รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชมน  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกรณัฐ  ปิดพยันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตวัฒน์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติกร  จิรังดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญ์วรรธ  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตภณ  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกันตินันท์  ล้อชูเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัลย์สุดา  โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกาณฑ์  ธวัลหทัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติทัศน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกุมุทมาส  วราพุฒ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกุลญาณิช  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเก่งเกียรติกล้า  อินทรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายเกื้อ  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญชนก  สรรณ์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายคเชนทร์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจงรัก  จันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจรรยพร  จันทะมุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรกิตติ์  เตียวพานิชย์กิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรพจน์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาคกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิราพร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายจีรวัฒน์  เฮงพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงฉันทพิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชญณิน  พวงบรรเทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชญานินท์  กาลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชยพล  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชยพัทธ์  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชรัชวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชรัณรัตน์  กสิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชวิศ  ฝีมือสาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชัญญา  เต้นปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชัยอนันต์  พรหมชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทวีสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวรอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวัฒนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายฌานพจน์  สุขกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงญาณัชธีรา  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงฑิตฐิตาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณฐภัทร  ทองตันวรภัทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณพัทรดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณภัทร  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณรงค์  รัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฏฐวี  จรูญมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะนนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐธพัฒน์  ธนันท์จิระกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐธันยา  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุภเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐสินี  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายณัทภพ  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณิชานาฎ  กันจินะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงดรัลพร  แนบเนียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายตรัยคุณ  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายทักษะพงศ์  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายทำนุรัฐ  ศรปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนกร  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกฤต  อุ่นญาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนเดช  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธนพันธุ์  สิงหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนินท์ธร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธวลิดากรณ์  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญญชล  แสงไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญญ์รวี  ศิรามังคลานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญพร  จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธีธัช  จอมเกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธีรดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธีรนันท์  ศิริมานพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธีรพร  ศิริตาลตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธีรพล  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนภารัตน์  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายนลภัต  เพียรพยุห์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายนลวัชร์  ชาญทะเล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายนวนาม  คำนวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนวพร  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายนิชคุณ  ตังสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิชชาพร  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนิชาภา  ศุภเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนิพิฐปัญญา  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายโนอาร์  อนันดา ซีกเลอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงบุญญาณี  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายบุญญานนท์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายบุณยวิชญ์  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเบญญาภา  สถิตานุชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปกิตตา  สิงห์กุรัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เศษคง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปณัฏฎา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายประภากร  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายประเสริฐพร  สังขะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปวริศา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายปัณญ์  นิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายปัณณวิชญ์  กาเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปารเมษฐ์  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปิยธิดา  เถาว์รินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปิยะวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายปุญญกร  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปุณญานันต์  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปุณญิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายปุณณเมธ  เนื่องไชยศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  ประถมปัทมะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายพชร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายพชรพล  สายสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพรรณนิภา  โคศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพฤทธิพร  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายพลัฏฐ์  ผ่องสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัชรนันท์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์อนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายพัสกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีราตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชาพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภักดีคำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  พงษ์พล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์พิศาภ์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิมพ์อรนิช  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพุฒิพงษ์  ราชปัก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายพุทธา  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงแพรวประภัสสร  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภคิน  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายภงศ์พิศิษฎ์  โสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภัทรปภา  คูณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภัทรมน  สุริยะฉัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภัทรวิทย์  สีหบัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภัทรากร  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภัทรียาพร  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายภาณุพงศ์  พิมพ์ณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภาสกร  แสงพยัพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายภุฒิเมธ  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายภูรินทร์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงมุกระวีร์  ศรีสมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายรชต  สัมพันธ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรณิดา  ไกรษี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายรักษ์เงิน  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรัฐภรณ์  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายรินรดา  บูราณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรุ่งจิรภิญญา  เหลาเพียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงลดา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายลภัส  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงลภัสยุพา  เรืองทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงลภัสสินี  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงลี่ลี่  จอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวชิรญาณ์พร  ฝ่ายเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายวรภพ  เติบจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวรัชยา  เกตุสุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวัชรนนท์  โกศีสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวีรดา  แสงพยัพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวีรวิชญ์  สาพันธ์กิตติธนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายวุฒิภัทร  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายศิวพล  พิพัฒน์กิจกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายศุภโชค  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสันติวิธี  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายสิรภัค  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายสิรักษ์ภูมิ  แก้วแพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสิรินดา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายสุกนต์ธี  ดอนพลัด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุชานันท์  สร้างหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุธีมา  ล้อมพรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุพิชชา  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสุรวัศ  โปร่งจิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายสุรเวศม์  ศงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุวิชญา  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุวิชาดา  หยิบกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุวิภาดา  พรรณราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสูขศิริ  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายหฤษฎ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายหัสฎี  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอธิชา  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอนันดา  เรืองทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายอนันตโชค  สีดาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายอัคคณัฐ  หะโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายอัครชัย  คำสิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายอาชวิน  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายอาชัญวิชญ  รูปสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายอินทร์ธีกร  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงไอลดา  เปี่ยมจาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายกรรณ  วงศ์ชาญตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤชณัท  สมบัติศิริเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกฤตติกุล  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกฤติน  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกวิสรา  จันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกวิสรา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกสิกร  พารุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายก้องเกียรติ  แรงเริง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกัญจน์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญณัช  ตั้งจิโรชธนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกันญ์ชินี  พงศ์เมธินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกันตธีร์  กันตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกันตภณ  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกานติศา  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกิตติกานต์  ทรงกลด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกิตติทัศน์  มะณูดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกีรติกา  กุลตั้งวัฒนาเพ็งพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกุณชร  อิ่มเต็ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกุลวัธ  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชุมมาตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงขวัญพร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พันธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายคณพศ  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายคณิศร  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายคมชาญ  สุทธิมูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงครองขวัญ  อมรพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายคุณานนท์  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจตุรภัทร  ฉัตรแข็งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิดาภา  ทองสอบ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิดาภา  พิกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายจิรทีปต์  สิทธิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิรภิญญานันท์  ปัดถา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจิรัสยา  จันทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจิรายุ  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายจีรวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายจุลจักร  บุญพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเจตพล  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชญาดา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชญานิน  จัสมินทร์ แอนเเดอร์สัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชฎาพร  พันพะมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชนชน  จุมพิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชนม์นิภา  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนัญชิดา  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายชนาเมธ  คำสิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนิดาภา  พวงประยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชยณ์ฐ  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายชยุต  สระโสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชลธาร  แสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชลพรรษา  สรารมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชวกร  อัครบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชวธิดา  วุฒิธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชวนากร  ศิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชิษณุพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชุติกานต์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชุติเทพ  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงญาณิศา  พันไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงญาณิศา  ลิปปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงญาดา  ละมัยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงญานิกา  กวาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฎุนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฐปนวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายฐานวัฒน์  โชติการัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฐาปนี  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายฑีธายุ  คำภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณปภัช  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณภัทร  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โทนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐญานิญ  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฐเณศร์  ธนันท์จิระกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐธวัช  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณัฐนนท์  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฐวัฒน์  สวนหมาก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงดารากร  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายตฤณ  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงตวันชนก  ณัฐรังสี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายถิรคุณ  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายทักษินาธร  สิทธิโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงทิพยาดา  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงทิพวรรณ  โคตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนกฤต  กุลธีร์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนกฤต  จิรังดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนกาญจน์  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธนพร  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนพล  อุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนภัทร  ธรณ์ธันยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนวรรธน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนวิน  จินตนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนศักดิ์  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธนะพงษ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนัช  ชอบวิจักษณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธนัญญ์พร  ธนันต์เติมสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนาดล  สมานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนาวิทย์  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนินภัทร  สุขสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธราเทพ  มุลสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธัชชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธัชพงศ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธัญชนก  ประพาฬ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญพร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธิรดา  ฉัตรอมรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธีมาพร  พันธนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธีรภัทร  สู่เสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธีรภัทร  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธีรเมท  ชลเทพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธีรวัจน์  จันทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธีรศักดิ์  ลบยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธีวรา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนงนภัส  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนธกาญน์  วงศ์ประเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนรวิชญ์  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนรินทร์ธร  บุญสมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนรีกานต์  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนัคมน  จันทร์วิวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายนันทิพัฒน์  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนิติภูมิ  การัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนิรัตติยา  ทาวังไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายบารมี  กล่าวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงบุญวรีย์  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเบญญาภา  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปณิธาน  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปพิชญา  วันสวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปภาวิน  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปภาวี  จำรูญอิสระกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปภาวี  อินทร์โสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายประกาศิต  ภิรมกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายประวีร์  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปราณปรียา  จงวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปรีชญา  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปวริศา  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ฉิวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปัณณกรณ์  คำโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปัณณชัย  แข็งขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปัณณฑัต  ทองสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปัณณธร  กุคำจัด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปัณณวิชญ์  ซานาตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลำสมุทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปัทมพร  จุมนอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปาณชญา  สุรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปารมี  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปิติชัย  รุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อุดร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปุญญาภา  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปุนปาณัตถ์  ศีลประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเปมิกา  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพงศ์พจน์  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพงษ์ภัทร์  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพบธรรม  ชารีวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพรกมล  ดั่งเกษี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรชนก  อุปมัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพรรษวุฒิ  สุรนารถ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพลกฤต  ยินดีพจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพสิษธิ์  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพัชรวุฒิ  พวงยอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กาศสนุก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชชา  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพิชญะ  จันล่องคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิชญาภา  ลาภบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิชญาภา  เต็มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชามณธุ์  อุดด้วง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมพิชชา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพีรกานต์  สัตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพีรพัฒน์  มูลปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพีระพงษ์  ก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพุญปกร  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพุฒิกร  สามี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพุฒิกุล  กระจ่างจิตรยศกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเพชรไพลิน  บุณยผล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภคพร  เพ็งเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภคมน  อริยฐากูร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภวรัญชน์  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภักควลัญชญ์  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัคพร  นิลวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภัทรดนัย  จำปาขีด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภัทรพล  มูลตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภัทรวัต  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัทรศยา  ลาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภาคิณ  โพธินิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภานุวัฒน์  นันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภาพตะวัน  ชิดชม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภามรินทร์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภีมพล  ยืนมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภีมภมร  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภูฑิตา  จันทะชำนิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภูมิเกล้า  ทรัพย์ทรงพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภูมิพัฒน์  กมล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูริชธนกรณ์  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภูริต  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภูริภัทร  กานกายนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูริภัทร  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภูวเดช  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายมฤคินทร์  รัตนประสพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงมิลิน  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเมซี่จีน  เกล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรชต  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรมิดา  เศรษฐบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรษิกา  พัฒน์ขจร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรัชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงรุจาภา  ดีวังโพน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงรุจิภา  หาญห้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายเลิศพิสิษฐ์  ดวงแก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวชิรวิชญ์  สกิจฤทธิ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวรปรัชญ์  พงษ์ภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวรินทร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวริศรา  วาระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวัชรพงฒ์  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวัชรพงศ์  ปิยะรุ่งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวิทวัส  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวิศัลยา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศิรวิชญ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศิวณล  คำขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายศิวัตย์  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภรดา  แก่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศุภิสรา  สระโสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสถาปนา  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสรวิชญ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสรวิศ  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสิรภัทร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสิริกร  เครื่องจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสิริกร  เติมทานาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสิริกัญญา  โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสิริยุพา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุชญาภัค  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุธานันท์  ชิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุธาสินี  ตั้งวิริยะวรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุพิชฐญากานต์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสุพุทธรักษ์  พันธุ์มาลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุรภาพ  นามประไพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสุรยุทธ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุรวิชญ์  เข็มทาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เทือกขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสุวิชาดา  บุญเฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงโสภิดา  บัวภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอธิชา  จันทศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอธืวัฒน์  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอนาวินทร์  คำล้าน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอภิรดี  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอรปรียา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอารยา  จันทศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอินทัช  ดีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอินทิรา  สาลีทำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายเอกศรา  รังทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเอดรียนา  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเอมิกา  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แดงมีสี โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงชนนี  ผิวพรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณฐพร  วรงค์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยสนาม โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐนันท์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  เจริญกิจจาธร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนภัส  ธนวาที โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนราทร  หงษ์ลอย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงบวรภัค  วันเพ็ญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงบุณยาพร  โมทะจิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงบุรัสกร  บุญมั่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์ทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพรรณนลิน  ขุมคำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงภัทรภร  อินทะแสง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายภูสิทธิ  กิ่งผา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายรชต  โพธิ์ศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงรวิภา  เรืองวณิชกิจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิตรัก โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายวรภาส  สุนันท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงวริศรา  ประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวาทิณี  บุญเปรือง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายศิวกร  หนองกก โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายอรรถพร  อ่อมแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงกชกร  เหลืองทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกฤตปกรณ์  กระจ่างจิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิรัชยา  พรมธร โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองงาม โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณัฐกิตต์  แหวนเงิน โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญลพ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐพิมล  จันครา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนโชติ  วงค์ฝั้น โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปภาวรินท์  หายแถลง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปัญญาคุณ  ชราศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองแสน โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปิยะบุตร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพิศุทธวริศ  คุณพาที โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพีระพงษ์  ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภิญญดา  นิลจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูวรินทร์  เขียวหวาน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมาลินา  คำมานพ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขศรีนาค โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวิภวานี  วรรณทวี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอภิสรา  ซ.วรุณชัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกนกอร  เลิศผล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์เจริญศุภโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายณกฤต  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณัชทิชา  มะณีบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงบุณยนุช  วิชาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายปฐวีกานต์  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปารมี  สายเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายรวิวงศ์  ชาสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายเริงชัย  ทาลุมพุก โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงศรัณย์พร  โหราย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงศิริอาภา  ธรรมสา โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายอชิรกรณ์  เขตหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอนุธิดา  น้อยพรหม โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอุษามณี  ทองอันตัง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกมลทิพย์  พรหมทา โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกิตติญา  อุไรรำ โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงเขมนิช  วิุฒิยา โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐภัทร  เนื้อทอง โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเมธาสิทธฺ์  วงษ์มณี โรงเรียนบ้านยางเครือ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงประภาวดี  เวียงคำ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวจูม โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงสไบทิพย์  จินดาสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัฐจิราภา  เผือกวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ดอน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายบวร  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจันทิมา  จันดาบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจิดาภา  ประสาร โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นายศิริศักดิ์  เกษมสานต์ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ม.2 คณิต ม.ต้น
629 นายอภิวิชณ์  โสดามรรค โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงเมษยา  บรรยงค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญค้ำชู โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ป.6 วิทย์ประถม