รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ทับสระน้อย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัดตะนุ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติทัต  เจริญกุลธัญกร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภพ  วัฒนาธรรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจิตติพัฒน์  ธำรงกนกกุล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณภัทร  นามณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายดนุพร  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรพงษ์  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรภพ  อโนต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายนพรัตน์  ถาเมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายนันทิพัฒน์  ปัญญาจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปรมินทร์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปาลิตา  จิตระยนต์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพลวรรธน์  เขียวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภาณุพงศ์  คำปวน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภาสินี  แก้วปลูก โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรินรดา  เมเฮ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายศิวัฒน์  ธิเขื่อน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอุทุมพร  จันสุ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกรวินท์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แปงอุด โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญยกร  อุปมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายจิรัสพชร  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชวินนุช  ภูมิวนาดอน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณัฐพงค์  ตามา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐพล  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยมิตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนวัฒน์  เป็งเชย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนัชชา  บรรเลงชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะอัศวะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนันทิญา  เป็งมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนัยนา  ปะอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคือ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปรียาพัชร  อัมพรพิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปวริสท์  ง่วนเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปัญปัญย์  สายสวาท โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพลวรรธน์  ฟองคำตัน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชชาภา  ธาดาสันติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชชาภา  ปะละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายรัชพล  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรัฏฐนันท์  สายธารนิมิต โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรัดเกล้า  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรัญญา  โปธิก๋า โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสมิตา  บ้านนาชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสิรินทิพย์  มูลกันทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสิรินภา  คำมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุภนิดา  โกมลธง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงแสงส่วย  ลุงมล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอธิวัฒน์  สุภายา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอริญชญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  กาชาติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกัณตภัทร  พรหมตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกุลบุตร  สุพพัตวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฉัตรชนก  จันทรวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชณิสรา  เขตโลก โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาพ้น โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนภรณ์  ดิรกนาม โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธยานิษฐ์  สิทธโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงบุญรักษา  วงค์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปริยากร  ไชยสูง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพชรชล  ชัยสมภาร โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์เทพ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเมตตา  เมตตานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรชตะ  วิริยะ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวชระพล  ยองสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวชิรวิทย์  รัตนพรม โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวริศรา  ชัยบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายวัชรชัย  สุวิชา โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  รัตนพรม โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอภิเดช  กลิ่นฉุย โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุนะคำ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัลยาภาวิ์  ศรีอรรถิกานันท์ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจีระนันท์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชารีย์  จินาติ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพชร  สายคำ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายศราวิน  แปงวัง โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุภิสรา  สมชาย โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอริสา  แก้วหนิ้ว โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤตนัย  นิตยา โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤษฎิเชษฐ์  ศรีอรรถิกานันท์ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายคมกริช  อุตมะแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วหนิ้ว โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชวรินทร์  ทนุชิต โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรทิวา  ติดทะ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรุ่งนภา  กันทะถ้ำ โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวรัชยา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยห้า ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายญาณากร  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐฌานันท์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐปกรณ์  จี้ทิตย์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธนกฤต  พื้นอินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธีรภัทร์  ทะสุใจ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรวัช  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายนรวิชญ์  สายสูง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายนาวิน  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปริญญา  ไปเร็ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภาสินี  วังสิงห์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายวรกมล  จารุเฉลิม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรวลัญช์  ติ๊บเตปิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศิรประภา  ชนะเคน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภสินธุ์  สารสุวรรณ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอัจฉรา  บุตรวงศ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองขาว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคะลา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชชิต โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ใจแจ้ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกิตติพงษ์  ชัยยะสิริกุล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเกื้อกูล  หมื่นอาภัย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงขวัญฤดี  อนุพงค์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิมา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฎฐพิชา  ใจเตี้ย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินออม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงลักษ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณิชาภัทร  ต๊ะดุก โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนาวิทย์  ยอดทาเครือ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนาราภัทร  พรมชาติ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนิธินันท์  อินวุฒิ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรปวีณ์  มะโนแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจูแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์พิชฎา  คำเครื่องใจ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภคมน  ยะสุคำ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงมิ่งมนัส  จันทะนา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงลักยิ้ม  แก้วแสง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิภาวี  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศวิตา  สุพรรณอุดม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศุจิกา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอรวรรณ  เขื่อนควบ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชินดนัย  วรรณภิระ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพุฒิพงษ์  เย็นวารีย์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายภูริท  เอี่ยมทอง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกชกร  สุรินทร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชัยรัตน์  อินทะนันท์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กโต โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายต้นข้าว  ปัญญา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธณัฐชนก  อินทะนุ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกฤต  สมทราย โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนภัค  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธิติสรรค์  ผานดอยแดน โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนัชชา  ผาสุขจิตต์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันทรัตน์  วรรณศรี โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปภาวริณ  นาครินทร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพัณณิตา  พงษ์สุข โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญธิดา  มหาชัย โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเมธิญา  กันทาดง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวรปรียา  หมื่นธรรมสอน โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสริลพร  ปัญญา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุธีรัชต์  การบุญแก้ว โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพิชญา  นาครินทร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอภิชญา  ปันศรีละ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอภิชญา  อุปหนอง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอาภัสรา  ดอกแก้ว โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤต  สุริยันต์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยสุริยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายกิตินันท์  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายจิรเมธ  มีสอน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงชัชชญา  สุนทรศรณ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วงค์ชัยยา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สานา โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณิชนันทร์  ศิลพร โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายธนพล  ศรีเกษตรกุล โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนวัตร์  ติ๊บเหล็ก โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธันยธรณ์  สาตพันธ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธีรเดช  ความเพียร โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนวภัทร  วิธี โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปานกวิน  แก้วมา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายปารย์  รุจิยาปนนท์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายพงศ์อนันต์  ใจต๊ะวงค์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพรพิชยา  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรถิ่น โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเมย์ริสรา  หล้าเมา โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายวรวัจน์  สีสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวรางคณา  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายวิสิทธิ์  อินธิยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์  ภู่ทอง โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศศิวรรณ  กันแสน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูลเขตนคร โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิยะพันธุ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายฐาปนพงศ์  หล้าหนัก โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนหทัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายโตษณาธร  แสงใส โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนพร  สมศักดิ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนวัชร์  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธรรศสพล  แสนสิทธฺ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธันว์รฐา  อะริยะจ้อน โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนพรัตน์  วันหลี โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนิติภูมิ  อุปคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปภาดา  วัยวุฒิ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  กิติ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรสวาย โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงแพรพิไล  พัชรมณีวงศ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภาคิน  โปธาคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภาคินี  วีรเดชะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภานุพัฒน์  ขัดแสน โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเมวิตรา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรัฐศาสตร์  บัวละคร โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยาจินะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิทธินนท์  แก้วคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงหฤทชนัน  ไชยา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรัญญา  สิงห์ตัน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม