รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  งามฉวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิน  วังสำเภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชณี  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกัณภพ  หาญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติ  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขนัตภัส  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เริงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคัชชัย  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจิตติพัฒน์  รูปคม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจินต์จุฑา  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฉัตรีญากร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชญาณิศ  แสนอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชญาณิศา  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแสนราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววันนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชยพล  สุระชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยวัฒน์  หงษาล้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายโชคอำนวย  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญดา  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญาตินันท์  ลุนบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณฐพล  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณธษา  ศุภกุลธนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสองชั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชากานต์  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงดุสิตานฤพร  ศรียาภัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายเตชิต  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทักษพร  ประชัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนคุณ  บุญชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนดล  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธรณ์จิตติ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธรรมชัช  กาหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธิษณ์  ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนรภัทร  เตียวสิริไชยไพศาล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนลพรรณ  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนิชนันท์  นิสัยกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปรมี  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปราชญ์  นรากล่ำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปาลิดา  โอชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพงษ์เทพ  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพรชนก  กุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพริสร  จิตติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพัชรพล  แก้วบตรดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญาพร  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สิงหฬ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพีชญากร  มัคที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพีรพุฒิ  มนตรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพีรวัส  เมินธนู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเพชรฐิตา  ศิริเศวตกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงแพนนารา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภัสสรกร  ชนธนัสม์พงศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายรณกฤต  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงริญญาภัสร์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงลินลี่  อลิซเบท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายวรเมธ  พวงสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายวัชรกร  จักขุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิริยา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายวีรภัทร  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศรีคำรุ่ง  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจันดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศุภกัญญา  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายศุภโชค  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสมฤทัย  ชูเกษม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายสรธร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสรวิชญ์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสรัญพร   แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสหภพ  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสิทธินนท์  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายสุเชาว์  อัมภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุพิชา  พานจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงหทัยกร  ลุดวิกส์สัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายอนันต์  ราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายอภิภ  สมบัตศิริเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายอาณากร  วิวาสุขุ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกรรณิกา  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกฤติพงษ์  หงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญชพร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันส์เวิร์ท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกันตเมธ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกันตินันท์  สัจจะบุญทวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สีมาปทุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงขวัญจิรา  พวงสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายคฑายุทธิ์  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจาฎพัจน์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจารุนันท์  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจินดามณี  ภาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรภิญญา  สำลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายฉัตรมงคล  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชยางกูร  สนิทวิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชาลิต  ชิดดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธื โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงญาณิศา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐณัฐ  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายฐากูร  คมไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายฐานพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณฐกร  บุญกองชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฎฐ์รดา  พูนทวีวรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐกมล  อดทน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐธรรม  แสนจักร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐนนท์  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐปัถย์  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐพนธ์  ศศิวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐวิภา  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงดุสิตา  คานเครือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเตชะธรรม  สะสีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธณวดี  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนชล  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนธรณ์  ไชยะเดชะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนัช  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนัช  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนัชชา  พินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนันรดา  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนิสร  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธรณิศ  รงค์จิตประภัสร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ขำผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนภกมล  โสดาโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนภกุล  พรมตวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนภัสกร  คูณผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนัจกร  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนันท์ลินพัฒน  แสงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนาราภัทร  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงบุณยวีร์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเบญญาภา  วามเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปณิธาน  มุทิตาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ตะลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปรางทิพย์  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปรีชญากรณ์  สาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปลิดา  นพเดชาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปวริศา  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปองพล  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปานชนก  ปอพาณิชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพงศภัด  พูนเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพชร  วงศ์วัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพรทิพย์  นามศิริ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพระนาย  โพธินาแค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพอใจ  โชติธนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพัฒนศักดิ์  หริมแสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิชญะ  บุตรตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ภักดีพงศ์พณิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรณัฐ  กฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพีรดนย์  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพุทธิวัลค์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเพชรพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทรภร  รักพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภานุพงศ์  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภานุวัชร  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภานุวิทญ์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภูริชญา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายยศวริศ  ชัยรัตนวนิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายยุทธพรรณ  ประสานศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรวงข้าว  จำปานาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรักษณาลี  เจริญรัตนาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรุจธร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงลลิดา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวิกรานต์  เต้าทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิรดา  คำโกน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศุภณัฐ  มักผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศุภเดช  สังคะสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสมบัติ  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสริตา  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสฤษฎ์พงษ์  ศรีคล้าย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสัณหณัฐ  แสงแปลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสิริยากร  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ทองแกะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสุพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงหทัยนัทธ์  บุญแฝง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอติภา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอนัญญา   ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอรรณพ  สอนไชยยาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอริสา  พงศ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอาริสา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอินทิวรา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิรประภา  แม่บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายไชยภัทร  คำพิราช โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงญาณธิดา  สุภาพไพบูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปาริฉัตร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพรวิษณุ  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชชา  บำรุงราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิมชญา  ชูผล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายภัทรกร  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายศริตวรรธน์  คำโท โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายศิวกร  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายอธิเทพ  ม่วงมนตรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกนกพร  พรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกรรณิการ์  เพิ่มสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกันต์ฒวราฤทธิ์  พิศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จำปาใด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงแก้วมณี  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงขวัญพร  บุญเฟรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายคณาวุฒิ  เกษมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐกานต์  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐญาดา  เงาะเศษ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงดวงอมร  ช่างปัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธัญชนก  นันทรังสี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประจงบัว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคหอม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปราณิสา  จันทร์ธัญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทับทานี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัณฑิตา  หมั่นการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปาณิตา  บุญเฟรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปาณิตา  หน้าด่าน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุณิกา  ลีศิริเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพรพุทธ  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพอฤทัย  นามคง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัชรินทร์  กิจกลาง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพัทธนันท์  ศรีดารา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพัสกร  อ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทชา  พิศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทรดา  สมลือ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเมธปรีญา  ทิวัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเมธาวี  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรดาภัค  พันธ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรัชดาพร  แถบหอม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวรวรรธน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวาฑิตา  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  พันธ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศศิธร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศิริโสภณ  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุภากร  กันยามา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอัศวิน  ดังประภา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกรวิชญ์  ทศพร โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงจารุกร  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนกิตต์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนิชดา  ชาพล โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายพิทักษ์พล  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุ่นเเก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสิริขวัญ  พัลวัล โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานทอง โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกุลธิดา  พิมมาศ โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐภัทร  ยี่สุ่นน้อย โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายตรีเทพ  สุดดี โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงทิพปภา  พันธ์นา โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนกร  ศรีหมาด โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธนัชชา  บุญมี โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญยาพร  บังคม โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีรภัทร  ป้อมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนันทกาญ  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปนัสดา  พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวนัฐพร  ดีสุติน โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวิชุดา  สายสุวรรณ โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศราวิน  เทศราช โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุจิวรรณ  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุภัสสร  ยาวรัมย์ โรงเรียนบ้านจะเนียว ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  สุขหุ้ม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปัญญพนต์  ลาพันธ์ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ป.6 วิทย์ประถม