รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเขมจิรา  กัณทา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคีตาญชลี  ยงยืน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจุลภัทร  ใจฝั้น โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชัชชญา  มหายศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณิศา  แขกแก้ว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีบุรี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกฤต  พรหมพนัส โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนิชาภา  สุยะยอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเบญจมาศ  สมไผ่ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปัณณพร  สุขลักษณ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรปภัสร  เครือผิว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ชาวนา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัคภิญญา  เปี่ยงน้อย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภาวรินทร์  ปัญญากาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวรณัน  ถือบุญ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศุภรดา  เจตน์ศักดา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินสอน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กุลบุตร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกุลปริยา  ติห้วย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเขมนภา  ลือสัก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชญานิศ  ชอบบุญ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชญานุช  แพงทรัพย์เจริญกิจ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณภัทรชญา  รัตนนัส โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แพรกอุดม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนกฤต  อินจำนงค์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนณัฐฐ์  มาต๊ะพาน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนพงษ์  เพชรภา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนวัฒน์  สมนา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนัญชนก  คะโสธร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สินธุชัย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปวัณรัตน์  อาษากิจ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพรรษชล  ฟุกุชิมา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพีรภัทร  ประสงค์เกิด โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเพ็ญสุภา  เปียงน้อย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภาสินี  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภิชานันท์  สนธิ์ศิริ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงมนพัสตร์  สิงห์ทร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรุจน์สิกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศรัณย์พร  ปาระมี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายศักร์สฤษฎิ์  ชัยยศเส้า โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายศิรชัย  เพชรบุรี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศุภิสรา  สมโชติ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสิตราชล  เวฬุวิชชุวงศ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสิรินดา  ปาระมี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุพิชญา  โกมลธง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกชพร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกชพร  สุชัยบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกฤตภาส  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤตลักษณ์  สหัสแปง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายกฤษณพน  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  แก้วยอด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ห้วนราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกัณตภณ  ยองจา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายกี่ริน  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกุลนันท์  ยาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงขวัญข้าว  เสียวกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายขวัญชัย  ญาณะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายจักริน  ชุ่มจันทร์จิรา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายจิณณะ  จินา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิตรานุช  ภู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจิรนันท์  สมนัญชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายจิรวัฒน์  สุริยะสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชนัญชิดา  วาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชลธิชา  โพธินาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชุติภา  กิติสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายฐานพัฒน์  ปันศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงฐิติมา  เมืองลือ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ส่างสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐชานนท์  จอมทัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐดนย์  ออมขัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐนนท์  ตาบุรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐนันท์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐพงษ์  จักขุเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐพร  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐภัทร  สาภู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐวศา  มูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าภักดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐวุฒิ  ซ่ามยอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณิชชา  ทนุโวหาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายเตชินท์  นิธิสถิตย์พล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนดล  ชุ่มอินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนดล  ทิพยอด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนัชพร  ยะปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนิภา  กันไชยสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธันยนันท์  วงศ์ผง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธิติวุฒิ  ทาเกิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธีรญา  ไตรโภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรภัทร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนวพร  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนิธิศธร  คำคง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนิศากานต์  ริมแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายเนติธร  คำคง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปณัยกร  ริยะกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปวีณ์กร  กองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปัญญาพัทธ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปานระพี  พิทาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเปมิกา  นิลแสนสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพิงควัฒน์  ช่างปรุง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพีรดนย์  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพีระภทร์  จันทะโพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพุทธิพัฒน์  ทุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภวิษย์พร  แสงแปลง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายภัคพล  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภัทรพล  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงภูณิสรา  วังแวว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงมณฑิรา  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงยลธิดา  ทาแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรติกร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรมิดา  ม่านมุ่งศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงรรินทร์ภัทร  ญะเมืองมอญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายรักษ์ตระกูล  พุ่มแฟง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายรัชกร  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายรัชชานนท์  ใจมุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวรปรัชญ์  เมฆศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวรเมธ  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายวีรภัทร์  ทรัพย์สุจริต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายศราวิน  มูลพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศักดิ์ธัช   สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายศักดินนท์  พิงคะสัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภกฤต  ยูชิโบริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศุภวลัย  พิมพิสัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสุกฤต  สิงห์โตวะนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุธาสินี  สุยะสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอณุธิดา  สังขาระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายอนุพงษ์  แก้วโขง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอภิญญา  ภูเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายอลงกรณ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายอัจฉริยะ  ชยันกิจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายอัมรินทร์  มุนินทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอารยา  หมวกเครือ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายอิศราภาคย์  โนนทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเอริยา  สะตรอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกชกร  วิสาปา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฏัญญูู  หลวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกรกนก  วิสาปา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกวินธิดา  เหมือนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายก้องภพ  กุศลแป้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายก้องภพ  ร้อยหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญวรา  วุฒิเรีย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันทะทรง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  ชาววังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญรดา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกานต์ธนิศ  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปัญญามา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติกวิน  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพรช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกิตติพัศ  สีมาลูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกีรติ  จิโนคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนาสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ปัญญาสัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคุณธรรม  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจตุรเทพ  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจริยวรรณ  ปัญโญกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจักรกฤช  ธะนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจันทร์สุดา  เศรษฐกิจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรชยา  ขว้างจิตต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิรัญชญา  ปริยบุตรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฉัตรนภา  สุภาษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชฎายุ  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนมน  ปิงพยอม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชนัญชิดา  งาเนียม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุ่นต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนันธร  ปิ่นแสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนิศนันท์  อนันต์กิจโรจนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชยกฤช  สุรินกาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายโชติกานต์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเฌอมาวีร์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาณพัฒน์  มาลีเดช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงญาดากานต์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญาดาวดี  ปัญญาใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงฐานิดา  บุตรเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฐิตาพร  อินวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐิติพร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณฐกร  สอนประสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณพิชญา  สะกล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัชดนัย  แสนพรหม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐชากร  คำภีระไพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐปกรณ์  ตุ่นไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐภัทร  ปละอุตม์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อ้ายพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณิชนันทน์  หนูจุกจิก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณิชนันทร์  ราชวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชา  แปงป้อ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงดวงชนก  สนธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายต้นธาร  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายตันติกร  กัลยา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเตชินท์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทิพธัญญา  บุญมาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงทิพธิดา  วงศ์ยาไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนบดี  ราชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนภัทร  เชาว์วิวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนวัฒน์  เสระใส โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธวัลกร  คำนวณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญชนก  มั่งมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธัญรดี  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญวลัย  เลือดนักรบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธันยพร  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีรพัฒน์  เทพสุติน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนนทรัตน์  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนนทิพัฒน์  อินทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนภัสสร  จักขุเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนภัสสรณ์  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนราวิชญ์  จอมกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนฤบดินทร์  สุทธิชัยพิชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนวพัฒน์  ปายอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนัทธมน  ปินตาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนาระดา  ยุวโรจน์อมร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนิชกานต์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนุชชิชา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปฐมพร  งามเมือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปพิชญา  แดงเตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปภัสสร  ต๊ะยศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พยัคฆันตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ธิคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปวิมล  อาชาชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปัณณรัตน์  เหมเลิศอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเหมือนเพชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปาลิดา  สมัครการค้า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์จอหอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นันตากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุญญธิดา  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปุญณิสา  วิริยะอุสาหการ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปุณยวีร์  เเกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพชรมณฑ์  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพรชนก  จองปิ่นหย่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรรณปพร  พงค์จันตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพรรรณลักษณ์  เหลืองอัคคะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพลกฤต  วังษากูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัชรพร  ดวงทิพากร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพัชรพล  เหล็กตั๋ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชรมัย  ตอเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพัทรนาวี  กันสุแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพันธิตรา  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชชานันท์  อินศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิชญธิดา  ยองจา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชญาพร  ยะคำป้อ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชญาภัค  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชญาภา  ปริยบุตรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชญาภา  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชยภา  ตำปาละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร  ชัยยาทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฮ้าปาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพิพัฒน์  จักรเคื่อน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพีชญาภา  สุยะสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพีรดนย์  แก้วล่ามสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรียาบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเพชรรัตน์  โกเสนตอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเพียงศิริ  คงธนากร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กันทะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรารัตน์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภานุรุจ  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภิรัญญา  โยธา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูเมศร์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูริ  กอนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูริวัชร์  อุดมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงมณชนก  หนูทองพูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงมนต์นภา  ขัติวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงมริษฎา  ปินตาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงมลสิการ  ต๊ะสูง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมัทการณ์  ขันคำกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเมธาพร  คำปันบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเมธาวี  สิทธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเยาวเรศ  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายรณกร  สุกมลวิไล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรวิชา  ยะพง่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฤดีนิภา  วงค์ไชยธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงลวิตรา  ใจสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวชิรพล  แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรพิชชา  มะโนวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวรรัตน์  ดวงแดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรฤทัย  มะโนวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เป็ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวรินธร  มะโนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวริศรา  นำปูนสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิชญาดา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิชยุตม์  มูลตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วสุธวัช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เตียววิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวิริทธิ์พล  ปินตาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวิสสุตา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศุภกฤษ  พานตะศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายศุภโชค  แสนสมชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศุภณัฐ  ลาพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสมิตานนท์  มณิจันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสุธิมนต์  เครืออิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุธีรา  มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุประวีณ์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุพิชชา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ก๋าอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุภัคจิรา  การมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฉางข้าวพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุรภา  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุรัมภา  จำเนียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงหงษ์ชนก  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอนุตตรีย์  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอัครมณี  จักขุเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกนิษฐา  เสียงสูง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายกมลวรรธ  แก้วหล้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกรณิชารีย์  ศรีเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายกันต์กวี  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญามา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงจิรัชญา  กาฬภักดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจิรัชญา  คำธิตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ดลนวสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุริยะโจง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงฐิติกานต์  ธรรมศิริ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายฐิตินันท์  สอนพรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายฐิติวัชร์  พฤกษากร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณฐวัฒน์  เรือนทวี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฐกรณ์  มูลหน้อย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐดนัย  กลิ่นใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายทินภัทร  แสนจันทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธนกานต์  จันทะวัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายธนพล  ลินต๊ะพาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนริศรา  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปัญญาพร  ใจสิงห์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายปิยทัศน์  บัณฑิต โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายปุณพจน์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงไปรยา  จินามา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพาขวัญ  เยอเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพิชญะ  สอนแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์นัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพีรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายภัทรนนท์  โยธาใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายภัทรพงศ์  ทิวะมงคลวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงภัทรมล  ณะลุนลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายภูตะวัน  สิทธิขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายมัฆวาน  คุ้มผล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายรฐนนท์  อนันตกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายรัฐกานต์  จินตนาผล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงฤทัยญดา  ชำรัมย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายวชิรวิทย์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายวรากร  เภาหว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายวรากร  เวัยงกระโทก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวิชานาถ  วงค์คำออน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายวีรชา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายวุฒิกร  สุรีย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายศิรวิทย์  ธรรมตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายศุภกร  เจนกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาหลวง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายศุภัสกร  จี้ระมาตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสรัลชนา  แซ่ฟ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุลักษณา  อินกองงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอภัชญา  อภิวงศ์งาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอัญญรินทร์  รังรองธานินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายอาโปธ์  กอสุนทร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงกชกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกนกพร  ทุมพล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกมลชนก  ชายพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกมลพร  ศรีวิลัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกรกฤษณ์  ยะใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกรฤต  คำสุข โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกรวรรณ  กันธาทรัพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤตณมิษฐ์  โกมลธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤตธนกร  อินทรีย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกฤตพร  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกฤษฎิ์  กาวีละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกฤษณดนัย  ศรีดวงติ๊บ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกฤษณพงศ์  โปธาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกวิน  กันธาเดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกวิสรา  กิตติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกษมภรณ์  สุขสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกัญจนะ  รอดคง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกัญญณัช  กุลศุภนันท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกันตภณ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกิตติภณ  สว่างเลิศวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเกริกก้อง  วงศยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญอุปละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายจิรกิตต์  กาสกูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายจิรโชติ  อุตรศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิรเดช  คำปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรัชญา  คำบุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาทา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจิรัชยา  เทศจำปา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจิรายุ  มหาไม้ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชญานิน  มณีขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินต๊ะเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนิดาภา  หมอกเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายชยานนทกรณ์  กันธิยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชริษศญา  อุตตะมะวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชลิดา  ใจยาใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชัชญาภา  เจียระนัยปรีดา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชาลิสา  อุตสาหปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชินโชติ  ชัยสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คราพันธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชุติมาตา  จันทนุปาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายญาณพัตน์  กันยาธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญานิท  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณภัทร  เรืองเลิศศิริ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามสาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฟักทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะโนใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐชนก  เสาร์ไพรสณฑ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐชยา  ชมสวน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐชยาพร  กิณเรศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐดนัย  นันพนัด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐนนท์  ปัญจบุรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  ระดาพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐนันท์  สุพรรณมณี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐพงศ์  จี้ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐพงษ์  อิ่นคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุนทรลาภ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐยาพร  กุณณะกัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐสุดา  กลิ่นโอชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  ทามะนิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณิชชามน  หลวงใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณิชนันทน์  กุณกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณิชนันทน์  ผดุงพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายทรงพล  ณ คำตัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายแทนคุณ  จุ่มเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนกร  อิ่มศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนดล  พิลาแดง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธนภัทร  พรหมณะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนวิชญ์  อะนนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญชนก  คำพิกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธารธารา  สมป่าสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีร์ธวัช  พรมโลกา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธีรปกรณ์  ปัญญาราช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธีรยา  ภัทรดิสพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนนท์ปวิช  จันทะราชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนภัสสร  กล่ำเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนลินภัสร์  มติวิวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนันท์มนัส  รังรองธานินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายนิธิศ  กาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศรีบูชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายบุญญฤทธิ์  อุตโนคาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงบุญฑิตา  คุณารูป โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายใบบุญ  เทพชมภู โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปกรณ์วริศ  นพธนชัยวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปพิชญา  อุตมะดวงแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปภังกร  อินทนี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปริยาภัทธิ์  เปาะทองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปรียารัตน์  วิทยาภา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปวริศร  ตันวิจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปัญญพนต์  ถาวิโร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปัณณทัต  อินทนี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปาณัท  ไม้ประเสริฐ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปิยธิดา  ติ๊บปาละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเปมิกา  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ดวงวะนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพชรคุณ  เพชรนิล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพชรวรรต  นันตากาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพรัชนันท์  กำจัด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพลาธิป  อุ่นยาว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพศิน  ไทรน้อย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพสธร  ศรีวิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพัชรวาท  เขยกลาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลขทิพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพัทธสิษธิ์  นุผาเลา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศานันท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชญาภา  วิชัยคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสุ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิตตินันท์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพิพัฒน์พล  ขาวสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  โนคะติมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เรือทะมิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิรานันท์  จันต๊ะตึง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปวงคะเล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฟ้าใส  เขียวธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภคพร  แดงอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภัทรกร  จันอารีย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายภัทรกิตติ์  แก้วดุลดุก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมวงค์งาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมโคร่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภัสษชาติ  ฝ่ายเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภากร  วิญญายอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภาณุพันธ์  กันยวง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภาณุวัฒน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภาณุวีร์  คุณนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภานิชญาดา  รัตนงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นำปูนสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูผา  สิทธิขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภูรวัต  พุทธวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภูริณัฐ  วันสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภูริวัฒ  สุริยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูวิศ  สุภสินธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเมธปรียา  พัดวี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงยุพาพัชร์  กาวิระ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายรชต  ซางสุภาพ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงรษา  เป็งปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรัตติกาล  ใจคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรัตนาวดี  ยาขม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวทัญญู  ว่องธนสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรปภัสร์  สุทธสนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวรพิชชา  วีระนิติสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวรภพ  ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวรวิช  ไตรรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวรากร  โพธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวริณญาพร  อภิวัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวัชรศักดิ์  กัณหะยูวะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายวิรากร  มาทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  ธรรมศรีใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  เป็งธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศศิธร  สิทธิสุรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายศิริพงษ์  ศรีวิกะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายศิวกรณ์  ไส้ฝ้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายศุภกร  สมศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายศุภนิธิ  เป็งกาสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเศรษฐศิษฎ์  กันหาเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสรวิศ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสิริขวัญ  อินสอน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสิริลดา  วงค์คม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทาสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ถาวรวัตร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุภัทรา  แก้วล่ามสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอธิป  จิตเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอธิษฐาน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอนุชิต  ช่างยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอภิญญา  จักรคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอภิตชาติ  ตีแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอรพนิต  โพธิ์นาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทะพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอัญญาดา  มณเทียร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเอมิกา  มาสุข โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายก้องภพ  กุลล์ปิติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายญาณพัฒน์  จันทะวัง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฐานทิพย์  ขาวรรณ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายณภัทร  ลุผลแท้ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฐกร  สิริคุปต์โภคากร โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณัฐวรา  จิรกิจการุณ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณิชาพร  ขวัญสิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายธนภูมิ  หนังไธสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายธีระศักดิ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนฤมล  จันทร์เทพ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมคำ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงปรมตา  มีญาณะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายปรมะ  เล่าวณิชธนกร โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต๊ะขวา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพัทธนันท์  เขียวสนิท โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงริชาญ์  อินทรมณี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงรินรดา  กองอะรินทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายวิศวัช  ซ่ามยอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงศรัณพร  สุนพรหม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงศศิพร  เตชาวงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายศุภกฤต  กองอะรินทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายศุภกานต์  ทาระวัน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สุใจโรจน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงเอมมิการ์  ฟูไฝติ๊บ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกมลชนก  คำนิล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกมลพร  อินโม่ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิวิตัน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำพรหม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัลย์กมล  ถาธัญ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกิตติกร  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกิตติภพ  เสน่ห์วงศ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกุศลิน  ปัญญากา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ราชประทุม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจสุยะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจิรัชญา  ญาติวงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิยอด โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัญญา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจุติพร  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชลดา  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญาณิกา  ด้วงพรม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฐิติพร  อุปละ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทร์ในนา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณฐมณวรรณ  ปู่แก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณณิชา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมือง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยศรี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณัฐกร  กิติเดช โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยะพูน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฐภัทร์  อินกองงาม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณิชชา  เทพพรมวงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเรือน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงทองกร  ขันจันทร์แสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายทัศน์ภล  ณ ลำพูน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนภัทร์  อ่องละออ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธนอัจติภาษ์  สุวิชาดาสกุล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธนัญญา  ทาริยะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญชนก  เทพวงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาอุ้ย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนันทิกานต์  โยธานันท์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนิพพิชฌน์  ใสวงษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พวงรัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปราณปรียา  บัวตูม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปาณกวิน  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปิ่นบุปผา  เรือนก๋องเงิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพัทธพล  สังฆบุญ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โปธาเบี้ยว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กันทะยศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภาวินี  ใจสม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภิญญามาศ  เป็งคำตา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมนต์ธิชา  แก้วอยู่ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวรฤทัย  ณ ลำพูน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศุภกฤต  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็ชร์พราว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสกุลชนก  พวงรัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสัตตบงกช  ศรสี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสิรัชชา  มะโนเทพ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงโสธิดา  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายหัสดิน  ธิหล้า โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอริญชยา  ตุ่นใจ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอัฑฒกร  ฉันทจิตปรีชา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชนัญธิดา  ยาณะสิงห์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงทัศน์มน  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายนพกร  เลาหกุล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายนรรฐกานต์  กาวารีย์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปาณิสรา  อ่องสมบูรณ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายพงศกร  วีระเมืองมูล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายกิตติกุล  ศิลาธุลี โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายจักรภัทร  โสภณจิต โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชนัญญา  ปาลี โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายธนภณ  ปันเขียว โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธนวัฒน์  ทิประมูล โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธาดา  พันตามน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายบูรณศักดิ์  หลวงธิจา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพงศกร  ทาเกิด โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพรลภัส  ยูชิโบริ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพัศวราพงศ์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยรินทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวรัญญา  เตชะชื่น โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวีรภัทร  ใจเดิม โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสไบทอง  ใบบัว โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มศรี โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายอนุชา  นันตา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายอัครเดช  สิทธิวงษา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีดีอมร โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพิพาภรณ์  ราชนิภา โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกมลชนก  เรือนเป็ง โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายณัฐพล  ลุงหม่า โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพรอุมา  ชันเป็ง โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกชกร  ทับทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกรกนก  ชัยสมทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกานต์สุภา  ภู่จีน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงทิพกัญญา  เครื่องสนุก โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงนัจกร  โรจน์นวกร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วศรีคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายปภาวิชญ์  โลหะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปราณปรียา  อนุกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพัชริดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงชนินาถ  อะทะไชย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพัทธนันท์  เอี่ยมกลั่น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายคุณานนต์  ฮองกุล โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายชญานนท์  มุงคุณ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายชิษณุพัฒน์  ทวีจรัลรัตน์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายธัญพิสิฐ  วารีสุข โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายปิยะภัทร  คำพรม โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาอิ่ม โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอนัญญา  มัฐผา โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงชญาภา  มหารัตน์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชาลิสา  จินะทอง โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์ษา โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายนฤบดินทร์  นาขุนทด โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนฤบดี  นาขุนทด โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายนันทพัฒน์  นันตา โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปณดา  ศิลปเดชากุล โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปะวีธิดา  ราชประทุม โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปิยธิดา  สิริทองบุญนาค โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายภูมินทร์  จี้ใจ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงมินทร์ธิรา  แผ้วชำนาญ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายยงยุทธ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงริญญาภัทร์  ทวีจรัลรัตน์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวาริยา  ไชยมาลา โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศรัณยพงศ์  ต๊ะดุก โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุพัตรา  เผือกทับทอง โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอลิเวียร์  กมลวาณิชย์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงบุริมทิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง ป.6 คณิตประถม