รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐทิชา  ระวังชนม์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิสาชล  ระสอน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรมิตา  วงศ์โสภา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
6 นางสาวทิพย์วารี  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธีรกร  แก้วดี โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงไกร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายศักดิ์ติธัช  ดวงบุตร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงดารารัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธันวา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเนรัญมณี  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภัทรชัย  พันธ์งาม โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอรอมล  จันดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร์  แสนพาลี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปวีณา  ปูพบุญ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพัชร  ปิยะวงค์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายยรรยง  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วใส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านยาง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณปภัสร์  อุ่นสมบัติ โรงเรียนบ้านยาง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วบุญมี โรงเรียนบ้านยาง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปริภัทร  สุระโคตร โรงเรียนบ้านยาง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพรพิมล  สิทธิแก้ว โรงเรียนบ้านยาง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงลลิสา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านยาง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายวรพัฒน์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านยาง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวริศรา  สายมาลี โรงเรียนบ้านยาง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศรีจิตรา  ปิยะวงค์ โรงเรียนบ้านยาง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านยาง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกันยกรณ์  ปิยะวงค์ โรงเรียนบ้านยาง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายจิรวัศ  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านยาง ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายทศวรรษ  พรรณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านยาง ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปาจรีย์  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านยาง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพรรวลัย  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านยาง ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเพียงออ  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านยาง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวรกานต์  สายมาลี โรงเรียนบ้านยาง ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวิไลพร  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านยาง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศิลาภัทร  อัสดง โรงเรียนบ้านยาง ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสาริสา  ใจฟอง โรงเรียนบ้านยาง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกนกอร  เนียมนาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกฤษฎากร  พันธุ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกวินธิดา  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายโกศัลย์  อุกฤษฎ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายจักรพงศ์  แก้วประสม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายจิตติพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจิรฐิดา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายจีรวัฒน์  นามมาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชุติกานต์  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายเชิดชัย  แก่นที โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรัพย์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฏฐกิตต์  ทิพใสย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฏฐกิตต์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายเตชภณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายทิมากร  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธนโชติ  สิงหเทพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรนัย  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธุวานนท์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายบวรเดช  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเบญญาภา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปฎิพันธ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปณัฎฎา  เลิศสักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายประพัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพชรพล  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพรพิชา  ผดุงชอบ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัทธหทัย  เท่าสิงห์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  พันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเพชรณิชา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภูมิศธร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมนพัทธ์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมนภรณ์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิทย์  สาสังข์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวริศรา  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายวัชรพงศ์  เสื้อก้านคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวัชรพงษ์  คำผาย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายเวชพิสิฐ  สาริดดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายสิทธิศักด์  ยอดสง่า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายอธิชะนัน  นิ่มมโน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอภิยดา  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอริสรา  สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายอุดมสิทธิ์  พรรณยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกนกพร  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกรกฎ  สำสาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกรวิชญ์  ดวงสี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤตยชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกฤษดา  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกวิน  จุนนะรัญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกษณ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกสิทธินนท์  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกัญธิภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัตติกา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกัมพล  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายคมชาญ  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคุณานนต์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจตุรวิทย์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ตระกูลมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิตรลดา  ไชยหนองบัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรัชญา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจิรายุ  ปัดสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแจ่มฤทัย  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชญาภา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชวกร  เจนการ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชานนท์  วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชาลิดา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชินณิชา  บุญญาตระกูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายโชคดี  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญดาพร  วันผักแว่น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฐาปนี  คำพูมี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณรงค์เดช  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณวัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัชชา  ชินพัฒน์ชาคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัชพล  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฎฐญานันท์  คุณวาที โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฐพล  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐรินยา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายติณณภพ  ชูลิขิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายทักษกร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงทักษอร  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายทิวัตถ์  หลักงาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเทวฤทธิ์  หงส์ศิริ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนพร  โยธี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนพัฒน์  ล่ำรอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนภัทร  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนวัฒน์  มีโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธเนศ  ธนาโชติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธัญชนก  คำแสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธาดากรณ์  มะลิ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธานิยา  ลวดทรง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธีระดา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนกร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนฤชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนฤเบศธ์  ชุ่มอภัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนลินทิพย์  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายน้ำมนต์  อุตรมนติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนิติภูมิ  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนิลภัทร  ธนสีลังกรู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนุชนาฏ  สังบัวดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายบุญยกฤต  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปกป้อง  เสนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปภัสรา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายประกิต  แป้นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงประภาพร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงประภาพร  เข็มโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรีชา  แสนปาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายป้อมเพชร  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนะมี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปุณยวี  กมล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพงศ์พล  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพชรพล  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรไพลิน  อุไรล้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพริศรา  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพลอยญาดา  เดื่อดิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพิชญุตม์  บุญศล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพีรวัส  บุตศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพีระพงศ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชิณราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรภร  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภาสกร  ใยทอน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูดิศ  มัธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูมินทร์  จิตรโชติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูมิภัทร  เกตุละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูมิศักดิ์  นิลวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภูริทัตต์  คัลไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายมีโชค  สีคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเมฌยา  ทุมมี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายยิ่งศักดิ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรชต  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรัญธิดา  หารไชย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวชิระ  คำศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวรภพ  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวรินทร  สุทารัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวีรภัทร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศิระ  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศิริพร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศิวกร  ศิวะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภกฤต  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศุภกฤษ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภกานต์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภโชค  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภัชญา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสรศักดิ์  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสราทิพย์  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสิทธิพงษ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสุพีพัฒน์  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสุภกิจ  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุวจี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายหัฏฐกร  ชมพู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอนันต์  ศรีโนนทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอนาวิน  ทวีสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอภิรักษ์  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอภิรักษ์  คำผาย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอมรเทพ  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอัยย์ธนา  เกษบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอาวุธ  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม