รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรดา  กันทิยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกพธรรม  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลวรรณ  ก๋าใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกัญญา  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรณิศ  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤตยา  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติเดช  แสนปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษกร  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤษณ์พร  กันทะปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายก้องเกียรติ  ศิริวุทธิโยทัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายก้องภพ  ตรีภาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยกันย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลิศพัฒนาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตพัฒน์  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกันตภณ  ธิไหล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกันติชา  ติ๊บเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ตันติวราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หารรักษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทะดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายการัณยภาส  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติกวิน  ชูยกปิ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติ์กวิน  ชัยปภาวสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติทัต  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิม  ลีลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงขวัญข้าว  พันธโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเขมนิจ  เกษมธนากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจรัณธร  เเยบคาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจักริน  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจารุภา  วันสูง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรภิญญา  นันตาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายจิรศักดิ์  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิรัชยา  หยอกเย้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิราพัชร  มุณีเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายเจตนิพนธ์  ฟ้างาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเจนิสตา  อัญชนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชนณัฐ  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายชนะภัย  สายอุด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชนะสิทธิ์  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์วิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนิดาภา  สุรินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนิตา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชภากร  โพธิสทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชยกฤษฏิ์  ภู่กองพัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชยพล  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชยพล  เอกปาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชัยพฤก  ทาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชัยพัฒน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายชัยวัฒน์  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายชัยวิชญ์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชิชญา  สุก๋า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายชุติพันธุ์  มโนปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายไชยอนันต์  ปาณะดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายญาณากร  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญพานิช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายฑีฒวัฒน์  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณฐพร  สุขแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณฐพล  ชาญพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณพรุจ  จารุเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณภัชชา  ติ๊บประสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณภัทร  สงวงศ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณมณ  สุดทุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณรัญญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณศิศวร์  สุดทุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัชชา  นภาคณากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐสินี  เเสนทอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐกานต์  กาญจนเเสงโสภณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐชนน  กาวงค์วิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐชยากรณ์  ธาตุมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐณิชา  สารทริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขจี๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐนันท์  ธิยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุขบุรีใจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐภัทร  ทาเสริม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐวรรธน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฐวีณ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐวีร์  หล่ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณิชชาพันธุ์  บุญสูงเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายตรัยคุณ  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายติณณภพ  ดลบุญครอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเตชินท์  ยังบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนชาต  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนดล  ใจละออ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธนบดี  ดาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนทรงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนัช  วสุสัณห์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธนัชชา  พงษ์ภมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธรรศ  กิจจาวิทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธราเทพ  พงศ์พิพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยังรอต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธัญชนก  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิทธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุตวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธันรดา  ปัญญาวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธิชานันท์  สมนำโปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
131 นายธีภพ  เเก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธีรดนย์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนพปฎล  วงศ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภัสนันทร์  จำปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนวพิทยา  เทือกมนต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายนันทพัฒน์  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายนิติธาดา  อินทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายบารมี  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายบุญญาวิทย์  อรุณส่องแสงดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงบุญธนิชา  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงบุณรดา  บุญเเปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเบญญาภา  วสุสัณห์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายปกขวัญ  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายปกป้อง  ปงหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปณาลี  กาวิจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายปธานิน  อนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายปธานิน  เเสนบัวผัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายปพน  เเสนจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปยุตา  วงศ์ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายปรณัฐ  ธรรมวัชรากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายปรัตถกร  เมืองปั๋น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปราณณิชาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปราณปริยา  ชามาตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปริยภร  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายปวรุตม์  อินกองงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายปองคุณ  ปงหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายปองคุณณ์  บูรณจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายปัณณทัต  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งเจียมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปาณิศรา  ปวงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปาณิสรา  วิรัชเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปานมุก  รอดความทุกข์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปาลิดา  เหมือนจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโห้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายปิยวัฒน์  พลจังหรีด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปุลินิดา  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายเปรม  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพงศกร  ธงไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายพงศธร  ชัยนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายพชรดนัย  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพชรวรรณ  ปันธิดาการย์จริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพณิตพิชา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายพลวัต  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายพศวีร์  ทองอุปการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพศิน  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพศิน  สิทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายพสิษฐ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพัชรดนัย  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัทธนันท์  ผึ่งอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายพิชญาธรณ์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายพิณนุวัฒน์  จิตใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพิทักษ์พล  น้อยโนนทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสันธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายพิริยากร  วังใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพิษณุ  สุดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงคำรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพีรพัฒน์  สายเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพีรพัฒน์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายพีรวัส  วิญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพีรวิชญ  ตาลาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายพุฒิธร  ทองหวาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายเพชรใส  เวชประชา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายเพทาย  คำเเสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเพียงฟ้า  มะโนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายภพธรรม  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายภวินท์ภัทร  จันทร์จิเรศรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัทรกร  เชื้อเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายภัทรพล  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภัทรมาศ  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภัทราพร  ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายภาคิน  กัลยาเอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภาณินี  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายภาณุวัฒน์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภานุวัฒน์  เตชะทน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายภานุวิชญ์  อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายภีมากร  ขัดเชียงเเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายภูผา  เครือสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายภูมิสวัสดิ์  นุชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภูริ  ฮั่นยะลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภูริชญา  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภูรินท์  สุขสัวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงภูรี  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุษฎีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเมธาพร  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินนันชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายรชานนท์  จ้าวเจษฎา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายรพัพัฒน์  หย่างไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายรัตน์ถพล  ปั้นคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรัตนฤดี  จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงรัตนาภา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงรุจิรดา  โยธาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรุจิราพร  แก้วนำมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงฤทัยมาดา  เเนวบรรทัด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงลภัสรดา  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายวชิรวิชญ์  เพียวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวชิรวิทย์  ต๊ะกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวรกมล  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายวรณัฐ  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวรดนัย  ดาวประดับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวรปรัชญ์  แก้ววันดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายวรากร  อมรวิสัยสรเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายวรากร  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวลินยา  คำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายวัชรพันธ์  ชัยกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวิชญาพร  วงค์เครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายวิธานัฐพล  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายวิรภัทร  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นพเดชกรณ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายวิศรุต  วงศ์วาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรินทรากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายวีรวิทย์  เมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายวีระพัฒน์  ภูเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปงลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เเก้วมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายศิราชัย  พรรนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศิรายุพงศธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมบุญมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายศุภวิชญ์  งามเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายศุภเวช  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายสกลรัตน์  เงางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายสกษฎ์  มุณีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายสถิตคุณ  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสมปรารถนา  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายสาริน  วังหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายสิรภพ  ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสิริกูลณภา  พฆัคฆ์น้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสิริรฉัตร  เครือไหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุชานรี  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายสุทธิกมล  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายสุทธินัน  ใจกุศล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายสุทธิภัทร  หล้าคำเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิริยะพร้าว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุพิชญา  สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  หลักมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุภิญญา  ไชยตาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายสุวิจักขณ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุวิชญา  ขาวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายหัสคุณ  วงศ์ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายอติกัณญ์  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอนัญญพร  เเสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอนันตญา  สีธิสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอนันต์ทีปต์  วงศ์ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายอภิรักษ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอรนิช  นะทีสี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอริสา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายอังกฤษ  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอัจฉราพร  ถาบุญชู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  ไฉไลไมตรีมิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายอาชวิน  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายอาชวิน  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายอายุทัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอารีรดา  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอารีรดา  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอิทธิพล  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายอินทัช  ตาใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอินทุภา  ทาแกง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอิสรีย์  วังจิระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายเอื้อคุณ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงโอบอ้อม  ธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงไอลดา  มิตรงำเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายก็เกริกรัฐ  วัจนะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกชณัช  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกชพรรณ  เลางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วไหลมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกนกรัตน์  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกรณ์วชรคุณ  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกรภัทร  ฝ้ายตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤช  เดชมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกฤตนัย  เป็งราชรอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกวินลดา  มาชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกษิรา  ศรีจันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกษิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ปินค่าว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญพัฒน์  เหมวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญพัชญ์  เนตรรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญลัคน์  ชูวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกิตติภูมิ  สมนึก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเกตุพิชญ์พิรัช  ปั้นนพศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเกศรา  สามปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายโกเมนทร์  คำแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายคณนาถ  เเซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายคณพล  โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจตุราวัฒน์  ทวีวัฒน์ธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายจิณณวัตร  วรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจิณณะ  จิณะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจิตชยา  สุริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิตติมา  โนรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายจิรัฏฐ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิราพัชร  ประจันเขตต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจิรายุ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฉันชนก  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชญะ  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชญาณิศ  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชณิสรา  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนัญชิดา  สินเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชนัญธิดา  เชาวนพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนัญษิตา  เตชะไพฑูรย์สุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชนันธร  มาชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนานาถ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชนิดา  เป็งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชบงกช  โพธิ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชยพล  ชัยถวิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชยางกูร  ดวงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชลกร  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชลภา  คงสิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชวนันท์  สวยงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชัญญานุช  ทองเเย้ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชินกฤต  ซื่อดำรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชิษณุพงศ์  ยางสองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชิษณุพงศ์  โตนะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมนพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายญาณวุฒิ  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณิดา  ดวงสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญาริณดา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฑิมพิกา  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฑีฆทัศน์  เก่งการทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณชนก  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณญาดา  คำเมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณถัทร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณภัทร  พิจอมบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณวลัญส์  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณหฤทัย  ทุมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัชชนม์  สหกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มาไกล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฏฐพัชร  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฮาวปินใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐกวี  เเสนธิการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐจีรา  วัฒนาโฆษิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐชนน  จารุทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐชนน  หงษ์สุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐชนน  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  เตือนใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฐดนัย  เครือกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนันทน์  อารยวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐววิศ  เสนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณิชชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชริญา  ติ๊บสุนัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชาพร  ยศทะนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภัคร  อินทนู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงต้นน้ำ  ไวทยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายติณณภพ  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเตชินท์  ชุ่มอินจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายทวีกานต์  การอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายทีฆทัศน์  เก่งการทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายทีปกร  ช่างเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเทพพนม  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนเดช  บุญยกรคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนพันธ์  จันทร์เเดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนภัทร  ติภัทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนัชกฤต  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนัญญา  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธนัญญา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนัญย์ชนก  ใจดื่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนารีย์  กามาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธนิดา  ศรีนุต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธรรมชาติ  ธีระวาทิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธรรมธารี  กิตติถิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธราเทพ  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธัชชัย  สิงห์ฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธัชธรรม์  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธัชพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัญสิริ  พูนศักดิ์สิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธันชพร  ไตรเวชสม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธาริษา  แก้วจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธาวิตา  เเก้วปัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธีรเดช  การดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธีร์วรา  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธีราเมศร์  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรือนเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนภัส  เลิศทวีโพธกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนภัสรา  ศรียอด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูดงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนรีการณ์  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนลินี  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนวนรร  โชคโอฬาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนวิยา  วรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนาริฐา  กันทะเขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนิติศักดิ์  ทามา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเนืองนิมมาน  ทะนันชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบัวใบบุญ  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปฐมกรณ์  พลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปณวัตร  เศวตมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปพนธีร์  เกตุวิชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปพิชญา  เเก้วธรรมไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินผูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปภาวินท์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปรพล  กาไวย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายประกาศิต  นพรัตน์ธาดาเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายประภาวิต  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปงปิงกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปวิชญา  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปัญญากร  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วงค์สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปัณณทัต  ธาตุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปัณณธร  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปัทมพร  ลายกนก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปาณิศา  จันทโอสภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปาริชาต  สุริยะตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปาลิณ  พรน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปิติณัฐ  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปิยมน  โยธา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปิยะพล  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปุณยวีร์  เทพสุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปุณยาพร  ตินยอด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเปมิกา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายแผ่นดิน  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพชร  ธนสุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพชรภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพนธกร  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพนสณฑ์  พิสุทธิ์วงศกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพนัชกร  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพรชนัน  สายใหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพรพิพัฒน์  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพรสินี  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพลวัต  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพลอยภัสรา  ศรีอิ่นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพลอยรัตน์  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพลาธิป  ฝันไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพศิน  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์วรนิพิฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพัชรญา  วะเท โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัชรมัย  ยานะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชชาภา  คำปวนบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภัทรพรวรโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีกุดเวียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ศาตนันทน์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์ระดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์ไพศาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิรัลพัชร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพีรดา  จำลองปั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพีรดา  สุดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเพชรโสภา  วังเเวว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ์เจริญโอฬารวสุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงแพรวพิชญา  ปันม้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฟ้าใส  พินทิสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเฟริน  ธรรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภคพล  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภพธนภณ  อุปกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภรัณยู  ปวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภวิชช์  วิชยปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทรกัลยา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภัทรธิดา  เรือนคำปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภัทรพล  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภัทรพล  เเก้วมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงภัทรวดี  ตั๋นสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภัทรวดี  สาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภัรานิษฐ  คำราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภาพพิมพ์  เหมจินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภูมิรพี  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูวรา  อินทนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงมนฑกานต์  ฮาวกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมิณรฎา  ฟูคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเมธาวิน  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเมธาวินี  อัศวขจรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเมธาวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายรชต  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรชิญากร  กาเชียงราย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายรณพีร์  อินชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายรมย์รวินท์  ทิมมาศย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงระพีวรรณ  จงงามวิไล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงรักชนารินทร์  เเดงสด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายรัชพล  เอียงเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรัชรดา  ปันคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงริมสายธาร  โพธิ์เย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงลลิตา  หรดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงลีลาวดี  ปู่ย่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สินธุวาทิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตัวละมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวชิรวิทย์  ทวีวัฒน์ธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวชิรวิทย์  พุ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวนัชพร  กาปิมปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวรกฤต  ปินตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวรากร  ดอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวรากร  เเววสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวริชัญญา  ป้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวริศ  ใจจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวริษรดา  จำอินถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวสิษฐพล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวิชชากร  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวิชญ์พล  ปวงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวิรัชพัชร  เฮงลาภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศรัจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศรัณย์พร  มูลชมพู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จิรกวินสถิตกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศรุตา  อินทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศรุตา  ไชยสมปาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีราษฎร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายศุภกร  ศรีหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศุภรดา  สิทธิเกษร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศุภวิชญ์  สายดู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศุภสุตา  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายศุภากร  ขจิตพงศ์พณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศุภากร  เเก้วหนองยาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสกฤษฎ์ภพ  จิตรกล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสจารี  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสรัลนุช  ข้องหลิม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสายน้ำ  วงค์บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสายบุญ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายสิขเรศ  สนมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคสหกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสิริกัญญา  วาวเเวว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ศิริวิชสุธา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุชัญญา  เสาร์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสุชาดา  เฉพาะธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุธีรา  ชัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสุภกิณห์  ฟองเครือคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุภัสสรา  ยอดบุญลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วังคะออม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  เเก้วมูลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสุวชัช  เปี้ยปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ตาสีเน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอคิราภ์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอภิชญา  ขัดผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอภิชญา  เเก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอภิณภัสฌาย์  ธีระศานต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอภิวิชญู์  เถายศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอรนันท์  มูลพุ่มสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอรรถนนท์  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอรัญญา  เบี๊ยมหาสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอริญชยา  พรมยวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอัครพล  วีเกต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอังค์วรา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอังศณา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอัญชญา  อัครมณีประการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายอัษฎาวุธ  เกมแกรแมน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอาทิตยา  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอาทิตยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอารียา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอิทธิพันธ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  บัวบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเอมิกา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกตัญญู  มณีชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกนิษฐา  วาสนาเสถียร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์เวียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกรชนก  ดวงปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายกรวิทย์  สระทองช่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายกล้าก้าว  เตียวตระกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงกานจ์พิชชา  เทพพรมวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวยฉลาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายกิตติกร  ทนันชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายจุลจักร  สุวรรณเมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายชนะวิน  อินคำเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตระกูลใต้ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายชลกร  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายฐากูร  ฟูฝั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงณัชชา  สุทธการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชกมล  ศรีสง่าวงษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นระปัญญา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอินแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจมาเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายณัฐดล  สุภานันต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายณัฐพล  กณิศพงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณัฐภัทรา  พาทีชอบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัฐริกา  เถาจันต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์สืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณัฐวิสา  ศรีสุมิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงณิชกานต์  ปงกองแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงณิชานันท์  หล้าขัด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณิมินตรา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงดารากร  คำสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายทัพพ์เทพ  ป่าหลวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายทัพพ์นคร  ป่าหลวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายธนกฤต  ต้อนรับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายธนกฤต  นิวันติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธนกฤต  วงศ์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายธนชัย  วุฒิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธนดล  จันทรบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายธรรมรัตน์  ทองสี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปิยะพิทักษานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงธัญสุดา  จำแปง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงธันยพร  ไวสติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายธีรภัทร  เทียนทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายธีระยุทธ์  สารหน่อแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายนัฐพล  ณ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงนิชาภา  กิติคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายบุญนิธย์  บุญเหลือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีแกวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายปฏิภาณ  วังอุทัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงปพิชญา  มันตาภรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายปภังกร  ปิ่มขุนทด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปภาวรินท์  โนกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายปภาวิน  เววา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงปวรรัตน์  หนิ้วยะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายปวริศ  ตากล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญเตี่ยม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เพียงก๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธิกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายพชรพล  สุระใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายพชรภูมิ  หมั่นคิด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพนิดา  ปันโย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญสมปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพัชราภา  เทิงมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์สืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงพิชชาอร  โรจนวุฒิธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงเพชรชมพู  มากศิริกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงแพรวา  ชาดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงภัณฑิลา  บัวบาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงภาวิกา  ปินตาติ๊บ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายยศวรรธน์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงรัตติยา  ตันเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงริชาภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายรุ่งเรือง  ปากันทะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงลลิต  แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายวงศพัทธ์  เอิกเกริก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายวชิรวิทย์  จงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายวชิรวุฒิ  ทนันไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงวรกมล  เทวินสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายวรพจน์  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญทา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงวิลาสินี  ใจยาบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงสริตา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงสิตาภา  ฝั้นแปง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงสุณิสา  กล่อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงสุทธิชา  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงสุธีมา  อินคำเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงสุภาวดี  เจ้าพิพัฒนกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายหนึ่งนิรันดร์  เชี่ยวชาญถาวรสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายอดิเทพ  จำปาอูป โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายอนุสรณ์  สุตานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงอภิชญา  ใจการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงอภิญญา  อินทะแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอรจิรา  จินะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอรธิชา  ถาเป็นบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอริสา  สิทธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  สุดตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายเอกภพ  องอาจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายเอเชีย  อาทรประชาชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงไอลดา  ทานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายกจณพันฬ์  สายสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกรรณิกา  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกฤตภาส  ถุวะถี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวียงใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายกิตติกวิน  ทาวงศ์ยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายเกียรติคุณากร  ธนาบดินทร์กูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงครองขวัญ  คันธวังอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงจิตรานุช  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชญาดา  ดุลยชาติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงชนัญธิดา  ไตรรงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายชนัทธา  อิ่นแก้วสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายชัยพัทธ์  มาเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฐิติวรดา  เครือเนียม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงฟู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐชยา  ธนาทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐชยา  นันติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณิชาธาร  ตะมะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงดลมินทร์  การดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเตชินท์  ยะฟู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธนพล  โยธะพงษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธนภัทร  พรหมมาลี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายธนภัทร  ภูลายเหลือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธนากร  กาพุทธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธนิตา  ช่างทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธีรเดช  ชุติมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายนภเกตน์  ยามะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนวพร  สุริวงศ์ใย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนันท์นพิน  สาครินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงนิชชาณัท  แก้วสอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงบัณฑิตา  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงเบญญาพร  โกสุโท โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายปกรณ์  ชมพูราช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายปฏิพัฒน์  วงศ์สาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปวีน์ลดา  ปินตาสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงปุญยาพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายพงศกร  สิทธิเหมะพงษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพงศธร  โพธิ์นาแค โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายพสิษฐ์  ทองใบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพาหุง  ปริยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชะสมรัมย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพีรดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพีรวัส  ศิลาชาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภวิษย์พร  แก้วธรรมไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภัทรดนัย  ปุ๊ดหนอย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภาณุพงศ์  สุกใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายภานุพงศ์  เพียรกุหลาบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายภูธเนศ  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภูริพัทธ์  เวียงชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงมณฑิตา  เป็งเมืองมูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายรัชชสีห์  กาญจนจิตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงลักษิกา  ธิวะโต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายลัทธพล  ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวาสินี  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวิชญาพร  อ้นชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวิภาพร  คำลือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวิษณุ  วงศ์ใจกั่นเมฆ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสิรินทิพย์  แก้วสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายหรรษา  อนันต์ไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอคิราภ์  เลขาปัญญาพร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ตระกูลขยัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอภิชญา  จิน๊ะหล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอาทิตยา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอาทิตยา  แก่นเรือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอุรญา  จักรใจวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกนกขวัญ  ตันเรือน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงกีรติกานต์  ครองสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงกุลกัลยา  ไสยาทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงขวัญข้าว  น้อยปิ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงเขมิสรา  มีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายจิรายุ  วัฒนากรแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงณภัทร  ก้าวกิจพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายณภัทร  ศรีสวย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงณัชชา  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีตาบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงณัฐชา  เมืองมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายธนโชติ  นาคน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธรรม์ธรรศ  ตรีนาคพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายนรภัทร  เล็กสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงนันทภัค  ค้าเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทินอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายปุณณวิช  เขื่อนสุวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงปุณยาพร  พานทอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงพิชชานันท์  โภควินภูดิสนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายพีรวิชญ์  นาโตนด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายพุทธิวัฒน์  วังจิระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายภัคภวัต  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายภูพานทอง  สายปัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงภูริชชญา  จำปาคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายรัตนธีรภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงวิชญาพร  แผ่นคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายวิศิกรวิทย์  สายทอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายศุภฤกษ์  ภูมิดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เขียวดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงสิตางค์  กันทิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงสุชัญสินี  อธิมาตรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงสุวิชญา  ภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายอนุภัทร  ภูวเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงกชพร  คำอ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุพรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายก้องกิดากรณ์  คำวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายนิธิกานต์  ศึกษากิจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปานกมล  บุญสมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ใจมโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
958 นายภัชพงษ์  ดวงมาลา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์สืบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายก่อกุศล  โพธิ์หล้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงขวัญน้ำ  น้อยปิ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงเขมจิรัสย์  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายคฑาทอง  แสนสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายจารุวิทย์  กองคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายจิตปุณณ์  นิวันติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายจิระณัฎฐ์  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงชญาดา  ประทุมเหง่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชลิดา  จิตรารัชต์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงช่อฟ้า  แก้วมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายชัยภัทร  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงฐิติภัทร  นิมิตรเกียรติไกล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายแทนคุณ  ตาอ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธนกร  เครือดวงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธภัทร  ตุ้ยแสง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธรรศ  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงธันย์นรีย์  สังข์อ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายนพวินท์  ตาปิน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายเบญจมินทร์  ธาราธีรภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีวงศ์เนียม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงฟ้าใส  เมฆศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายภาคิน  ชวดนุช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายภูศกร  มณีมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวรรณกร  อักษรเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายวรวัฒนพงศ์  กงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  ถิ่นศรีนวล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสรัลพร  สารธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงเอมมิกา  แก้วธิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายจิรพนธ์  สมเด็จ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายชาญนน  ธรรมชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายณัฐชนน  แก้วมา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายณัฐวีร์  สุนันตา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงทรรศศิกา  วอชโค้ช โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายธนัช  นิลสุ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงธันยรัตน์  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายปฏิภาณ  เป็กเตปิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายปุณณวิชญ์  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายพิจักษณ์  กิรติวงศ์ลังกา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายภูวเนศวร์  วงค์เมาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายวชิรอนันต์  สมมะโน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายวรชิต  ณ ลำปาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายศิรินทร์  โดดสังข์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายศุภพงศ์  การะบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนแดง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายอธิวัฒน์  พลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงกชามาศ  วงค์หลวง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเกษมณี  พิมพิสาร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงจินตนา  สายวงค์จา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงทัศนประภา  หน่อเครือคำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงภคพร  บุญขจร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงรัญธิดา  อาโยมันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวาดจันทร์  แสงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองนา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายกวี  เชียงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงภัทรวดี  แหมธนเจริญ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายวิทวัส  ธิปทา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายสิทธิพล  ลึกล้น โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ปัตเมฆ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงอังคนา  ต๊ะคำ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอัญชุลี  คานะมี โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายกัณฑ์เอนก  เพชรบูรณิน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายเกื้อพสิทฐ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายคีตาพัทธ์  ปรางค์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายชวิศ  กุศลส่ง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงณัชนันทน์  เป็งวงศ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายณัฐภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายทฤษฎี  อินทิยศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อู่คงคา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายนพรัตน์  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายนรวิชญ์  มหาวิค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายนรินธร  ดิลกคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายเบญจรักษ์  กิตติคัมภ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายปวัชญา  แก้วดวงน้อย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงพีรดา  กันอิน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายพีรพล  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงภัทรวดี  บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายภูมิณรินทร์  อินสัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายลิขสิทธิ์  อินทิยศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายวรินทร  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงสุพรรษา  แสงใสรัตน์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงอรกิตติญา  ตุทาโน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงกมลวรรณ  นามะมอญ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายกรกฎ  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชุมาพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงฐิติรัฐ  สุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุญทาทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายทศพร  หล้าคำลือ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายทีปกร  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธณกร  ชุ่มวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธัญเทพ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนวพร  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายนิรวิทธ์  กันทะมาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงเบญญาภา  พิทาคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปณิตา  ปุญญาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปนัสสินี  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายปองคุณ  ปานดี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงปาณิชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายปิติพันธุ์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพลากร  โชควิเศษ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วต๋าคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพิชญธิดา  กันตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพิชญาภา  จิตมนตรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงเพียรพัฒน์  วิเวกแว่ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงแพรวา  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภูริวัฒน์  อุบล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงมธุริน  วิชัยกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวนิดา  เจิมจิตผ่อง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวรปรัชญ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงศศินา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุฐพร  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงสุภาวิตา  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สันเสมศรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หลวงหล้า โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอาริยา  เชื้อดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เปี้ย โรงเรียนเมืองยาววิทยา ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายณัฐวุฒิ  ก๋านันตา โรงเรียนเมืองยาววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายบวรวิทย์  ทิวพนัส โรงเรียนเมืองยาววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงเขมกร  ขัตบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายนพนันท์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงนิพาดา  คำเมืองไหว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายกีรลักษณ์  อ่อนชาติ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเขมจิรา  แปงวัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายคุณานนท์  ปงคำพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนารินทร์  แสนคำฟู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงไพลิน  อินถานะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงรพีพร  ธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอลิสา  สายทิ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายจิรพัส  อำไพ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายธนภัทร  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงภวริศา  ลิมป์ชนาภา โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายภัทรพล  ปัญญาคำ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงสิรินาถ  ชัยปัญญา โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกนกพร  ชนะแสน โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกุลนิดา  กิตติโสภณ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณัชชา  ต๊ะฟู โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธมกร  ราโชกาญจน์ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายปัณณ์  เพชรกาศ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขจรจิตต์ โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายวชิรวิทย์  ตันตา โรงเรียนประชาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงกฤติกา  สายคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายกันตินันท์  กลั่นภูมิศรี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงกัลย์วิภัสร์  พิมโคตร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงโกลัญญา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงจรัลรัตน์  แปงจิตต์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงจรัสลักษณ์  แปงจิตต์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงจิราพัชร  ปันฟอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายจุฑาภัทร  สุขสมัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงชญานิน  ยศข่าย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงชญานิศ  อัคโกศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงชนากานต์  ปวงแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงชนิกานต์  ยศข่าย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายณฐกร  วงศ์วิชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงณฐมน  สว่างปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  คำน้ำนอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูกูล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายณัฐปภัสร์  ทิมสวัสดิกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำขอด โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายทีปกร  แซ่เดี่ยว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายแทนคุณ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายธนภัทร  กรรเชียง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายธรรมรัตน์  ฟองใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธันยมัย  ไชยแสงคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายธีรโชติ  เกินหน้า โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายนนทวรรณ  จันทร์จร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงนภัสศิริ  ปิยปาณานนท์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงนาริน  เทพชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พรมมา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายนิธิกร  ฟูใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายนิธิศ  ตาเมืองมูล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายนิธิศภูมิ  ยะคำปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงเบญญาพร  ทิพย์ทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายปภังกร  บัวชุม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายประกฤษฏิ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายปรีดีย์  ริกำแง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายปิยภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายปุณณาพัฒน์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายพชร  สายวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายพชรพล  อมฤตวิสุทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายพนพล  สายปินตา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงพิศญามญชุ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายพีรภัทร  จ๋อมศาลา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายพีระดลย์  กลยนีย์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงฟ้าใส  อ้องแสนคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายภัทรวัต  อินทจักร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงภัทราพร  ปัญญาบุตร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายภาสวัฒน์  ใจแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงมนุรดา  เรนทอน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายรัชชานนท์  เป็งวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงวรกานต์  สถาปัตย์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายวรภพ  เจริญวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงวรรณธิชา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงวรรณพร  วงค์คำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายวรวลัญช์  ทิศรีชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงวิมลสิริ  เถาเปี้ยปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายวีระพล  จามูล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายศิรวุฒิ  ศรียอด โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงศิศิราพร  ทวีกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายศุภชัย  ใจเดช โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายศุภานัน  ลาดปะละ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงสาริศา  ดำรงวุฒิโชติ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงสุรางค์พิมณ  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงอมรกานต์  ผานุการณ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงอริสา  บุญรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงอัจจิมา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงอัญธิกานต์  อุดมกิจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงไอยวริญท์  ตื้อเสาร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงกชภัสสร  หรั่งดารา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกรกช  อินตาสาย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายชนันท์สิริ  วุฒิ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงชลิตา  มอญขาม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายชุติศรัณย์  ปิยปาณานนท์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณฐมน  พึ่งศรี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณธิดา  อริยะเครือ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฐชา  เหมืองห้า โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยะสุนทร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมพุก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฐวัลย์  นันตาวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณิชานันท์  คำวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายธนวัต  ต๊ะรังษี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงธัญชนก  ดวงจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธัญรดา  ใจแน่น โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงนภาทิพย์  สุวรรณัง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงนริสรา  บุญจัน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงนันทนัช  เหมยหล่า โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงนันทภัค  จินะป๊อก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายนิธิกร  คำเขื่อน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงนิราภร  สืบสาย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงบุณฑริกา  โพธิสุข โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายเผ่าเพชร  บุญทาหมั้น โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายพชร  เศรษฐกร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายพศิน  อุปะทะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายพัชรพล  วัทธศิลป์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายพัฒนกฤษฎ์  ตาวันสี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศสกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ลีลาศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงภัทรวดี  วชิระอังกูร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายภาคิน  หล้าคำเปียง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงมนต์นภา  ขัดเรือน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงมัณฑิตา  ไชยวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงยุวริญทร์ยา  ยุวยรรยง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงรัญชนา  เป็งคำมา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงวณิษา  บาทวงษ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงวรันธร  แก้วหล้า โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายวสุพล  ใจแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายวีรวัฒน์  คำฟู โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงศิริกัลยาวีร์  ศิริน่าน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายศุภวิชญ์  ฐานียวัฒน์วงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุไชโย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายสิรภพ  จันทร์รังษีฉาย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายสิรวิชญ์  คำมูลบุญ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายสิรวิชญ์  หวังดี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงสิรินทรา  มาปัน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงอภิชญา  สุทธวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายอมฤตธาร  ธรรมยา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอิงธารณ์  ธิชูโต โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงชวลพัชร  เมืองแก้ว โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายภากร  กาวิละ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงจณิสตา  ชื่นดวง โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญเรือง โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนภัทร  เชาว์ศิวะบุตร โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปาณิสรา  นราพันธุ์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงพรนภัส  ยอดใจ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายภูริภพ  ควรสุวรรณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงรฐปัญญ์  เชียงทอง โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงวนัสนันท์  พวงทอง โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายวิชนากร  วิชัยโน โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายอัษฎาวุธ  พุทชา โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกชกร  ฟูปลูก โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ชมไพร โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีใจวงค์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายจิณณวัตร  เเก้วอินทร์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วมา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทิพย์นวล โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธัญชนก  ใจแก้วแดง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายนราวิชญ์  เดชะบุญ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงเนตรขวัญ  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปาริชาติ  คำเมฆ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  มาแช โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงภัทรศยา  อาวรณ์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงภูษณิศา  หาญธัญกรรม โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงเมทาวี  มังอนุ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงเมี๊ยะอ่อง  ซอต๊ะ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายสิรวิชญ์  สมผดุง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายโอลัส  มะเย็ง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1285 นายกลเกียรติ  วัฒนโชติ โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายชวัลชัย  โท๊ะลาบุตร โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 นายปัญญพนต์  กาวิชัย โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงพรธิดา  หอมลำดวน โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงมธุนิดา  มโนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงมัชฌิมาพร  หน่อเครือคำ โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายรักษ์ษิต  ประสม โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงสิริยากร  ชัยมงคล โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายสุธีรเดช  ปาร์ค โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายชยุต  พรมแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายณภัทร  วรวิทย์สุรวัฒนา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กชายปรณัฏฐ์  รัตนพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายปัณณสิทธิ์  พงษ์พิจิตร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงพริบพรรณดาว  เทพา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงพิชญาภา  วุฒิยางกูร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงภัคชิสา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กชายสมัตถ์  กันยะโรจน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงออมทอง  ไชยทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงกวิตา  เชยหมี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงกุลชิตา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงจิตภัสร์  บรูมินเหนทร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอิ้นปะเติน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงนันทนัช  เอิ้นปะเติน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์สุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงปภาภัสสร์  ทองภักดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพงษ์พิชญ์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพิชชากรณ์  เลิศวิลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพิชญ์พงศ์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงลฎาภา  ดลเฉลิมพรรค โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วฟู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หล้ามะณี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเอื้อสิริ  อินทะไชย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงปานชีวา  วารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายอนุทอง  แซ่ลี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงปิยธิดา  อัศวคีรีรุ่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายวิชัย  แซ่ท่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ม.3 คณิต ม.ต้น