รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  พานทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณภัทร  โตงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัชพร  สำเนียงเพราะ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสาวรัตน์ชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกรณ์  ปัญสังกา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐชวิน  จาดวิจิตร โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐพัชร์  ลุนหล้า โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญสุข โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรไทย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายทินภัทร  ห่อสุวรรณ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรโชติ  มณีโชติ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรวีร์  เลิศวิไลลักษณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนาตยา  เจริญสุข โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปราริชาติ  พิทักษ์อำนวย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปรียานัน  สุขใจ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปวีณ์  จำเนียรกุล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพสธร  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพิตรพิบูล  ทองคำน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรภัทร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทรภร  นามรัตน์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายภัทรวรรธน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเมธพนธ์  สิงห์ไพศาล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวรัชญาณ์  คำมูล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวรินทร์  ฤกษดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายศรัณย์  นุชพงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายสิรวุฒิ  เอี่ยมดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุชัญญาณัฐ  เลิศวิไลลักษณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายสุธีมนต์  จิตรระเบียบ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสุวิจักขณ์  คล้อยนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกรณิศ  สมวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกฤติมา  เทพอาษา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกฤษณา  สียางนอก โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญชริญา  แดงสูงเนิน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายกิตติกานต์  หลวงชนะ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจักรภัทร  รักยศไทย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจันทร์ธิดาพร  ภู่แสร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิดาภา  จิ๋วอยู่ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองรอด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชวัลรัตน์  จันทร์หอม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  งามเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชาญธนัช  โพธิ์เปี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชิสา  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีวิชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฐิติกานต์  ภูนาใบ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายฑีฆวัฒน์  อาสนะทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณภัทร  ปลั่งพิมาย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณรัลญา  กอกัน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  โพธิ์นาค โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐชา  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐชา  สุขไชย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  รื่นยศ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐพร  สีชมภู โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณิชมน  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจเฉื่อย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายเทอดพงษ์  น่วมนุ่ม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธนพร  โล่ห์จินดา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนากร  สินมั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธิติพันธ์  บุญมีเล็ก โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายนฤพล  กองสุวรรณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนาริน  งามเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนิชา  ตุลาทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปทิตตา  ตันติถาวรวัฒน์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์สมบัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองกุม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพงศ์นรินทร์  มหาวังสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพนัชกร  กวางแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัชรพร  จาริกานันท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพันธกานต์  พันธุ์ธรรม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชชาพร  มีดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ศรีภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์รดา  บุญกระจ่าง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเพชรลดา  วงษ์ศรีสุข โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภาคภูมิ  สินมา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภาคิน  กลิ่นธูปหอม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูวิศ  ทองรอด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมินาลิน  หล้าสิงห์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเมติ  ทรงงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายรชต  คงกล่ำ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายรชต  นครศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงรสริน  ศรีใจแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลัคนทิน  เฟื่องฟู โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวรพา  มหาวังสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรรณวริน  มุสิกะ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายวรายุส  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญมานำ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายศรราม  - โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายศุภกฤต  สิงห์สังข์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงโศภิษฐ์  ทองทาบ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสมเกียรติ  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุชานันท์  สาขำ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุดสะอาด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุธิมา  พิมทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุภวัฒน์  แตงชุมพล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุภัสรา  ขานเกตุ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทองสุขใส โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอชิรญา  ป้อมประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอชิระ  นาคชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอนัญพร  ช้างน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอมรพรรณ  คงกล่ำ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรัชพร  ธรรมทันต์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วงศ์เชียงศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอันนา  พิศนาวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอารติ  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกมลชนก  แมมมุนทด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤษกร  คุ้มคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โสแพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกิตติภูมิ  ทนงนวล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายเขมทัต  สงค์ประเทศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิดาภา  บุญเมฆ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายจิรภัทร  ลานเลี้ยงชีพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายจิระวัฒน์  พลชัยสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจีรนันท์  ประจงแต่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจีระพัฒน์  ประคองเก็บ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายเจษฎา  เนียมอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชนิดาภา  พินิจพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฐิตินันท์  พลพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณปภา  หมื่นที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณภัทร  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผือกเหลือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐกมล  แช่มแร่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐปพน  อรชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายณัตชาญ  อดสี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนกฤต  วันตะโพธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธนัญญา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนากร  ชวดสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนิสร  ละออง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายธราเทพ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งใจดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศวตพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธารารัตน์  โอสถ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ขันสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายนพวิชญ์  บุญอุ้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนริศรา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนาตาลี  เคิชโฮเฟ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปนัดดา  บริรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปรัชหทัย  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปริยฉัตร  เพ็งพงศา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปาระมี  ชัยมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปิ่นธีรา  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุ่งแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปีติภัทร  แตงเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพลอยชมพู  จางขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพัชรพร  พงษ์คีรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายพิชยะ  แสงทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธ์ปิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงฟ้าระดา  ประเทศา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภคนันท์  สอนจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายภควัต  สินธิสุทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภัทราวดี  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภีรภาพ  อินทร์กล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายภูวนัตถ์  อาจป้อง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงมาริษา  มหาวัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงยศวรรณ  ดีเวียง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรติกานต์  แผนบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงรติรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงลลิตา  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวรินทร์กาญจน์  สุริยะศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวริศรา  ชมภูวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายวัชรากร  หวั่นท๊อก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศลิษา  สีรงณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสรัสวดี  วี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายสุขสรรค์  สุตตันติปิฎก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายสุริยะ  ศรีสละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายออมสิน  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอัจฉริยา  จันทะเขต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีมันตะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายเอกสิทธิ์  สายเส็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัญญภัค  ยุดพวก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนกฤต  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธราดล  วงษ์ทน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธัญรดา  บัวศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวธิดารัตน์  จุ้ยสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนพรัตน์  ตุ้มดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนภสร  นิมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนภัทร  คุ้มบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิศารัตน์  มงคลสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปรเมศ  ชาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เชื้อณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปิยะวัฒน์  กงพลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพลอยสวย  คำแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพัชพิชา  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูชา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภคพร  ทุมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภัทราตราพร  ผาสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภูตะวัน  สนิทผล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวธิดา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวาสนา  พูลเพนียด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวีรพล  ป้องที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศรราม  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศิริปรียา  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศุภมาศ  พูนประสงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายสถาพร  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสิรภพ  นิลมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสุภณัฐ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  ฤทธิขันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอธิสา  คำอ้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอนุวัฒน์  สมบัติทยานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอนุศรา  สดวกดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอภิรักษ์  มั่นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอรัญรักษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกณิศ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกนกนิภา  ควรอักษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกนกพร  พุ่มวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกนกรัตน์  ราชวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกมลพร  วัดสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกรวรรณ  ยั่งยืน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกวินธิดา  วิกันชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญาวรพงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกานต์สินี  สีหินกอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์คล้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติภพ  บุญยมาลิก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเกศรา  ไกรสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเกสรา  เหนี่ยงจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงขวัญชนก  โนนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจริยา  พรมลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจิรชยา  นาคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่เตียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจิราพร  สดวกดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิราพร  เงินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเจนจิรา  จิระพิพัฒน์กุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสภากุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีกุญชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชัญญานุช  กลิ่นเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชานนท์  ศิริเถียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชุติมา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชุติมา  โอนอ่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงโชติกา  โชติสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงค์ษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณวัฒน์  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ภู่อินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐชากุล  ประสงค์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐชามณ  สุดพูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  กำเหนิดบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐธิดา  อาษาสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐนันท์  เจริญสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐพร  ภูทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐยมน  อึ่งผิว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายดนุสรณ์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงดวงพร  ลันทุน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายดุษฎ์ปิยะชาติ  ลมุลทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายตรีวิทย์  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงทิฐินันท์  แดงลพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนกร  ทิมบ่อแร่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนกร  เชยชม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์มนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธนภัทรษอร  พละกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธนันพร  พุดศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธนาพร  ขันตรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธมนวรรณ  พุดศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์บ้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุฒจีบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธันยชนก  สมภาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธันยวิชญ์  เข็มวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธาดารัตน์  พูลสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนพนัฐ  เอื้อวัฒนานุกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนพรัตน์  เทียนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนฤดล  สีสาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงน้ำฝน  อ่วมน้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิชาดา  วงศ์รอด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนิชานันท์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนิตติญา  มหึมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนิรุตติ์  มาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนิศารัตน์  คำอินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนิศารัตน์  พันธุ์ประเสริฐศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงบุญญาพร  สรหงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายบุญญาพัฒน์  บุญดีชยา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรือนเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสุธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาพร  พันนุด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปรารวี  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปรียนันท์  ราชวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เดิมสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปัณณธร  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปาริฉัตร  วันทายนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปิยนุช  ชุดนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปิยะพงศ์  เขียวทับ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปูริดา  ตั้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพงศกร  คงคามี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพงศกร  สีวงษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพชรพร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพชรพล  ท่าทราย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพรชนก  เป็งคำตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพรนภัส  เสือคนอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพรพรรษา  ชาญสมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรพิมล  มงคลสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพฤกษา  ทาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพลอยภัสร์  วิเศษนคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพันชยาธร  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมปภัสร  เพ็งวิสาภาพพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีรภัทร์  แสงสาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเพชรลดา  สำอางทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงไพลิน  ผินนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภรพิสิษฐ์  ฉายรัศมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภวรัญชน์  รสหอมดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภวิตา  เหมวิเชียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัคจิราพร  สุขโขเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภาคิม  โตแหยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภาธร  แก้วมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภูเบศ  ภูมิพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภูริวัชร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมานิตา  วงษ์กัลหา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมายติกานต์  สวัสดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเมริษา  คำขา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรวีประภา  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงรักษณาลี  จำปาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงรัญชิดา  เฮงพุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายรัฐธีร์  พิณราช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เหมือนเผ่า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรัตนา  ทาแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรัตนากร  งามมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงลภัสรดา  หลีเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรกานต์  สร้อยดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วขวัญข้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรรณวิมล  สมบุญอ้วน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวรลักษณ์  สังข์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรัญชลี  มณฑาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรัญญา  ช่างศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรัญญา  เดิมสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวราพร  คอสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวิกานต์ดา  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิไลวรรณ  คล่องใจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศศิภา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศิรดา  ปัตแวว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  วนะสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศิลาพร  เกียติเพชรา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภกร  ทองย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศุภัคตรา  หอมรส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศุภามาศ  วาจาเสนาะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสิทธา  เที่ยงทิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิริกัญญา  จินดารัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  โคระดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีธน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุภาพร  สุภาเทียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสุรยุทธ์  อนันต์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสุริยศักดิ์  พัชรปานเหลือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเสกสรร  ธรรมอุทิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงโสภิดา  ชัยณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงโสภิตา  แมลงเม่า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงหทัยกาย  เต้นรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายองค์ศา  ศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอณุวัฒน์  พวงกุหลาบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอดิเรก  อาจดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอธิชา  โชติช่วง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอธิโชค  นามเพราะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอนุชิต  แข็งการ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอภิฤดี  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์อักษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอรรัมภา  ทองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอรสา  นาคเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอริษา  อ่ำสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอัจฉรา  สังข์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รักซ้อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอัษราภัค  สิงห์ดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอาพัฒชลี  บุพศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอำนาจ  ขำเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกตัญญู  ศรีหาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกรกันยา  ประเดิมเนตร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกฤตติกา  ประดิษฐดร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกษิดิศ  แว่วสอน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมธรรม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกัลยา  ดอมไธสง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายกิตติพัศ  คุณธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงกุสุมา  มุ่งเติมกลาง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงขวัญพร  พานถม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายจักรพันธ์  ยงยืน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงจันทิมา  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงจารุกัญญ์  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงจารุวรรณ  แย้มทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงฐิติมา  ดีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัชชา  คีรีรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐนรี  จันเกตุ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายณัฐพงศ์  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปานแดง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงดุจตะวัน  มูลเปา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายนธี  เกตุสาคร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายนักรบ  บูระพา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายบุญภฤทธิ์  วงค์ต่อม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงใบเตย  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปณิตา  เกษรมาลา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพงศกร  หน่องพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพชรพร  ประกอบชัย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพรธีรา  เปรื้องจันทึก โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพรลภัส  จิตรมาลา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญน่วม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงไพริน  แสงชัด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายมาวิน  โคนเหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงมุขระธิฎา  ภัฎทรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงยศพร  แก่นยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรตนมน  สุขนา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรพีพรรณ  สวนมาลา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายลำธาร  เผือกทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายวชิรพงษ์  กรมรอด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายวรกานต์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายวรปรัชญ์  แสงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายวัชรินทร์  ลีลาโล้ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวาดฝัน  เกษรมาลา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายวิทวัส  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศักรินทร์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงศุภกานต์  โคนเหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายศุภชัย  ริ้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสาวิตรี  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสุรภา  สุดชดา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายอชิระ  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายอนุวัฒน์  ชื่นขุนทด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายอรรถพล  แฝงปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกมลพร  เรือนเพชร โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกวีวัฒน์  กองภาค โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อากรนาค โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกันตพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกันตินันท์  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกัลยณัฐ  ทัศนะ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกัลยาณ์  ฟองดี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกิตติกา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกิตติพงศ์  องศ์สห โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกิตติศักดิ์  กันหริ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายจักรกฤษ  โพนกองเส็ง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงจิตติมา  บัวบุตรดี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจีรพงษ์  จารุพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเจนจิรา  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายเจษฎา  เชาวลิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชมพูนุท  เกตุนิล โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฐานิตา  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงฑิมพิกา  กุลรักษา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณรงค์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฏฐวี  การีซอ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐกรณ์  แจ้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐชยา  ปานเนียม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐชา  ท้าวมะลิ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐปรีชา  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายเตชินท์  เสือคร้าม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายทรงเกียรติ  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงทักษพร  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธาวิน  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธีมากร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนพรัตน์  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนฤมล  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งหทัยสุจริต โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงบุญตา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงบุษน้ำเพ็ชร  จันดีดา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเบญจพร  เพ็ชรกอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเบญจรงค์  ริดนุด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปฏิพล  ลาพุมมา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปนิตา  ยมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงประภาขวัญ  ขงวน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปัญญา  ทวีจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปิยชนน์  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพงศ์นภัทร  บุญจอน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพชรภูมิ  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพรชิดารัตน์  สนิทพันธ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพรปวีณ์  วรรณอุดม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพัสกร  หอมยา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพีรพงษ์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเพ็ญพร  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พรหมสีทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภควัต  ทองดี โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัสสร  ภูริพัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภาณุพงศ์  ชมชาติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูรกวี  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมะลิ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมีนา  วิเทห์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเมษญา  ศรีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงยุพาพร  จันทร์สน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงรมณ  นันทวดีพิศาล โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรังสิมา  ดีด้วย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรัตนากร  สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวัชรวรรษ  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อากรนาค โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศกลรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสนธยา  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสรวิชญ์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสรัญญา  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสิทธิกร  แนมประนาม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสิรวิชญ์  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสิริอาภา  วราพุฒิ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุฐิตา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุธาดา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุนันทา  ฤทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุภาพรรณ  ไชขสอน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุภาวดี  นาวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอินธิมนต์  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกมลเทพ  ดีแสน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เรืองศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ป้อมนิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายจิรเมธ  อุบาลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายณปภัช  เขียวรอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายณัฏฐ์นภันต์  อภิญญาภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยราช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กองพลศรีสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงถาวรีย์  นิ่มโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงธิษณา  เนียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายธูมไกวัล  คันธะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายนภธนันต์  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพรชนัน  พูลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ขาวฉลาด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงวรามร  ศรีกิติกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายวิทยา  งามละไม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงศรัณยา  เดชะปิยะมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริปูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงสิรินทร์ธร  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายสุทธิชัย  จะตุเทน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายอัฏฐวุฒิ  มุ่งตุลารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายจิรวัฒน์  สมัครการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุงพานิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงญัฐดา  พิทักษ์อำนวย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจเที่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วระวัง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายพชร  หวลอาวรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายพนธกร  อุบลเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายวรัชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายสิรวสิษฐ์  ธนพัฒโยธา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุวภัทร  งานสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายเสฏฐพันธ์  สุทธิเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  มูลละ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุ์ขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิมพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกนกกร  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกัญณิชา  อุดมพืช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชนกันต์  นิยมะจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายชยณัฐ  อำลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนบดี  พัดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธนัชชา  จอนลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปรัชญา  โสมดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทรังสิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงภคพร  พงษ์นิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายรชต  กิ่งมะลิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวริศรา  ศิริมานพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายศุภกร  พันธุ์ยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอภินัทธ์  อภินิธิโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอริสรา  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ  เจริญสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกุลยา  ชาวผาสุข โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงชลนภา  แก้วฉาย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายธราเทพ  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงวาสนา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายอำนาจ  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงเขมรัตน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจิราพัชร  พงเกษตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกณขุนทด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เกณขุนทด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงวริศรา  พึ่งกัน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุมณฑา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายชลสิทธิ์  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธนภัทร  สุหิรัญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนันชัย  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธัญชนก  ครองสัตย์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนนทกร  โทนทะ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนราธิป  ชูไทย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภัทรพล  ขัดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายเมธาวี  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศิวกร  สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นกธนงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายชนาธิป  ประเทศา โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเอมฤดี  เขียวไสว โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญชื่น โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ชูเรณู โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปทิตตา  ปุรีลา โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพงศธร  ทับศิลป์ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงระพีพัฒน์  เขียวไสว โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชัญญ์ญาณ์  บุญจริง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายธีรดนย์  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายสัณฑกฤต  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายอรรถพล  สลุงใหญ่ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกนกรัตน์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกาญจนานันท์  ศิริมากร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายจักรพงษ์  ศรีนวล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงบุราณ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐฑกฤตา  ทุมละออ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่นเหมาะ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัณฐพร  เจริญสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนวัฒน์  มะลิเสือ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนลพรรณ  สังเวียนวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงประกายฉัตร  เจริญจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพรรัมภา  พุกซื่อ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพลอยปภัทร  โฉมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัคจิรา  ประจำเขตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภัทรกร  หมอดี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภูริพัฒน์  แก่นเก่า โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีธรรม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสงกรานต์  ขันตี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุหรรษา  แจ้งจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอทิตยา  แสงรุ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอธิชา  พันธุ์รู้ดี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงกฤตยา  นครชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายกันต์ภวัต  สุขใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงขวัญสิริ  สืบสายทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงขวัญอนงค์  อ่อนคำวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายคณิศร  สุระนิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายจิรภัทร  บรรณกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายชานน  เคลือบขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณฐมน  งามเลิศชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัชชา  ตะกรุดราช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายณัฏฐศักย์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายณัฐพีรวัส  ใบกุหลาบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายเตชิต  ทาสี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายเตวิช  จิตรเมศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายทรงกิตติ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงทิฆัมพร  อุทธาเรียน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายนครินทร์  กันสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงนภสร  ขุนเณร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนันท์นภัส  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนัยน์ปพร  บุญญวัฒนชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายปวริศ  พรมขันตี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายปัญญาพัฒน์  สิงห์เฉลิมวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปัณณภรณ์  ด้วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายพงศ์ฑัต  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายพงษ์พิภู  วิเทห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรนรเศรษฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงภัททิยา  วัชรพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายภูริณัฐ  สมัญญาภรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงมนัชญา  แสนช่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงรวิพร  ร่มเย็น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงรุจิราณัฏฐ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวรัญญา  กรเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงศุวิชาดา  พรมโนภาส โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสรันชญา  วังประทุม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงสวรินทร์  บุตรโตน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายสุทธิพจน์  สุมาลี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงอธิชา  เทียนทับ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอานันดา  อำพรรัตน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายอารักษ์  พลพุ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงกนกพร  ก๋งฉิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายกันทร์กร  กุลวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงจันทรัสม์  สุมาลี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เพ็ชรมีค่า โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชิดชนก  วิจิตรโท โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวซากีนะฮ์  แสงวิมาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายณัฐชนน  จิตรา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ภัทรภูมิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปานเครือ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณิชากานต์  โนรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวดาวรรณ  นันทมานนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธนิสรณ์  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนฤมล  เชื่อมขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนันทิชา  วอนฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงภัทรวดี  ส่งสัมพันธ์วงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงมณฑกาญน์  ยางหงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงมิ่งโมฬี  โมฬีพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายรัชชานนท์  ได้ด้วยเพียร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวิลาสินี  ปิ่นเนตรวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอรุโณทัย  โฉมศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกนกพร  จันธรรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกรนิษฐ์  ทองนาค โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกษมา  ภูนบผา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แก่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกันต์กมล  พิลา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายกันต์ติรักษ์  เป้าประจำเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกันตพัฒน์  ทิมโต โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกิตติวรา  ฟองน้ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกุลพันธ์รัตน์  มณีพิพัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเกสรา  ช่วยสุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงแก้วณภา  หินซุย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิราภรณ์  วอนฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชัชชิชชา  บานชื่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชูขวัญ  เนตรมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โภชนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงอัคฆะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองวิลัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฐสิทธิ์  รู้กิจนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณิชชยา  สมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณิชชา  รุ่งสิริชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณิชานันท์  ใบกุหลาบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงทิพย์อุมา  สาแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายทิวัตถ์  วงศ์ชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนบดี  นิ่มมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธนพร  สิงห์ศิริพร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนวัฒน์  เสียดกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงธนสร  มุ่งรวยกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  เครือจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธัญรดา  อิชยาวิโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตรภิรมย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงธันยชนก  สมณะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธันวาพร  ไพโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนพรัตน์  สังภาลี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนลัทพร  ประทีปแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงบงกชกร  หาญปันบุตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปรายฝน  โลหะเวช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุวรัตน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปาริชาต  มะสุทธิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปิยังกูร  ยิ้มสบาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพรรณิดา  อากรนาค โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพัชรพล  น้อยพุ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิชญดา  แดงนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมู่สะแก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  กล่อมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพีชชานันท์  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาญกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญเกตุ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรชต  ร่มลำดวน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงรวีกานต์  ชาญกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรัฐศาสตร์  กัณหา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงลลนา  ทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงลัทธวรรณ  จันสุริย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวรณุช  คงสม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงวรินยุพา  โพธิ์ภัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงวันวิสา  บุญครอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายวิทวัส  เอี่ยมเฟื่อง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉิมสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศุภกร  กาฬภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุพิชญา  เชียงศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญบำรุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายอนิรุจ  อ้วนนาแวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงอรพรรณ  ทองกระจ่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงอรวรรณ  ตะกรุดสงฆ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปนัสญา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายศุภณัฐ  บุญศรี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงอลิศา  ตราชู โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกชกร  กาฬษร โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเปล่ง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายจิณณะ  นุกูลกิจ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายชนะวงค์  นวลใย โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชลธิชา  พิบูลทัศน์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงตริตราภรณ์  นาคสุข โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธัญญานุช  ผลเพิ่ม โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพรธิรา  ห้วยส้ม โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงรัตนพร  ทับสกุล โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายศรุต  วิมลทัศน์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอิงฟ้า  อภิรติกุล โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปรมินทร์  งามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสุดากาญจน์  กาวี โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอินทิรา  บางใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนกฤต  บุญชื่น โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายธนภัทร  เกิดสาด โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สืบศรี โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายรัชภัทร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ป.5 คณิตประถม