รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรกฎ  ไชยทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายก้องเกียรติ  พิรารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาพร  รำจวนจร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายคุณธรรม  ฮวดอุปัต โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจันฑิมา  พันผักแว่น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชลาชล  จันทมาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์เทศ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชวกร  ด่านธัญญกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิตารีย์  หมวดมะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณตะวัน  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองมา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธันยพร  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปียะธิดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายพงศ์เทพ  ดิสถาพร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพรนภัส  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพัสกร  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพิพัฒน์  จันสุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรวิชญ์  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงแพรวา  เจี้ยนเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายวงศพัฒน์  เส้งเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวรภัทร  ชัยภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวราพร  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวีระเดช  สังขวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภโชค  แหละตี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสตยา  สังข์เพชร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสรยุทธ  วุฒรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสวัสดี  ลีนา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิรินลดา  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสิริยากร  คงรอด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุชานันท์  พัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกชพรรณ  ฤทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกฤตภาส  คล้ายสีสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกฤษกร  วงษา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกิจจาธิป  ทองชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงกันนวน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชาญชัย  ภักศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฐากร  พรมดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณภัทร์  ณะจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัชพล  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณัฐพล  ชุมนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนัชชา  อุทัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธันวรัตน์  แซ่เจี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนัฐธินี  งามเสมอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายบริรักษ์  พูพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายปกรณ์  ศิริพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปฐมพงศ์  พจนศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปรายฟ้า  อุบลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปรารินทร์  ยูระหมาน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  หนูวุ่น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงฟาสิตา  มาราสา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภูริศา  สานิง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงยุวดี  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรวิสรา  ติ้นสั้น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงลาลีต้า  วงค์อาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรรณษา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวัชรินทร์  จันทรโชโต โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศตวรรษ  พิรารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศิวกร  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ทองแก้วกูล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุพิชญา  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอชิรวัชณ์  รักนุ่น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอัครวัฒน์  ติ้วสุย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอาริษา  ตะหะวัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเอลิกา  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกรวิชญ์  อยู่เปี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำมี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายเกษมวิทย์  วันชัยฉลอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายคณิศร  หิรัญฉาย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายคมเพชร  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายจักรกฤษ  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายจารุวัฒน์  ทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรมงคล  ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเจตรัตน์  สันตะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชัชฎา  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชุติณัฐชา  หมุนจำนงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายฐิติพันธ์  ย่องเส้ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณฤมล  ดุนไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐกร  วรเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐภัทร  ก่งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายทศวรรษ  ดิษฐพร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุขไส โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธรรมนิตย์  เพ็ชรสีเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธาริษา  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนพรัตน์  เรืองสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปริตา  คำฝอย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อุไร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศธร  แซ่ขวย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพลพิชิตฐ์  สุขคะปะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพลภัทร์  อุดทา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพันเพชร  แสงภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพิเชษฐ์  ฤทธิภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิณสุวรรณ  แสงภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพิตติกานต์  เพ็ชร์ยิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรุจิสา  พรรณยี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายวรากร  สวยงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวัชระ  ชูเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวัชสัณห์  ถีราวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวีรภัทร  หนูทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวุฒิภัทร  พิศาล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศราวิน  สองเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศิรวิชญ์  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายศุภกฤต  ราชอภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศุภกฤษ  รักขิโต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภวิชญ์  คุณพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสพล  รักขา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายสพลธร  ทองสลับ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุจิรา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุภัค  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุภัสสร  จารุสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอโณทัย  ชัยณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายอลงกฤต  มณีปถัม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายอัณณ์  จินเดหวา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายอาทิตย์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอินทร์ยุภา  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกนกลดา  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมลรัตน์  ถมยา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยมะโณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกฤตยา  รื่นสม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกลวัฒน์  นิลสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายก่อเกียรติ  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำดอกรับ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกิตติมา  หนูปอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติรัฐ  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกิติศักดิ์  เกื้อหนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกุลรดา  ด้วงนิล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเกศกนก  เซ่งเส้ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเกศสินี  ลักษณุกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายไกรวุฒิ  ช่วยนวล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายไกรศร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจักกฤษณ์  พรมสูงยาง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจักรพงศ์  คมเฉียบ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจารุพัฒน์  แทนบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจิรเดช  เหมือนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจิระพงค์  ด้วงมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิระเมธ  เขียวเหมือน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเจษฎา  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเจษฎา  สุขศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนม์มาม์  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชยานุช  ศรียาภัย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชวนันท์  สันตะโร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชัญชนา  ศรีวิไล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณฐกร  กัญชนะกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณฐพล  พุทธวี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณวรา  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนทหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมทัด โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐพล  เสาวคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐวรา  วรรณุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐวรา  โจมพรม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณิชาพร  รัตนไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงดาณิณี  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บูรณะเสน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายตรีเทพ  ชักนำ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงตฤณชนก  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายตุลาคม  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเตชสิทธิ์  บรรจง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ช่วยนวล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธดากรณ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีพรหม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนภัทร  แก้ววังปา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนาคม  ศรีโอสถ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธรรมรัตน์  บ้านด่าน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญวลัย  สุกขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ยศธสาร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธิวา  ปอโด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธีรเดช  กลิ่นทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีระนัน  บุญวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนพวรรณ  หนูเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนภัสสร  รักเล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนริสา  หัสนะชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนฤดล  คงนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนฤเบศ  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนลิญา  ทองเอียง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศรีวับ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนันฐวุฒิ  เกื้อนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญญาศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนันทพล  คงประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนานา  หลีกันชะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ด้วง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิสากร  ทองมี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปกฤต  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปณิตา  นิลบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาดา  รักษ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปภาภร  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปรวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายประณต  พรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายประพัฒน์  อุตตมะปรากรม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปวริศ  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจียะจิระวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปารณีย์  ชูมีจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปิยภัทร  หนูชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปิยาพัชร  จุหม๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุณณภา  แสงวิมาน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพงศภัค  บุรีภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพนมพร  พุธทวี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองเอียง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรรณปพร  อิ่มทั่ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพรสวรรค์  สมแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัชรดา  ด้วงนิล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพัชรมน  ติบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพิชญะ  เกื้อทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพิพัฒน์  ศิริชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์มี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิยะดา  เทียมธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพีระพัฒน์  รักเล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงแพรวา  หนูหีด โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัณฑิรา  เย็นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัททิยา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทรพล  สุขเสน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภานุพงศ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภารดี  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภาวิณี  สมสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภิรักษ์  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวศิษฎ์  สังข์น้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายมัสวี  ยุรมาตร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  หมุนนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงโยษิตา  หนูเสริม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรจพร  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรังสิมันต์  รัตนี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองมี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรัชนีกร  พุทธวี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายราชัน  หลีกันชะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงราชาวดี  ปานรังษี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรุ่งกานต์  ปลัดสงคราม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทรธำรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรุ่งระวี  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรุ่งฤดี  หนูรักษ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเลอศักดิ์  เผ่าพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้สมนึก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรรณกร  โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรรัตน์  สังข์น้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรลักษณ์  กลิ่นทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรัญญา  พันธุ์จู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวรันธร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวราภรณ์  อินธนู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวัทธิกร  ชำนาญวารี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวันเฉลิม  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวายุ  จันนุกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวารีวรรณ  ว่องวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวุฒิภัทร  ปั้นน่วม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเวทิดา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศยามล  ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศรุต  นิลกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศศิชา  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศักรินทร์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศิรพัฒน์  เตชะผล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศิรยา  หินดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศิวาวุธ  รัตนถาวร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศุภนิดา  คเชนทร์ชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศุภลัคน์  นวลไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภิสรา  เหมือนวุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสาริษา  บัวมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิทธิรักษ์  หมัดหมัน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เซ่งเส้ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุชาวดี  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุฐิตา  สายเนตรงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุพรรษา  ปาลานุพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุพิชญา  เสียงดัง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศุกร์เพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุภาวดี  พงศ์สมุทร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุเมษา  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์พรม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ศวร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอทิตติยา  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอนิชา  บินละเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอภิวัฒน์  สุดคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอภิวิชญ์  พฤกษาอารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอมรเทพ  หิรัญฉาย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอรยา  เผ่าพืชพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอรัญญา  เงื่อนจันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอาทิตย์  หนูคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอานัส  หมัดศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอาริษา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอินทิรา  เขาไข่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอินธิดา  จิตตวาที โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเอลียา  ชัยเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงไอริน  อิงสุวรรณวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงุสุชาวดี  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกรณิศ  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายกรรณธวัฒน์  กุลางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายกฤชพล  เสมือนคิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายกฤษฏ์  เพียรเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกษิดิส  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายก้องกิดากร  พิรุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายกิตติธัช  วัชรเวชศฤงคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชญานี  ทองรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายนิธิศ  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายปณัยกร  ประสมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายปภังกร  จันจุฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพิชชา  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศิริรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายภคินทร์  ขาวหนูนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทรพล  เสมือนคิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงภัทราพร  จันทพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงมาแทน  เพชรรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายวรพล  เซ่งฮวด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายวรวรรธน์  บัวทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายวิสัยทัศน์  เวชศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายอธิ  ชอบชูผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรนรินทร์  คงพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกมลพร  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกรกรวีร์  ทองคำโชติศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คงภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกุลชญา  ผู้ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกุลณสร  ผู้ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิรวิชญา  บัวงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีตะพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเจเรลดีน  ชอบบุญกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชนันท์กานต์  หนูคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์ประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเชษฐ์นิธิ  ชโนวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเซ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณฐนน  พรมทองบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณฐพร  หิรัญสาลีทองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณฐมน  เหมือนขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณปภัช  อินทรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายตันติกร  เจริญมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายติณณ์  สำเภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนพรพรรณ  สิ้มใต้ยิ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนัชทัศน์  ภูมิสืบศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนนทพัทธ์  หนูเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปภาวรินท์  นาทันลิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปรัชญาพันธ์  นวนเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวริศา  ปริศวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปวริศา  สืบสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปุณยาพร  วรรณวิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพงศ์พสิน  สวนแสดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพัฐสุดา  อ่อนชะนิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แคลร่า นิคโคลสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิชชากานต์  ศุกระกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีตะพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเพชรอาภา  พัลพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธนาวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฟ้าประธาน  กาลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภคพร  ดำราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายรักษ์  สุวารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศุภากร  นิลโอภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสรัลพร  มณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสิริกร  กาลดิษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสุนิธิ  ชโนวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอธิภัทร  เสมือนคิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอนัญญา  จู่เซ่งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลิ่มรัชชพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอัญชิสา  โอทาริก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอัญมณี  เกิดรพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเอื้ออังกูร  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายกรเกียรติ  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายกรวิชญ์  เหมสนิท โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายกฤติเดช  คณิต โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายกฤติธี  จิตนุราช โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  จิระนิล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายกันตพงศ์  เตชะวันโต โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายกันตพัฒน์  อินทรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไสวเวียง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยบุบผา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งลั่น โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายเจซอน  เปรัลต้า โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชญานิศ  พรรณราย โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายชนาธิป  กานุวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชมัยพร  ราพวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชยิสรา  ขุนนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายชวัลวิทย์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายชุติพงศ์  ลิ่มแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงญาณิษชา  คัญทะชา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณฐพร  พรมโอภาษ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัชชา  สิริทรัพย์นพคุณ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงณัฐรดี  ไชยกุล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณิตาพิสุทธิ์  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเตชิตา  หนูกุ้ง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายเทพจักฤษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายธนกฤต  ตรีโส โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายธนกฤติ  ชูปาน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายธรา  คนทารักษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธิปก  โบว์พัฒนากุล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธีรดา  ฟูคณะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายธีรวัฒน์  นวลบุญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายนรวีร์  แก้วมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนิชดา  ณ รักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปรายวรินท์  หนูสอน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปาลิตา  อนันต์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพรปวีณ์  แดงแสละ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายพรมนัส  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพรอัมพา  นพประดิษฐ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายพสธร  รักทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพัทธธีรา  เรืองดำ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายพิศิษฐ์  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายพีรวัชร  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายพีรวิชญ์  สงวนจินต์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายเพชรภัทร  แสงพลังแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายภทรนนท์  สุนีย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงภริมา  จุง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภัทรภร  พรคณาปราชญ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายภัทรภูมิ  กรีพันธุ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงมสารัศม์  มูสิกพันธ์ุ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงมินต์ษาภัฎ  ขาวไว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงมินต์ษาภัฏ  ขาวโอ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงรมย์ธีรา  วิสมิตนันท์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเที่ยว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวรินกาญน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวริยา  ไชยหาญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายวัชรพัฒน์  ธีรวิทยวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายวันชัย  ทองน้ำแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายศิรวิชญ์  รักทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศุทธินี  ขุนริทธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายเศวตโชติ  พูลศักดิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุขภิญญา  แซ่เฒ่า โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายสุธน  แป้นจิตร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งเทพ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายอเล็คค์ จอจร์จ  เฮอร์รอน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอักษรจัญจ์  จันทศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอัลลณีญ์  เหย็บหมัด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงไอลดา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกชพรรณ  อนุกูล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไมตรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ศรีเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัลยกร  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกิตติกานต์  กิตติกูลไพศาล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจักรดุลย์  กัลหะรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจัสมิน  หวันดะหวา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิตรปริญญ์  เกื้อก่อยอด โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจิรกานต์  พึ่งตัว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจิรภาส  สุขบูรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงฉายรวี  รัตนโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซั่ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชมชนก  สิงหฬสาย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชยธร  วงศ์เทพ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชยพล  ยั่งยืน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายญาริส  หวันดะหวา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฐฏกฤษ  สุวรรณมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฐิตารีย์  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฐิติวัลค์  เตชะวันโต โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณภัทร  นนทมิตร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คันทะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประกอบ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐนนท์  ชัยโมห์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐนิชา  จองเดิน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิรจิตรุ่งเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐพล  นนทะสร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐวศา  ชาปาน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเดือนสาม  กั้งเหล้ง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายตรัยรัตน์  คงทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงตาอีสียา  สุวรรณอัจฉริยะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายทศวร  มะเดื่อ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนกร  มุสิกะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธนัชญา  สุริวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธมนวรรณ  ถีราวุฒิ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธัญเทพ  โวหาร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธันวารักษ์  อินธนู โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธารา  ธรรมชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธิรดา  ไชยสาลี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีทัต  โบว์พัฒนากุล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนภสร  สังข์เจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรหมเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนันทภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนาฏชนก  ดวงคะชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนิพัฒน์  มุสิกพันธุ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปกรณ์  พัลวรรณ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปณิดา  พรหมดำ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปณิธาน  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปพิชญา  สุภาพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปพิชญา  แสงจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปัณณมน  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปีติ  ฟองสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปุณยาพร  พูลทัศน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพงศ์ปณต  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรไพลิน  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพฤกษา  ด้วงสีนวล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพฤกษ์  อุบลจินดา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพลสพัฒน์  ก๊วยตั๋ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพีรภัทร  สุบินรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยชนะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภทรวรรณ  สถาวิวัฒน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภัทรพงศ์  บางจาก โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภูศิษฐ์  ธานะวัน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมนสิตา  ช่องเพ็ชรจินดา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมาริสา  อุคะตะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเมธาพร  สังข์หิรัญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรติมา  รวดเร็ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรวิสรา  หวังแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงรัญญพัชร์  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายรัฏฐวิชญ์  ไพเราะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรัตน์ชกร  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงฤดีรัตน์  ชูศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวรชาติ  พัตราการ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวรเทพ  อนุพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวริศรา  จิตภูษา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวริศรา  เรืองเวช โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศุภณัฐ  อินสะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสรวีย์  ชูแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายสิรภพ  สงสยม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุขวิมล  กาเลี่ยง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุจิตรา  หนูสุข โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุปปวาสา  ยี่โชติช่วง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุภิสรา  โปเกลี้ยง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอมลพัตร์  งามศรม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอรรถกร  เมืองแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอัญชิสา  กล่อมคุ้ม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอาทิตยา  ลิ่มปะรังษี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงไอราดา  สิงหาด โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุณย์รตี  ทิชินพงศ์ โรงเรียนสุมิตรา ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายกรณัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ชุมคง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงฉัตรธมาศ  นุ้ยสุวรรณ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงชนินาถ  พันธ์ทอง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมี้ยงหอม โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายณัชพล  พากเพียร โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงดารียา  โต๊ะแดง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายธนกร  ผจญภัย โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายธนธรณ์  ผุดผ่อง โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ก้งท้ง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิลพงศ์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนิษฐา  ทองญวน โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงบัณฑิตา  รามสมภพ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายปรมินทร์  พูลภิรมย์ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปิยวรรษา  วงค์สนิท โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายปุณณภพ  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายพงศ์รัตน์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายพิริยกร  พูลแก้ว โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงเพทาย  ขาวเรือง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายฟ้ามังกร  ชื่นใจ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายภัทรกร  ตำภู โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายภูวนัตถ์  ขาวแก้ว โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายศุภสันห์  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสรัลพร  หมุดเตล็บ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสวพัทธ์  กลั่นกล่อม โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงหนึ่งหทัย  แก้วบรรจง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายอัคนี  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกรชนก  ดวงภักดี โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกวินธิดา  ขาวอินทร์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัญชาญา  อุ่นแก้ว โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญณัชชา  เหมอารัญ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกัณตภณ  ศรีชาติ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพกูล โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงเขมิกา  วุ่นดี โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายคุณสิทธิ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิรวดี  ส่องสง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายฉันทัช  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงซรีน่า  กู๊ดสแมน โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงฌานิกา  แสงทอง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฐณิษา  เมืองหงษ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัชพล  แสงทอง โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัย โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณิชาภา  มหปุญญานนท์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายทรงพล  จิระนิล โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธฤต  ตังคโณบล โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธีรภัทร์  ชมพูทอง โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนศรีรักษา โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนริสรา  โมสิกะ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนัฐนรี  สงกรด โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนาธาน  หลีหัด โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายนาวิน  หลีหัด โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปณชัย  จรรยาดี โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปภังกร  เทพยา โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพัชรมน  พรมเมศ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพัลลภ  สุธรรมวงค์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพิชญา  ผุดผ่อง โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพิพัฒนพร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  แก้วสองสี โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงมนต์นภา  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงยมลพร  ปาลรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปันทะนันท์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุภณัฐ  สงกรด โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสิปปกร  ใหม่แก้ว โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกมลชนก  รื่นศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายกสานต์  ชุมเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายกันต์ธีภพ  ภูมิสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายกันต์พจน์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่วยนุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายกิติพร  นวลปาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกุลชา  ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงเกสรา  ดาลัดกวิน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายเกียรติขจร  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายคมชาญ  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายคามิน  อักโขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงคุณัญญา  ปรัชญาฤทธิกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายจิรภัทร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ราชผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงชนกนันท์  อนุตรพงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายชินภัทร  ชัยอ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายโชฒิกุล  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงญาณภา  พลกาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายฐิติพันธ์  บรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายณฐกรพงศ์  ครุฑบางคัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณฐา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  ครุอำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายณัฏฐเจน  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายณัฐชนน  เตชะโต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงณัฐณฺิชา  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายณัฐนันท์  ดำรงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณัฐยมล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงดัชณี  สร้อยธรรมา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงตรัยรัตน์  มีแต้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายธนกฤต  ชีวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายธนกฤต  รอดเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายธนกฤต  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายธรรศ  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายธันย์พัทธ์  ปัญญาวชิโรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายธิติ  พันดุสะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงธีรดา  จิตรากูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายธีรภัทร  หะรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายธีรภัทร์  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายธีรวัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงนภสร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายนันท์ธนวัช  โกศลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนันทินี  สุวรรณขำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงนัสนีน  สนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงบุญญิสา  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลรส โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปพิชญา  พระธาตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายปภังกร  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายปภาวิน  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงปริชญา  คุณพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงปริยากร  จุทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพนัชกร  หนูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายพศุตม์ธีร์  พงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพัชญ์ปณดา  ดิสระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพัชรพร  ปัลละวัล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มากเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพาขวัญ  ผดุง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมหมวก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายพิตตินันท์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงพิตะวัน  ชุมช่วย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงพิมดาว  มาสินทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายภัทรภูมิ  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายภัทริศ  นมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายภาสวิชญ์  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายภูดิส  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงภูริชญา  จันคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงภูริชญา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงเมธปิยา  สันปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายรตน  ณะสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงรติรัตน์  เตชะอนันต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงรวิสรา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงรุจาภา  จันทวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายวรณฐศร  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงวรรณวิษา  จินดานาค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายวรวุฒิ  ประสมสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงวรัญญา  เซ่งเถี้ยน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงวรินทร  คัดโนภาส โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงวริศรา  จินดานาค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายวัชร์นล  โชตินันทิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายวิชชากร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายวิชญเดช  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายวีราดร  หนูโยม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงศศิธร  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงศิกานต์  จันทร์นก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงศิรภัสสร  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงศุพิสรา  หมวกสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายสมรรถชัย  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายสรวัฒน์  ชัยธัมมาวุธ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายสรวิชญ์  ดำตีบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงสิปาง  ใจแป้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายสิรวิชญ์  มัจฉาวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงสิริกานต์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงสุตาภัทร  เกิดนุ่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงสุพลิษฐา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงแสงทิพย์  จันทมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงอติกานต์  แก้วบุบผา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอรธิชา  เพชรมุทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงอารดา  เหมียนคิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงอารดา  แก้วมโน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายเอกภูมิ  เพชรรั้ตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกรรญณัฐ  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรประดับ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายกฤติพงศ์  วิจิตรเวชการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกัญญาพัทร  ทองเพชรคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกันยกร  รัตนะสรรค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกันยาวีร์  เคว็จดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกาณฑ์  มั่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกุลชญา  มรรคา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายคเณศ  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายจักราวุธ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศสุธาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  นาคสวน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเจริน่า  ปานทุ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชคินท์  จันทะบุรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชญานิศ  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชญานี  มลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชมภัสส์  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายชยพล  เลิศสุธาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายชวภณ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชัชฎา  ศรีรักษ์เดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักจุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐชนัน  สังขวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐรดา  ทวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐรินทร์  แซ่ตั่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณีรนุช  ชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเตชินท์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงทักษอร  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายทัศน์พล  อิศโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนกฤต  ธรรมรงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธนกฤติ  ศรีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนกฤติ  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธนพนธ์  มานะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธนภัทร  สังษิณาวัตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธนัชญา  พลายชมภู โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธนาธิต  เชื้อโพน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธัญธิตา  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธีร์ธวัช  เพ็ชร์ล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนภัสสร  ประยูร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนารากร  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายนาราวินท์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนิชาภัทร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนิชาภา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายนิติธร  เขียวหอม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนิยตา  โพธิ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงเบญญาภา  นนทะสร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเบญญาภา  ลมุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปทิตตา  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประสิทธิ์หิมะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปรวัช  ละอองสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายประภวิษณุ์  ขุนหลัด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปรินทร  ตันติเกษม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปรียากร  อินทสระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปรียาภัทร  เพ็ญสุภา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงเปมิกา  ละลมชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพนิตชญาณ์  จีราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพรธิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายพัชรเทพ  สุวรรณพรรค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพาขวัญ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพิชอร  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  มีเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงมี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพีรดา  เจริญจิต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงแพรวา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภฤดา  กรุงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงภัณฑิลา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  จันทสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภารดี  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภิญญดา  คงเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภีมณภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภูริมา  ทะวา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมงกุฎดาว  เกิดเสวียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงรักชนก  เพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงลาณินยา  