รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  กุลเทียนประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชอร  ไทยศิริวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรวี  โสกัณทัต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญปราณีต โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิทักราษฎร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสริมทรง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิตญาดา  สุขทองสา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกิตติญา  ธรรมมียะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติภพ  ทับทิมทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกีรติภูมิ  กีรติพิศุทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงคณัสนันท์  หมู่ใหญ่ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคณิศร  พุทธมา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจักรพงศ์  ไร่ขาม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิณตพงค์  วงษ์มีมา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิตรกร  โสภารักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีพรหม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจีรณา  โกมลไส โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญาย์พร  วงศ์พิพัฒโนภาส โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชนะพล  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชนันธร  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์เพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาฎา  ปองไป โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายฐาปกรณ์  ท้วมเพ็ง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณฐกร  พิมพ์เสน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณพฑพงศ์  ไตรรัตนพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัชชา  เกษนอก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสนอุบล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีหาภูธร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐทิตา  ภักดีมี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์พิพัฒโนภาส โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชาพร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายดนุวศิน  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงตีรณา  เปาวะนา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเตชินท์  สาคร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกร  ธุรนิกร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกฤต  สมวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤษฎ์  ไชยยันต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนโชฐ  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนบดินทร์  หลิ่มน้อย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนพร  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนภัทร  เสนานุช โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนาธิป  แซ่โง้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนาพล  นามจันดา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธนิกา  ชามะรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธนิสร  แก้วนาค โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญปภัสร์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญพิชชา  พรมมาลา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธันยากานต์  กุลนนท์เลิศสิน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธาวิน  สุพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีกระทุม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรเมธ  ศรีกระทุม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธีรารัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธีริศรา  สุนทอน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนงค์นุช  บุญธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนลินญา  มีวันคำ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนัชชา  โสภาพุฒ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนาฏรักษ์  พักกระโทก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงบุญสิตา  แสงขาว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธุ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันแข็ง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปนัดดา  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปภังกร  เมืองมุงคุณ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายประภวิษณ์  จินตเมธาพรพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปริยากร  กุณวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำมุงคุณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปวีณ์กร  กุณวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพชรอาภา  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพรปวีณ์  รากสี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัชนิภา  คงดี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพัสนัย  โลขันสา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิชญาภา  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพีรบูรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงไพรินทร์  แซ่เจียง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภคพร  อินทรมณีพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภริดา  เหล่าพักสาร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุตรศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัณฑิลาพร  ปาปะละ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรธีญา  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายภีมณัช  เอื้อประเสริฐวนิช โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีมาก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภูริชญา  ขันติยู โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูริวัจน์  ราชพัฒ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายมโนธัช  ซิมตระการกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงมุฑิตา  จันโทวาท โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเมษยานันท์  บุญมาศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายยุทธปราชญ์  สาไร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรัชชุดา  ธัญญประกอบ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรุ่งธิดา  บุญผูก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายลภัส  จำปีกาง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวรปรัชญ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวรรณิก  จิ๋วรักษาดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวริศรา  ครอบบัวบาน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวสุวิชญ์  จันทนา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายวัชรเกียรติ  โคตร์ชนะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  โง๊ะบุดดา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายศรัณย์กร  จันอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศรัณยพร  จิตพิไล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศศิธร  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิริณัฏฐ์  คำชา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายศุภากร  โฉมทองดี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายศุภากร  โฉมทองดี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุปรียา  คชสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายสุภวิชญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุวิชญา  ศรีเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิชญา  อังคศิริสรรพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอริสา  แก้วมหานิล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บัวกองกมลรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกมลชนก  สุรพล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกรกนก  วงนอก โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกรกนก  สัตตะโส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกฤติมา  ศรีโยธา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกวีเทพ  ต่อสิทธิเดชกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกษมาภรณ์  โฉมทองดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายก้องภวิษย์  กุลทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญนัท  แสงโสดา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโคตร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัญดาริน  ผิวสอาด โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกันยากร  เกียรติก้องอำไพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัลญาพร  วงคำจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกานต์รวี  เรืองหิรัญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกิตติ์ธนทัต  พรหมหาราช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงคนึงนิจ  เขียวสีอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายคุณประพัทธ์  หุ่นดี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายคุณานนต์  ศรีวัดท่านัง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจรรยพร  จักรโนวัน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจันทรักษ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจิรภัทร  กุสุมภ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิรัชญา  ภักมี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิรัชยา  พื้นนวล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจุมพล  คำแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจุลาพร  แก้วกันหา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนนิกานต์  พลซา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชลชญา  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเชษฐวิทย์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงญาฏา  ปองไป โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณฐนนท์  อินทรโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณฐาภพ  ทองปาน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฎฐินี  พรมภักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รีทหาร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐพร  นามศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐพล  โอนแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เทพพุดธา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงดรัลรัตน์  สุพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงตมิสา  ศรีแสงรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายทักษภูมิ  มาตย์วังแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธนภรณ์  ระเวงวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนวัฒน์  บุษราคัม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนสิน  บุษบา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนากร  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลซา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธรรศธรรม  ปิระกะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยศพิมพ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำสม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  จันทศร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรภัทร  ไชยชาติ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรวัฒน์  ทันดา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนนฐกร  ด้วงศักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนภิศา  ศรีพรมมา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนวพงษ์  แสงชมภู โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันชฎาลักษณ์  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนันทสิทธิ์  กับบุญ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนิติรัฐ  โสมคำ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนิพพิชฌน์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รีพิมพ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปณิสรา  จันทนา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงประภัสวรรณ  อันสนธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงประวีณา  อุบลชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปวริศ  ไชยรักษา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายป้องฉัตร  จิรเกษมสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยาภา  ภักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปุณยาพร  ถิ่นถาน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพงศกร  พรอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพงศ์ธัช  เอี่ยมกิจไพศาล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพงศ์ศภัค  ใจรัก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพชรพล  หมื่นพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพชรพล  เนียมคง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรชนก  ตระการจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพลพศุตม์  แร่นาค โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพลพิพัฒน์  หินวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพศ  วาณิชชาสถิต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เภาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชชาภา  วรรธนะสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภา  วันทองสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรภัทร  ชลาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพีรยา  ศรีหริ่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพุธพลิน  สุภาพงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงแพงขวัญ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภควัต  พิลาธร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภพนิพิฐ  โสวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภภรกัญ  เลพล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์จันทร์ดี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีชมษร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสนพิม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูตะวัน  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภูมิรพี  ศรีหล่อเหล็ก โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูริวัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงมนัสนันท์  มนัสนันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเมธาวินี  เหลืองอรุณวิไล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายยศพล  ธรรมรัง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรชตะ  บริวัน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรัชชาภา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรุจจิกร  ไชยจันหอม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฤดีมาศ  จิตมั่น โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวงศ์พัฒน์  ทุมสงคราม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวนัสนันท์  หล่มเหลา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวรกฤต  จิตจำนงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวรกฤต  บุรีแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวรดร  จันทร์ภูมิ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรินดา  โพลา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ครุฑธกะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรุณพร  เหล่าลาภะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวิภู  กุณวงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศรีสุดา  บรรเทา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสวรรยา  ทองเสน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิรภพ  ขัตติสอน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีหนารถ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เพิ่มขึ้น โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุพิชญา  นามวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมรักษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอนรรฆ  วาที โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิชญา  เหลืองอรุณวิไล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอมรพันธ์  เกษนาค โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอริสา  ม้าแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอัครินทร์  วงศ์วิเศษศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอารดา  ประชาศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงไอลดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายกมลภพ  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทร์พานิชยื โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกวินทิวา  ลีวงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาตตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจวาที โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกันติชา  ชาติชนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกันติชา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกัลยกร  ราชเเข็ง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงเกล้าแก้ว  อำทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเกศรา  วงศ์ป้อง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายจตุพล  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจิราภา  สิงห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชนัญธิดา  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชินภัค  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายณภัทร  มลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัชชา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐกฤต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาไชยศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวรรณชาติธนดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณิชนันท์  มูลที โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณิชานันท์  กันหาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณิชานันท์  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงดั่งดวงหฤทัย  ชวกิจจ์โคทาลิน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายทรัพย์อนันท์  อาสาริน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายธนปพน  ศรีกอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายธนพนธ์  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายธนภัทร  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธนวัฒน์  เเสนมะโน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายธนากร  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายธีธวัช  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธีร์ธวัช  จันลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายธีรพล  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรพัฒน์  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายธีรภัทร  ต่อน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายเธียรวิชญ์  มณีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนนทิชา  กำจร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนพภสสร  แซ้เล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุถดปาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายนักปราชญ์  เปี้ยเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนัฏฐมน  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนุชญดา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายปราชญ์วิถี  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายปุณณกัณฑ์  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพรญาณี  พันธเดช โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายพิพัฒน์  แก้วโวหาร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพิมพ์รภัทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิมลภัส  กองภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภัณฒิรา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายภัทรชนน  ธรรมประภาส โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายยศกร  คอนสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงรดา  ตระการจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายรัชชานนท์  เกตุสิตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายรัฐชานนท์  ศรีคาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงลลนา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงลัลน์ญดา  กองมณี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายวชิรวิทญ์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายวชิรวุธ  กะมุดทะศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวชิราภรณ์  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวทันยา  อุทาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายวรธีร์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวริศรา  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวันวิสาข์  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทนาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวุฒิชัย  ตันติปทุม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายศรวรรษ์  ลีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศศิธร  นามวงษ์เกาะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายศักดินนท์  ห่อหุ้ม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายศักย์ศรณ์  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศิรินภา  ปัสวัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหลืองสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายศิวกร  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสิริวิมล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายสุกิตติ  เรือนคน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสุชานนท์  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทะมูล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายอชิตะ  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายอชิรัตน์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอนัญญา  พิมสุด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอภัสรา  ศรีสาลี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายอภิพัตกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวัตทานัง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายอภิวุฒิ  ทุมมาลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายอมเรศ  จิตรกรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอริสรา  คตธมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอาจรีย์  บุญประชม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอุรัสยา  รัมพณีนิล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายเอกศิษฎ์  นามเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเอมิกา  เต็มดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกรกนก  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกฤตชัย  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกันตภณ  พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกันติชา  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกิ่งพุทธคุณ  อุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายคณิศร  คุณอุดม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายคุปต์  จันทร์สีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชฎาทิพ  วัดพล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกิดไทย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชัญญานุช  สุนาทร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงฐิติพร  น้อยศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัชชา  เวชมโน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐกุล  สุภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เกศสาลี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณิชานันท์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายทรงวุฒิ  เเสนหล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนกานต์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนภัทร  ธรรมประภาส โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนวัฒน์  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธวัลยา  ราชมี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธัญพิชชา  อบมะลี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญยารัตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธัญสิริ  นครธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธิดารัตน์  เสือเฒ่า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีรภัทร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนที  ภูตาเพริด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนาวิน  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงน้ำเพชร  สุนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนิชาภา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนิฏฐารักษ์  วันสุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงชมพู โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปทิตตา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปริญญา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปลายฝน  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปัณชญา  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปุญญิศา  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปุณญาพร  แนบเนียร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพรพนัส  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพลเทพ  อิทธิวรากุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพัชราวดี  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุ้มผาง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพาขวัญ  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิมพิดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาติชนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภารดี  ศรีจริยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภูบดินทร์  สมอฝาก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมนฑิรา  พาพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมุจรินทร์  สุรนาทชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายรัชชานนท์  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรัชพล  ผลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  พิกุลผล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวราวุธ  โปรยขุนทด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวศินี  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวสุนธรานารี  โคฮาด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวัฒนธรรม  คำบูชา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวินัยธร  ศิริกันรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศรัณยา  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศศิรินทร์  การรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสรวีย์  ฐานธนาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสวรรยา  มาลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสิริยากร  ศิริเทพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุชานาฎ  เทียนไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุภชา  ชาติพหล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอชิรญานิชา  ชินติวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอธิภัทร  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอนิรุทธ์  แซไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอภิภู  กาวน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันโทมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอัควินทร์  บุตรวิไล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอัจจิมา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอัยยาวีร์  จำปานิล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงไอรดา  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฏฐชัย  ชินอาจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธีระวัฒน์  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปัตศยา  ลงมาเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายพชร  เสาร์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายเมธา  พลคะชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายราชพฤกษ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกุลพรภัส  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเขมิกา  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจิตตพัฒน์  วิชญวรัญช์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจิตตานันท์  อรัณยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิรชญาพร  มูลมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายฐานพัฒน์  ศรีสุขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฐชา  แสนดา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธารารัตน์  ถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนรินยา  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปิยะชาติ  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพรพิมล  ชนะสะแบง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชญา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมลรัฐ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพีรดนย์  สุรธีรณัฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพีรพล  ผาด่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพีรพัฒน์  หวาดไชโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฟ้าใส  โพธิยันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภคมน  ไพบูลย์กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภัทรพล  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภูริชญาภรณ์  สังฆะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชสุด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุชาวลี  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุดาพร  ชนะสะแบง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุรยนันทน์  สุวรรณโยธี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอดุลวิทย์  ไทยดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอภิสรา  ทายตะคุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอรณิชา  จันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอลิสา  พรมมาไวย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเอกลักษณ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกรวิชญ์  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนัฏนันท์  เสนาลา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายพีรพล  คำสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงรัตฎิกานต์  พระเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายเรืองยศ  รัตนบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายชนะพล  มาเปีย โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายชัยพล  ชัยมูล โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายเตชิต  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายธนธร  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงธัญธร  ใหม่คามิ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธันธนากรณ์  พลขันธ์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธิติกานต์  สาลีนาค โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงปวริศา  หัดระวี โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพิชชาภา  ทาคำ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงมนัสพร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายศวกร  คงปิ่น โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงฉันทิกา  ขุนพรหม โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชนาภา  คำวิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมงคล โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปิยะราช  จันทะวงค์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภูริวัจน์  วุฒิพรกุลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงมีนาญา  จันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอนุกูล  บุญตอม โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอภิชัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายขจรยศ  สีโต โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐดนัย  คงสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีวัน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธิร์จุฑา  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปริชญา  บรรดิษฐภักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปาณิสรา  ไผ่ตาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผุยม้อง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายพีรวัฒน์  จันดาศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงภัทรวดี  จำรุญศิริ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  บุระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงวิชญาดา  จิตสังวรณ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายวุฒิกร  จะเฮิง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายศุภกร  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอรนันท์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงอารียา  ดาวันดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีมนตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัชชา  พึ่งรอด โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนภสร  บริบูรณ์ฺ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนิรดา  จำรูญศิริ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปวริศ  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพรทิตา  ธนศิรประภา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรุ่งเพชร  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรัณปภา  นารินทร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุกานดา  กันหาอาจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอภิชัย  สารพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอภิสรา  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอัษฏาวุธ  คนฉลาด โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกมลพร  จันทวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองมาก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายเขมวัฒน์  สุรัติกาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงคัทรีนา ชลัช  แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายคุณานนต์  ว่องวิริยะสกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายจิรภัทร  พรมมาวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงจิรภิญญา  คามะดา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงญาสิริ  สิริอมรกิติ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายฐปนวัฒน์  สง่าทรัพย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายฐิติ  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายฐิติวัชร์  จันทร์เจริญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายณฐกร  โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณปภัส  สอนสุภาพ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงณภัทรลภา  ยศสูงเนิน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายณภัทรษกร  ผิวอ้วน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงณิชา  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายติณณภพ  นาราศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายตุลาการ  คุณาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายทรงพล  เผ่าเสถียรพันธุ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงทักษพร  พานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายธนกฤต  วทัญญูคุณากร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายธนนท์ชัย  วาบสูงเนิน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายธนยศ  จันโสภา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายธนวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายธนะสิทธิ์  รัตนสิริโรจน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงธมกร  ตันสังวรณ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายนรภัทร  ศิริคุณ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายนิติธาดา  หวลระลึก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงเนตรนภา  เดชบุรมย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายปณิธิ  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายปภังกร  อุดรเสถียร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงประนิดตา  คำสิงห์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงปราณปริยา  สิมมาสุด โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปวันภัสตร์  ภูสุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปวีร์วุฒิ  ติ่งบุญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปันพร  มุ่งกั้นกลาง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายปิยนันต์  วันสุพงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพรรณปพร  อมาตยกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพิยะดา  ชินสุทธิประภา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายภรภัทร์  ภาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภวรัญชน์  เรืองโชติวัฒน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทะมี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายเมตศิริ  ศิริขันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายยศกร  บุญมาลอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงรติพร  ซื่อตรง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงรติรัตน์  ตั้งวังมน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงวิมาลา  ช่างรัตนพานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงวิรัญชนา  ศรีสว่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศตพร  จุลเขตต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงษมาวีร์  อะโน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายสรวิชญ์  แสงไพศาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับทอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอังค์วริศรา  เร่งสมบูรณ์สุข โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ฤทธิเจริญพัฒน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงกวินทรา  วรินทรา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองปั้น โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเจสสิก้า  สมิท โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชญานิศ  พลเวียงธรรม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชนธีร์  พ่วงจาด โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชนิสรา  สุจิมงคล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชวิศ  จบดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชุติมันต์  มิ่งแก้ว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายโชติวรุตม์  ฐิตินิธิเอกรัฐ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายญาณสร  ษรจันทร์ศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัชชา  ดลอนันต์นิตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงทักษพร  ประชาศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนาธิป  เหลืองสุนทรชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญทิพย์  สำแดงเดช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพียรกสิกรรม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธารธรรม  เงินขาว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายปณิธาน  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปาลิกา  ศรีทารัง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพณิชย์  ถนอมชีพ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพรชนก  ศรีนาราง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพรชนัน  พรมไตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพลกฤต  พลพิมพ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพัชพงษ์  เจียระพงษ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเพชรดา  มาตมูลตรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเพชรไพลิน  มีด้วง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงโยษิตา  อธิภัทรธนาภา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศรัณญา  เพียรสำโรง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศุภชัย  บังใบ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิริณัฎฐ์  แสนใจวุฒิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอริสรา  อุดทาเสด โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม