รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนิสร  พงพรม โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงไพลิน  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวรพัทธิ์  ช้างเจิม โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรัญญา  จุตตะโน โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบุบผา  อุทธตรี โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายพงศกร  กองหาญ โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงวรัทหยา  ตาลจินดา โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศศิธร  สิงห์มณี โรงเรียนชุมชนทรายขาว ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฐฐา  คำมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงทักษอร  เกตุบรม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปณิดา  ถาแพนทอน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพลภูมิ  ธรรมสุนา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาฬพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภิญญดา  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายรัชกรณ์  พุ่มมณี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วโวหาร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวนัสนันท์  พรหมศรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายวัชรพล  ชัยประโคม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อินทรชัยศรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายศศิพงศ์  ร่องจิก โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจันทพร  พาคะ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงญานิศา  บุญทานันท์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงธนัญญา  คำแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายธเนศ  นิสัยหมั่น โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายธวัชชัย  บาบุญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกรชนก  มีน้อย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกรานต์นิชา  มูลชมพู โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายจักรกฤษ  รักษาภักดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชนกนันท์  แอ๊ดนา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมปัญญา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายชัชดนัย  ไชยแสน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายญาณพล  ตางจงราช โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงญาณศา  แก้วเหล่ายูง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณภัชชา  ธรรมรัง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูวงค์ผา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงทักษอร  เกตุนวม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงทักษิณา  พระฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธนโชติ  มังบู่แว่น โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนัท  เนาโนนทอง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธิติมา  คุณฟอง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธีระวัฒน์  วงษ์อนันต์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีรักชาติ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายบุญถม  แก้วศิริ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชมชื่น โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บาบุญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปราณณิชา  พรมดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ปานเพชร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปาลิน  แทนชาลี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปิยะพัทธ์  ดวงคำ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรประพรรณ  ทิมม่วง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพัชรธิดา  แก่นคง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเพชรดา  ตางจงราช โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายภัทรวรรธน์  ทองแสง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภูดิส  วัฒนรุจิราพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชโยแสง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมุทิตา  โยทะคง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายยศกร  ทิพนนท์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายรัฐภูมิ  สุริสาง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงลักษมิกร  ปราบพาญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรวรรณ  สันเทียะ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวิไลพร  เฮงศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศรา  สุขบัว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศศิพงษ์  คำสามารถ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรมดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศุภโชติ  โยริบุตร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสโรชา  เปี่ยมผล โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณหาร โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายสุธาดา  สุนนท์กง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุพัตตรา  ปัญญาเรียบ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอนัญญา  ด่อนแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอนุชิต  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอภิมุข  ลุนใต้ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอาลิษา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรพลา โรงเรียนบ้านกกซ้อ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวันนิดา  ก้านพลู โรงเรียนบ้านกกซ้อ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชาญชัย  ก้านพลู โรงเรียนบ้านกกซ้อ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายมนตรี  สีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกซ้อ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรัติยา  เมืองใหม่ โรงเรียนบ้านกกซ้อ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอลิสา  สายยาพัด โรงเรียนบ้านกกซ้อ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญศรี โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภานุวัฒน์  ตะพานบุญ โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรรณภา  มารศรี โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวีระพงษ์  อาจปาสา โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุนิษา  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำคุณนา โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกมลทิพย์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูมิพงษ์  องค์นาม โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายสุรเกียรติ  จิตตะ โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจันทกร  ชมภูโคตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงประกายแก้ว  แก้วโวหาร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปิมวิพา  สีนิล โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายมงคล  สีทำวงษ์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรรณกานต์  เจือเงิน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงไอลดา  วงษ์ชมภู โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขันเสนาะ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุตรละกุล โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้อมศิลา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงบัณฑิตา  เจือเงิน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำนอก โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภัศรคุณ  ดงแก้ว โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวริสรา  โนนยะโส โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานศรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอัญชิษา  บุ้งทอง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชานน  สาครเจริญ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฎชริดา  ร่มจันทร์ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐชนน  อุดนอก โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพฤษภา  สารัตน์ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรัชนีพร  วรรณศรี โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.4 คณิตประถม
111 นายก้องกวี  ผาดี โรงเรียนบ้านตาดข่า ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงขวัญชณก  ธิตปัน โรงเรียนบ้านตาดข่า ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวขิมมิกา  พลหล้า โรงเรียนบ้านตาดข่า ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนันทวัฒน์  คำบรรลือ โรงเรียนบ้านตาดข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพีรยา  มาลัย โรงเรียนบ้านตาดข่า ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิรายุทธ  เย็นใจ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนกฤต  กลมเกลียว โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปุผาโต โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอมราวดี  จุมพล โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอรุณรัตน์  มณีวัฒน์ โรงเรียนบ้านตาดข่า ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชญานิศ  ภาษี โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐดนัย  เณรโต โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนพร  วิศิษฐารักษ์ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนฤมล  คงสิงห์ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายบรรณวัชร  พันเงิน โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายศิลา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงช่อลัดดา  โสไข โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วรรณเชษฐ์ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงภาวิณี  สอนจิตร โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงลลิตวดี  ผาสุข โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศิริชัย  โพธิ์สระ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสิทธิชัย  สอนจิต โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงเทียนแก้ว  ภาษี โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีใส โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอมรรัตน์  สิงห์เดช โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรวรรณ  เล็งตามดี โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงตะวันรุ้ง  นามกันยา โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงทิพยารัตน์  ไชยราช โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปณิดา  ศิริสถิตย์ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภูวริดา  ทองจำปา โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรกานต์  สีโยจารย์ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายตรีเทพ  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายกนกพล  แก้วโยธา โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจักรินทร์  จันแย่ โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวจิดาภา  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวชฎาภรณ์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวณฤดี  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัฐพล  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวภัทธิดา  ขาวะดา โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวภัทราวดี  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงมนธิชา  พานิน โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสุมินตรา  คุณฟอง โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจีรนันท์  ทองยัง โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจีราพร  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจีราพรรณ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงช่อละดา  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนัชพร  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมิถุนา  บุญแสงศรี โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวิภารัตน์  ก้านพลู โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสิริกัญญา  สิริไกรศรี โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสิริโสภา  สิริไกรศรี โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วอุส่าห์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วโยธา โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอินธุอร  บุญผึ้ง โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเอมอร  คณะแพง โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัชกร  ธรรมรัง โรงเรียนบ้านนาแปน ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  หิรัญโท โรงเรียนบ้านนาแปน ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนันทิชา  รักษร โรงเรียนบ้านนาแปน ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวันทนา  น้อยคำมูล โรงเรียนบ้านนาแปน ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวิชุดา  ศรีมูลทา โรงเรียนบ้านนาแปน ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายจักรภัทร  มูลคำ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  เคระคุณ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปิยาพัชร  น้อยนา โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพรนภัส  เมืองใหม่ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงริณรดา  ส่องแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธันยธร  จุตตะโน โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปาลิตา  นิพวงลา โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงลริตา  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรัญญา  สุธงษา โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศศิธร  ราคาแพง โรงเรียนบ้านน้ำทบ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรรณิการ์  สนโคกสูง โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกศิดิศ  โตมาชา โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจารุณี  แสงสิทธ์ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชนกันต์  สืบศิริ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายทัตเทพ  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนิศารัตน์  ถาวะโร โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทานอุทิศ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงรดา  พรมเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวินธุร์  โนนศิลชัย โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนำ้ทิพย์  สารเขียว โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปนัดดา  บับภาเอก โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพรธิตา  ขอฟุ้งกลาง โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวนัชพร  ซุยทอง โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงแองเจิ้ล  ฮูมิ โรงเรียนบ้านปวนพุ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปราริชาติ  หลักคำ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพลอยรัตน์รดา  ผงสุข โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์ด่านเจริญ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวรวิช  วิถี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุทธิกมล  ยาผา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกชกร  โสมาศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกรกนก  ลำไธสง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกสินา  ประกอบเพชร โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายจิตริน  ผางสา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายเจษฎาภรณ์  จันทะราช โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชลิตา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวช่อฟ้า  นิยมนา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชุติพนธ์  คล้ายแก้ว โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
214 นายฐาอนันดร์  โคตแก้ว โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวฐิติรัตน์  มีผล โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายณัชพล  หนองทุ่ม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณัฐวุฒิ  แงจิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นายธนาวัฒน์  โสภารักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธีรภัทร  บัวระภา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวนิตยา  นันตะน้อย โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุทาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวเนตรนภา  มุ่งเพีย โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายบัณฑิต  เกษทองมา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวปรียาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปัญญากร  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปารมี  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพัชรพร  สมลา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  รันสี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แกมกล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงแพรวา  เกศมนเทียร โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวภัทราวดี  สีหะลุน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรักษิณา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวรัตนาภรณ์  อินทะสอน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวรนุช  พรมเขียว โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นายวรรณชัย  บิดาศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวรัญญา  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวรัญญู  ปลัดนู โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวราภร  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นางสาววริษฐา  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายวุฒิชัย  จันเสน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายวุธติศักดิ์  บริวัน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายศรยุทธ  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ศรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุดาวรรณ  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอชิตพล  บัวระภา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวอัญกร  มวลเมืองสอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายคาร์วิน  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจิดาภา  แกะประจักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชลธิชา  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายทรงพล  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธันย์ชนก  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทะราช โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปานิสา  สนธิมูล โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปุณยาพร  สร้อยตา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภวินทร์  พิมที โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายมงคล  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมันฑณา  กันพนม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรัชญา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสินทรัพย์  ชังเต๊บ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุมานา  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอนัญญา  เกษมศรีวิทยา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอภิญญา  จันทิหล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอรพินทร์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอารยา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกสิกร  นาคโต โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายชญานนท์  โฮ่หนู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปาลิดา  สวัสดิ์วร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวรินท์นิภา  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวิณัฐดา  สุวรรณล้ำ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  นนท์เหล่าพล โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายฐานพัฒน์  ทุมฮาม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงฑัตพิชา  ปานสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐวดี  โนเทน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธวิสรา  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงหทัยชนก  นนท์เหล่าพล โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายคุณานนท์  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฐิติมา  อ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรพิญชญา  นาคโต โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวรสิทธิ์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอรัณย์  รัตนภักดี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเจษฎา  ภานิล โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายธีรนันท์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนริศรา  ศิริปี โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงมะลิ  วรรณไชย โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอมลรุจี  วงษา โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
296 นางสาวธันยาภรณ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวรัชนก  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงรุ่งลดา  ติ่งสาระ โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวสุรีรัตน์  แตงเส็ง โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอภิชญา  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพัชรินทร์  โกติรัมย์ โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภาศิตา  ดวงชัย โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวศิน  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสามารถ  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณิชานันท์  ปัญญาสิม โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงทินมณี  ห้าวเส็ง โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพรรณภัทร  เต็มจิตต์ โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วสกุล โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายวรัญญู  ประเสริฐศิริ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายสุริโย  ภาษาเวทย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายพีรภัทร  เกตุคำขวา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภานุพงศ์  ภักดีเหลา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรัญญา  ราชคำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสโรชา  นามพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจรรยพร  กองแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณัฐพล  โฮมหงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายธนวัฒน์  แสนโสภา โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนริศรา  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปรียาพร  ฟองทุม โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายรมณ  ฟองทุม โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงศวิตา  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุภรัตน์  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุภาพร  หมื่นผัด โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายอนุวิท  บุญมา โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญผาย โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเกศนรินทร์  ณ เวชรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายจารุเดช  มาลี โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธันวา  หล้าดี โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนพีพัฒน์  ดำนา โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนภาไชย  ฟองทุม โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายยอดรัก  พรมดี โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายศิลวัต  คำอ่อน โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปลัดนู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงธิติรัตน์  คามะดา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายวัชรเทพ  แก้วพนัส โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอธิษฎา  คุ้มระหาร โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายอธิษฐ์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายกฤษณะ  ไชยสาร โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายรักษิต  เรียงชาญ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายรังสิมันต์  บุตนัย โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอรจจิรา  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวลา โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงจิราวรรณ  นาควิโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนสัญญา โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศิรินภา  บัวลา โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสารธาร  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายกวีวัจน์  หันตุลา โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนำสิน  อินพะวอ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิยะภรณ์  ศรีประไพ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปุณญาภรณ์  รวงงาม โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  บุตรวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพราวยุพา  ประทุมพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศรณ์จิรา  วลัยศรี โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสร้างสรรค์  สุริวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญพัชร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจิตติพร  สีทน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพลอยนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรินรดา  ปะกิระคะ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธนิดา  เที่ยงนิล โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงไพรินทร์  วิชัยคำจร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวมณีรัตน์  ศรีนามบุรี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวสรินธร  สายโยธา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวสุนิสา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดบุบผา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจุฑาธวัช  โทธรรมพาด โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมใจ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยบุ้ง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงนภาพร  บัวระภา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายพีรพล  บุญรอด โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุทัยทวี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เปภูเวียง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายบดินทร  มาสา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงวันวิภา  ทันวงษา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายสิทธิพงษ์  ธรรมรัง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอรกัญญา  ครุนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำแข โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเขตโสภณ  เขียวบัว โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชนัศชัย  ครุนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปองภพ  ศรีบุญมี โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพงศธร  พรมดี โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ครุนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปัดทวิกา  คงดี โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพินินัดดา  นามราชา โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงชุมพิตา  ภูธานี โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฑิมพิกา  โสภาบุญ โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธัญพิมล  ตุธรรมมา โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรรณปพร  ลื่นภูเขียว โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพินินัดดา  นามราชา โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวรัติญา  สาระแก้ว โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศรัญญา  แก้วพูน โรงเรียนบ้านเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจิริยาพร  อดทน โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวมี โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภานุพงษ์  สอนเสนา โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภูวดล  ปิสาทุม โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทบทวนน้อย โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกนกอร  ศรีผักผ่อง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกนกอร  โสระมัด โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุญศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายชญาดา  วันทา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายชยพล  มุ่งมงคล โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงทิพย์อักษร  สมพร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงบุษกร  ทุมแถว โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายพฤทธิพร  บุญที โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงยุภาพักต์  ทำคาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายสิทธิชัย  นาคทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายแสงตะวัน  จันใด โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอัณรญา  จรรยายงค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกนกพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกรณิศา  แสนโคตร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เล่ารู้ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สีตื้อ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกุลธวัช  นวลสว่าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเกศมณี  คำษาวงค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผิวงษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเขมจิรา  ยศทะแสน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชุติพร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงฐิฆัมพร  สัตตะโส โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐจิรา  เทียมคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐชพน  ปาจรียานนท์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์อักษร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนทัต  สุวะเสน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญญกานต์  ไหวพริบ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธีรเดช  บุตรวงษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธีรวัชร  แสนโพธิ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภาพลงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลือไธสง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปิยะพร  คำอ่อน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพชรมน  เพชรสาคร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพัชราภร  ไกรพล โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายร่มฟ้า  จันทร์เยี่ยม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัตนาวดี  ดงพระจันท โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรัตนาวดี  สาราช โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวิภาพร  เทศแจ่ม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมาต โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุญาดา  แสนโคตร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอภิญญา  บัวมี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธีรนัย  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนุชรา  ภักมี โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปพิชญา  ต้นพนม โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงโศภิตา  กองทอง โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บลศรี โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงเข็มมิกา  วงษา โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงเจนจิรา  ภักดิ์มี โรงเรียนบ้านโคกมน ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐณิชา  คนแรง โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐวดี  พิมคีรี โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธีรภัทร  ศรีพัฒโณทัย โรงเรียนบ้านโคกมน ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายพิชญะนันท์  จุตะโน โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูสมมาตย์ โรงเรียนบ้านโคกมน ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายศิลา  พิมคีรี โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศุภกร  แก้วพันยู โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศุภชัย  นันตะริสี โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายอธิคุณ  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกมน ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอัญชิฐา  หล้าพูน โรงเรียนบ้านโคกมน ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายกฤษฎา  พิมเขตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายคุณากร  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชนิกานดา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐานันท์  ดรชารี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐิกานต์  ราชเจริญ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณิชามล  ศรีคุณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายทีฆายุ  แก้วโภคา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายธนัช  หอมอ่อน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รกชัฏ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนันทญา  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนารีรัตน์  สารเเสน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายปรเมศวร์  หมื่นชำนาญพจน์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเปรมิกา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพนิชา  หอมอ่อน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายภูมิรพี  จันนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสุทธิวรรณ  แก้วพิภพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายสุรพิชญ์  สมใจ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายสุวพัชร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายอัครชัย  นามวงศ์ษา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
483 นางสาวจันทร์วลัย  เลิศไชสงค์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนุชนาฎ  บุผามาลา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวพลอย  พระธานี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพลากร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวพิมลวรรณ  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวโยธิกา  ปัญจะภักดี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวีรพงษ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์ซอง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสุภากร  กิ่งกลทา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวอณิชา  หาญมนตรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอนุชิต  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอรพิม  สินเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอารยา  สินเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุ่ย โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พิทักษ์พงษ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกุลนันท์  กองแก้ว โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงขวัญธิดา  มูลหา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเจริญ  ใจดี โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เหนือคูเมือง โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิติยา  พัดดำ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทร์เหลา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  สิมนาม โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธราเทพ  สิงห์ดาว โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบุญยกร  การพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรัชชานนท์  คำประทุม โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำขาว โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอรุโณทัย  นันดี โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอินทิรา  สีหงษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกิตติศักดิ์  สีหาใต้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายธนภัทร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายภูมิรพี  พวงทวี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายภูวดล  พื้นแสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ถวิลไพร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชาลิสา  ภูขามคม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธวัชชัย  อินธิแสง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์แสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกวินตรา  เยี่ยมไธสง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนา  สัตตะโส โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ริมสงคราม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงรัศมี  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกรวุฒิ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพียปลัด โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐพล  ชารีมุ้ย โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายบุณยวีร์  จำศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายปัณณทัต  พรมชาติ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายพิชญะ  กลมเกียว โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายรติบดี  พงทะวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวชิราวุฒิ  ศักดาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายอริยวิช  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายอัครเดช  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายอิทธิพล  ศิริภูมิ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกนกรดา  อินทรนาง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนินา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชลณี  เพ็ชรงเลื่อม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงญาณัจฉรา  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฑิตยา  สารวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนภัทร  พรมมันทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนัฐาพร  เชิดชู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนัฐาพรรณ  เชิดชู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพุทธธิดา  รักขะเสน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภัทราวดี  นาสมพืช โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงมธุริน  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสิริกัลยา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอัฉราวดี  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกิตติยนัน  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีพันนา โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจักรพันธ์  ไพสันทำ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฐิติมา  เหลาอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐชนน  รักษาชาติ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนบูรณ์  มูลสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนพรัตน์  โยประทุม โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายนฤนาถ  บุญประคม โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายนฤพนธฺ์  บุญประคม โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วงษ์ธรรม โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพลวุทณ์  บุผู โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์ด่านซ้าย โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิลัย โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงลลิตา  จอมเขียวมา โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวชิรวิทย์  รกชัฏ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงหทัยชนก  เพชรศักดิ์หาญ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกฤตเมธ  คำแพงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกษิดิ์เดช  พวงชน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชนปกรณ์  ไชยบัวแดง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชุติมา  ชินโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงญาณิศา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณภัทร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญชนก  ยังคำมั่น โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชญาภา  คำมงคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาจันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ชมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภานิดา  ผมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภาสกร  ภาจันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอภิลดา  เที่ยงแน่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายก้องภพ  แอมปัชชา โรงเรียนโนนกกข่า ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาภักดี โรงเรียนโนนกกข่า ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มั่งมีรัตนทรัพย์ โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธีรภัทร  ชักชวนวงค์ โรงเรียนโนนกกข่า ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นอุดร โรงเรียนโนนกกข่า ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจีรวรรณ  พิมเขตร โรงเรียนห้วยเดื่อเหนือ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูธร โรงเรียนห้วยเดื่อเหนือ ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายปุณวิศน์  กาทอง โรงเรียนห้วยเดื่อเหนือ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนห้วยเดื่อเหนือ ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงสุชาดา  เกตุเสนา โรงเรียนห้วยเดื่อเหนือ ป.6 คณิตประถม