จอกลอย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวรัญญา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวริยา  หวังนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวุฒิภัทร  ทองมา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศุภากร  ศรีศุภโชค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสยาม  เต่าหิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสรรเพชญ  บริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสิทธา  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสิปปกร  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายสิรวิชญ์  เอกอุรุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสิริยากร  ขันติกาโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายสืบสาน  สมสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุชัญญา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสุพิชญา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงอักษราภัค  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอัสรีนา  แสนเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายเอกปวินท์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเอฬิกา  ไทยกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกนกกร  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายกรรณวิชย์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกฤติยา  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายกษิดิส  กาเลี่ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงกัญป์ฑานิตจ์  จันทวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายกิตติธร  ภู่เพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงเกตน์สิริ  ศศิธร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายคณินพงษ์  บังหมัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายคุณานนท์  ชุมปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายคู่บุญ  วุฒิพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายจักรกฤษณ์  มากช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงจิตติมา  สุนทราภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายจิรัฐพงษ์  มหาสุวรรณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ทองชุม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงชญานุช  ชุมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายชนทัต  อินเรน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายชนนน  คชคีรีเดชไกร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายชนะพงศ์  ราชพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายชยทัต  ฉันทโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงชยุตรา  ชาญเสนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายชวดล  พานไธสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายชวธรรศ  ฉุ้นประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายชัชรินทร์  หมัดสุข โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงซัมเมอร์ เจ  โดมินเกวซ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงฐิติมณฑ์  สังข์สม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายณฐกร  เพชรประทุม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายณฐภัทร  ปิจุลกิลิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายณฐานันท์  แสงกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายณบรรณ  วงศ์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัฏฐศิริ  พรหมมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายณัฐ  ขวัญปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณัฐฐ์ศศิ  เพชรบุญวรรโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภู่สิโรรังสี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักแดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันตพงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงณัฐหงส์  จริยานุรักษ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงดากานดา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงตรัยรัตน์  กาญจนา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายเตชทัต  แก้วเพรช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายทีปวิชญ์  เหล้มเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายเทพพิทักษ์  ด้ามทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายแทนรัก  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายธนกร  ขุนแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายธนกฤต  ศรีวโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายธนโชติ  เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงธนภรณ์  โยธี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายธนัญกร  อุทัยรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายธนาวุฒิ  นครังอัฐิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงธมกร  ยวงใย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายธฤต  พิษพันธุ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงธัญชนก  กล่อมขจิต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงธัญชนก  ฉันทโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายธันยกร  ศรีรัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงธันย์ธิตา  สระขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายธันวา  รัตนอุบล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายธีทัต  ราชวัตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายธีรวัฒน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายนรภัทร  รุ่งคณาวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายนราวิชญ์  หนูพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะสนิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายบดิณธรรมณ์  วรเดช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อินทรศรีไกร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงบุษกร  พาลี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายปกรณ์  สุขยัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายประกฤต  ลาภวารี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายปรานต์  กันภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงปวริศา  มณีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายปัณณทัต  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายปัณณ์เทพ  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายปัณณธร  หนูชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปารวี  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมเดชะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายพงศธร  จันทร์อักษร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายพงศ์พล  ทองแจ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายพงศ์พล  เพ็ญเขียว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงพรรณภรรค  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายพลเดช  ชัยนะเลิศวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงพิชชากร  ไชยโยธา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรี่ไชย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายพิชยะ  แตงวิเชียร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลัดเนียม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำแหง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายพีรวัชร์  ประชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายพีรัชชัย  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายพีรัชชัย  อ่อนด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงเพ็ญพร  พรหมทัตโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายภริตพล  วรรณชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงภัทรปภา  บุญหวังช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายภาคิน  แก้วคงบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัตนประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงภิรัชฌา  พลพิบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายภูเบศ  รัตนประภัสสร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงภูริชญา  บุญช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายภูริณัฐ  โทสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายภูริภัทร  สุดจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงมัลลิกา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายยศกร  อินเลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  รามทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายรณกร  พุดเอียด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงรวิสรา  สาสระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายร้อยแสน  เก้าลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงลภัสรดา  มณีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงลลิตภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงลักษิกา  พุฒคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  สรรพพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายวงศ์กร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายวรภพ  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายวสิษฐ์พล  อีชะโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงศตพร  พรหมอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงศรัญญานี  ทองหยู โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงศิริญากร  หล่อธีรนุวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงศิวนันท์  รักศิลป์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายศิวศักดิ์  จิตสุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงโศจิรัตน์  โชติการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายสมยศ  พ้นภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายสรวิศ  จันไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงสรัญธร  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายสักกพงษ์  ธรรมโม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายสิทธิชัย  คงชีพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสิริกร  กุสุมาวลี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สว่างวัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงเสลาลักษณ์  จันทะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงโสพิตา  เพ็ญจัทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายอาชวิน  ศุจินิรันตราย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงอารียา  ขักขะโล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายโอบาม่า  สาสุธรรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงึกันต์กนิษฐ์  สุระโยธิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกนกกร  เทพยา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกนกพรรณ  จันทร์ไพบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกมลวรรณ  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายกรพัฒน์  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกฤชกร  พลไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกฤติมา  จิตจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายกฤษกร  มูหะหมัดอารี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายกฤษดา  จันทร์มิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายกฤษดา  นิดหน่อย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกวินธิดา  จิตบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายกอบุญ  จันบัว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกัญชรัตน์  เขมากรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกัญญ์กรณัฏฐ์  จิตต์เลขา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วรัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงอาวุธ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกัลยากร  มานะศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกาญจนวัฒณ์  เพ็ชรสีเงิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญทรง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายกิตติคุณ  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกิตติณัฐ  แท่นเล็ก โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกิติมา  พาหุมันโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมเนียม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกีรติกานต์  จันทร์ดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกุลนันทน์  ลำธารหิรัญกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเกณิกา  รามรังสฤษฎิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงโกลัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายขตฤกษ์  นกแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายเข็มทิศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงคณิสรา  ศิลปวุฒิกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายคริสตินันท์  กุลมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงคีตา  กุลมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายจักรกริช  ทองนาคพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายจันทรัษฎ์  วิชญะชัยเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงจัสมิน  วงค์เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายจารุกิตต์  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจารุชา  มาเรือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงจิตติสุดา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงจิรกานต์  ไฝไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายจิรภัทร  พินศิริกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงเจนจิรา  ถีราวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายแจน ฮาร์คิม  ดี คาสโตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงฉัตริษา  จิตรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงชญานิศ  รอดขำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงชนภัทร  วงศ์พรเพ็ญภาพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชนม์พิชชา  แซ่อัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงชนัฐกานต์  ชนมพิชญ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงชนารดี  วิจิตรกานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายชยพัทธ์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงชลพรรษ  ชำนาญเวชกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายชลภัทร  อรุโณทัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายชลมารค  ชลายนนาวิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิรุณสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงชัญญานุช  เลาสัตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชิตาพร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายชินดนัย  รัตนวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายชินรัตน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงซาเนียห์  บินสะเหาะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงซาฟีน่า  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายฐปกร  ลักษณะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงฐิรญาดา  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณญาดา  ไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัจญดา  พะสุโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัชชา  บุพอังกูร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งพัฒนพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณัชพัช  ผ่องอำไพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  บุญศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อนันตพงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายณัฐชนน  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณัฐชานนท์  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐณพัชร์  แก้วอนุรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนรองโนต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณัฐทิตา  สุขบางนพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายณัฐธนกร  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณัฐธยา  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฐธีรา  ใจห้าว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายณัฐพงศ์  หนูประกอบ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายณัฐพัชร์  หนูไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุวะคต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณัฐรดา  คงนวลมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัฐสหัส  จริยานุรักษ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณัฐหทัย  พ่วงรับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณิชกมล  คงนคร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงณิชกุล  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณิชนันทน์  บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณิชา  สถาผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงณิชารัตนน์  คำศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงดนิตา  สาสนัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายดนุนันท์  พรหมคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงดรัลพร  คงเอียง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายดลย์  วงศ์คุณทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายเตชสิทธิ์  คณานุโกศล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงเตชิตา  พันธ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงทะเลสวย  นวลศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงทัศดาวรรณ  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายทิวัตถ์  จิตเขม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงเทวิกา  ตีบแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธนกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนภัทร  แก้วเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธนมนชนก  มากสาขา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธนวรรณ  โคจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธนัชพร  จินดารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงธนัญชนก  สายธิวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายธเนศพล  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำสุขแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายธรณ์เทพ  สังข์วรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเขียว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายธัชธรรม  รัตนโสภา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงธัญชนก  บุณณกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธัญชนก  ปิจุลกิลิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงธัญญ์วรัตม์  จันทร์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธัญภัส  มารพันธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงธัญรดา  รักษาชุม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธัญรัตน์  ฆังคะมโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธีรดนย์  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธีรดนย์  ฉิมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีรวัต  สรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงนปัญย์ภัช  วัฒนาไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงนภัสสร  ทองทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายนราวิชญ์  จิตตวาที โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายนฤทธิ์  ทวิชศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายนฤพล  แก้ววิชิต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงนฤสรณ์  สุธรรมมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนันท์นกัส  มาศเมฆ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลายด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายนาวิน  ชูศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงนิชา  ศรีละม้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายนิธิศ  ขวัญคม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนิศาชล  มณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนิศารัตน์  ขาวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนิศารัตน์  ยานะวิมุต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งภัตรา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายบุญญพัฒน์  ศุภสินธุ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงบุญญานุช  ผลบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงบุญรวี  ช่วยชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงบุณฑริกา  เกื้อมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงเบญจมาพร  พุธจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงเบญชญา  จงบรรดาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายปกรณ์  ยอดรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปฐมพร  ใจโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายปภิณวิทย์  มานทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายปรมินทร์  บุญรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายประกาสิทธิ์  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปริชมน  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายปรินทร  วรรณโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปริมล  เทพรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปวริศา  คงยอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปวริศา  ผลประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปวริศา  เดชพิชัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูหอม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงปัญญพร  แก้วสองสี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปัทวรรณ  จันทโฆษ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงปาจรีย์  เสนเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปาณิศา  บุญแท่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปานรวี  พรมทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปารณีย์  สิงห์ดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปาลิตา  ยางทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปุณฑริก  ทองกลิ่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปุณณดา  ชูพรหม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงปูชิตา  จันทร์นวน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงไปรยา  กาลสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทวนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายพชร  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพรรณชรัตน์  สะหยัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงพรรณิกา  ผลพูลเกิด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพรรทิวา  พลอาชา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพรวดี  เอี้ยวประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพลอยปภัส  รามแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพัชรพร  ฉัตรพันธุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายพันธกานต์  สมจิต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายพันธุ์คุณ  ขวัญปิยะรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพันเนตรทิพย์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพาณิภัค  บุรีศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพิชชาภา  กาฬมิค โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงพิชญ์นรี  คุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงพิชญาภา  หลีวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองน้อย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพิณัฐฌาย์  ช่วยทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรหมดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพิพม์ลักษณาลี  ศรียาภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพิพัชนันท์  ขาวแท้ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ส่งเสริมดวง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายพิรัชสัณห์  สุวรรณะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพีชญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายพีรภัทร  ศีลบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงเพ็ญจิรา  รักจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทรปาโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงแพรวศิลา  แก้วคงบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงภควรรณ  พุทสุข โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดิสถาพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงภัสสร  ศิริมาศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายภานุวัฒน์  ฆังคะมโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงภาวินี  แก้วหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงภิญญดา  หนูพุ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงภิญญา  คงสีปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายภีรพัฒน์  เมฆะมานัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายภูกริช  กนกปุณยโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายภูมิธนพัฒ  สวัสดิรักษา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  จิตเขม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายภูมิรภี  สุดอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายภูมิรัตน์  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงภูริชญา  ขุททะกะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงภูริชญา  ไทยเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงภูริดา  จันทองโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงมณีกานต์  หนูประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงมนปรียา  ศรีภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายมรุเดช  อัมพวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงมินตรา  ต่วนยี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเมธาวี  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายยศนันท์  มาศเมฆ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายยุทธยการ  กระศรีเสม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายรชต  วัฒนกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายรณกร  มังกรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงรภัสสรณ์  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายรวิชญ์  ห้วยลึก โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรศนา  เกตุแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายรัชชานนท์  สุขสะอาด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงรินรดา  สายกิ้มซ้วน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ชูใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงรุชด้า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงรุชน่า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงเรณุกา  มิ่งขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงลลิดา  เพ็งศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงลักษมี  เรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสีดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงลีลาวดี  สยมภาค โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงวชิรวรรณ  ศรีอุดม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายวชิรวิทย์  หลีวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวรธันย์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายวรเมษ  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายวรรธนัย  กิจสถิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวรัชญา  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงวรัทยา  พร้อมมูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงวริยา  ทองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวริศรา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวสวัต  ดั่นธนสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายวสุธา  สังฆเวช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงวาดศิลป์  แสงอรุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงวิภาดา  สังเจียม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงวิภาวินี  ได้รูป โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงวิมลิน  คุระแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงวิรัญชนา  พรหมรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนเหลือม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายวีรากร  แก้วปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายศตคุณ  ศรีฉ่ำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายศรวิษฐ์  อิสระวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายศรัญ  จันทองพูน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงศรัญย์กานต์  กายพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงศรัณย์พร  พระธาตุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงศวรรยา  จันทชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงศศิ  ขจรวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายศิภณวัช  เภาทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายศิรวิทย์  สุขจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายศิระชัย  ฟูจิตร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงศิรามาวดี  กิมาคม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายศุภกร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สินธวาลัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายศุภณัฐ  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองสถิตพงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายศุภวิชญ์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีอัมพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงศุภะภัสสร  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงสรินญา  กุ้งแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายสัณหณัฐ  สุขช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงสิตาภา  ภัทรนิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายสิทธิโชค  ชัดเจน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายสิทธินาวี  ดับทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายสิทธิโรตม์  วิเชียรทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายสิปปภาส  รสิตานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายสิรพงศ์  แสงเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงสิรามล  แก้วสีษาบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายสิริโชค  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วสีษาบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงสิรินทรา  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุกาญดา  หนูขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายสุขพัฒน์  งาดีสงวนนาม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสุปรีญา  วิสุมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสุภาพร  บุญประวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายสุรพิชญ์  อินทะนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายสุริยวงค์  ทั่งจันธิมาธรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุวภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กิ้มทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แก้วเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายหนึ่งสุริยัน  จันทร์แดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงเหนือฝัน  นิลโกสีย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายอธิวัฒน์  เรืองมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณหงส์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอนาคิน  บุญยอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอพิริษา  เสนาวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงอภิชญา  แสงประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงอภิญญา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอภิธนัญ  พูลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายอภิวิชญ์  ประกอบชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอรณิช  แสงเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงอรนลิน  ยินดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายอรรถพนธ์  ธนามิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอรอินทุ์  เพชรชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอริยา  ศรีเกืื้อ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายอัครภูมิ  เหมือนรุ่งเรือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงอัญชิลา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองศัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงอัดชฎาภรณ์  อินทพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอาริสา  ยามาเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายอิทธิพล  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงอินทิรา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงอินอาม  การัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเอกบุรุษ  หนูยี่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงเอกพิชชา  ทัศนศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายกฤตพัส  ทองสงฆ์ โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงกิตติมา  ศิลาราช โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิสิฐธนาพงษ์ โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงรสิกา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  เทพบัวแก้ว โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงนภารุ่ง  ศรศราสน์ โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมจรรย์ โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงรัชชุดา  นกเขียว โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงวรรณิกา  โสเจยัง โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายศุภกฤต  สิทธิกุล โรงเรียนบ้านมาบบัว ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายโกมินทร์  เมืองฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายธนวัฒน์  พาสะโร โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กชายธาริต  เขียวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอนคูณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงพรพิชชา  ศรีสุวรรณวิเชียร โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายพัชรวุฒิ  พานชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กชายพิตรพิบูล  เขียวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงวิชญาดา  โมสิกะ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายอริยะ  ไชยโย โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงทิพย์วดี  ต๊ะวงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญรัตนัง โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงธาราวดี  รัชนียะ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงปัทมภรณ์  สังข์สม โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายพศวีร์  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงเมธาวินี  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงวรัฐรินีย์  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายวิชยุตม์  สว่างกระจ่างแจ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จินดานิล โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญผล โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงวริษา  นวลทอง โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กชายศุภวัฒน์  สง่างาม โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายอิทธิกร  ฉ่ำเชยหาญ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายธีรภัทร  ซังธาดา โรงเรียนวัดทุ่งสงวน ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพริมรดา  สุขขังพลัง โรงเรียนวัดทุ่งสงวน ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กชายกฤตยชญ์  ชูชัย โรงเรียนวัดทุ่งสงวน ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงชยภา  สุวรรณมาลย์ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงทัตพิชา  เทียมทัด โรงเรียนวัดโรง ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงพรสวรรค์  ชูศรี โรงเรียนวัดโรง ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงวิมลรัศม์  วิมาโร โรงเรียนวัดโรง ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงนัชชา  ยี่ซ้าย โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายนันธวัช  ศรีวิชิต โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงปณิตา  องอาจ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  นวลเปียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงจิดาภา  ระมณี โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายตฤณภัทร  สังขพันธุ์ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงธัชพรรณ  ชื่นชม โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ป.6 คณิตประถม
1450 นายอิศรวศะ  ศรีแสง โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงเรไร  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายกฤตเมธ  อังควานิช โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงกัญญานุช  กระจ่างสินธุ์ โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายศมา  แสนทวีสุข โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กชายกิตติศักดิ์  ลิพปันโน โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายภัทรพล  หยูมาก โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงมุฑิตา  สุวรรณชนะ โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงเมษา  ดำสนิท โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายลอราช  แก้วทอง โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงศศิญาดา  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายเอกสิทธิ์  สงทอง โรงเรียนวัดสีหยัง ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายจตุพร  มั่งมี โรงเรียนวัดป่าขาด ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณมณี โรงเรียนวัดป่าขาด ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงจารีญา  หลีแจ้ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงไซหนับ  บุญณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กชายดลภัทร  เทพวารินทร โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงธนัชชา  หมัดลิหมีน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงปณิตา  พลายดัสถ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายมูฮัมหมัด  มีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงวรดา  หนูลิเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายวีรภัฎ  บุตดำรง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์กระนวน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายอานัส  มู่เก็ม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงฮาวลี  หมัดโต๊ะฝา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงอารียา  จันทร์ลิหมัด โรงเรียนบ้านขนุน ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านขนุน ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมุนแก้ว โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายปฐพี  สุขสว่าง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายสิรธีร์  มาลา โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงสุธาดา  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กชายอทิเบต  กันหา โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายภัทรภณ  หมุนแก้ว โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงมัชฌภรณ์  แก้วเนี้ยว โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายอนุพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉิมเมือง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงฮาดีย๊ะ  หนุดทอง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงชณาภรณ์  คำคล้อย โรงเรียนบางเขียด ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงดวงรมล  หวดสวัสดิ์ โรงเรียนบางเขียด ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงพรกนก  คงประมูล โรงเรียนบางเขียด ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงเทพาธิป  คงอินทร์ โรงเรียนบ้านมาบหัวทิง ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณเดชา โรงเรียนบ้านมาบหัวทิง ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงอรกัญญา  ปรางยิ้ม โรงเรียนบ้านมาบหัวทิง ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายภูวนัย  ชูแสง โรงเรียนบ้านมาบหัวทิง ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงวรัญญา  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านมาบหัวทิง ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงชนิตา  จำเริญวงศ์ โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงเบญญาดา  คงศรี โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงเบญญาภา  คงศรี โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงเพลงบุญ  บุญตามช่วย โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงภัณฑิรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายไกรวิทย์  ทิพรองพล โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงจิรัชญา  แย้มสว่าง โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงญาฑิดาห์  ภูสุภา โรงเรียนวัดทุ่งบัว ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายธาวิน  เรืองศรี โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงมุกตะวัน  เทพยา โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงจิราภา  บุญนำ โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทิพย์แก้ว โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงจุติพร  สุขสว่าง โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แก้วดำ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงธนัชชา  หอมวิเศษ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงกนกรดา  แก้วดำ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูนแก้ว โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงภัทรพรรณ  เรืองมณี โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงมนัสพร  พูลเกิด โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายณัฐชนน  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนชุนชนวัดเชิงแส ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมอ่อน โรงเรียนชุนชนวัดเชิงแส ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายธวัฒน์  ณะแก้ว โรงเรียนชุนชนวัดเชิงแส ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงธารปภัสร์  สงฆ์สุวรรณ โรงเรียนชุนชนวัดเชิงแส ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงโสภิตา  กายละออง โรงเรียนชุนชนวัดเชิงแส ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงณัฏฐวิภา  แสงชูโต โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงเนตรนภา  มุสิจินดา โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงพิชญา  แก้วมณี โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายวรชาติ  ขุนทองอ่อน โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสองสี โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงบุตรี  หอมหวาน โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงปุญญิสา  ราชเมืองขวาง โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายปุณณวิช  หนูยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงศุภกัญญา  ราชเมืองขวาง โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายสิริเชษฐ์  อุคติ โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายอนุภัทร  กลับศรี โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงอิรวดี  พร้อมมูล โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงจริญญา  สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คิ้วนาง โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนงนภัส  อุคติ โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  ปิติ โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงวันชนะ  สวยงาม โรงเรียนบ้านรัดปูน ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงกชกร  อรันตะโน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงกรรณิการ์  อนุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กชายกิจพัฒร์  ละอองสม โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายเจตดิลก  ทวีสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงญาดา  งามลำยอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายฐปนนท์  ชูนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายณัฐดนัย  จาอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงดารารัตน์  นิลตีบ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงทักศิกา  โภชนา โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายธีระพัฒน์  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงนริศรา  หนูเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงนฤภร  แก้วอ่อนแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงนันทวรรณ  สืบประดิษฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงนิศมา  คร่ำกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงนุชรี  บุญฉายา โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายประวิทย์  ใจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงปิยะณัฐ  ปุจฉาการ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงปิยะพร  มักคะโน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายผาติวิกรมห์  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กชายพงศกร  หนูขาว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงพาขวัญ  รักนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กชายพิภัชพร  จันทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายภัทราวุธ  ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงภิรมพร  เผ่าพงษ์ประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายภูริเดช  เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์มณี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงรารีนา  เอียดวารี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงรุจจิรา  ประสิทธิ์นุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงวริษฐา  ช่วงปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงวาสินี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงศิรินยา  กันทาเงิน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายสุกฤต  อรพิน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงอภิสรา  ไชยบัญดิษฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงอรุณรัตน์  รัตนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงอิศรียา  เนตรทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงกนกกานต์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายกรรตยศ  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายกฤษฎา  ขุนชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกฤษฎา  วาสนา โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายกิตติพงศ์  ฮ้อยดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายกิตติพงศ์  เกิดจังหวัด โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายเกศฎา  เดชชนินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายจักรชัย  บินอาอิสเมล โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงชญานิศ  ล่วงห้อย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงชนิษฐา  ซ้วนเล่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงชุลีกร  ด้วงมัน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  รัตนแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงณภัทร์พร  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายณัฐกร  วัฒถากุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ขาวมาก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิตย์โชติ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายเดชาธร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายตะวัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายธนชิต  ตุกวุ้น โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงธนัญญา  รักสุวชน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงธัญรัตน์  โส๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายธาวิน  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงธิดากานต์  วังมนตรี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายธีรพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงนภัสสร  ชนะชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  บัวหลวง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงนันทินี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุรุษราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงบุญสิตา  หาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายปภังกร  ฮายีจูด โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายปรพล  สังพุมริน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงประภาวริน  หลิ้มชู โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงปราณณิชา  แสงขาว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงปาริชาติ  ชโลธร โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงพาณิภัค  เรืองน้อย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงพิชยา  ศรีสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายพีรภัทร  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงเพ็ชรรินทร์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงเพชรีพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงฟารีด้า  ปลอดนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายฟาฮัส  มณีมาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายภูวิช  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงมัณฑิตา  ช่วยดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงมาลีน่า  หวังมุ๊ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงมุขกรินทร์  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายรัชตพงษ์  เขียวเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงรัตนมน  ภักดีเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงรุ่งนภา  ซ้ายลิ้มสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายวัชรพล  มากละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงวาทินี  อรันตะโน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายวิชญพล  การถาง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายวิทยา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงวิรัชญาภรณ์  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงวีรยา  พุธทวี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายศิรทัช  ซุ้นเส้ง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงศิริขวัญ  กุลเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงศิวะดล  หวดด้าหละ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงสวรรยา  ล่าหมีน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงสิรินดา  กันทาเงิน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงสิรินทรา  หมะหวีเอ็น โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงสุชาดา  มณีเนตร โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงสุพพัตรา  นิตรจลานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายอนุทัศน์  ตรียุทธ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงอัญญมณี  ทองจำรูญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายอันวาร์  แหนงดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงอิริยา  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงรัตนากร  สะอาด โรงเรียนวัดอ่าวบัว ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายธวัชชัย  ศิริภักดี โรงเรียนวัดอ่าวบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงปิยะวรรณ  มั่นคง โรงเรียนวัดอ่าวบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายธนกฤต  ภูมิรัตน์ โรงเรียนวัดกาหรำ ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงสิรภัทร  ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนวัดกาหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงจิตินันท์  ทองมี โรงเรียนวัดโตนดด้วน ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเขียว โรงเรียนวัดโตนดด้วน ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กชายธีทัต  เพ็งช่วย โรงเรียนวัดโตนดด้วน ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายภูวิศ  แก้วมณี โรงเรียนวัดโตนดด้วน ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายธันวา  ม่วงพุ่ม โรงเรียนวัดประตูเขียน ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กชายวรพล  ชะนะชัย โรงเรียนวัดประตูเขียน ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงสุพรรณษา  รอดวงษ์ โรงเรียนวัดประตูเขียน ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูมณี โรงเรียนวัดประตูเขียน ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงอัญธิษา  อุทัย โรงเรียนวัดประตูเขียน ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายอิทธินัน  ปิยะเขตร โรงเรียนวัดประตูเขียน ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายหนึ่งตะวัน  ยับ โรงเรียนวัดนาหม่อม ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงกมลชนก  จันทรโชติ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมนิล โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กชายคณาธิป  เหมมัน โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงภัทรพรรณ  โกศัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ป.6 คณิตประถม