รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนาโชค  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายนัธทวัฒน์  มัดทุ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสาริสา  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายสุรชัย  เซมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายรฐนนท์  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงชลาลัย  มัชชะ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงชุติกาญน์  ปองดอง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญาคม โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณิชกานต์  เนื้ออุ่น โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธนารีย์  นุ่นกิ๋ว โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธันยพร  ปองดอง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ใจมั่น โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปิยภา  มณีรัตนาเจริญกุล โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพรไพลิน  แว่นแก้ว โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพิชญานัน  จอมบุญ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงลภัสรดา  ทาระสา โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ผ่องศรี โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงศิรัญญา  มุ่งเมิน โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอังศุมาลี  แสนสีดา โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกัลป์ชนะ  ณัฏฐากร โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชลิตา  มัชชะ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายธนาวุฒิ  แรงจริง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์ษา โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายอนันต์  เจ้าเล่ห์ดี โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น