รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษติกร  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลยารัตน์  หาศร โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจณิสตา  ดิษพันลำ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรภัทร  กิณเรศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณรงค์ชัย  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฎฐา  สุนันธรรม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนทีธร  นนตะแสน โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนนทพัทธ์  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพงษ์ภูวเดช  ทองวงษา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงษาสืบ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายภัทรพล  สัพโส โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภิภัทรา  มณีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเมทิกา  จิระเดชวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  ทิพม่อม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรันธร  แก่นคำ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุปวีณ์  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอรรถกร  บรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกชพรรณ  ประทุม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชลดา  วรรณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชินกฤต  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชุติพนธ์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายติณห์ภัทร  อุตหลุด โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนพร  สีมา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนภัทร  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  หวังร่วมกลาง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธินกรณ์  แสงศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนพธีรา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงใบบุญ  ขันธ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรรณิตา  น้อยพรมมา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชญาภา  ยี่สุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศิริภัทรา  ฝูงพิลา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอรยา  แซ่หลี่ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอัจฉรีวรรณ  กงพาน โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกวิน  พานวาวแวว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนิกานต์  เห็นภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายฐานันดร  ขันละ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัชชาสินีย์  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนฤภัทร  กิมุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายปรมินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายพงศธร  สาธรรมชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพัชราวดี  ประสารศักดิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หมั่นกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภูริภัทร์  สิงห์มหันต์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุริย์นิภา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอริศรา ไอริส  วินน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกชกร  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกรดา  พลบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกรกันยา  คะสีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤษฎา  นักผูก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกอบทรัพย์  ไตรโยธี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิบูลขันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัลยา  สอนพินิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัลยากร  พรมไพสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกิตติกา  อินทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปสัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายคเชนทร์  ทันสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายคณิศร  บุณเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิระภัทร  กาญบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไกรษร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิรายุ  แก้วมงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย่อมกลาง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชลธิชา  เทศนา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงช่อลดา  บุตรแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐานิดา  ดาวศรีคูณเมือง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัชพล  แก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐชา  มัลลิกานิล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐพร  สุรำไพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงตรีนุช  วงศ์ศรีชา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายแทนคุณ  สาขามุละ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนกฤต  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนันพร  ศิริจันทร์บุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธันชนก  สำอางค์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธิดาทรัพย์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนฤสรณ์  สุกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมภูแสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงบุญญาพร  ปิยวัชรเมธา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปราณธิดา  เจริญชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปริวัฒน์  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปรียานุช  เอกอุ่น โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปลายดาว  ยืนสุข โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปลายฟ้า  เชษฐ์สุราฎร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปัทมา  ลีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปาณิตา  บุตรเพ็ง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงไปรยา  แสงลี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพรอนัน  รินทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพิมล  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงยุภาดา  คำภูแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรพีพรรณ  ไทยเหนือ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมกสิกร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรัญญา  อินทะแสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศรัญภรณ์  จันทะนนตรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสรัญญา  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิริกัญญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิริกัญญา  สาขามุละ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิริรดา  แก้วขาว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยพา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุคุณวัต  สินธิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์ษา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุพิชกัลยา  คณฑา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงหนูดี  สุปันโน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอณุวัฒน์  กาญบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรบรรเทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอารยา  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณภา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายตะวัน  น้อยนาง โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายพงศกร  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพงศกร  เพ็ชรน้อย โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมิรันตี  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนนิกานต์  เพียแก้ว โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยสุข โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธนากร  อมุลราช โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิรัลยา  ทาอำนาจ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกมลชนก  เฉลิมสุข โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกฤษฎา  ทาทอง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกุลณัฐ  อินทรตา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลทิพย์  ภูพันนา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชัชวาล  ผุดผ่อง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัยธวัช  ผุดผ่อง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนากร  สาฉิมพลี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ไชยเดช โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภูวิตา  แก่นนาคำ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายศาตราวุธ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอริษา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อิ่มธีระนนท์ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฏฐ์ธนน  วงค์แต้ม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธนดล  สีสุพล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพีรพัฒน์  สีสุพล โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงทักษอร  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพชรพร  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจรรยณัฐ  สุริโย โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพีระพงศ์  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายศราวุฒิ  ดวงหนูใจ โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอนันยา  ผิวยะเมือง โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายชนัดพล  ธรรมลี โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธิชาดา  ยถาภูมิ โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัชรพร  ทีเขียว โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วน้ำคำ โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอานนท์  จิตอามาตย์ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายจิณพัธน์  จิรัฎฐ์ปภา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายจิรเดช  นิกาญจน์กูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรชาดา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชลิตา  พรมโคตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประเสริฐการ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสุรินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายตุลเศรษฐ์  เยื้องเจริญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธนกร  เวียงวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธีร์ธวัช  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนธีรดา  ทาอินทะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนภัทร  โอพาตะวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมเมืองคุก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพุทธคุณ  บรรณฑิตย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภคพร  ชินน้ำพอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายภคภัทร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายภาคิน  เดชภูมี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายภูมินทร์  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเมริษา  แก้วอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายยุทธาดา  วงษ์เเสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงรดาณัฐ  วารย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศิโรลักษณ์  พันทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศุทธิบงกช  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายสกล  สกุลกิจรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสันติพิทักษ์  พรมไพรสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกนิษฐา  สมทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกรกนกเรขา  กุดหอม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกลกานต์  แก่นนาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมะธุลิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำแพงอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกันตภณ  จันทะนพ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกันตวิช  ชาสงวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกานต์เกล้า  ไกรทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุจริต โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายคุณานนต์  คำคุณคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิราพัชร  กางทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจุลจักร  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชฎาฉัตร  โอษะคลัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชนาธิป  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชนาภัทร  ทิพย์กมลมาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชยางกูร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชลันทร  เครือศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชัญญานุช  นาจาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชิษณุพันธ์  นันทราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฐิติกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณโม  พงศ์นราทร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณฤดี  คำผาเยือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐชนน  มูลภักดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภรานันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐภัทร  กาญบุตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาสีลูน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงดวงธมล  พลศรีลา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงดาริกา  เดชภูมี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงตวงรัตน์  อินทนี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายตันติกร  เทพสุนทร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเตวิช  ประทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายทัตเทพ  วรรณทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายทิวัตถ์  จันทา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนกฤต  ฮุงหวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนพงศกรณ์  สตางค์รัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนพร  ทิพม่อน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนพร  ศรีนุกูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สัตถาผล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธันยพร  มีพรหม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธีราภรณ์  รักษาภักดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันทนัช  ยูนซุ่ม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาญบุตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนิติกร  ลือพอก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเนติกานต์  อินอุเทน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปภังกร  วงษาศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมภักดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงประภัสร  การปั้น โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปรัชญารีย์  สำนัก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปริยากร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปลายฝน  หัศกรรจ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปวริศ  ปานอินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปัณณทัต  ศรีสถาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปานะวิเศษ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลบุพผา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปาราเมศ  ปานอินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปิติมน  จุฬาจตุรศิระรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปิยนันท์  โพสาวัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพชร  สุขสร้อย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชชาพร  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองแสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ยืนยั่ง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธงชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เสียงใหญ่ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภคมน  พิพัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภัทรปภา  เดชะอุ่ม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภัทรพล  เพชรรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรพล  ไชยรา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทรศยา  จันทร์ดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภาพิมล  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภูมินทร์  วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภูริชญา  บุระสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายมนัสนันท์  ฐิตวรรณโณเนตร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงยศวดี  คำงาม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายยิ่งคุณ  คำเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณปะเข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรินรดา  อนันตวัฒน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงรุจจิรา  ฮุงหวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวชิรวิชญ์  พรหมเจริญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวรปรัชญ์  ลี้ตระกูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรรณษา  มาตะรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวริฬญา  มานะโพน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวิคตอเรีย  อรนิล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวิชชุอร  บุญรักษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวีรวุฒิ  นาคะอินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศิริณวาภรณ์  ศิริมหาจันโท โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศุกลวัฒณ์  อ่องละออ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศุภสรา  กุลโชติพงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศุภัณฑา  พิทักษ์วาที โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิตานัน  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสิรวิชญ์  จันพลงาม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุกัญญา  ทัศนชุมพล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุธิมา  เมล์ทาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุนันทา  กาญจนสรรพกิจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมาศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุพิชญา  นาเมืงรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิวทองหลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอชิรวัชร  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอภิชญา  นามละคร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอภิวิชญ์  เหล่านายอ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอมลรดา  บุญพูน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอรกัญญา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอัครชัย  บุญพูน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอัยการ  วงศ์นรา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงไอริสา  ไฝทาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเเทนคุณ  วรรณวาส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชมพูพราว  ทาณะระ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายธนวัตน์  พรมเงิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภัทรพงศ์  นาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ์  เดชสุวรรณพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายศิรายุ  สุพันธมาตย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
294 นางสาวกาญจน์เกล้า  พิกุลทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายเขมทัต  เมืองแวง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธนพร  นาคนิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวปฏิมา  แสงโยธา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงผลัฏฐา  ด้านซอม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวพิชญาณ์  เจริญไชย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอภิสรา  วรรณพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวเอ็มม่า  วอลส์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกชมน  ฐิตะสาร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกนกพร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกวิตา  ประสุ่มพั้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกัสกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกิตติ์ติยา  สุขกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตติพัศ  ลาแสดง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ไกรนรา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชญาดา  บุญจำนง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชาลิสา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายโชคประภัส  ภูมูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณปภัสร์  พรมพล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยรบ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิสกุลวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเตชินท์  เรืองอร่าม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายทำนุรัฐ  บุญศล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญชนก  ปัตลา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธัญณิชา  ธิโสภา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธิณัฐชา  สาขามุละ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนงนภัส  รักดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนพวินท์  แหวนนิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนภาวรรณ  คนว่อง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายนันทพงศ์  นภาสกุลคู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มนดาล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนิรมล  ขันธวิชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนีระชา  กระพรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปรมิกรณ์  ปานาพรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปรียาภัทร  ผลมุ่ง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปาณิสรา  คำเมือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปานกนก  อาษาสิงห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปิยาอร  ริศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพงศภัค  อินจันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัคนันท์  หลักทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรดา  โคตรปัญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวงค์ชนันท์  พันธ์เทียม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรัญญา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวริศรา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวัฒิฌาภา  ชีวสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวิกานต์ดา  อุทัยวี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภสุดา  บุปผาสวย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุปวีณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุวิมล  มัตราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอดิภาดา  ศิลาแดง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอริสา  บางศิริ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอังกูร  วงค์เอี่ยม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม