รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพศกร  โตสุข โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงโสฐิดา  ขาวเรือง โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.5 คณิตประถม
3 นางสาวจิราภา  ตรงภูเขียว โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายสมญา  ชานอก โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปรารถนา  บุญนก โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอริสรา  แก้วบับพา โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงจิราพร  ฤทธิ์เรือง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวสี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภูมิภัทร  มณีเนตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิริประภา  สามารถกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณริน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงขวัญกมล  เงินประมวล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจันทิมา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงญาณิกา  ริดพู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสาร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธีราพร  จอมทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงบุษกร  ภูกาสอน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวรรณษา  สามานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวราภรณ์  คำคูณเมือง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงศุวิชาดา  ศรีระวัด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายสมเกียรติ  ศรีชาติ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุพัตรา  ทิพวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายอนวัทย์  คำกาบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีโนนทัน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนรินทร  วงสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนลินนิภา  โทษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปวีณ์พร  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปุณยวีร์  ลีพรหม โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเปรมฤดี  พรมสาร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนันทวัฒน์  ป้องขันธ์ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรฤดี  ดวงหล้า โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายรัฐศาสตร์  ห่วงเพชร โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกิติพล  ชมบุตรศรี โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพรทิพย์  บาทอง โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อุดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญาณธิชา  อินทร์ลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐธิรา  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนาภรณ์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธันยธรณ์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปภาดา  พรหมมาลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปริยาภรณ์  แพงหอม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปัญญดา  บัวไข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพชร  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพิชชากร  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพิชชากร  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภูชิตะ  เจริญกิจพล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายศิวพล  ก่ำสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสกนธีร์  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายหฤษฐ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชพร  ไชยมงค์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกมลเนตร  อันทสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกฤติกา  บุตรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกฤติน  สุรินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกฤติยา  ฤๅคำหาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญชพร  กาญบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมนาจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัญดาพร  มูลทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกิตติมา  แขกวันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกิติพล  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกิติภา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกิฟฟารี  ถึงนำมา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกุลชญา  กองแสน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกุลปรียา  วงในกวด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ผินแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจักรพรรดิ์  เถาโต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายจักรราช  สีมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจารุพิชญา  นาคปลัด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิรันยา  แก้วบัวสา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายจิรายุทธ  โสดาปัดชา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจีราภัทร  นักผล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีหะแสง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนิตา  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงช่อผกา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัยสิทธิ์  อรรคสุข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชามาณัฏฐ์  วงศรีไข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชิราพร  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงญนันฐริญา  ชมผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ธาตุลม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฐิติวรดา  จางวาง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฑัญฑิกา  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณธิดา  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณภัทร  แก้วคนตรง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เคนทวาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐนรี  สาระสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐพงษ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐภัทร  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชารีย์  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายตรีภพนาถ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงตัสนิม  ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายทักษิณ  ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงทัศนีย์  วงษ์มะลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายโทมัส  ปีเตอร์ สแน็ป โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนบดี  สีพั่ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนพลธ์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนวิชญ์  ภูธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนากร  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนากร  สัพโส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูแย้มใส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญพร  วงศ์อักษร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธิชาดา  หาอุ่น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธิญาดา  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธีรพัฒน์  ราขโส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธีราพร  ปาระพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธีริศรา  บัวสกุล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนนทภพ  เทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนันธิชา  คงแสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนิรัชฌา  วงศ์ษาราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบัณฑิตา  อรรถสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายบารมี  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายบารมี  ยนต์คำแสน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงบุญรัตน์  วงศ์เคน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปณัฐดา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปนัสยา  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปพนธีร์  เต็งเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีท้าว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปัญชลิกา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปานดาว  ศรีสุชาติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปิติ  ศรีพรมษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปิยวิชญ์  พันทะสา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปิยะวัฒน์  บำรุงภักดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปีแอร์  เมห์ล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเปรี่ยมสุข  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพลอยชมพู  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพลอยใส  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพัฒนะ  พลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพัธรพร  พิมเวียง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชชญานันท์  พันธูกาง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชญา  พรมจ้าย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีท้าว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพีรยา  บึงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ไชษเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงแพรพิชชา  คำอาจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภรพรรณ  คงชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภานุพงศ์  วงค์อักษร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภาศภูมิ  อุปฌาใต้ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีกลม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเมธาวินี  สุวรรณไตร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรมิดา  อิทธิประภากุล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายรัชชานนท์  พวงวาสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรัชธิดา  เกาะน้ำใส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรามิล  นาชัยเวียง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวชิรวิทย์  เคนทวาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวทัญญู  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวทันยู  แก้วงดวงดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวนัชพร  ยุวบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรัญญา  คำทุม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวรัญญา  หาระบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรารัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวริศรา  อุ้ยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวัลรับปริณ  ต้นภูบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวาทินี  สำรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิธิยา  หนูอัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิมลเลขา  พรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวิลาศิณี  ศรีสถาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศรัญพงศ์  พนิตอนงกริต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศินันท์  สนิท โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศักดินนท์  ดวงสีทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศุภชัย  ไกรวิชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภโชค  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสรยุทธ  ยอดแสงคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสรวิชญ์  เครื่องลาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสหธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสัจพร  ประมวลปรีชา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วลอดหล้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุชานันท์  จอมทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสุทธิพงษ์  หมื่นจง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุธาสินี  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุนันทา อแมนดา  อิงสตรอม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอธิฐาน  อัตสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอนัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอนันตโชติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอนุสรา  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอภิวัฒน์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอภิสรา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอภิสรา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอรจิรา  มูลคำเกตุ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรษา  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอัคคพล  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอิสรีย์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเอกทัศน์  พาพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจันทราทิพ  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  แสงไชยวรรณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีพั่ว โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐสุดา  สารวัน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธนัชพร  แสนทัน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงนิภารักษ์  นามราช โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปริญญา  พิลา โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรชมภู โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายสิทธิกร  ตรวจนอก โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายอริศรา  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายกฤษณพงษ์  ทามี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สิทธิวงษา โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรณภา  แก้วประดับ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพันธิดา  สำลี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพุทธธิดา  มณเทียน โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเพชรลดา  คำผาย โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์ขาว โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจักรพรรดิ์  กุลานาม โรงเรียนบ้านบะป่าคา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายพุทธิคุณ  ฮมแสน โรงเรียนบ้านบะป่าคา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายวงศ์วรัญ  ต้นคำใบ โรงเรียนบ้านบะป่าคา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายวราวุฒิ  ศรีโลหะ โรงเรียนบ้านบะป่าคา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายกรวิชญ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายกวินตรา  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองไสย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกัญญามนต์  คำโส โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตติภพ  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายกิตติวัฒน์  ถนอมจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเกวลิน  เกียวใจ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฐิมาภรณ์  โอณาวัฒน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเทพธิดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธัญวิชญ์  การุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญขาว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีสถาน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายปภังกร  วัดเกลี้ยวพงษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปราโมทย์  แสนมนตรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายปวีณกร  ประเสริฐสังฆ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพิชญะ  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายภควัต  บุตรศรีชา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายภูมิมินทร์  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวิระดา  คำทะเนตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวุฒิโชติ  นิคงรัมย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสุเมธาวรรณ  บาลไพร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทือกท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอัครโยธิน  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอาทิตย์  อ่อนวรรณะ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงไอรดา  พรมเทพ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินดา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉลิมอนันตชัย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเจริญทรัพย์  วงศ์จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐดนัย  แพงพา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองไสย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนัชชา  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปุณยาวีย์  ศรีภูมี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชาวโคกสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิมพิกา  สารคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายยิ่งคุณ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเยาวภา  คำบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเลยะ  แองเจลโทมาร์สิ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พันธผล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทิกานต์  พลเมือง โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วมาลุน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายกนกศักดิ์  แท่นทอง โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพีระพัฒน์  อินภูมี โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายภาสกร  สุไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายภูชนะ  สิทธิบุญ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินภูมี โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชฎากร  ลุนจักร โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชัญญวีร์  ภูมีดี โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณีรนุช  ชัยราช โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปาริตา  โคตรอาษา โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิยดา  โคตรอาษา โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภาวิณี  โคตรอาษา โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมินตรา  สุไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรุ่งนภา  เผ่าศรี โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศิริขวัญ  พลศรีดา โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวรัญญา  สีสอน โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤษณะ  ถวิลคำ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายฉัตรดนัย  ผายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงศิริรัตน์  เตรวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอรอนงค์  พวงใบดี โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำปิตะ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นายเกียรติศักดิ์  ฝูงที โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวณัฐนันท์  ดีวันไชย โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกชพร  ฝูงที โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิราภรณ์  สิบเอ็ดด่านจาก โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนสาร  สุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธิธัญตรี  ผองแก้วอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอัฑฒกร  มังโลคา โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะโนปะ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงขัตติยา  มุงธิราช โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผิวโพนม่วง โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชยังกูร  พรมบุตร โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชลธิดา  มุงธิราช โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชลลดา  รัตนพานิชย์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายชินกร  สาที โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณัฐพงษ์  พรมเทพ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนอำพันธ์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนาธรณ์  อุตรหงษ์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธันวา  นิกาญจน์กุล โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธีรกร  ดวงศรี โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายนนทชัย  คำเกาะ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายนันทะวัฒน์  นะภูตา โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนันทิตา  สารเนตร โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายบุญญฤทธิ์  มุงธิราช โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เอื้ออิฐผล โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปฎิพัทธ์  เชาว์ฉลาด โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปรเมษฐ  อ่อนอำพันธ์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพรหมโชติ  บุญชาญ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพลพล  คำเกาะ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ญพิชัย โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพิเชษฐ์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิมาย  คำเกาะ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพีรภัทร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงภัสสรา  ศรีสมัย โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายวรพล  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวิชุญา  ขอดอนุ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  บุตรเปลียน โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงศรัญญา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงศรีสกล  สิริจันโท โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสันติสุข  สมไว โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอติยะ  เหมือยพรม โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอธิติญาน์  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายชรินทร์ปรัชญ์  อาจสาระมนต์ โรงเรียนบ้านท่าควาย ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงงามวิภา  บัวพัน โรงเรียนบ้านนากะทาด ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายชญานนท์  โพคำพก โรงเรียนบ้านนากะทาด ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธัญสุพร  ไชยพรม โรงเรียนบ้านนากะทาด ป.5 วิทย์ประถม