รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตพัฒน์  สัมนา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงขวัญจิรา  หนหวน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงแพรวา  มินทะนา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุตรเสมียน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุปราณี  สิงหะ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอภิชา  นาโสพิน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤษติกา  นาโสพิน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนกนันท์  มีบุญ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงทัศณี  แก้วอุดร โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพิชญาภา  มูลดับ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงรัชณีวรรณ  ทองแย้ม โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงลลิตา  มุ่งงาม โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงสุธิดา  ดวงใจ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอภิสรา  สากล โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกชวรรธน์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายณัฐพล  นาบำรุง โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายตรัยรัตน์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพลอยปภัส  ใจดี โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสาคร  พลอยพะเนาว์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นใจเรียม โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐติญา  อุทุมพร โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรรณภา  พงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุนันฐ์ษา  ศรชัยวุฒิไกร โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเอกบดินทร์  แซ่ตัง โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพันธิวา  สมอ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายภัทรดนัย  สีม่วง โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวีระพล  ตระกูลไพศาล โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชนาภา  จันทร์โท โรงเรียนบ้านทะลอก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพฤกษา  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านทะลอก ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณภัทร  คำแก้ว โรงเรียนบ้านทะลอก ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธัญชนก  ดวงใจ โรงเรียนบ้านทะลอก ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เทพศิริ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายคาวี  ทองทา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจิระพัฒน์  นิลคง โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์วันวงศ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชัยวัฒน์  อุปมัย โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงดมิสา  ไชยสาร โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนกฤต  อินทร์น้อย โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนิชดาพร  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทบูรณ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  อาจภักดี โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทรธิดา  อสิพงษ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวไลลักษณ์  กอกหวาน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศุกลวัฒน์  อินทร์ชำนาญ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอติวิชญ์  รุ่งสุริยา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอธิภัทร  เสมอใจ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอภิญาดา  รูปคุ้ม โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเจษฎา  ปาจะ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชลดา  สืบหา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงดลพร  ดอนน้ำใส โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทักษพร  พรหมสูง โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนพนธ์  ตะเคียนศก โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนพดล  พรมพิลา โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปฐพี  ค้าเจริญ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปาริตา  จันทบูรณ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพัชรพล  เขินไทย โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงขำ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงมานิตา  จันทร์นัน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรุ่งนภา  ตินานพ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวีรภัทร  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายศรัณยู  กล่ำเขียว โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศุภกฤต  อุตทูน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสุธี  ศรีดาจัน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุพัตรา  พาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอภิณัฐ  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปนัดดา  ในทอง โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกษกรณ์  สุกระวัน โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภกร  ใชศรีษะ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ป.6 คณิตประถม
70 นางสาวจรรยาภรณ์  พันทอง โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวมานิตา  ภาสดา โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเวช โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชนันทน์  นาครินทร์ โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรัฐฐิติกานต์  นิวอนรัมย์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญณันตรา  คำขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเนตรขวัญ  ดวงศิลป์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเอมิกา  ชัยพร โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายกฤษณภัค  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรืสุข โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจีรวุฒิ  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนวรรธน์  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศิริวัฒน์  อาจภักดี โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนพล  พลแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม โรงเรียนบ้านแขว ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัลยากร  เวชติวงศ์ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกิตติกวิน  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนาธิป  แดงดี โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวรัญญา  ยาพานแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสไบพร  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอนันดา  พินโสภา โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศศรี โรงเรียนบ้านแทรง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายขจรศักดิ์  ศุภศร โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐพร  สมควร โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายทิวากร  แสงทอง โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปรเทพ  อักษร โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาลินี  คงราช โรงเรียนบ้านแทรง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปิยะพงษ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิชญานิน  ฤทธิภัทรชัย โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภานุสรณ์  ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงลดาวรรณ  คงชำนาญ โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวิชญะ  บุตรงาม โรงเรียนบ้านแทรง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายศุกลวัฒน์  แย้มชู โรงเรียนบ้านแทรง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศุภกร  คงสูงเนิน โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญขาว โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอพิชัย  บุญขาว โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอภิญญา  ศุภศร โรงเรียนบ้านแทรง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอโรชา  ไชยนะรา โรงเรียนบ้านแทรง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายกตปัญญา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกนกวรรณ  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายกรวิชญ์  สาระไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกฤตนันท์  ผุดผา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกฤตภณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายกฤษณนันท์  แก้วธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกฤษณพล  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกัญญพัชร  ฉลาดรอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันตะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญขำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกันยากร  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกุสุมนิภา  โยธะกา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงขวัญภกร  เขตนิมิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจนิสตา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจริยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายจักราวุธ  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจีรชญา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจีระกุล  คำลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายจีระวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชญานิศ  มนต์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชญานิศ  อบแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชณัฐปภา  อาจสามารถ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชนกนาถ  นันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์เกษม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายชยานันท์  เชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายชรินรัตน์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชลธิชา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายชวกร  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชัชธิดา  จันทร์เทียมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายชาฎาชีวานนท์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายชินกฤต  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายชินวุฒิ  ตาอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายไชยพศ  บุคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงญาณกวี  ศรีไชยปัญหา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายญาณากร  บุตดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายฐิตินนท์  สมบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณภัค  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณภัทรชา  อินสาทร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายณราวุฒิ  คำเคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐกรณ์  กลางมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐฏ์ฐะเศรษฐ  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐทิตา  อินสาทร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณัฐพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายณัฐภัทร  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณิชกานต์  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงดวงใจ  ดาวไสย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายดวงเฉลิม  พษ์สุระ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายดิลกพัตน์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายแดเนียล  กอบทอง ปาร์คเกอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายเตชิษฏ์  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนกร  ธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนพนธ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธนะชัย  สดสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายธนาธิป  อุดร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรธรรม  มีแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายธีรปกรณ์  โพธิ์ชาติปาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธีรวิทย์  เกษอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายนพเกล้า  โกรธกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนภาภัทร  ทองแต้ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายนวัตกร  จิตมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนัฐติกานต์  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายนัธวัฒน์  ใจนวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนัสชยา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนิชกานต์  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงบุญธิดา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงบุญนิสา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงบุษกร  จันทำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายปภังกร  สารภาค โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายประกายสิทธิ์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปรัชญวัฒน์  ธรรมพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายปรีดา  อุตตะมะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายปลื้ม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายปวริศ  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปัญหา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายปัญจพล  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศรีวัฒนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายปิติกร  บุตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายปิยปราชญ์  ศรีจักร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายปิยรัตน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปิยาพร  สารทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายปุณยวีร์  นวลใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายเปรม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายพงศกร  นาคมาก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายพงศ์นริทร์  สุภาวะหา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายพงศภัค  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายพชร  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายพชร  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพชรดนัย  รัตนะนาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายพสิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพิชาภพ  ศิรินัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  ร่วมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงภรภัทร  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายภาณุวิชญ์  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภารดี  สีลาล้อม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายภาสกร  คุ้มห้างสูง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงเมทิกา  แซ่โล้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงโยษิตา  สะดวก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายรัชชานนท์  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรัตชนิดา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายวงศกร  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายวรพล  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายวรเมธ  โพธิ์ชาติปาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรรณนิภา  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวรัญญา  สานุสันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวิภาภร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่สุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายวิษณุ  ครองเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายวีรวิชญ์  ลาพรหมมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายศศิวเรศวร์  ประชาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยงยืน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายศุภววรรษ  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายศุภวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศุภางค์  จานดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงโศภชา  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสกาวรัตน์  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายสรวิชญ์  พุทธจักร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายสิรวิชญ์  จาตูม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสิวิชา  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายโสภณวิชญ์  นวนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายหริวัต  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายอชิตพล  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอดัม  กอบเงิน ปาร์คเกอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอนิวัฒน์  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอรปรียา  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอรอุมา  ลืมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอัยรดา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายอัษฎา  วงรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอาชวิน  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกตัญญุตา  อินอุเทน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกรวิภา  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤษณพล  สายสุ้ย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกฤษติญา  อินตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกฤษนัย  คำขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกวินนาฎ  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกษิดิศ  เชื้อคล้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกิตติพร  ิอาจภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกิตติยากร  พจนพรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติศักดิ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิติศกดิ์  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกุลจิรา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงขวัญใจ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญญารัชต์  พิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเขมจิรา  สูงสุด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายคณินณัฏฐ์  สมพงษ์รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคุณากร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจิดาภา  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิดาภา  ไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจีระภรณ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจีระวรรณ  ยศหนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายจุติเดช  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ธนโชติเดชากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชนะพล  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชนัญธิดา  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชนากานต์  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชลภัทร  อาจสามารถ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชวิน  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชัชวกฤษ  ยงกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชัญญ่า  งามรูป โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายชัยวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชินณพงษ์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชินณพันธ์  แพงอก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชินธ์ณาศิส  ระหาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายซันนี่  จิรพงศ์ ดุน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายญาณกิตต์  รับรอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายฐานิกร  ศรีระษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฐิตาพร  จันละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทะหิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงฐิติกานต์  ข่ายทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณชพล  วงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณฐกฤต  โยศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณฐนนท์  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณฐอร  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัชชานนท์  ธรรมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตน์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐกิตต์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณิชภัทร  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายตะวัน  จันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายทศพร  เขมะรังสี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงทัตพิชา  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายทินภัทร  ต่อพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธณกร  ไกรสมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนกร  ภุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนกฤต  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนกฤต  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนธรณ์  มรรครมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธนภรณ์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนภัทร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนะรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนสิตา  สามศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนาเดช  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญธรณ์  ขาวเครือ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โรจนวรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธิติวัฒน์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธีรดา  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีร์วายุ  สุวันที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนนทวัตติ์  หอมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนพกร  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายนัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนัฐภูมิ  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนันทภพ  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บังคม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนิชกานต์  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินท์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปรเมศวร์  บุญประวัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปัญญา  โพธิ์โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปิยะวัฒน์  วันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพรรษกร  มัฆวิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรสวรรค์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพลพจน์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัชรธิดา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิชญาวี  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพีรวิชญ์  เทศธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฟ้าใส  รัตโน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทรนรี  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทรพร  คงทนชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูมินธ์  หงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงรฐา  พลอยไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงระถิรา  คุณลุน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรัฐสิทธิ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรินลดา  ตะเคียนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงลิซ่า  เวรบีค โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวชิรวิทย์  แม๊คนัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวรเชษฎฐ์  ร้ายไพรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวรดร  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวิทวัส  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวิริยะศักดิ์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวีรัช  จันภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเวธัส  คำพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเวโรจน์  เปนาละวัด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศรัญท์รัชต์  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศรุตา  ผลใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศุภวิชญ์  สันดอน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสาธิกา  ขำคม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ในทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิรวิชญ์  ิอุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุชญา  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สิงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอชิระ  ประเสริฐศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอติคุณ  น้อยสงวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอนันตชัย  สาระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอรทัย  พันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอริสา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอัศวิน  ไชยนะรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอาทิตยา  กวดขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอานนท์  สุดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอาภาสิริ  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอิงครัตน์  สุดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอุรัสยา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอุรารัตน์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฐดนัย  มงคลฝั่ง โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีใสคำ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีกะชา โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเมธี  เอ่ยรัมย์ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญชู โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตตินันท์  นราวงษ์ โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายนนทกร  ตะเคียนศก โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายภูผา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำปัน โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอริสรา  ไชยชาญ โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายกฤษณะพงค์  รุ่งแสง โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายจักรพรรดิ  ไชยสาร โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณชนกพร  พันธมาศ โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณารตา  ทัศนัยต์ โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิมลพัฒน์  อุปมัย โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภวิกา  สมร โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงหรินชยา  กอกหวาน โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอภิชาดา  อินธนู โรงเรียนบ้านกอกหวาน ป.6 วิทย์ประถม