รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชญานุชภัค  สมยานะ โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนัญชิตา  ชื่นเมือง โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชาญวิทย์  อุปการะ โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายฐิติพงษ์  จะวะนะ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐชญาภร  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐมน  สายวงศ์เปียง โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายทรงพล  กมลรักษ์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปิยะวัฒน์  จินจำ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปุณยาวีร์  วงศ์เรือน โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพนิตพิชา  ปันราษฎร์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายมงคลชัย  วงศ์จา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงลักษณพร  วงค์กันทา โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวิชญาดา  เลี่ยมแหลม โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุพรรษา  ต๊ะวัน โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอรริชา  หาญมิตร โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญจิรา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจิณสตา  บุญเรือง โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายจีรภิญญา  ภาสุรินทร์ โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  ปวนคำ โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายทวารัศ  สุยะเอ้ย โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธนวัฒน์  กันแสน โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธนะวิทย์  จิตภักดี โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธฤษณุ  ชัยยวานิช โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพุทธธิดา  กาทอง โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภูริวัฒน์  ธณะวัน โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายรัฐนนท์  จันทร์อินตา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์สาย โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวัรชล  ศรีทอง โรงเรียนบ้านนาคต ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศุภวิชญ์  หมูตา โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอภิชญา  ตลับนาค โรงเรียนบ้านนาคต ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกรวรรณ  หมู่วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกฤตวิทย์  ตาสาย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงคีตา  ใจฉะเพาะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายชยกฤช  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชยานันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐภัทร  มโนกันตี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายติรวิชญ์  ตุ๋นสัก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนโชติ  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่เฉ่อว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันทัชพร  ปังกิลินันท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุณยาพร  เทพวงษา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปริญยดา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพชรกมล  แสนวงศ์ใน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพชรภัทร  สุจารี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรปวีณ์  จักร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพันธกานต์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภูริชญา  ตันติดาราภัทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายรชต  ศิริวงศ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายสุธิมนต์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำวังเงี้ยว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุพิชญา  เครือพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอชิรญา  สีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิวิชญ์  ด่านจรูญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชพร  ถิระประภากุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกมลณัช  ถนอมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกาญจน์ชนก  สิงห์ทอน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรัชญา  เตชนันท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจีรภัทร  เจริญวุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชญาณิศา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชุติพงษ์  รักคบ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญาดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายฐปนรรฆ์  กลางนอก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณรัญชน์ภัค  มงคลกาวิล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฏฐนันท์  สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐชนก  มงคลกาวิล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐฐังกูล  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐภัทร  อุเมธา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเทพพิทักษ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนกฤต  ตรีไวย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนภรณ์  มูลกิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนวัฒน์  สรงพรมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญชนก  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธารปภัสร์  เมืองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนพมงคล  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ปิยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนภัสร  ศิรินวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนัฐพงษ์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนันนภัทน์  ต๊ะนางอย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาละรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปัญญากร  กิบุญมา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิยธิดา  อึ่งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์ตะนา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สูงลอย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพชร  ด่านจรูญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทัพนารถ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ตุ้ยหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัคธีมา  กาวี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภีรเกียรติ  สันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภูษิตา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายยอดดอย  กาศสนุก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายรัชชสิทธิ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลักษิกา  อิงคะวะระ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวนัชพร  ฐาปนะกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวรเชษฐ์  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวัฒนชัย  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศุภพิพัฒน์  สุทธะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศุภรัตน์  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศุภวัฒน์  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศุภากร  วาดเอื้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสโรชา  เถินบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสิตานันท์  สืบสมุทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอชิตะ  เต๋ทิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินว่าน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอธิราช  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอนุชา  แก้ววงษ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอภิชญา  มีสมสิบ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอภิภู  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรกัญญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอริญภัสสร  ปุพพโก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอินทัช  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอิสรา  เทพธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอิสริยา  เทพธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม