม