รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชลดา  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลุ่มนอก โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงทัตติญา  ศรีสถาน โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทราวดี  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิภาวดี  พาระแพง โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายวีระพัฒน์  อินทราแสง โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายอรรถพันธ์  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติญา  ปาสาบุตร โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายจิรภาส  จุตตะโน โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายนรวิชญ์  ยอดเจริญ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปิยะนันต์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปรางค์นาค โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายอดิเทพ  เหลาแพง โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเกตุดอกไม้  สารีแก้ว โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนภา  ดงธรรม โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพนิดา  พานาดา โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอพิชชา  วิสารถ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกุลณัฐ  มันยะรัตน์ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปนัดดา  แสนศรี โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพรรณวดี  แก้วกัลยา โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุกัลญา  เพชรขันธ์ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายกรวิชญ์  วีระสุข โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายขุนพล  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาโควงศ์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายฉลองชัย  สุภชาติ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชญามินทร์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชฎาวัลย์  แสนสุริวงค์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลลดา  อุสาพรหม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐมลณ์  วงศรีชู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายบดิศร  พระสว่าง โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปริตา  สารคร โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพงษ์พนา  ปีคุณ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรพิมล  ปีคุณ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพรรษา  เพียรพจน์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพลวัต  เหรวัน โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภานุรักษ์  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงยุวดี  ไวยมงคุณ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรัตนากร  สุขใจ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรุจิรา  โคนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายสิริภูมิ  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายอภิรัฐชัย  อยู่เอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอภิสรา  กันหารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอมลวรรณ  อุปละ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอัสรีวรรณ  จำนงประโคน โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเอกรินทร์  ผาอิดดี โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
48 นางสาวกรชนก  เกตุธรรม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ชูเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคงกฤช  เสวกอาภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชลนิฌา  อุปละ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายณัฐวุฒิ  บุสะอาด โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายธนพงษ์  คุตปา โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายธนานุวัฒน์  ศรีกูลกิจ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายปรีชา  เมืองคง โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปวัญรัตน์  จำนงประโคน โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวปวีนุชย์  พึ่งพรม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปาลิสา  คาโควงค์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวเปรี่ยมฤทัย  ยอดสง่า โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวพลอยไพลิน  ปีคุณ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายพีรพัฒน์  วงศ์สาเนาว์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวแพรวา  ครุธตำคำ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวภานุมาศ  ดีนาน โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายเมธา  คำปิตะ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวรเชรษฐ์  พรหมปากดี โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นายศราวุธ  พันธุ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวสุกัญญา  สิมมา โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวสุนิสา  น้อยนาง โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวอนุสรา  กันหารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวอนุสรา  แม้นพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรกล โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมา โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายทวีวัฒน์  โสภาพ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญชนก  จันปลิว โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เดชาหูม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปาริชาติ  ชาวหา โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปิยางค์กูร  น้อยนาง โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพงษธร  ศรีเข็ม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายไพวรรณ  เหลือผล โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภัทรพงษ์  อุประ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเลิศฤทธิ์  วรศิริ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวาสนา  แก้วสาทร โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศริตา  วันดี โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเศรษฐวิทย์  เดชาหูม โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกอไผ่  ไชยจักร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเกณิกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิตภัสสร  ศรีโยหะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชลณิชา  อุปครราช โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐฑิชา  ถานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมเมือง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนดล  วงศกาฬสินธุ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธนพร  โคตรพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายนันทภรณ์  วงศ์ประทุม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงน้ำพี้  สุริหาร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปฏิภาณ  น้อยนาง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปภาณิน  แพงยอด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปาริตา  ชัยแสงราช โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรรพษา  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายภูมิรพีพัฒน์  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายรุ่งอรุณ  อุ่มภูธร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวรวิทย์  ทาชุภู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิลาสินี  ผงสินสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายศุทธศิน  ฤทธิโยธี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายสิทธิพล  พลพันนธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายสิริชัย  วงศ์ประจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุตานันท์  เสนาไชย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุพิชชา  กลิ่นถาวร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายอธิป  สมศรีสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรภิญ  ตระกูลมา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอารยา  เชื้อพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกฤษณะพงศ์  จำวงค์ลา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐภัทร  พิศสุวรรณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพลกฤษณ์  คำพวง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วะริรัตน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวีรพล  เกตุพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำตั้ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายกนต์ธร  ใหลอุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายกฤษกร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกวินเนตร  โคตรพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุ้มพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกัณณศักดิ์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  อาจวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายเกริกกษิต  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงโกลัญญา  ลำบอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายเขมทัต  นิลเกษม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายจิรโชติ  เกตะวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายชยนันต์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชยากร  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชวกร  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  งิ้วพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชัญญา  ศรีสะอาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายชัยอนันต์  เสนะโกวร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชาลิสา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายฐิติวุฒิ  ระบายศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงฑิมพิกา  มณีสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายฑีฆาภิวัฒน์  อุบลประสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณภัทรา  ใยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณภัสสราพร  ทิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายณัฐกรณ์  ไขลายหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐธีรา  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐพัชร์  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายณัฐอนันต์  นีละสมิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายดนุพล  อินทร์ไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงทิชานันท์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธนพัฒน์  คึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  อ้มพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธนิดา  นวลตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีเจริญธรรมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธีรวรรธน์  ผงสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนฤดี  ศรีสิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนาระดา  นันทะศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายนิพพิชฌน์  ลีทนทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายบรมวุฒิ  งิ้วพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปภาวิชณ์  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปริณดา  ทัศมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปวีณ์กร  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปัญญากร  ชุมปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปัณณพร  งามนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปารย์พิชชา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายปิยวัฒน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปุณยาพร  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงผกายแก้ว  เทียนเรียง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายพงศธร  ถาวงกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายพลภัทร  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายพลวรรธน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพัณณิตา  ปันเคหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิชญา  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิชญา  ทองมาศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญภิญโญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายพีรวัฒน์  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงแพรวา  จิกโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภคมน  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงภัทรกร  ไฝทาคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายภาคิน  ดวงเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภาคิน  นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภูมิภัทร  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภูริณัฐ  นาจรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮมภาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายรฐนนท์  อินธิแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรณพร  คำพรหมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงรมิดา  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายรอยอินทร์  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงรินทิรา  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงลักษิกา  เพชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายวธัญญู  วังตะพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวนิษา  บัวสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวรเมธ  อริยชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายวรวิช  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวราภรณ์  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายวิชยุตม์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวิทวัส  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายวีรภาพ  หมวดแร่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศรัญญา  อุทรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายศักรินทร์  อุดมถิ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศิริทิพย์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศิรินภา  จันทรัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสรธัญ  วรรณรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายสรวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสิรีธร  วงค์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุพัชชาพร  กลยนี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสุภณัฐ  คะสุดใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภัสสร  แสนต่างนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายอธิปัตย์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายอธิยุต  พันธุ์แก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายอนิรุจณ์  พิลาโฮม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายอนิรุจณ์  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอภิวิชญ์  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายอัษณัย  วิทยปัญญาชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอาเดไล  โกมาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายอาทิตย์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายอานนท์  บุตรแสนคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอาภาสิริ  วะเศษสร้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายอิริค  พิลสตรอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเอกนุช  อ้นแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกชกร  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกณวรรธ  สารทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกนกพร  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกนกพร  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกนกพร  ศรีบัวบาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกนกพรรณ  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกมลชนก  ทองคุปต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดารมณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไขประภาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกรกช  หตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกรณพัฒน์  ปิ่นใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกรวิชญ์  ปิระนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกรวิชญ์  ภูคำวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกรวิชญ์  วิริยะบุญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤตปุญญพัฒน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกฤตภาส  สอนแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกฤตเมธ  เขียวปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤติเดช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤตินันท์  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกฤษกร  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกฤษฏิตภพ  จักรดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกฤษฏิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกฤษณกร  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤษณกันท์  นิตยนัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกฤษณพงษ์  เนืองทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกฤษติกรณ์  คงปราโมทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกลิ่นขวัญ  การุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกวิสรา  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายก้องเกียรติ  ศรียะไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญจน์ภัสสมล  จันตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วังคะฮาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนก้อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกัมพล  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกัลยวรรธน์  ต้องสว่าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกิตติทัศน์  บัวปัดชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกิตติพงษ์  คมขำหนัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติภพ  อุตศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติภัทร  กำลังงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกิตติยา  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกีรติ  พรหมเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกีรติ  แสนงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกีรติญา  วังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกีรัตยา  หอมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเกวริณ  รักคำมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีตระการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเกษธิพงศ์  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายโกศัลย์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายโกสินทร์  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายไกรศร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงขวัญฤทัย  คมคาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายคณาธิป  ศรัทธาธรรมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายคณิศร  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายคัมภีร์  เมืองชน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคุณานนท์  ภัทรเลอพงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจตุรพิธ  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายจตุรภัทร  แง่มสุราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจักพรรดิ์  โกศล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจันทร์ทราทิพย์  บุญวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงจารวี  จุ่มสันกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  โคตรบรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิตราภัทร  งอยกุดจิก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจินตนา  ห้อยระย้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรธิดา  เผือกมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิระภัทร  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจิรัฐกิตติ์  ตระกูลศรสูรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจิรายุ  คุณขยัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วเจริญผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเจษฎา  บุตรดีด้วง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเจษฎา  ฮ่มป่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปักกะทานัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฉัทชนัน  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชญานินวรเมธ  อิทธิทูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชญานิศ  สัญจรเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชญานิศ  หงษ์เกต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชญานุช  บุตตะเขียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชญานุช  วงศ์ราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชฎารัตน์  คามราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชนวีร์  ลีทนทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชนัญทิตา  บงบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนาภัทร  หาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนินันท์  ศิริภาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนิสรา  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชโนดม  มังษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชยุต  ชัยหมื่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชัยวัฒน์  ภูรัพพา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชินณกัลป์  เศรษฐวรโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชิราพร  ปันจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชุติพันธุ์  สุขเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชุติมันต์  สุขเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงญาดา  แสนพวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงฎตียา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงฐิตาพร  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายฐิติโชติ  ศรีคูณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายฐิติพงศ์  โคตรวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โถบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฑิมพิกา  สกลธนากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายฑีฆายุ  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณกฤตตรา  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณฐนน  กางกำจัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณฐพบ  ภู่พงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณฐมน  นาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณวัฒน์  วงศ์ตาทำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัชทิชา  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คำเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐกรณ์  นิลสังขรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐกรณ์  มุลณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐกิตติ์  กันฮะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณัฐชนนท์  คุ้มหนองฮี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐชยา  สิมสะกะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐดนัย  รสานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐนันท์  นามศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปากหวาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐพร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐภัทร  อภิวัชรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัยยุติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศืกาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐหทัย  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณิชกานต์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณิชา  อ้ายแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิศรา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายดนัย  ใจใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายดลดล  ม้าอุตส่าห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายดลธภัทร  โพธิสุรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงดวงพร  เสนาพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเดชาธร  หลวงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายตรีธวัฒน์  ปูญญสุขพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายตินณภพ  อุดมนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเตชภณ  ลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเตชินทร์  ขวาธิจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายถิรเมธ  ทองนู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายทวีศักดิ์  สิมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายทักษ์ดนัย  สินสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงทักษพร  ศรีแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทักษอร  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายทักษ์  บุญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายทิวัตถ์  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายทีฆทัศน์  เกิดทวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนกร  ชมภูราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนกร  แก้วยะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกฤต  กาพรหมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนกฤต  นางาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤต  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนโชค  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนโชติ  สุขวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนดลกร  ชินบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนทัต  ตากไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนบดี  เผ่าพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธนพร  แพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนพล  พันธกง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนภัทร  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนภัทร  มูลทองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนภัทร  โสรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนาทรัพย์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนาวุฒิ  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนาศิลป์  อินธิกอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธรรมรัชต์  สุภาอ้วน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธราเทพ  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขจรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญญาพร  โนพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพียคำลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธัญพิมล  เคนะอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญรัศม์  ศรีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธันยารัตน์  บรรทมจิตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธาวิน  พิมพ์โยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธิดาวรรณ  โถตันคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธิติมา  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธิติวัชร์  เพ็ชรประดับกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธิราพร  นกเขา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธีรฉัตร  พองพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธีระชัย  บาลศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธีระพล  เที่ยงจันทึก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเธียรบดินทร์  สอนธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนงลักษณ์  ขุนปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนนทกร  กรพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนนท์ปิญา  ศรีบัว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนพรัตน์  ปิงบ้านเหล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนพอนันต์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนภัสกร  เบญจคุ้มครอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนราภัทร  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนฤภร  นารอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนฤสรณ์  ผิวหอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนันทฉัตร  ศุกรนันทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนันท์นลิน  นันตะสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนันท์มนัส  ผารุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุณระวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนุชจิรา  พรมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเนตรนรี  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายบรรณวิชณ์  จันทะดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงบัวบุญ  คำสุจริต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ถานะวัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองนพเก้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเบญญาภา  กุดนอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเบญญาภา  นามรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปฏิภาณ  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปฏิภาณ  หลานเศรษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปณวัฒน์  ก้อนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปณาลี  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปณิธิ  นาคราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปทิตตา  ยาดาฟ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปภังกร  จำรองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปภังกร  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปรชญา  แว่นเรืองรอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปรมินทร์  พรมดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปรมินทร์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงประติภา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปรัตถกร  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปรางค์นภา  พรมชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปริชญา  สังข์มณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปลายฟ้า  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปวริศา  ไหลอุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปวฤทธิ์  บุตรหมัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้จุฬาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปัณณธร  จิ่มอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปาณิสรา  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปิติภัทร  ถามะพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปิติภัทร  เลขะวัฒนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปิยธิดา  อุปนิสากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปิยพัทธ์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปิยะ  ชินะโปดก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปิยะดารัตน์  คำเพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปิยะพร  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปิยะภัทร  คำเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิทัศน์นราวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  เจริญสุขสบายดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปุระชัย  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงผกาพร  ไชยบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพงศธร  ปราบพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพงศภัค  วงษ์อนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  พ่อค้าช้าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพชร  สุขวิริยะวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพชรดนัย  สุพะนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพชรภพ  ลิภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพณิชา  ลีนาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพบธรรม  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพรเทวา  นันท์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพรวลัย  แย่ทิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรศุภกานต์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพรหมลิขิต  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพลากร  วิพรมหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพสิษฐ  ดีล้อม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพัชรพร  เพ็งพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พรมไพสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพัฒพงศ์  พุฒลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่ตอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพายุชัย  เชื้้อชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชชากาณร์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชชาภา  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิชชาภา  ราชราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิชชาภา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิชญธิดา  มงคลศิริเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนตรกุญชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิชญา  จันทะลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิชญาดา  โทขนาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิชฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิชฎา  อ่อนจงไกร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิธุนิภา  บุทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เกษมสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใจปักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพิภูษณะ  บัวทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  สีเทียวไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขรรค์ศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิมพา  สุมังคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ลาแสดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพีชญากานต์  อุดมนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพีรณัฐ  มุ่งลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพีรวิชญ์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพีระศักดิ์  ใหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพุฒิพงค์  ศิริฟอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพุทธบุตร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ไตรยขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ชุดชุมแพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สร้้างเขต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภควรรธน์  ต่อวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภควุฒิ  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  กันแตง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภัควี  พิมสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภัควี  พืมสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัณฑิรา  นามเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัทธิดา  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภัทรพงศ์  กรมแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาตะพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำทองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทรศยา  กริชบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทราพร  กุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัทราพร  เหมะธุลิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภากร  หม่องปิง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภาคิน  โคตรสำราญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภาญัพ  ชูเจริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภาณุวัฒน์  เริงสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภาวรินทร์  สัญจรเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภาศิริ  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภิญญดา  บัวศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภูดิศ  วิริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภูบดินทร์  มิระสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูพาน  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูมิพัฒน์  ยุทธษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูรินทร์  แดงเอียด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูริภัทร  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภูษณิศา  มุ่งดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภูษณิศา  ไขไพรวัลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมณทิชา  เหขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมนัชญา  ชัยวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงมนัสชนก  แสนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชิณวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมยุรฉัตร  อัคฮาดศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงมัณฑณา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงมาริสา  พรมพิลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงมุฑิตา  งอยปัดพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงมุฑิตา  บุญพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายยศกร  จักษุจินดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายยศภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายยุทธนา  บำรุงรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงรจนปภา  ไชยชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายรชตะ  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงรฐิญา  โยทองยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายรณชัย  เรืองขวัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรัญชน์ทิชา  คำภูษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ซาหยอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศืกาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนตื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  สูญโย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงรัตนวลี  สุพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงลลิดา  คำแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงลลิตภัทร  โสตทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวงศกร  โสมชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวชิรวิทย์  บรรไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวนัสบดี  บุญละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวรกมล  ยันทะรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวรดิษย์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวรเดช  ชาสงวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวรพันธ์  นันแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวรภพ  ราชบุญเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวรรณณิภา  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวรรณวิษา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญบรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรัชยา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวรัญญา  เขียวขำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวรัญญา ทำคาม  ทำคาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวโรดม  สายมาลัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวศิน  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายวัชรภูมินทร์  อุบลประสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวัชรมงคล  อสุระพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวัฒนา  เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวัทธิกร  ศรเหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวิชญาดา  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวิภาภรณ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิรัญชนา  งิ้วสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวิรัลพร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวีรภัทร  ผาอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายศราวิน  พลอาสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศริยาภา  สาลีนนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศรุดา  ยานนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศศิณัฐ  นพทีปกังวาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงศศินิภา  คลังสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศศินิภา  ลืออินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ธนจิรอนันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศาสตร์ตรา  ศรีสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงศิรดา  ศิริฟอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศิรภัสสร  บิดร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศิรวิชญ์  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศิรวิทย์  เมฒิยานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศิรายุทธ  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศิริลดา  ประตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศิริวรรณ  แผงดวงดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายศิริวุฒิ  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศิวกร  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศิวกร  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศิวกร  ไชยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศิวกานต์  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงศิวพร  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายศิวากร  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศุภโชค  เทพิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายศุภพิชญ์  บัณฑิตถาวร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศุภรัตน์  นิลจำเริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเศรษฐชัย  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสงกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายสกลเกียรติ์  โถตาสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสถาพร  ดาบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสมคิด  ปิยะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิทธิกรณ์  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสิทธิโชค  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายสิทธิพันธ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสิปปกร  จักรเครือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสิริกัญญา  จักรพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสิรินทรา  ทึนรด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสิริวิมล  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสุกฤษ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุกัญญา  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุกัญญา  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสุธินันท์  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุธีมา  วรแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสุนิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสุปรียา  ใจเที่ยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุภนิดา  ดินจันทึก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูจอมจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุภาวิณี  สมณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุภิกัลยาเลิศ  เหล็กโอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสุภิชัย  สถิตย์วิมล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุภิสรา  ก่องดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสุเมธี  เลิศสงคราม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสุรบดินทร์  คำงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุรพัศ  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสุรศักดิ์  มุ่งลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุรีรักษ์  อยู่พูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุวิมล  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอดุลวิทย์  บุญหล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอธิภัทร์  ศรีษะเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอธิวัฒน์  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอนันตญา  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอนันตญา  มงคลเคลือบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายอนุชน  สิริโชคกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอนุภัทร  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอนุวัฒน์  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอภิณท์พร  บุญตาท้าว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอภินันทชัย  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอภิพร  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอมรศักดิ์  มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอมรินทร์  หงษ์เอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอรณภา  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์ลอยนภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอรปรียา  พาระแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอรรถกร  ปัญเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอรัญญา  เกตุมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอริษรา  พรหมเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอสมาภรณ์  กาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอัยรดา  มงคุณแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอัศวโภคิน  เมืองมุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอัษฏาวุฒิ  พินิจโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอาชวิน  อินทะนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอารยา  คำภูษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงอารีรัตน์  จรกรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอิซาเบล  วินท์ซ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอินทุภา  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอิสรีย์  เทพดู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอุษามณี  บัวภาเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเอกพร  บัวรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเอกภูมิ  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์ยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเอมิกา  แพงมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกมลชนก  สกุลโชควัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายกฤตนัย  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายกฤษณ์กมล  รุ่งกิติกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายกวิน  ยะไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธิมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกุณญาพร  ชาวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงเกสรา  คงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงขวัญแก้ว  รัตนโกสุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงขวัญข้าว  เลิศศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงเขมจิรา  บุษมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงเขมจุฑา  วงศ์จันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายครองลาภ  ตสเสาวภาตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายคุณากร  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงจิตราพัชร  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายจิรภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายจิรายุ  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายจีรพัส  ศรีพลพา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงฉมา  อุดมชารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงชญานิษ  ศรีวรรณะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงชนากานต์  สุตานัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายชวิน  อภิชนรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายชวิน  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายชัยเจริญ  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายโชติรัตน์  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงญดา  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายฐิติกร  ปัสสาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายณชปกร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายณฐภูมิ  อาจลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงณฐมน  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงณภัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายณัฎฐ์  โคตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายณัฐวิทย์  ทัศนบรรลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายเดชาธร  นันตะสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงตมิสา  คนึงหมาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายตุลากร  เชื้อคนเเข็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายเตชินท์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายถนัดกิจ  วงค์ศรีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายทนุกรรม  ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายทวีรัชต์  แดงตาโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงทัดชา  ผงสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายทัตสุระ  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายธณภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายธนภูมิ  อุปรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายธนภูมิ  เสนีย์กุลประเสริบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายธัญวัฒน์  วงค์ชนาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายธาวิน  สดุดีวิถีชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายธิติวุฒ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายธีรดนย์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงธีรนาฏ  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายนพกร  แถมสมดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายนพรุจ  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายนเรศ  อนันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนิจจารีย์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนิชาภา  สุธนาธิวรรธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายปภินวิช  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายปรริศ  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายปรินทร  พรมมาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปริยฉัตร  งาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายปลายเมฆ  ปิติพงศ์พล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงปัญญาพร  พละชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงปาจรีย์  พรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงปารียา  พรวาปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงปุณณพร  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปุณยนุช  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายพงศกร  สุรินราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายพงศพัศ  ถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายพชรดนัย  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงพรปิตา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงพรพรรณ  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงพัชรพร  สนิทนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายพัทะกานต์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายพันกร  โคตะโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพิชามญฐ  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายพิศิษฐ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายพุทธมณฑล  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงฟารีดาร์  บาราหาแม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงภรภัทร  เมืองนาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายภัคพล  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงภัชรินทร์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายภูมิเทพ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายภูมิยศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงมณัชญา  กิ่งพรมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงยอดสวรรค์  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายรณกร  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงรวิพร  ศิริจันทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายรัชพล  ธรรมวงค์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงลลิตพรรณ  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงละอองรัก  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายวรกิตติ์  กายราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายวรัญญู  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงวรัมพร  แสนบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายวิชกานต์  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงวินิทรา  แก้วบัวสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายศดิศ  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงศรัณยา  เงินบุคคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงศรัณรัตน์  นิลชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายศักย์ศรณ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายศิรชัช  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายศุภณัฏฐ์  พรมดีราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายศุภณัฐ  ณะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายสพล  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายสหรัฐ  ขจรเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายสิงหา  ชาไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายสิทธิพล  อนรรฑวีกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสิริกร  วรรณการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงสิริทิพย์วดี  วภักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงสุจิรา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายสุธี  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ตั้งมั่นกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงสุภัทรา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายอคิน  คนึงหมาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายอนันตชัย  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงอภิชญา  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายอภิวิชญ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลตองคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายอังศวีร์  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงอัญชิสา  ป้อมแสนพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายญานนท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงกชกร  ลาเสือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกณิศา  ทุพแม่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกนกพร  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิสูตรสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกรกนก  ไชยนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกรณ์ดนัย  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกรธวัช  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายกฤตภพ  ก่อเกียรติพงศกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงกฤตวรรณ  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกวินทรา  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกวินธิดา  ตันติอาภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกวี  พิศิษฐ์บรรจง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายก้องภพ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สวสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายกันต์กวี  ระวิชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายกันตพัฒน์  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายกันตภูมิ  คิดคำนวน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกันยพัชร  กงแก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายกัมพล  มหาโภคินธกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกัลปังหา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกานดาวดี  หาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกานท์  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายกิตติณัฐ  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกิตติพงศ์  พันธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกิตติพันธ์  เคนงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉายเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงกิติญากานต์  กิ่งโก้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกุลณัชญา  นามขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกุลนาถ  ศิลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายโกมล  อร่ามอรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงขวัญชนก  มณีบู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงขวัยชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเขมภัทร  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายคริษฐ์  บรรไพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงคีตกัลยา  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงคีตวรินทร์  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายคุณากร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายคุณานนท์  เทพสีหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายจักรภัทร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงจันทร์อัมพร  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายจิรพิพรรธ  พรหมเกษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายจิรภัทร  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงจิรสุตา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงจิรัชยา  ปัตโชติชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ฮังชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายจิราธิป  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสูญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายจุลภัทร  ราษฎร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สังกฤษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายเจษฎากร  เข็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไขประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์สิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชนกนันท์  ทิพม่อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายชนกันต์  คำโสมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายชนสรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายชนันะร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงชนากานต์  น้อยทะรง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายชนาธิป  แรมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชนิญญา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชมพูนุท  มหาโภคินธกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชัชชุดา  เปาวะนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมมีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายชัยวิชิต  คิดโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายชิน  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชิรัญจ์ศิริ  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงชุติกาญณ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชุติกานต์  จันทวี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายญาณโชติ  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายญาณวุฒิ  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงญาณิศา  ผายงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงญาดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายฐนกร  ก้องเวหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายณกรณ์  วงศ์เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายณฐกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณฐปพน  ฤทธาติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายณฐพงศ์  บุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายณฐพงศ์  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณฐมน  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณพัชญา  จุรินทร์ภัทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณภัทร  ก้อนตาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณภัทร  ปาระคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณภัทร  สุภากิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณรงค์รัชช์  พชรรัตน์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายณรงษ์  สุริยะภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายณศกร  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณัฎฐวี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มูลวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณัฐกรณ์  มณีบู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณัฐคุณ  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณัฐชนน  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐชนน  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุสาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฐพงศ์  เตียกมลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฐภูมิ  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณัฐภูมิทร์  เอี่ยมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายณัฐวัชต์  ภูริเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนระวัตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณิชชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงณิชากานต์  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายตฤณณภพ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายตันติกร  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายตันติกร  คันทะนาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายถิรคุณ  จรรยาวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายถีรวุฒิ  นิกาญจน์กูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงทยุตา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงทฤฒมน  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงทอฝัน  เวทย์กิตติพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายทินทินกร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธนกฤติ  โยตะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนดล  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายธนธรณ์  ธนะคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธนพร  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงธนพรรณ  กลิ่นกล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธนภัทร  โสภณศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายธนวัฒน์  พิลึกไพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายธนศักดิ์  หมื่นไธสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธนากร  ไสยสนิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธนูทอง  ส่งศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายธรรมรัตน์  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายธราเทพ  ฐานทองดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธราวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธัชชัย  งามงอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธัชพงศ์  มหาอัฑฒ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธัญชนก  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธัญชนก  พองคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธัญญ์นรี  เดชาบุญยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงธัญญานุช  ผองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธัญรดา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อนุรักษฺดิลก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธิติพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายธีทัต  ประเสริฐหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธีร์จุฑา  บูชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงธีรณัฐ  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายธีระพงษ์  มาปัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธีระพัฒน์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธีริศร์กริช  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงนงนภัส  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนนทกร  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายนนทวัชร์  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายนนธวัฒน์  พรหมเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนภกานต์  เทเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนภัสนันท์  พิพัฒน์พงษ์ธนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนภัสสรณ์  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายนฤพงษ์  โดยดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงนวนันท์  ราชสาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายนัฐกร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทโพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายนันทพัทธ์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนันทวัลย์  สุขอิงบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายนิธิกานต์  หาญธงชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงเนตินาฏ  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเนติพล  พลเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงเบญจพร  โนนตูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายปฏิภาณ  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปทิตติญาภรณ์  ฤาชัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปภาดา  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปรัชญา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปราณ  รังศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปรารถนา  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปริณดา  พินทุเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปรียาดา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายปลายวสันต์  กันทะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายปวริศ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายปองภพ  รอดตัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงปัญญรัสมิ์  ทิพย์วารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปัณฑิตา  สาไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายปัณณวิชญ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายปัณวิทย์  พันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทิมากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปานนภา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปานวาด  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปารณ์ปราชญ์  ริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงปิยพัชร  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพมนต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายปิยังกูร  พอพระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปิยาพัชร  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายปุณณา  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายปุณยวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงปุณยวีร์  โรจนชีวะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงปุณิกา  ขวาธิจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงปุณิกา  เหมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงปุนยนุช  โคตรวิชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงผกามาส  สมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพงศ์สุภา  สินศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายพชร  อุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพชรกมล  พนหมเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงพรรณสิริ  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพัชรมัย  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แสนสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายพัทธดนย์  หนูดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายพัลลภ  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิชชานันท์  ปักการะนัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพิชชานันท์  เนตรครุฑา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพิชชาภา  สายธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายพิชญกันต์  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงพิชญดา  กิ่งพรมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายพิชญุตม์  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายพิชัยภูษิต  ลีสอนตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพิมชญา  ภูวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยางธิสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  อินสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ผานาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพิสุทธิชา  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายพีรณัฐ  อุทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายพีรวิชญ์  พงศ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพุธิตา  บุยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำกอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงแพรประภา  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงฟาริดา  พันธุออน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงภณิตา  สิงห์สุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงภรัญชญา  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายภัควัฒน์  ชุมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายภัควัฒน์  สมบัติธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงภัญญาพัชญ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงภัณฑิลา  ชนาโชติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายภัทรดนัย  แสงตรีสุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายภาณุวิชญ์  พลรัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงภิมฎาภา  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายภูธนภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายภูผา  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายภูริพันธ์  ฟองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายภูรีภัทร  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายภูวนาท  จิตตุนัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงมณีวรา  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงมาริษาศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงมุทิตา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายเมษา  ชุ่มผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายยุทธนา  โตยามา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายยุทธภพ  สนิททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงรติญา  การุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายรพีพัฒน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงรักษิณา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายรัชชานนท์  กุสุมาลร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายรัชพล  เดชะโภชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายรัฐเศรษฐ์  เเตศิริเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายรัฐสิรภพ  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงรินรดา  ปาระสีห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงรีแอนนา  มีแฮน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงลภัสสินี  ศิริมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงละอองฟ้า  เกษเมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงลักษิกา  จรูญธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายวงศธร  โคตรผาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภโชคกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายวชิรพัฒน์  ทมพา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวชิรยา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงวรกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวรรณวิภา  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายวรากร  แสนปุชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวริศรา  เพียรภายลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวัฒนาปกรณ์  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายวันชนะศึก  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายวิกรัยวิชญ์  ฤทธิพรโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองกันทม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญผนึก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายวิชยกุล  กัลยบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวิตา  อิทธิฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายวิศรุต  ศรีขัดเค้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงวีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายวุฒิภัทร  อินธนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงศรินรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงศิรญา  หาญคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายศิริชัยกุล  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศิริโชค  ปีคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงศิริพรรษา  ราชาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงศิริพันธ์  ศิริจันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงศิริรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายศิวกร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายศุกล  อุฬารกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายศุภฤกษ์  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงเศรษฐสุดา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงสกาวกานตื  วะไลใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสายฝน  วันสว่างเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายสิทธิโชค  ตติยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงสิริกร  โจมไตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุขฤทัย  พรหมณีกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสุชัญญา  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสุชาดา  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายสุชาธี  ทรงสละบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุชานันท์  ธาระหัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุชานันท์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายสุทิวัส  ลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายสุภเวช  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุรัชนา  ดาวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสุริญาพร  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สละสินธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายโสภณวิชญ์  พิมพ์อักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายหฤษฎ์  ชุนหฤษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอติคุณ  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงอนัญญา  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอนิวัฒน์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายอนุพงศ์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอเนชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอภิญาภา  บุตรดีวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงอภิตยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายอภิรักษ์  แพงพิมพ์โล้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงอภิษฎา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงอภิสรา  แสงวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายอมรทิพย์  ชาภูคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงอรกฤตยา  ธัญญาบัญญาพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายอรรนพ  ปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงอฤทธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงอศิวรรณ  แสงดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอัญชลิดา  ชัยสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายอิศรา  โคตรบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงเเพรวพลอย  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกชมน  แสนสุริวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จักรเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงกมลกานติ์  จิตติเจษฎาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกมลพร  พบจันอัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กชายกรภัทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงกรวลัย  หาญมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กชายกฤษดา  เสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  สุดหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายกัลยวนิช  สินธุวานิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกัลยาณี  วงค์กุนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายกิตติกวิน  บุตรเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงเขมจิรา  วุฒิอุตดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กชายคริษฐ์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงจารุพิชญา  ภูช่างทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงจิราพัชร  หมั่นบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงจิราภา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงชญานิน  สอนพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายชนวีร์  สวัสดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงชลกนก  ฐิตะฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธงวาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงญาณิศา  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิเวกจวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายฐิติวัฒน์  พยุหะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงณฐพัชรนัญฌ์  สารธิยกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณภัทร  สุขพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงณัฐนรี  พิทักษ์วงค์จินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายณัฐพงศ์  กระสินเกตุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายณุทรรศน์  มิสดีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายธนภัทร  หลงนิยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงธนัญญา  เติมเสรีวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงธันยชนก  ณธนบวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายนนทกร  เมืองแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายนัธทวัฒน์  สุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ขันทีท้าว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายบุณยพัต  คลังชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงบุพรัตน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงปภัสชล  หลงนิยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายปัณณธร  เดชาธิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงปาริตา  กลยนี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงปิ่นประภา  ชัยธีระสุเวท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงปิยธิดา  บุบผามาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงปิยธิดา  บ่อทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงปุญญิสา  ยึรัมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงเปรมชยากร  มากเกษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายพจนศักดิ์  ทองกำพร้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายพชรพล  ไตรโยธี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กชายพลาธิป  พยุหะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงพิชญาภา  สะเดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงพิชาฎา  ศรีภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงภคพร  ศรีอำนวย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงภควดี  ยางสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงภวิกา  เหง้าละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงภัคชาภา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงภัทรภา  โพธิ์งาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงภารดี  พรหมศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงมารีญา  วงศ์วรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงรัชดากรณ์  ทศศะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายศักย์ศรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายศาศวัต  พิทูลทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงศิวาพร  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายสรวิศ  อินธิเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายสหทรัพย์   วงศ์สีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงสิริอาภา  วงษ์พุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงสุภัสสรัตน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงอุนนดา  หลานเศรษฐา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยปัญหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายจิตรคุปต์  สุขะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงชลดา  เรียมแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายโชคชัย  คำมุลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงฐานิยา  คำชนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายณพจน์สกร  ภูประทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายทีฆภัทร  สลางสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายธนภัทร  โชติพิพัฒน์วรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายธนวิชญ์  ภูวดลไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงธัญจิรา  อุสาพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวธิดารัตน์  เดชบรรทม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงปรัชชญาภรณ์  บาดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงปริมาพร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพรรณณวดี  จาดคล้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวแพรววนิต  กลัดทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นายภูตินันท์  วงศ์พรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลาวัลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายรัชพล  พริ้งพราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาวรุจีรัตน์  สอนสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกรงขาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายวรชัย  ชาวชายโขง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาววรนุช  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงศรัณยา  เหง้าสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวศศิวิมล  พลขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวศิริวัลยา  อินรีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวศุภิสรา  จันดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงสิราวรรณ  ราชเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สีโนทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 นายอภิวัฒน์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายกรวิชญ์  อุปชิตวาฬ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงกัญตญา  คลธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงกันติชา  โทนกกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  รัตนะสกลพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงฉัตรธิญา  จูมเกต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายเฉลิมโชค  วงษาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงชนากานต์  กุลหาญกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงช่อปณิษา  เรืองแหล่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายชัยณัฎฐ์ธีร์  พุ่มพวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายชัยภัทร  โพธิศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายชุตินธร  เด็กชาย ชุตินธร วะสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชัยสิริเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณัชริญา  ดาบสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงณัฐชยา  หาญภูบาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองธิราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายดนุพล   แจ่มใส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงตรีชฎา  การปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายเตชินท์  อุดมศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายทักษดา  สีแข่ไตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงทิฆัมพร  แก้วดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายธนกร  การุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายธนกฤต  สุขสวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงธนณิชา  เกตุงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงธนาวดี  ชาสงวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงนาตะฌา  ตามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงเนตรชนก   ผ่านเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายปฏิณกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงปัณฑา  หงษ์กลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายปูรณ์  บุญชัยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพิชชากานต์  สุราราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงภิรัญญาภรณ์  นามศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายรวิศุทธ์  อุบลครุฑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายวรกมล  พงษ์พิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงวริศรา  โทอิ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายวัชรวีร์  ภูละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายศุภกร  สมาฤกษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายศุภวิชญ์  โสภาบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงสโรชา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงสิริกร  ภูวดลไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายหฤษฎ์  จิรวัฒน์ศิวาพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอมลรดา  ราชภูวา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอลิชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายอัครวินท์  สุพรรณราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงชยานันต์  แสงบัวท้าว โรงเรียนวิถึธรรมแห่งราชภัฎสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญรัตน์ โรงเรียนวิถึธรรมแห่งราชภัฎสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายธนดล  วรรัตนธรรม โรงเรียนวิถึธรรมแห่งราชภัฎสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายนราธิป  กุลกานนห์ โรงเรียนวิถึธรรมแห่งราชภัฎสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายสรวิศ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนวิถึธรรมแห่งราชภัฎสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น