รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎิ์กวิณ  ศิริมหาชัย โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณฏฐนนท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธีร์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายมัชฌิม  อดุลตระกูล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสายศร  ภิญโญประการ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑาอัจจ์  เตียวอนันต์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายชวิน  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนีรนารา  ศรีเสวตร์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเบญญาภา  เทียมเทศ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายปัณณวิชญ์  รุจิพัชรกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงเปรมฤทัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเปี่ยมฝัน  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพัชรกันญ์  ศิริวงศ์ไพศาล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพีรวิชญ์  อธิกิตติ์รวี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงรวิสุข  วรโชติกำจร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสุรดา  แก้วมีจีน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายเอกวุฒิ  โค้วโรจนสิน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกฤติน  บุญเรืองขาว โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทโณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเคารพ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปิยพัทธ์  สาโมลี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไชยแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัณฑิลา  ลิ้มสมุทรชัยกุล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายรติ  ลิม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเรณุกา  ไชยศรี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสมิตานัน  อังกาพย์ละออง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ศิริวัย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุพิชญา  เสนะกูล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอภิรดี  ปานพรม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรอินทุ์  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤตภาส  จรัสพงศกร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  เทวรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกีรติ  ชูพงศ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายคทายุทธ  ร่มเกตุ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชญานิศ  ปานบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณ ดา  พันธุสะ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณฐกร  เหลืองเจริญวัฒนา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฐชนน  อินทะโชติ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณัฐวัชร  ดอกดวง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเตชิตา  อ่อนศรี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธงไชย  ถึงจำรัส โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธินุชศรา  ทองยอด โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนันฑวรรณ  ตามี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงบุณยวีร์  บัวหลวง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเบญยาพร  บัวหลวง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปวริศ  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปัณณ์ภวิล  ชูทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเปมิกา  เพ็ชรขวัญ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำคง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพีรณัฐ  วิสะพันธ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเพชรชนะ  ทองหนู โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองเครือ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฟิตตรีย์  รัตนบุรี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภาวี  กัญจนชุมาบุรพ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภูริทัต  ไชยรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงโมบุญ  รุ่งเรือง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายยศวรรธน์  ชูช่วย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายว.รภรรส  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วฉุย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวรากร  เพ็งสะและ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวริศ  แซ่ก้วย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายศรัณย์กร  เพชรประสมกูล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทรชิต โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มณีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุวิตดา  สุขพัฒนะกุล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอนรรฆ  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเอกลักษณ์  ทองมณี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนมุกดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกนต์ระพี  นิ่มทัศนศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกวิสรา  ถาวรจิตต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคลมะไฟ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกีรติญา  บุญสนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเกสรา  ศรีเพชรพิมาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจณิสตา  อินทสร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจารุพร  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจิดาภา  เตชะตันติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจุฑาธิป  แสงมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชญาดา  จำเริญนุสิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชนิกานต์  โสภี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชวัลกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชุติมน  เนตรบุตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  กันติศาฤทธิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงฐิตารัตน์  จิรายุสวิบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฐิติวรดา  มุสิกรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณทมนพิสุทธิ์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัชชา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐกฤตญาภัสร์  ภู่พันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กาละสงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐวลัย  นันทสาโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณิชาภา  หิรัญสาลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงตวรรณ  แย้มเยื้อน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนพร  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จิรายุสวิบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธีร์ดา  คงวิมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนทิตา  แซ่ซิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนันทิกร  จารุพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนัยน์วรรณ  รัตนวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเบญญาภา  ดำสองสี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปทิตตา  ไชยโยธา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปรมาพร  ชุดาณัฏฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปรายฝัน  หวันแลหมัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปรียาภัทร  เจนจบเขตต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวริศา  เดชาปกรณ์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปองละออ  คงมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปิยะนันท์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพรนัชชา  ตฤษณวสุนธรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรนับพัน  พลรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพัณณิตา  ชาติทองคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จารุสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพชรสลับศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิมลภา  พิพัฒน์รัตนเสรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงไพลิน  วิจิตรคุณากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัณฑิลา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัทรภร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัทราวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภานิชาพัชญ์  สุระดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภิญญดา  เอกพิทักษ์ดำรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภีมพิมล  สำเรียนรัมย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชีวธนากรณ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมาโปรด  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวจนะพร  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญวัฒน์อนันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวรกานต์  วิหาญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรดา  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวริศรา  สวัสดิ์วนิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวิชญาพร  วิวัฒน์ศิริพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิชิตา  วาทีรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศุภาพิช  ดิสรพงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ไล่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงโศภิตา  วัชระชุติมานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสขิลา  ประกอบกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสมฤดี  ธาราศักดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิริกานต์  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุกฤตตา  สมบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วทนะกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภชา  บุญจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วทนะกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุภาวดี  รชตะสิริกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอชิรญา  จีระเศรษฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอมลธีรา  กาฬพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอรยา  การะสี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริยารัชต์  กองคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงออมทรัพย์  รัตนพิมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  วิเชียรซอย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอัญญสิรินธร์  ตรังคานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอาชัญญา  ปาลาเร่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
163 นางสาวกฤตยา  ชมตันติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิริรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกานต์มณี  พิบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกิรณา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลาศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิดาภา  ทหงษ์เจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงจินตภา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชญานิศา  ลิ้มโยธิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ตันติจรัสชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชนัญชิดา  ใจโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประชุมทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงญาณิดา  ไตรวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณภัทร  เครือวรพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวณัฐณิชา  คงมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณิชากร  อินทคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงตุลยดา  เชี่ยววิจิตรพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวทยิดา  นุชทรวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธนพร  จันธนะไทยเอก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  วริศเมธีธนนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิตานุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธันยพร  ชวกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธิณัฏฐา  ชยาภิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธิติกาญจน์  อสัมภินวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงธีราภรณ์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุระคำแหง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนัจพันธ์  ปัตตะพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวบุณยานุช  จันทรจนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปทิตตา  โลหะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปาณิศา  วาสนารุ่งเรืองสุข โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปิญชร  อิ๋วสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรกนก  อุดมล้ำเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โอสถาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพรรณณวร  โอสถาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณราย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิชญวดี  สุดใจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิชญา  บุญลึก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภควรรณ  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิจนำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงภัทรียา  สินกิจเจริญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภีมพิมล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวภูริชญา  สอนดอนไพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวมัลลิกา  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงมานิตา  สงสุรินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงยูงรำแพน  ดวงขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรมณ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงลันตา  จิตปาโล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวรินทิพย์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวิชยา  หนูมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นางสาววีรภัทรา  อรนพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศรัญญา  นวลขาว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศศธร  อังสุภานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศุภกานต์  คงประพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสริลพร  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองสงฆ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสุทธิกมล  ศรีทองสุข โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสุพิชญา  เวชชาภินันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงแสงอรุณ  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายะบุตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอชิรภัสญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงอัญดารัตน์  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงอุมาวดี  สุขวัฒนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงแอนเจลีน่า ซินหยิง  ชวา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกวิตา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญชพร  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจติพัฒนกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกานต์ชุดา  ณ ลำปาง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลับกลาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทราช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกุลกันต์  สนิทมัจโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกุลภาภร  ทำความดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงขวัญวีรยา  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเขมจิรา  จารุรักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิตติภา  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิติรดา  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจื่อ เฉวียน  จู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทวรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชญานิศ  นภาดลกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชญาภา  มูสิกะรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชญารัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนัญชิดา  คงไชย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนิตา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชวิศา  มณีโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชัชญาภา  กาลเนาวกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชิชญา  แสงบัวหมัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเชอรี่  กำลังชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงญาณิศา  ทองบุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ทองคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณฐพร  ปี่แก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณราลี  ศักดิ์ศรีบวร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณลดา  กิตติรัตนสมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  โรหิโตปการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐกัลย์  จันทร์จุฬา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สังข์ศิลชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐฑิตา  พิมลวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูกำเนิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วรรณมูลิก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เหลืองประกฤติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชกานต์  ฤทธิ์โรจนกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณิชากร  จันทรพัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงติณห์ภัทร  วิเชียรซอย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงทัตชญา  อภิรดาภัทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธนพร  นิชวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธรสธน  รอดเมื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิริสิทธิ์ภคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญทิพ  อิ่มประพันธ์ตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชิตกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธีรนาถ  อนุชาญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนภัสชนก  มาลากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนภัสสรณ์  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนัชชา  เทพทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนาดา  รัชกิจพิพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงน้ำเพชร  คงเทศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเบญญาสิริ์  ตุ้มคร้าม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปชิรญา  ม่วงชำนาญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปภาดา  ธนวรวิบูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชีวรัตนาโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปราณปรียา  เตจา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปริมรดา  จุลภักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปวริศา  พรปิติธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปวริศา  แซ่คู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปัญญาสิริย์  ขาวจันทร์คง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปัณณ์  ตันพาณิชรัตนกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปานระพี  ตันวงศ์ศานต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปาริชา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปิยภัทร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปุณชรัตน์  ชมเชย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปุณยวีย์  ปิยะถาวรชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมุณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปูริดา  รักรงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรณิชา  สินกิจเจริญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทรัพย์อนันต์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  ยอดขยัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพลอยจันทร์  กางธนทรัพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วแท้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพัชร์จีรา  พิสุทธิ์พิทยากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิทยาภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิชชาภา  ปล้องไหม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิชญ์ธมน  ไชยถาวร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชญธิดา  ด้วงน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิชญธิดา  พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชญานิน  สินฉิม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชญาภัค  ว่องวิษณุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุพัฒนพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  ตรีชยวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรประสมกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สินธทียากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์ภัช  วิไลชื่นผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชุติประพฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพีรญา  พวงสอน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงแพรไพลิน  บ่อทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัทธีมา  กาญจนภูมิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภัทรนันท์  กิจวงศ์วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมณฑิสา  มุ่งเมือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงมณสิชา  ชัยเจริญวัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงแมรี่  เจมส์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงยศพัฒน์  ชนะพาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงรจนทิพย์  ศิริจิรวัฒนวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรมณีวรรณ  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรวิสรา  คะนันชาติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงลภัสรดา  บุสโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงลลิภัทร  รักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงลลิลภัทร  ชีพเจริญรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวริศรา  จิรศักยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิรากานต์  ลิขิตตระกาลกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จันทพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศรินทร์นิตย์  นวปาลวณิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์ประไพโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศิรดา  ไทยเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  พรหมเชื้อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภกิจบุญชู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสมิตตานัน  อรัญดร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุธาสินี  ทับรอด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุธีรา  หิรัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุภนิชา  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองสองยอด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุวรา  แก้วใสสี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุวิชาดา  เย็นคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอทิชา  แซ่ซิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอภิชญา  มณีน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอภิสรา  วิจิตรคุณากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอรปรียา  จันทรภักดีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอารดา  อัชฌาบริรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอิสรานันท์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอี่ถิง  อ๋อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกมล  มณีรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายกรวิชญ์  ยงเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายกิตติเดช  จันทร์ขุนนาค โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายคมชาญ  พันพงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายจิรัฎฐ์  ทองน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายเจตนิพิฐ  แก้วกรงจักร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายชลธาร  หนูวิจิตร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายธนชาติ  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธารณา  เหมือนสาย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายนนทการณ์  เตียระกุล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงบัณฑิตา  รังศิลป์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายบุญฤทธ์  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายปวรุตม์  บุญอินทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายปวเรศ  บุญอินทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แดงงาม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายรชต  ประตาสงคราม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายริสกี  บิลหยา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายสมชาย  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสหภัทร์  วรรณพงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงสิริกร  ชินวุฒิวงศ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายเสกสรรค์  บุญทอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายอัศม์เดช  แก้วมาก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอาทิตญา  สุดสาคร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายกรรชัย  พรหมเมศวร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤติศักดิ์  ช่วยแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิตรานุช  ฆังคมณี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทบวร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชาลิศา  นวลละออง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดขวัญ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงทิราพร  ทองแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนล  สมาพรหม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนวิชญ์  บุญแสร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนพัฒน์  คงมณี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปรมะ  กิตติอัฒฑกร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพรศุภัท  บุตรศรี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงขาว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภคพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรุ้งรดา  เดชรักษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศิริญาพัชญ์  นันท์อรรถรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสิรวิชญ์  สุดยอด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสุทธิพงค์  ไกรแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุธิดา  วินฉ้วน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุรัมภา  เหมทานนท์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอามันดาร์  ไชยกุล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกนกเลขา  คุณารักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกมลพร  โชคทวีพัฒนา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายกร  เขียนวารี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายกรินทร์  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายกฤชณพล  จันทสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกวินธิดา  สินสาย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกวินธิดา  เตชะศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายกันตพงศ์  สุขสงวน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกัลญดา  รักมุณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกานต์พิชา  ประกอบกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกิรณา  นุ้ยสุด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายเขมนันท์  เจตนา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วโสตร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายชนินทร์  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายชวิน  เซียมราย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงซารี ดิแอน  อารีนัส โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงญาณิฐา  กั่วพานิช โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงฐาณิญา  กสิวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงฐาปนีย์  กาญจนานุวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่มุ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายณภัทร  คงชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายณภัทร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายณภัทร  แก้วแสงศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายณรัตน์  แสงอรุณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพฉิม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฎฐพล  นาคะโร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ขาวเนียน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองเผือก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายณัฐวัฒน์  เก็บเบ็นหมาด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณิชากรณ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงดนยา  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงตะวันวาด  จุลศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงทิพธัญญา  ภูวตนนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธณัฐชา  วังสตางค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายธนกร  ภวัตเสถียร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายธนกฤต  ชีวะเสรีชล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายธนกฤต  บุญแท้ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายธนกฤต  แท่นทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายธนกฤติ  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธนดล  ขวัญหวาน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนดล  สุขลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงธนพร  แสนสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายธนพล  แก้วประกอบ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธมนันท์  สุวรรณชนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธันวา  หยีเส็นเบ็ญละ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงธันวาวดี  บัวคลี่ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายธีรเมธ  บุบผา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนภัสกร  สุริโย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายนรธีร์  กูรูซามี่ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายนรภัทร  เรืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายนราวิชญ์  คุณชู โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายนฤเบศ  พลนุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงนิษา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายบุณยกร  คุ้มกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปริยากร  ยิ้มย่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปัณฑิตา  วาโย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปุณยนุช  พูลนวล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายผดุงศักดิ์  ทองประดับ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายพงศกร  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายพชรภัทร  คงขาว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพรรณปพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายพฤษธวัช  ผิวเหลือง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พวงสอน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพัทธนันท์  ผิวเหลือง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายพิชาญเมธ  แก้ววารี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงพิรดา  วงศ์งาม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อนุชาญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายเพิ่มพงศ์  นิคมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงภัคนันท์  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายภาสวิชญ์  สงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายภูทอง  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงมนัสวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงมาติกา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงมินทร์ฐิตา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายรณกรณ์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายรัชพล  หลวงพูล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายราซิล  เลงสะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงลักษิณา  ลี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายลุฏฟี  และตี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่เลื่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรุ่งเรือง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวรัญญา  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศวิตา  ขุนสาเร๊ะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายศิรวุฒิ  ขาวผ่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงศิลาลักษณ์  หมวดเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายศีลวัทน์  เพ็งเขียว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายสรวิศ  แซ่หย่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่เล่า โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุชญา  สังแสตมป์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เลิศล้ำไตรภพ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอภัสรา  มีนอก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอภิชญาภา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายอัคนี  ประทุมวัลย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายอัสมี  กอและ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายอานัตต  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายอามีน  หวังเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายอาลีคาน  มันยารา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายอิทธิกร  อะวะภาค โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นพวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองดียิ่ง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกนกนิภา  จันทรังษี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายกรวิชญ์  หนุดหละ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยพูล โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกษิรา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายกานต์รวี  คำหว่าน โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายกิตินัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายคณิศร  รุจิระการกุล โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วขาว โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายจิตตภู  จิตคง โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงจิตนา  อนุรักษ์ไพรสันต์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายชลกฤษ  นิลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ณัฐวราวิช โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเกียว โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายฐานิสสร  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายณภนต์  รัศมี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัคฆะ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐชา  เนียมสอน โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายณัฐนันท์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายณัฐภัทร  เคลือบเพชร โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบน โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายติณห์  เฉลิมกุลสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงทวิตา  อชิรกำจรกุล โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนกร  ไข่เกิด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธนพร  พุทธสุภะ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธัญเทพ  คะรุณ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายธีรปกรณ์  กายรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายนรสิงห์  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนลักษมณ  รักษ์ไสย โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนวรัตน์  อนันต์วิลาส โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายนาธาน  มูหาหมัด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเนติภล  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายเนติภู  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์สว่าง โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปัฐยาวัต  จันทร์กอง โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปาลิตา  กันอุ่น โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายเป็นไท  สุทธิพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายเปมทัต  สะมะแอ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพรชนินทร์  พูลภิรมณ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพศวัต  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพัชรวรรณ  อันตรเสน โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงฟ้ากมล  หงษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงภทรพรรณ  แสนชุม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงภัควดี  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภัทรพล  เวฬุบรรพ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เมธาวีสกุล โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภานุภัทร  พรหมเสนา โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภูเมศ  แทนบุญ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภูริทัศน์  ดวงจำปา โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภูวิศร์  วงศ์ช่วย โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงรดาศา  ธนศักดิ์ธนา โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงรพิชา  รสพี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายรัฐพันธุ์  บูเอียด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นวลมณี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายวิศรุต  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวุฒิกร  ดำมี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายศิวัช  นวลงาม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายศุภกฤต  ปานกำเนิด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วอุทัย โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายสกลพร  ปิจุลกิลิน โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสเตฟาน  ชาติรัญ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายสรกล  อึ่งสร้อยทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสลินทิพย์  ดอกคำใต้ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสิรยากร  แซ่ตู๋ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุพพัตรา  วรวงษา โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายสุพรรณณี  ศิลป์โสภา โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทวรรโณชูสิน โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายสุภสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายอติวิชญ์  มีงาม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอธิภัทร  ชินกระจ่างกิจ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายอภิพัฒน์  บุญสนิท โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายอภิสร  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายอะนันไชย  แก้วสินสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอัฟฟานฮัซวัน  ซำซี โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กอบจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกชกร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขกา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสมอทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกฤตภาส  พงศ์ชะนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกฤตเมธ  ย่องลั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกฤติญา  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายกฤติน  สุขมี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกัณฑิมา  บุญมะโน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกันดิศ  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกันยากร  นครขวาง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกิตต์รวี  สร้อยอนุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกิตติวุฒิ  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกีรณะ ศรีนพจันทร์  แก้วมรกต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงเกสรา  ศรีมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายคณัสนันท์  เศรษฐรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงคุณัญญา  คงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงคุณัญญา  จันทกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายคุณัญญา  ไทยราช โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายจตุภัทร  อัมพรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจรัสทิวา  ดวงมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายจอมทัพ  สกูลหรัง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายจักรพรรดิ  เปียร์กลิ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายจักรภัทร  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจันทัปภา  จันทุรส โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงจัสมิน คิม อโคสตาร์  บาอูติสตา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงจิณห์นิภา  จงพุ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงจิดาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจิติกานต์  ณภิบาล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายจิรภัทร  ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจิรวีย์  เรวิชาญเรนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจิรัชยา  สาวิโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายจิรายุ  บรรณสัก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเจษฏา  จันทวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายฉัตรดนัย  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชญาดา  ชาติวัฒนธาดา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์บัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชนัญชิดาภา  เชื้อชุมพล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชนิดาภา  คณาสิริเวช โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชยากร  รัตนบุรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชยานันต์  จริวัฒถิรเดช โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชลทรัพย์  เกิดอุดม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชลธิชา  แนวประดับ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายชลัทธศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายชัยชาญ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชาลิสา  บุญรอด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายชิณณวรรธน์  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายชินราวุทธ  ศรีจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชุติมา  นวลนิล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชุติมา  อุษามาลย์เวท โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงซากีร่าห์  แก้วกูร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงแฌนน์  อรุณเบิกฟ้า ดูฮาเมลน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงฐายิกา  จันทุรสดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญนำ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณฐกร  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณฐมน  พรหมมาลี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณฐรักษ์  ตุ้งแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณปภา  หงอนไก่ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณพงศ์  อนันตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณภัทรสรณ์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณภัสนันท์  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายณวัฒน์  ดิษโสภา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัชชา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัชชา  วสยางกูร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายณัชพล  แก้วจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทิวัตถ์ชยานันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงณัฏฐธัญรดา  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฏฐวี  ขวัญสุด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันยาเทพ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยถาวร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมเกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรินิรันดรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐพงศ์  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญที่สุด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฐสินี  ธัญรัตน์เรืองเดช โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณัฐหทัย  ปิยวาจานุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ประทีป โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วแสงศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงดวงใจ  เข็มทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายเด่นภูมิ  ธีราวรดิฐ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายต้นตระกูล  คชวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายตรัยคุณ  ศรีเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงตัสนีม  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายติณณ์  กิจนิยม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายเตชินท์  จุลเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงทัศนีย์  เหล่าดาราจักรดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายทีฆายุ  เพชรทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายธนกร  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธนกร  หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธนกฤต  ทวีวัฒนา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายธนกฤต  มีลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายธนโชติ  พนอำพน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธนปพน  เถาสุด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงธนพร  พรธีระภัทร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธนพล  วิไลศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงธนภร  เพชรสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธนภรณ์  แสงเมือง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนภูมิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนวรรธน์  นัยสถิต โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนวุฒิ  แก้วพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธนสร  นวลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธนัชพร  หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงธนัญชนก  ล่วนควั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนากร  เคี่ยมขาว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธฤต  จันทร์เกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธฤษณุ  แก้วจีน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธาดา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธัญกมล  หม่อมนวล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธัญชนน  พุดเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธันยพร  รัตนพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธาราธาร  ม่วงขาว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธาวิน  ปล้องนิราศ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธีรดา  จันต๊ะศิริ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธีรเดช  พลแสง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธีรุตม์  มานพไตรรัตนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนฐวรรณ  ศรีใหม่ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนนทกร  ทองสกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนพรดา  ผลสนิท โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนภัสนันท์  ฉันทกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนภัสสร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายนราธิป  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายนราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนฤมล  จันทะมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนวินดา  พลภัทรพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายนาวิน  ปล้องนิราศ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนิชคุณ  มูหาหมัด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายนิติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนิสรีน  พูลทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนูร ชูฮาดา  บินตีฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตหมั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายบารมี  แก้วสลับนิล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงบุญญาภา  สุกแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงบุณฑริกา  ปล้องไหม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงเบญชญา  โฮ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงเบญญานีน  เบ็ญหีม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปกรภวัต  สาครินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปณิชา  สุขราษฏร์กนก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปพิชญา  วิจิตรเวชการ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปภาวรินท์  พูลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายปรมินทร์  มะเดื่อ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปรวัฒน์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปราณณิชา  สกูลหรัง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลับกลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายปวริศ  อนุโต โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปวันรัตน์  เวชการ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปวิชญา  ศรีวรรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปัญจฬี  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปัญญพัฒน์  อนุชาญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุตดีวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปาริชาต  คงมี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายปุณณเมธ  รุ่งสว่าง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปุณณิชา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปุณย์วีร์  โกศลสำนึก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปุณรดา  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปุณิกา  พลพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงเปมิกา  คงสุวรรณมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงเปมิกา  ชนะชัยปรเมศ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเผ่าพงษ์  อินทะสะโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพงศกร  ลาสุนนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพงศธร  สินธุอุทัย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายพนธ์ฤทธิ์  ไชยมนตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพนสณฑ์  รัตนพงศ์สงวน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพรรณปพร  ปานสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพรลักษณ์  บุญยัง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพฤพล  โสภิกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพศวีร์  แก้วงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายพศุตม์  แสนคำนึง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพัชรพร  สมชู โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพัชรพล  เทพทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพัทณฏา  อ่อนอุบล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพัทธนันท์  แก้วอัครินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพัสวี  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิชชาภา  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพิชญพร  จินดารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิชญา  ขจรทุกทิศ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิชญาภา  จันอิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขะปุญพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพิชานนท์  วงศ์งาม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไชยพูล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพิมพ์มาดาธ์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพิราอร  พิลา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพีรดา  ศรีสุธนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพีรวิชญ์  กิจชาลารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายพีระณัฐน์  ปลื้มใจ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงเพลินภิรมย์  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายฟาติน  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงภครมณ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายภรภัทรพงศ์  ศรีเทพ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายภัทรชาติ  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายภัทรพงษ์  เกรียงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายภาคภูมิ  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภาณุวิช  ช่วยนุกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปิยะวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภาษิต  บัวเนี่ยว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภิญญามาศ  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูธิป  ขำขิก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภูมิภัทร  แก้วประดับเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูริณัฐ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายภูริทัต  วงศ์พุทธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูสิต  วงศ์พุทธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายมูหำหมัดซัยดาน  หมัดอะดั้ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายเมธัส  กุลนิล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงโมน่าร์  หวันมาแซะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายยศกร  ชายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายรชต  เสริมสกุลเกียรติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายรชต  เอียดเฉลิม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงรวิสรา  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรวิอาภา  พัฒนภูมิ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงรอยมี่  หมัดอะด้ำ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายรังสิมันต์  คงนุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายรัชช์นันท์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงรัชตา  วงศ์ประไพ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายลิปปกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวริศรา  เดชทุ่งคา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายวัชรพล  หนูเสน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวิริยา  ธรรมชูโต โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พงษ์รุ่งเรืองกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายวีรภัทร  กอบจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงศรัณยพร  รุ่งอรุณอโนทัย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายศัจกร  รัตนเสวี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายศิรพัทธ  หมัดเลียด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญเอกวัฒนา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายศิรวุฒิ  โหมดอัด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีเสริม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิทยานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายศุภสัณห์  หนูรอด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ชูรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายสนธยา  สังคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายสรวิชญ์  เสนุภัย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงสิธิยา  จินดาพล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายสิรภพ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงสิราตรี  สงคง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงสิราวรรณ  เจียมบุษย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสิริยากร  ขาวพิมาย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสิริรัตน์  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงสุกฤตา  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชุมนิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสุตาภัทร  หนูพุ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายสุนทรศักดิ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงสุภชา  ทิพยวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสุภิสรา  ประเสริฐศิลป์ คาเล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองเลื่อน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงเสี่ยวผิง  อึ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงหฤทัย  จิตรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายอชิตะ  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอชิรญา  กมลศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายอชิรวิทย์  อับดุลลาเตะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอติกันต์  รัตนมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอธิฐา  อนุสาร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายอนันดา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงอนันตญา  หวุ่นจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายอภิชญา  เยาว์ธานี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอภิรดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงอภิสรา  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายอมรเทพ  อุไรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงอรธิชา  มนทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายอรรณพ  ค้ำพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอะรีช  สีเดะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอัญมณี  สันติภราภพ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอันดามัน  บุญคงดำ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายอัพฟาล  หยีเส็นเบ็ญละ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอัมซีรีน  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายอัมรินทร์  สิทธิสาร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอัยยนินทร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอัยยา  เบ็ญราฮีม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายอาชวิน  ฟองเกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายอาลีม  ยีดะหมะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอีสฟาร์นา  หมันเบ็นหมัด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายฮาฟิซ  ยีหมัดอะหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายชณสร  อำนวยเกียรติ โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงปนัดดา  เคียงสุนทรา โรงเรียนวรพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายโมไนย  สอนศรี โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายศุภณัฐกร  ทินกร โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติเกษมศรี โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐชา  พัฒโน โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอันติกา  อุณาตระการ โรงเรียนวรพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายกณวรรธน์  ฉันทวรวิจิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงกรองขวัญ  รัตนภูมิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายกฤตเมธ  แก้วชะโน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายกฤติน  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายกวินท์  พรหมจิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงกวินธิดา  นวลแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ผคุงภักดีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงกันยาพร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายกิตติพศ  แก้วมุณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายกิตติพิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงเกศรินทร์  นกแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายเกียรติรัตน์  แซ่เกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายขจรยศ  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายคุณภัทร  อรุณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงจิรณัฐ  มณีโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงฉัตราพร  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เลิศศิวนนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงชัญญานุช  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศราวิทย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงชุติมน  จันทร์คล้าย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงญาณินดา  รักนุ้ย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายฐาปณวัชร์  โอทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงณชนก  นนทพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายณภัทร  พัฒโน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายณภัทร  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงณภัทรณิชา  ณสีหาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายณัช  อักษรทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณัชลดาวีร์  ฟูสิษฐ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กอมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยพร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ขวัญพรหม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงณัฐณิชา  ท่อนทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีมาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงณัฐนรี  หนูสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงสุก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายดิชพล  นิยมจิตร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายเตชณัฐ  ขวัญดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายเตชนัต  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงทฤฒมน  โสภนสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงทักษอร  กาละสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงทัดดาว  รัตนโสม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงเทียนหอม  ช่วยชูใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายธนกฤต  จูดจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายธนกฤต  โยมทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายธนดล  โกยทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายธนบดี  กานต์ประชา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายธรรญธร  แสงอุไรประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายธัญรวิชญ์  อินทรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายธาวิน  จันทร์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายธาวิน  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายธีธัช  นพคุณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายธีธัช  สุวรรณคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมเชื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงนนทกร  ไชยสาลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายนพวิชญ์  จันทร์สุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงนัจวา  มานะพิทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายนิธิศภูมิ  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงเนตรนราภรณ์  บินดุเหล็ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายเนาฟาล  หลีสันมะหมัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงบุญญิสา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทรเกษมพร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายปฐมพงศ์  ปาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายปณิธิ  ดีพร้อม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงปทิตตา  สาวิโรจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายปรัชญ์พิศุทธิ์  สารานพกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายปรัตถกร  แก้วนิล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงปรียาภา  พนาวิวรรธน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายปานภูร์  แก้วสาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายปิยวัฒน์  ดำบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กชายปิยวัฒน์  สังขโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายพนพันธุ์  โสตถิพันธุ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงพรศิรัตน์  แก้วละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายพริษฐ์  หนูประสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงพัชรนันท์  ดำโอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรพิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงพัทธวรรณ  อาภรณ์ศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายพันธุ์ธัช  วิไลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวบาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงพิชญา  นารีหวานดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กชายพิทยุตฆ์  กาฬสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงพิมพ์ญากร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงพิมพ์อัปษร  ฟองสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพีชญาดา  บุญปก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายพุฒิสรรค์  ขวัญกะโผะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงภภัสสร  จินตุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงภัทรศยาภร  บุญศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงภาพิมล  ชาติภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงค์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงภูชยา  อัครพิมาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายภูรินทร์  นวลบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายภูริวัจน์  อัครศุภศิริรัฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงมุกข์สินี  ธนาวิบูลย์ฉัตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงรวิประภา  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายรัชพล  วชิรวัฒนากาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายรัชพล  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงรัฐนันท์  ชูไชย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงรัตน์ชนก  มากศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายโรมัน  คงเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายวรคร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายวรินทร์พร  ณ บางไทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงวริศา  พรสุขนิมิตรกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายวสุรัตน์  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงวิชญาพร  จิตราภิรมย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงศศินิภา  สากุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงศิร์กานต์  ขจรสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายศุภวิขญ์  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายสิงหา  วรรณมาโส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายสิรวิชฐ์  ไตรวิชช์ปัญญา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายสุปวีร์  วรรณพิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายสุรชา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กชายสุศิษฏิ์  รัชตพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงหฤทชนก  เพชรโชค โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กชายอชิรวิทย์  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายอธิวัฒน์  เอียดทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยเขียว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงอภิษรา  อรัญญกูลกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอริญชย์  ณ นคร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอริสรา  ประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงอัลฟานี  หวังเบ็ญหมูด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายอัสลาน  หากมุสา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงอิงกมนพัชร  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายอิทธิมันต์  รัตนสันตยากุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงกชพรรณ  ชุมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกชวรรณ  อารยะสัมพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายกมล  วงศ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกมลพร  บุตรกลัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกรภัทร  คันษบงกช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกรวรรณ  ลัภกัดโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกรุณา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายกฤตณัท  เยาดำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกวินธิดา  หนูเอียง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกัญญพัชร  หนูเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ณ นคร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกันต์ชิสา  จินตาคม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ฤทธิ์โรจนกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยพุทธ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงโกลัญญา  กัลย์ปณชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงขวัญนภา  กัลยาศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายคณิศร  สาราพฤษ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายคุณัชญ์  พรหมหอม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงจิรชยา  บุญวรรณโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายจิรพงศ์  ศิริเสถียร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงโฉมสิริ  แสงเจริญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงชญานุช  ฤทธ์ช่วย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายชยพล  ถนอมสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงชลพรรฒน์  จันทนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงชาลิสา  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชิดชนก  พงค์สุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงญาตาวี  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายฐปนนนท์  คงเผือก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงฐิติกา  เหมือนคิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงฐิติพร  พุทธสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงณปภัช  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายณภัทร  พืพืทธภัณฑ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายณภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณภัสสรณ์  บุตถา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณัชชา  สินธนบดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณัฏฐาวีร์  มากสาขา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงณัฐกมล  มงคล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงณัฐณิชา  มากชุนนุม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัดจัง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณัฐนันท์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณัทมน  พวงสอน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณิชณัญ  ทองอาภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงดนยา  เกื้อกูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายดารชาต์  ชำนาญนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายเตชทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงทักษอร  คงปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงทัศพร  แก้วบุญทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงทาทัสสร  ตาคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสกิตติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายเทพพงศ์  เทพช่วยสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายแทนไท  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธนโชติ  กรรณสูตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงธนพร  ทองงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายธนภูวนนัย  ผลาวนิตย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงธนาวดี  ไชยพุทธ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชิดมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงธัญชนก  สนธิสิงห์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายธิตินัน  สำเนียงล้ำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธีรเดช  จงกลศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายนนทพัทธ์  โสมพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายนราพัฒน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนาตชา  นวธนรัชต์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงนิจกานต์  สาสุธรรม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงบุณรดา  คอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายบุริศร์  ทองเสนอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงบุศยมาศ  จันทน์เสนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงเบญจพร  พลทองวิจิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  เลิศเดชานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายปวริศร์  สุขเล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปวริศา  รุกขพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปวริศา  แก้วหนูนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายปัณณ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายปัณธ์พิศิษฐ์  ศรีพรหม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปาณิสรา  คชรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปาริมาศ  หนูเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปาลิกา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงปิยรัมภา  อินทรมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายปีเสือทอง  ถนอมบูรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงปุญรวิภา  เพ็ชรขาว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงพนัชกร  ภูนุชอภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายพลกฤต  ล่องเซ่ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพศิกา  ไตรวิชช์ปัญญา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายพสธร  อังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงพิชญ์ชนากานต์  แก้วคงศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงนุ่ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพไชย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  คงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงพิชญา  บุณยประสาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพิชญาภา  สุกแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพิธุอร  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  ช่วงพิมพ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิไลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อักโขมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพิยดา  มณีศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายพีรณัฐ  อัศววงษ์สันติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายพีรวิชญ์  หนูเอียง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงภคภัทร  ปัตตพัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงภวิษฐ์ภรณ์  จิตตพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายภัทรกร  แซ่ฉิ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภัทรษอร  เลิศพิรุณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุนทรรุ่งเจริญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายภาสวิชญ์  ตัมพะปัณณะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงภิรพร  ลีเฮ็ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายภูปกรณ์  ถลัชนันท์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายภูมิภัทร  มุสิกชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วบัณทิต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงมรกต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายเยี่ยม  วโรพิเชฐสรรค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงรดาภัทร  มุสิกพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงรยานลิน  ชุติจิรนาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงลภัสรดา  กลิ่นนาวี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงวรพิชชา  จีนปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายวรากร  ชุมคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายวัชรพงศ์  แสงสว่าง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายวายุภัค  ศรีรุจี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชูมนต์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงศวรรณยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงศุภกานต์  เดชแดง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายศุภวิชญ์  เกียรติขวัญบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงสรัลชนา  แซ่แต่ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุฬามณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์นุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงสุธีธิดา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงสุปรียา  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงหทัยกานต์  จงกลศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงอนุสรา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงอรวีร์  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงอังค์ริสา  พิพัฒน์ภูบดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงอาเมเรีย  หลีตอสัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงอุษาศจีร์  แก้วเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงฮาน่า  หวินตะหา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายกณวรรธน์  บุญทา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายกฤตภาส  หวั่นเส้ง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายเกียรติ์ศักดิ์  พรหมราช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงชาลิสา  จินนะวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงณภัชชา  ทองนวล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายธนกฤต  ธนวัฒนสิน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายธนพัชร์  ธนยวัชร์เดชากิจ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายธนวินทร์  ทรงช่วง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงธัญพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงนภสร  รักษาพล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายนรภัทร  จันทนะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ชุมภูประวิโร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงปรีชญาน์  ธาดาเศรษฐานนท์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายปวริศ  กิตติวิสุทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายพชร  ครูส่งเสริม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กชายพัชรพล  สารใจ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายพิชยุศม์  บุณไกรวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงเพชรศิวะ  จิตราคม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายภูรินท์  พันธุรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายภูรินท์  รักเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงรวิสรา  แก้วปฏิมา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กชายวงศธร  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงวรดา  หลักกำจร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายศตคุณ  แสงขาว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายสุกฤษฏิ์  นิ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงสุธาสินีย์  คำชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงกชพรรณ  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกนกพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงกรัณรัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงจอมขวัญ  กาเลี่ยง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงเจนจิรา  จำนงฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงชนากานต์  นาคเจริญ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงณัทฐริกา  รามแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายเตชินท์  มะประสิทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายธนกร  เลิศสุรวัฒน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายธนพล  ทองสอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์เทศ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงนันทิชา  ศิริเดช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงนุรซายัง  ดี ลาเตะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายบุญธวัช  บุญสุวรรณโณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายปัญญาธร  สีโยม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายปัณณวิชญ์  เสนา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายพชร  ดิษฐวงค์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพันธกิจ  เจนเจษฏ์พงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายภาศวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงมนสิชา  ขวัญปาน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงเมรี  ปานอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงยุวภา  สาธุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงวนินันท์ดาวี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงวรกาญจน์  จันทร์ขาว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงวิพาดา  รัตนะชล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงศศิธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายสรวิชญ์  บัวเผียน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงสุริวิภา  ไชยวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงสุวภัทร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงอรสา  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงกนกกร  ไวทยาชีวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงกัญรินทร์  บุตรดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายกามาล  ยุพยงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กชายกิตติกร  หวังฝูงกลาง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงกิฟละห์  ตาเห โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงกุลธิดา  เกื้อกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายเกียรตินิยม  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บิลระโอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษมสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงจรัสโฉม  เพชรมีค่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายจักรินทร์  เจนสุนทรระวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายจารุเดช  จันทร์น้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงชนิภา  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กชายชวัลวิทย์  ทองสง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายชัยชวินทร์  ไชยศร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายซันซาบีน  บิลนุ้ย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงญาณพัฒน์  กฤติมงคลภัทร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาพรหม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงณภัทร  ชัยกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงณัฐชฎา  หมัดอาดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายดวงดี  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงดากานดา  หวังฝูงกลาง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายติณณภพ  เอียดแป้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายทัศนัย  ปูหิ้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายโทน  - โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายธนวัต  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายธฤท  แก้วสุกแสง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายธีร์กวิน  โพธิกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายธีรโชติ  ช่วยภักดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายธีรพัทธ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายนภัสกร  ทองศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายนรงค์ศักดิ์  เรืองรอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายนันทพัทธ์  ล่องนภา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงนิธิวดี  พุทธวิโร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายบุญยวีร์  รุกขพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงบุษกร  จันทสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงเบญจมินทร์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายปกรณ์  ไวยานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงปนัดดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กชายปภิณวิช  บุญโน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงปิยนุช  นวลจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายพสุชา  ทับธนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายพัชรพล  ทองเล็ก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงพัดชา  จันทร์ทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงพิมภวรรณ  ดินลานสกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กชายพีรณัฐ  รองเดช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กชายพีรภัทร  นวลแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายพีระพันธุ์  ขันเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายฟาอิซ  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายเฟาซาน  สันนะกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงภณิดา  พิณทะมะโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายภูกวิน  วงค์เลี้ยง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กชายภูริภัทร  เด่นอุดม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1538 เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะแว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายรัชชานนท์  สุขแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กชายรัตนพล  คะชะวะโร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงรินลดา  ไม่หายหอม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กชายวงศธร  ศุกยะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กชายวรเวช  ชูมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กชายวิชญะ  หวดด้าหละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กชายศิวัฒม์  แก้วยก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายสิทธิพงศ์  ฮะยี่บิลัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขโข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงสิริพร  วรรณพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงสุพิชชา  เนียมขำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายสุรินทร์  ไฝมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายอนุวัตร  วรรณพันธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงอภิชญา  อัคสี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กชายอรรถพร  โกศัยกานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงอลิสสรา  กิตติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงอังคณา  อินทร์ศวร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายอันวา  หมัดอาด้ำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงอิสรา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายเอื้ออังกูร  กิริวรรณา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงฮานีฟาห์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงกนกพร  จำปางาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงกนกวรรณ  หมานโส๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงกมลวรรณ  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกรวิชญ์  ทองเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายกฤตกร  หมวดทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงกวิสรา  อารีพล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายก้องกล้า  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายก้องภพ  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วิไลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รัตนาคม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วรัฐถา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงกันต์ชนิต  ล้วนมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงกานต์สิริ  บัวจีน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายการัณยภาส  สีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายกิตติธัช  ชูนาค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายกิตติธัช  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายกิติธัช  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ฟอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไพยศาสตร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงขวัญนภา  แพ่งเจริญผล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองสองยอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงเขมจิรา  สงค์เกื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายคอซันลี  หมัดอะดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายจตุรวิชญ์  ติ้นหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายจักรกฤช  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วสกุลณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงจัสมิน  สวยงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายจารุพัฒน์  อัญชลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายจิรภัทร์  แสงราวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงจิรัชญา  หนุเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงจิราพัชร  คชศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายจิรายุ  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงฉันท์ชนก  วงค์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงชญานัท  แขกพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงชญานิศ  คงบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงชญานิศ  มะหะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงชฎารัตน์  มั่งคล้าย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคธนะวิวัฒน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชนันภรณ์  เอียดเสน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงชนิดา  แก้วรัตนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงชมพูนุช  ทรัพย์สิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงชลธิชา  ประทังวงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายชัยทัต  ขาวเนียน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายชาญรวินท์  ปานแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงชาเดีย  อำดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงโชติกา  พัฒแช่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายซอฟาร์  หวันมาแซะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงซัยดานี  หวัดแท่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายซัลฟา  ทองตั้ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายซาฟี  มุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงซาฟีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงญาณิศา  มะหะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยอาดูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายฐปนัท  วรรณพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงฐานิกา  ท้าวใจคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงฐิตาภา  โสเจยยะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายฐิติวัฒน์  จิปิภพ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายณฐกร  บิลหรีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณฐมน  หนูกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณธิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงณัชนันทน์  สุวรรณจัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณัฏฐพล  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายณัฏฐมนฑ์  พ่วงพี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายณัฐกรณ์  สังเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงณัฐกานต์  สังโคมินทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงณัฐชา  วรรณรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเสม๊าะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงณัฐดนัย  กร้าณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แซ่หลิว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงณัฐนลิน  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายณัฐพล  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายณัฐพล  บุญรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุวรรณมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นิ่มดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายณัฐยศ  แก้วเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงณัฐวรา  คำพึ่งพร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูเขาทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายดลกอวีร์  เระเบ็ญหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายดัซรอซ  หมัดสะหริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงดาราวดี  บุญมาก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายดิสบาส  หมัดสะหริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงดีอาน่า  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายติณณภพ  ดำน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายติณห์ภัทร  เดหมาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายทักษดนัย  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงทักษอร  ตรงมะตัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญฮวด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงทิวารัตน์  โกะสะโย๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายธนกฤติ  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายธนชาต  กาญจนะศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงธนสร  พ่วงคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงธนัชชา  ขุนเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงธนัชพร  อ่อนทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายธนันดร  มูสิกชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงธมนวรรณ  แซ่เท่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายธราเทพ  เจริญวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ประสิทธิ์วัธนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิ์แก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงธัญยกัญจน์  ทองอุปการ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงธันยพร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงธันยาณัฐน์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายธันวา  สันหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายธัลดล  อับดุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงธิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงธิชานันท์  แก้วนวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงธิญาดา  เสระหมาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูกลับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงธิตชญา  กุลโพธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายธีรโชติ  คงชำนาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายธีรเดช  มูสิกชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายธีรเทพ  อนุชาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรจำเนียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายธีรวิช  ศรวัฒนา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายธีระพัช  สุขประสาท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายนพรัตน์  คงเกื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงนภัสสร  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วประสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงนัจมี  บิลละเตะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงนัฐกานต์  นายสู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงนัทธนันท์  บุญจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยันตะพร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงนันทิชา  ชูทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายนัสรูล  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงนาถปรียา  ชูจิตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาญจนศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงนิชานันท์  หมาดโหยด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายนิติรัฐ  จิตต์สุวรรณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายนิรุตน์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายนิวัฒน์  จันทรพล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ดอเลาะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงเนตรอัปสร  คงเอียง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายเนาฟัล  หมีนหวัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายบวรนันท์  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายบารมี  มาลิกัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงบีรอน่า  บิลแหละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายบุณยวีร์  คงอินทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงบุณยอร  คชกริม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงบุสรีน  หมัดยู่โซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสองเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายปฐพี  ทองโต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายปฐพี  พุ่มจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงปนัดดา  บัวยม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงปพิชญา  นิมิตรถวิล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปภาวริณ  หลงสวาท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายปรเมศ  โลพะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงปรีดาพร  ทองงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุดสะอาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงปัณฑิตา  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายปิยกร  เสริมสุทธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงปิยฉัตร  กระบี่น้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายปิยรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงเปรมกมล  ไกรแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงเปรมวดี  อ่อนด้วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายพงศกร  แวหะมะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายพชรพล  ปราบแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายพชรพล  อินสุวรรโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงพรชนก  ด้วงทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพรพิมล  เสือทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพรรณลดาลัย  ทองขจร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงพรรัมภา  คำภีระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงพราวปภัทร์  ถิ่นทวีทรัพย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงพลอยชมพู  เลื่อนเกื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงพลอยภว์จันศิ์  ปิ่นม่วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ผูกพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายพัชรพล  ถิระพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายพัชรพล  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงพัชรพล  เซาะแม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายพัสกร  แก้วพรหม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายพิชญะ  สาลีสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงพิชญานัน  ชุมภู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายพิชัยยุทธ  อินคำเปี้ย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงพิมชญา  อารีเอื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิตรโสภาค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองเลียบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายพีรณัฐ  อ่อนอุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายพีรพงค์  ศรีทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายพีรภัทร  จันทคาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายพุฒิเมธ  ทุ่มชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงพุทธรักษา  เสาวนิตย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงแพรวา  บุตรตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายฟาเดล  ปะดุกา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงฟ้าใส  จินดาภักดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายภควัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายภัทรพงศ์  พรหมหมวก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายภานุพงศ์  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงภิญญดา  เล่าเจริญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายภูริทัต  ใจกระจ่าง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายภูริภัทร  หมัดโต๊ะปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายภูวนนท์  ขวยสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายภูวเมศ  แก้วเกตุ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงมนัญชยา  สันเบ็นส๊บ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงมิลลนี  มรรคาเขต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงมุกอันดา  เกตุงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงมูบีนา  แก้วนุกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงเมริสา  สุวรรณฆัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงเมศิญา  บินบอสอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายยศวริศ  จันทะศร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายรชานนท์  อินสุราช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงรสิกา  บัวเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายร็อยฮาน  หัสเล็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายระพีพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงรัสรินทร์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายริสกี  ศรียานเต็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายรุ่งโรจน์  กระจ่างโลก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงรุสนา  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายรุสลัน  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงเรวดี  บิลพัสด์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายวงศ์ธารากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายวชิรกานต์  นิ่มดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายวรกิตติ์  เต็นหรน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงวรรณฤดี  ณรงค์รัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ตั้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงวรัณปภา  ไหมชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายวรินทร  พรมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายวริศ  สุขกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายวันชนะ  แก้วงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงวารุณี  เกตตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีสุก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงวิภาดา  กองสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงวิภาดา  ขุนไชย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงวิโรชา  คำแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงวีนัสรินทร์  หะยีมะเด็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงวีรธิดา  ไกรดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายวุฒิพงษ์  โลกภิบาล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  นันทรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงศลิตรา  แซ่หลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงศศิธารา  แก้วเสถียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงศศินา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงศศิประภา  บุญพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สมิทธิ์เยาวกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายศักรินทร์  จันทนุพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงศิรดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายศิวกร  จันทร์ช่วยนา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายศิวกร  ชูเกลี้ยง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงศุจีภรณ์  วงศ์มาเกตุ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายศุภกร  เมพัฒน์ธา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายศุภกิจ  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายศุภณัฐ  หัดขะเจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายศุภนันท์  โครตพงษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายศุภสัณฑ์  เลขานุกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายศุภีุจ  กำแหล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายสกลวรรธน์  โหดสุบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุภมาตร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายสรุจ  เรืองดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงสวรส  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายสิทธิเดช  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายสิรพัฒน์  สิริชยกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายสิรภพ  เพ็ญแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายสุดเขต  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงสุทธิดา  โลกบาล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายสุธินันท์  พลเพชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายสุพรรณภูมินทร์  รัตนพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายสุรกิจ  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงสุวภัทร  จันทนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงสุวิชญา  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงหทัยวัลย์  หมานโส๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  เส้งอิ้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงอติกานต์  พรหมบุญทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายอนุวรรตน์  เต็มราม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายอภินัทธ์  ขวัญทองเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงอภิสรา  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงอรจิราพรรณ  ณ พัทลุง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายอรรถชัย  ขุนหลัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงอรวรรยา  จันทรืเจริญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงอรอนงค์  บุญวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายอเล็กซ์ซานเดอร์  ลูคัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงอังขศิ  พรหมชะนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงอังคณา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงอังคณานาถ  รุ่นกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงอัจฉรา  ปิ่นสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงอัซมี  โปติล่ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงอัญญรัตน์  ณ ประศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายอัฐฮารี  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายอับบาส  วาเด็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงอัยมี่  แหละหมัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายอัลดุลฮาฟิก  มาหิเละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงอัลฟีฟ่า  หมาดมานัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายอัลอะซีม  สานิง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายอัลฮาน  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงอาญาดา  มาหิและ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายอานัส  ปาทาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายอิทธิกร  สุภานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  รัตนมุณีย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงอิสษณี  จันดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงอุสาวดี  ดำโรม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงเอมิกา  เจริญยิ่ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงเอมีน่า  ยะยือริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงเอลิชาร์  หะยีแวบูละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายฮาฟิซ  บินรัตแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายฮาริซ  เจริญวงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงกนกนภา  วีระชาลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กชายกฤษฎ์  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1893 เด็กชายกฤษปภัสร  เรืองกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1894 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขมี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กชายกัณฑวัฒน์  จันทร์กาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กชายกันตินันท์  หิ้นนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงกันยาวีร์  เลิศจิรพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วรรณบริบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กชายกิตติ์ศุกล  ทวีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1901 เด็กชายเกตุนภัส  พรหมมัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กชายเขมทัต  ด้วงยาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กชายคณิศร  มูสิกะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กชายคุณภาพ  ชัยสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กชายจิตติพัฒน์  สุขลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กชายจิรพงศ์  แม้ท่าไม้ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงจิรัชญา  คงศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงจุฑาธรรม  พารุจไชยเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงชนิดาภา  โลหกาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กชายชยธร  คล้ายแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กชายชวัลณัฐ  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิมลธนาบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงญาณาธิป  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงฐานะภัทร  จันทรมณีวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรหมจรรย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กชายณกร  หนูจีนเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงณชิตา  ทองพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กชายณฐพร  แท่นประมูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงณฐมน  ยอดแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงณภัคมนต์  ดิสระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผดุงธรรมรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1926 เด็กชายณัฐนันท์  ทองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กชายณัฐพนธ์  เฮา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กชายดิตกร  เหมสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กชายตั้งปณิธาน  ตันธนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1930 เด็กชายธนกฤต  รังสฤษฎ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่อึ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1933 เด็กชายธนภัทร  วัชรอรรถกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1934 เด็กชายธนวินท์  ขุนนันทเจียม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กชายธรณิน  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1936 เด็กชายธราเทพ  นิลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงธิมาพร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กชายธีรชาติ  พัฒนบรรจงกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กชายธีรภาคย์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กชายธีรวรา  ขวัญคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงนนทพร  เหาตะวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กชายปฎิพล  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1944 เด็กชายปณต  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงปณาลี  ศิริรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1946 เด็กชายปภังกร  ตระกูลบุญรอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงปภาดา  สงสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1948 เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1949 เด็กชายปารมี  ชูเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงปุณยพร  งวดเนี่ยว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สวัสดินฤนาท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กชายพงศกร  รศนากาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กชายพงศกร  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กชายพงศ์ภัค  ช่วยหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายพชร  เพ็ชราการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1957 เด็กชายพชรพล  คำมณีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1958 เด็กหญิงพชรอร  ทองราช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงพรกนก  สังข์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1960 เด็กหญิงพัฒณิตา  นุ่นดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1962 เด็กชายพันธุ์ธัช  กัปปิยโวหาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1963 เด็กชายพันปีแสง  วรธงไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1964 เด็กชายพัสกร  ยังแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงพิชญาภา  ตรีสุคนธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงพิมพ์ชนิตว์  ถึงอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธ์ทองเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1969 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณเกล้า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  หิรัญประจักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กชายภาณุวิชญ์  แจ่มนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1973 เด็กชายภูตะวัน  ทั่งไพบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1974 เด็กชายภูมิภัทร  งวดเนี่ยว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1975 เด็กชายภูริชญ์  ตั้งกิจเชาวลิต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงภูริดา  พันธุ์พฤกษ์ชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงมาเรีย  ณธัญญ์ธานันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กชายยศภัทร  บริพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1979 เด็กชายร่มธรรม  จันทร์กาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1980 เด็กชายรวิศชา  มุขสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กชายรัชตพล  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กชายรัชพล  รุลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงราชิดา  นัมรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงลลิตา  กษิติประดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงลินเนต  อึ้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1986 เด็กชายวงศธร  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กชายวงศพัทธ์  เกียรติวัฒนากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1988 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงต่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนวิชัยกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1990 เด็กชายวรวีร์  ใจแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1991 เด็กชายวิชญพงศ์  เพชรสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงวิริฒิพา  กลับแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1993 เด็กชายวิอาม  มูเก็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงศรัยฉัตร  สนธิพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กชายศิรชัช  ศิริรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1996 เด็กชายศิริวิชญ์  ศิริอักษร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1997 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงศุภกานต์  ขวัญเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงศุภกานต์  ประภากรรัตนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2000 เด็กชายศุภณัฐ  บัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2001 เด็กชายศุภสิษฐ์  นาเคน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กชายศุภากร  แสงศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กชายสรวีย์  ใจแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2004 เด็กชายสันต์พจน์  สมรรคจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กชายสาธุ  มีแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงสายธาร  สงเคราะห์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงสิรภัทร  เบญจรัตนภาคี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงสิริทับทิม  แท่นธรรมโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงสุชาวลี  กาฬสินธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายสุทธิ์ญาณ์  ตัน อินทะสร้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงสุประวีณ์  ธรรมวาโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรวิลาศสิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพย์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กชายสุรชัย  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงสุวรา  ไทรบัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงหอมทอง  ธรรมโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กชายอธิษฐ์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงอภิชญา  แดงเหมือน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงอรปรีญา  อินดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายอาชิตะ  ราษฎร์ทักษิณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ขาวสุด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2023 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงกชพรรณ  ผิวทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงส์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายกฤตภาส  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายกฤตภาส  ตระกูลวณิชชากร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายกฤตภาส  พรหมนรา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายกฤตเมธ  อินทร์ประพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงกวิตา  เทพแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงกวินทิพย์  สงสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  น้อมจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงกัญญณัท  ศักดิ์วรเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูกำเนิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดรุ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆตรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีวะปะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงกัญญาภัค  สายกีเส็ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยโอชะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงกัญณมน  ตัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จินดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงกัญภรณ์  รามอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงกันธิชา  ด้วงแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงกันยกร  พลรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงกัลยกร  พัทการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายกานต์กวิน  พฤกษ์วรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชูมิ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อนุสาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายกิตติพัทธ์  สังข์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงกิรติกา  อุบลจินดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  อมรทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ประสิทธิกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงขวัญชล  สุวรรณขำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่บ่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงเขมมิสราวรรณ  วงศ์ประไพโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายคงทอง  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายคฑาเพชร  หอมแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายคมนภัค  แก้วชูศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายคุณานนท์  กัณวเศรษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายคุนนวรรธน์  จินดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายจอมจักร  วรรณชิต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายจักริน  หนูแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์คงหอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วยอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงจิรชญาดา  เย็นชุ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะวรรณโณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงจิรัฎฐ์  มงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงจิรันธนิน  วัชรีบำรุง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายจิราธิวัฒน์  อภิการสกุลชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงจูเลียร์  โรมาโกซ่า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พรหมทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงเจนนี่  เช่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงฉัฐชนก  ชัยจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  โอมเพียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายฉันธณัฎฐ์  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงชญานิศ  ประสมพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณสะอาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงชญานิศ  เรืองตัณฑวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงชณิสรา  มณีพินิจธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงชนก  เทพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายชนพล  ชนะรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายชนสรณ์  นวนสินธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงชนัญภรณ์  ลิ่มเซ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงชนากานต์  ขุนหลัด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงชนาสุนันท์  ชูวัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ฮ่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงชยกร  อภิรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายชยณัฐ  แก้วอักษราทร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายชยุต  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงชรินรัตน์  ตันสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงชลิตา  รักสองหมื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายชวกร  ชูสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงชวิศา  ประสมพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงชัญญาภัค  มุสิกะไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงชัณญานุช  เด่นสันติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายชัยณรงค์  ทิพย์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตันสุพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงฌาณิศา  เกิดทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงญาณิศา  ศศิธรเวชกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงญาตินันท์  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงฐนิกานต์  พินิจสกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงฐิตาภา  ไชยเต็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงฐิติชญา  สุขขวด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงฐิรกานดา  แส้กั้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายณฐกฤต  สมรรคจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายณภัทร  กุลนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายณภัทร  โกสัยวัตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงณภัสสรณ์  จินตานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงณัชชา  จาริยะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงณัชชา  ชูโตชนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงณัชชา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงณัชริญา  วงศ์ธนัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  อุ่นแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กลับทับลังก์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองเนตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายณัฏฐกัลย์  ธัญญลักษณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายณัฐกร  เพชรภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉายขิ้มกุลธนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัดฑะทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุสานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายณัฐดนัย  ซุ่นเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายณัฐดนัย  รติรณกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปานนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยางทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงณัฐนรี  ชูกำเนิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคทองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สารชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงณัฐรดา  ก้งเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงณัฐิญาณ์  ดิสระมุณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงณัทภัค  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงณิชฤพร  โชติพนัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทรัตนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายดลวัตร  ดุริยรัฐการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงตรีรัตน์  คงแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายตะวัน  แซ่ว่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงตัสนีม  พันชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายติณณ์  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายติณห์ธีระ  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายเตชิต  ทาบสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2149 เด็กชายทศพร  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงทัชชกร  ชัยสงคราม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายทัตตเดช  จันชูโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายทัพพ์ธนพนธ์  สอนสอาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายทัศน์พล  บุญราช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงทัศนาวดี  กาญจนรังษี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงทิพกฤตา  ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงทิพนาถ  วัฒนาพงศกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงเทียนอาภา  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายธณ  สายมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายธนกฤต  ตันติโกญจนาท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายธนโชติ  ใจนุ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายธนภัทร  คำหล้า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายธนวันต์  นุ่นรอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายธนากร  จำนง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงธัญชนก  ยศสรัญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงธัธชา  โกสัยวัตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงธันยกรพัส  เบญจมพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงธันยพร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายธารา  พุทธศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงธีรตีพิศา  ดีจำเนียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายธีร์ธวัช  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายธีรพงศ์  กุกแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายธีรภัทร  ทั่งจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กชายนพณัฏฐ์  อรุณจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายนภัสดล  อินทัสโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงนรัช  หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงนราวดี  อสุระพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายนริศรันดร์  ออสันตินุตสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายนัทนที  นวลใย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายนันทกร  ประกอบกาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงนันท์นภัส  โรจนพิทยากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายนิติธร  อินทะสะระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2186 เด็กชายนิปุณ  แซ่บ่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วประดับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงบุญญิสา  ลอยสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงบุญยวีร์  ประสมพงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงบุศรินทร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงเบญญาภา  โชคเจริญเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2192 เด็กหญิงปฎิณัฐ  พิณทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงปณิตา  ธรรมสะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายปธานิน  นวนแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2195 เด็กหญิงปพิชญา  ขันทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายปภพภัค  ปลื้มใจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงปภาพินน์  ศรีสุขใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายปรเมษฐ์  สถิรพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงปริยากร  สำรวจเบญจกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายปฤษฎี  ปานสี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2202 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงเขียว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2203 เด็กหญิงปวริศา  วิชพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2204 เด็กหญิงปวริษา  ทองรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายปวรุตม์  สีดำอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2206 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะบุรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2207 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  พลเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2208 เด็กหญิงปศิตา  สังข์สิงห์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2209 เด็กชายปัญญา  ณ พิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2210 เด็กชายปัญญา  โกศัยกานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงปัณชญา  สุขโข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงปัณฑิกา  เจริญสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2213 เด็กชายปัณณชัย  ธีรธาดากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กหญิงปัณณภัสร์  อัครวรรณศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงปัณนพร  พวงทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2216 เด็กชายปันนวิชญ์  ชูยิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2217 เด็กชายปาณนาถ  ตันจำรูญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2218 เด็กชายปาณัสม์  แซ่เลียว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงปุญญิศา  ขวัญมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงปุณณภา  แก้วหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2222 เด็กชายโปษัณ  เอียดแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2223 เด็กชายพงศพัศ  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2224 เด็กชายพงศภัค  ทองปัญจะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงพจณิชา  ชินวุฒิวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงพชิรา  แซ่ชิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีระสันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2228 เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์ขาว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2229 เด็กชายพรภวิษย์  พฤฒารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงพรรษชล  อุนันท์จันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงพริศา  ฤกษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2232 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทุมมนตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2233 เด็กหญิงพลอยชมพู  เมธากุลรุจินันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กชายพศิน  พานิชกรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ชาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2236 เด็กชายพัทธดนย์  ปานแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2238 เด็กหญิงพัทธนันท์  ดำรงค์ฤทธามาตย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2239 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธนบัตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2240 เด็กชายพัทธนันท์  สังข์สินชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2241 เด็กชายพัทธพล  อังคสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2242 เด็กชายพัสกร  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2244 เด็กหญิงพิชญดา  มาคะมาโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ศุกลรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2246 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แก้วแท้ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กหญิงพิชญา  พิรีนันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงพิชญา  ลาพินี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กหญิงพิชญา  หว่าหลำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงพิชญานันต์  พรายอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงพิชญาภา  หนูอุไร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายพิเชฐพงศ์  วงศ์ชนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายพิตติกานต์  เทพรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายพิทยุตม์  พรหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2257 เด็กหญิงพิมญาดา  สืบยศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รังสิตเสถียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  พรมเจียม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงพิราวรรณ  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กชายพิสิษฐ์  ซ้อนเสียง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2263 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กชายพีรดนย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายพีระวิชญ์  หนูแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2266 เด็กชายพุฒิพงศ์ทอง  ปัญจะสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2267 เด็กชายพุทธพล  คล้ายมิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงเพชรรดา  ลีลาวัฒนเกียรติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่โหว่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงแพรววริน  อินจุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงแพรวา  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงฟิลดาว  กายา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พัวพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงภัทรวดี  เทพกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภัยชำนาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2276 เด็กชายภาค  พวงสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2277 เด็กชายภาคิณ  พานิชกรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายภาษิต  พวงแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงภาสินี  วุฒินันทวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตริสัตยาธิษฐาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2281 เด็กชายภูธเนศ  สังข์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2282 เด็กชายภูมิรวินท์  อนุภาพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กชายภูวเดช  จินดามณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงภูษณิศา  จันทวิเศษ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงภูษณิศา  เลาหไชยกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2286 เด็กหญิงมณิสรา  หวังเงากลาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงมณีกานต์  รุจิรัตน์สวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กชายมนตรคุปต์  สันติวงศ์สถิตย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงมนัญชญา  แก้วงาม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2290 เด็กชายมหานที  พุฒทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงมาลินี  ศรีแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2292 เด็กหญิงมีฝัน  ช่อปลอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงเมธาพร  สุภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงโยษิตา  วราภิสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2295 เด็กชายรณกร  จันทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงรพินภัสร์  เงาฉาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2297 เด็กชายรักฐกฤต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2298 เด็กชายรังสิภพ  ภู่ชุม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กชายรัชพล  ไทยกลั่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2300 เด็กหญิงรัญชนก  พงศ์สุขนิรันดร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงรัตนสุดา  เนาวรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงเรืองจรัส  เอียดสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2303 เด็กหญิงลภัสธยาน์  วาณิชรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงลภัสรดา  วิรากรชยะกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงลักษิกา  บุรุษราษฎร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2306 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กันชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2307 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นนวน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2308 เด็กชายวชิรศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2309 เด็กชายวรรณริศ  ณ พิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2310 เด็กหญิงวรรณวนัช  ยอดจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2311 เด็กชายวรรณวรรธน์  อิ่มคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2312 เด็กหญิงวรัทธิตา  แท่นศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2313 เด็กหญิงวรัทยา  สุวรรณพิบูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2314 เด็กหญิงวรารัตน์  จูงศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2315 เด็กหญิงวริศรา  คงแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2316 เด็กหญิงวริศรา  เยื้อนหนูวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2317 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2318 เด็กหญิงวริษฐา  วังสโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2319 เด็กชายวสุ  วีระพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2320 เด็กหญิงวิชญาดา  ลาหุนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2321 เด็กหญิงวิชญาดา  วิเชียรโชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2322 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีประสม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2323 เด็กหญิงวิภาวี  จินดาวัฒนวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2324 เด็กชายวุฒิธวัฒน์  รัตน์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2325 เด็กหญิงศรัญย์ฤดี  ไชยกายุทธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2326 เด็กชายศรัณญ์  สหธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2327 เด็กหญิงศศิชา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2328 เด็กหญิงศศิประภา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2329 เด็กหญิงศศิปวริศา  สินสุธาวัลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2330 เด็กชายศิรวัฒน์  บัวเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2331 เด็กชายศิรวิทย์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2332 เด็กหญิงศิริญาภัส  พรหมน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2333 เด็กหญิงศิริพรรณ  มุณีบังเกิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2334 เด็กชายศิวกร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2335 เด็กชายศิวพัฒ  จำเริญนุสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2336 เด็กชายศุภกร  กาญจนปกรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2337 เด็กชายศุภกร  พูลสมบัติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2338 เด็กชายศุภฤกษ์ฐ์  เอียดหมุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2339 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2340 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สัตตหิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2341 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2342 เด็กชายสรรเสริญ  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2343 เด็กชายสรัล  จันทวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2344 เด็กหญิงสาริศา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2345 เด็กหญิงสิตานัน  ยามา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2346 เด็กชายสิรภพ  ไชยภาณุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2347 เด็กชายสิรวิชญ์  นพพล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2348 เด็กชายสิรวิชญ์  พงศาธิรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2349 เด็กหญิงสิริกร  เดชสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2350 เด็กหญิงสิรินดา  ประภาพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2351 เด็กหญิงสิริฤทัย  ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2352 เด็กชายสุภเศรษฐ์  สังข์หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2353 เด็กหญิงสู่ขวัญ  อนุสาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2354 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อาริโณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2355 เด็กหญิงหทัยชนก  ใจกระจ่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2356 เด็กหญิงหยาดทิพย์  นิมะพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2357 เด็กชายหวันอัฟฟาน  ปดูกา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2358 เด็กชายหัฏฐกร  ภูผาสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2359 เด็กหญิงอชิรญา  หมัดศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2360 เด็กชายอติกันต์  ตันปิติกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2361 เด็กหญิงอธิชา  เส็นบัตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2362 เด็กชายอธิพัชร์  ภูวรัตน์สุขศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2363 เด็กชายอภิวัชร์  หิรัญจันทร์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2364 เด็กหญิงอรปภา  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2365 เด็กชายอรรถกร  นพสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2366 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  เพ็งสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2367 เด็กหญิงอริสรา  ชาอุ่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2368 เด็กหญิงอัญญ์สิตา  วนศิริพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2369 เด็กชายอันวาร์  หลีนุ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2370 เด็กชายอามีร  เหมแอ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2371 เด็กหญิงอารียา  นรามาศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2372 เด็กหญิงอาฬษา  พลเที่ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2373 เด็กหญิงอุษณิษา  สิกเสน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2374 เด็กชายเอกศรุต  ดูดวง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2375 เด็กหญิงเอมิกา  นวลพลับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2376 เด็กชายฮานีฟ  หมัดสมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2377 เด็กชายกมนทรรศน์  ศิริบุญประวิทย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2378 เด็กชายกรธัช  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2379 เด็กชายกรรณ์ณวิษ  ฑปภูผา โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
2380 เด็กชายกรวิชญ์  รักสนิท โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2381 เด็กชายกฤตธี  ทองขะโชค โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2382 เด็กชายกฤตภาส  กูลสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2383 เด็กชายกวินทร  อ่อนแสง โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
2384 เด็กชายกษมา  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
2385 เด็กชายก่อเกียรติ  ขาวสะอาด โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
2386 เด็กชายก้องฟ้า  แซ่ว่อง โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2387 เด็กชายกันต์  ภาณุภาพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
2388 เด็กชายกำพลพัฒน์  เอกพิทักษ์ดำรง โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
2389 เด็กชายกิตติภพ  เกียรติพงษ์เลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2390 เด็กชายกิติภูมิ  เชียวเลี่ยน โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2391 เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2392 เด็กชายขุนพล  ครุอำโพธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
2393 เด็กชายคณพศ  เพชรมณี โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2394 เด็กชายคณิศร  ชยกรณัฐธร โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2395 เด็กชายคณิศร  เจริญวัฒน์อนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2396 เด็กชายคุณพระรักษา  รุจิรไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
2397 เด็กชายจิรกร  ชัยอดิศัย โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
2398 เด็กชายจิรัฐน์  รัตนชล โรงเรียนแสงทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
2399