รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชวรัส  ธิวงศ์คำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวิฏา  เหล่าวัฒนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญยกร  ศักรินทรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยกร  ชมภูนอก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแก้วเกล้า  กระจ่างทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายไกรราศ  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมจิรา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายคุณัญญา  ธาดาธนานันท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชยา  ม่วงทิม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลณิชา  ไทยแท้ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชัชญาภา  มนัสตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชัญญา  ทาระพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชัยภัทร  ลิ้มสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐิติยา  ดวงสว่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมคงสี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สุวรรณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกลาฉีด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์โตทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพร    รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐภณ  มณีจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐภัทร    พวงสุมาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐภัทร    ใจชื้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐสุดา  นิลสนธิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายดนัยนัฐ  ศรีตาแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤต  กระจายศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธนกฤต    พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธนภรณ์  คงสมทบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์หอมศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนวินท์  อัคควุฒิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธวัลรัตน์    สุดาลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัชพรรณ    ขมวินัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธัญเทพ  มั่นอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนพัตธร  คุณานนท์ศิริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายนฤณพ  ศิริรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนฤมล  จิตต์พินิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิระยรรยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายนันทพัทธ์  คงมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายนันทภพ  เสงี่ยมงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายนิตติพนธ์  กิตติคุปต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายบวรพล  ขวัญทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงบุญญาพร  เหลืองศักดาพิชญ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปณณภพ  อังชุน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปพิชญา  มั่นหาญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปภณสรณ  ยศวิชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปภังกร  ตันประดับสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายประพัชสพงศ์  ผายพิมาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปวีณ์ชน  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปัญจวิชญ์  รักษาถ้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  คำอิสสระ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปิยมล  สมเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทมาลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพนิตตา  พิชัยยา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายพิชชพัชร    แตงสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ชฏา  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์มาดา    รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพุฒิ    ดวงพัตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภคพร  หมื่นใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภทรดนัย  ณะสุโห โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายภัทร  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภาคิน    สีเหนี่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภูผาภูมิ  แจ่มถาวร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภูริช  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภูษณิศา  ทิพรังศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายมาธิ  นินศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายยศพัฒน์  หริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายรัชชานนท์  บุญชด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรัฏฐภรณ์  สวดประโคน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายร่ำซำ  เหล่าใหญ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวรณัน  สีลานันท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรรณรวี  จริโมภาส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวิศลย์  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายวิศวะ  นิ่มนวล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายวิศิษฏ์  ธนรัตน์สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิธารา  ประหยัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศศิวินันท์  สอาดบัว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิรดา  เพชรดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศิริภัสสร  เอมใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายศิลา  มานะกิจภิญโญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภะวิชญ์  เกษรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสรวิชญ์  อินทรทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสวิชญา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายสหัสณัฐ  สมอุดร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสิลิล  บุญยไพศาลเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายสุทัตตะ  จันทคราส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุธีธิดา  น้อมจันทึก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุรภา  มาศมูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  กล้องพรม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ริมผดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายอธิปราชญ์  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอนันตญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายอนาวิน  วรรณสุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอภิวิชญ์  สวนกุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอภิษฎา  จันทิวาเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอัครวิทย์  สิงหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอินทิอร  บุญโสดา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายเอกศิษฏ์  ไพรดำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกณวรรธน์  ยิ้มพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกกร  ออมอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกลวัชร  บุญยืนมั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญณัช  เกตุเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัญญาพัชฏ์  บุญศรีใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกันต์กวี  ชานก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกันต์กานต์  ทรัพย์มากมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกันต์ธีร์  มรกต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัลยรัชต์    สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์ธิดา    มอญดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกิดาการ  เต๊ะขันหมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกิตติกวิน  วรานุสันติกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เธียรไกรสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกุลสิริ  ยงค์พลจุลศร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชมภู โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเขมิกา  เพชรล้ำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจรณินท์  จีนน้ำใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิณณพัต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรัชญา  ท้วมวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิราพัชร  กวางทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรายุ    หามนตรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจีรณา  แทนโป โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเจษฎา  บุญเกิด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนกนันท์  แย้มกมล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชยภัทร  พิมพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชยานันต์  บัณฑิตเสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชรินรัตน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชวกร  อู่เพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชวภัทร  เชาวนเกตุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิษณุกูลรัตนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชวิศ  เกตุพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชัญญา  รุ่งคล้าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำคุณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้มทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญดา  ชาปัญญา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายฐิติวัฒน์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณฐกร  พละทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณภัทร์  ลี้อนุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณรงค์ชัย  สินคุ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณรินทร์ทิพ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฏฐ์    ดำรงกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พอกประโคน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฏฐ์นิปุณ  ศรีทรงเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปกป้อง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เครือน้ำคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐชนน  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันพยาธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐทิวา  ชาคำไฮ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐธยาน์    เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์มน  ธูปมงคล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐพร  สุมณฑา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญศรีใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐพัชร์  เหลืองอร่าม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐวรรธน์  เทพไกรลาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ละม้ายแข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณิชชา  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณิชากร  มาทัพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  คชินทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายติณห์  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายตุล  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงตุลยา  สังข์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทยากร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงทักษอร  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายทินภัทร  นิลพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนเดช  คำดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนธรณ์  นาคาพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนบดี    ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธนพนันท์  วงษ์จันทรนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนภัทร  อยู่เลี้ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนภัส  เกลี้ยงเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนวิชญ์  ธนะภาษี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนาคม  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนาวิชญ์  สมหมาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภาโนมัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธรรมคุณ  ศรีวัฒนไชย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธันยภรณ์  บุญคุ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธาวินันต์  สุขปั้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธิติวัฒน์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธีรกานต์  ค้าขาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนนทพัทธ์  วอนยอดพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนพภัสสร  รักซ้อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนภัสนันท์    เอี่ยมสอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชูกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนภาพรรณ  บรรจงจิตต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนภิสา  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนรภัทร  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนรรนภรรณ์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนันท์ศิกานต์  จิตต์ตาลาน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนันทิพัฒน์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงบัณฑิตา  สังฆะพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายบุณภัท    บุญวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปนันญพร  สุทธิสุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปภาวรินทร์    ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปภาวรินท์  รักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปริชณ์  มณีนุช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปริยากร  สุริยวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปริยาภัทร  กุลวงศ์วรพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปฤษนี  ขันธนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปัญญพร  ปานจินดา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปาณเดชา   จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปารประภัสร์  ทั่งทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปุญญโชติ  วิชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉลาดดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเปรมยุดา    ภาคสันเทียะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพงศ์สิรภพ  พรหมปฏิมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพรภวิษย์  สุขรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรวรินท์  วันขวา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพลปยุต  แย้มนาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพลอยณัชชา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพลอยนวพรรษ  เยี่ยมศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพัณณฎ์วิรา  ศิริรังษี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จ่าโนนสูง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิษฐ์พัชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชญธิดา  ลันละนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพิชญวิทย์  ทวีเศษ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชญาวี  สืบเนียม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพิตตินันท์  วิเศษพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุ่มประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุคันธวิภัติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิมภากร  ปิ่นชัชวาลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิสุทธิชา  ปิ่นเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพีรดา  บาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพีรพล  แนวมาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพีระสิษฐ์  หอมหวล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพีรัช  จันทรชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพีริยกรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภทรกมล  พูลบุญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภพ  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภรภัทร    ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  ดีสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภัทรบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภัทรพล  เงินอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัทรภร  ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรลภา  สายคำมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัทรวดี  บูรณพล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภารดี  เสาร์อ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภาวิดา  อาภาศิริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภาสพิชญ์  พฤทธิพัฒกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภูณิชญา  สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูดิศกุล  สงวนหมู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูมิ  จันทรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  โชติจำลอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูริณัฐ    ฤทธิ์สอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูรินท์  ภูริผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงมณิชา  หมีเอี่ยม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงมนัสวี    ค่อยประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายรฐนลท์  สายทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายรวิชญ์  ช่วงบุญนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฤทัย  ห่อนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฤทัยภัทร  กลิ่นจัตุรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงลภัส  กิติเรียงลาภ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงลออรัตน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวชิรวิทย์  บดีศรีสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรวลัญช์  จูบาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวริศรา  ปิดกวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวสุพล  เย็นจิตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวิภู  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวีริสา  ชนะถาวราลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศราวุฒิ  เกิดแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศศิศ  ศุขเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศิรณพรรณ  เพชรรุ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศิรวัฒน์  พัฒนมานะชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์รัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุภฤกษ์  หาญเชิงค้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศุภเสกข์    รวมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสกลกฤษฏิ์  จิตรีมิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสวิตตา    ชนะศรีขจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสิรวิชญ์  เมฆอำไพพรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสิรวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสิริธาดา  สีเอี่ยม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสิริพิมพ์  สุวรรณะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสิริยารัชต์  ตันธัมมะอารี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุกฤตา  แสงธนะพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุชาดา  ดวงละออ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุชานรี  จันทร์ภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสุทธิภัทร  มุนิจารวัฒนกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุทธิมน    บุญธรรมเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุทธิลดา  แจงเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุพิชชา  มั่นอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุพิชชา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสุวพิชญ์  มังกรทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอธิชา  คำฟอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอนุศิษฎ์  อภิศักดิ์มงคล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอภิณห์พร  จารุจุฑารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอภิสรา  สิงหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอรพิม    จันทรารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอรุณภัสร์  ต้นแขม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอศิรวรรณ    คงสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายอัทธชกรณ์  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอิทธิกร  ซอนพา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกฤติยาณ์  จรกัณหา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกฤษณพงศ์  ผลโชค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายก้องภพ  ชาญชำนิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงเกวลิน  เกตุเอี่ยม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายไกรวิชญ์  เพาสีนวล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเขมจิรา  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเขมชาติ  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจริญญา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายฉลองสิริ  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชฏาการ  มณีรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชนนน  มาเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายชลสิทธิ์  ศิริวารินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชลันธร  อำไพ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายชลันธร  เพ็ชรเย็น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายชัชรินทร์  ศรีตุ้มแก้ว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวชิชญา  จันทร์ชมภู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงชินันพร  สิงห์ลักษณ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายชิษณุพงศ์  พิสัยพันธุ์เพ็งมณี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายโชติพัฒน์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายฐิติกร  คงสุวรรณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณฐมน  สว่างแจ้ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชื้อสาย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐนนท์  ลึกอะหร่ำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณัฐพงศ์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายเตชิษฐ์  อังคะโชติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนกฤต  อินทสระ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนโชติ  ปาตั๋น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนดล  สุริวงศ์ษา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธนันชัย  แก้วปฏิมา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนานพ  ธงชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธราธิป  ถากา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ธานี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธิติพัทธ์  เต็งวงษ์วัฒนะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนงสรณ์  สรรพศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายนพรุจ  ใจชื่น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนภัสษร  สีริ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวนันทิดา  สุขโต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายบวร  อ่อนละออ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปภังกร  ธำรงจิรโชคชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปภากร  เทียมทัน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายปรัชญา  ภูพวก โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปริชา  ภนอมแก้ว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายปริญากร  จันโทดำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปริดา  สุดกล้า โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปรินทร์  เจ็งใจบุญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปวรปรัชญ์  รวยทรัพย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปัณณวัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปาณิสรา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปิ่นนเรศ  รักษาวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพงศพัศ  ประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพนิตตา  ม่วงสว่าง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพรพัฒน์  พรประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงพรรณวดี  บุญเกือ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพิริยพงษ์  กลิ่นหอม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภูชิต  คำเรืองบุญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูมิรพี  จีนทวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายรณกร  ภู่ท้วม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวรัชดาพร  ม่วงวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายรัชวานนท์  ประชากูล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวรัศมีโชติกานต์  วรประดิษฐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายลภัสกร  บัวไชยยา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทัสสะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวีรดา  สวรรยารัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายศิวกร  อ่ำอินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายศุภวิชญ์  คงอุ่น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสกุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสถาพร  จุฑาเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสปัญรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายสรวิชญ์  ช่อทับทิม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสรวิชญ์  พิไลยเกียรติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสาธิต  ศรีบุญคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอภิชา  มั่นคงเดชาภัค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอลงกรณ์  ทองแผ่น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกชกร  บุญคูณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายกรกฤช  พันธุรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงกุลนาถ  เต่าทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขพร้อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายชินทัต  เกษรโต โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงชุฎาภา  มิลินทจินดา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณประภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์เชิด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายธนนภัช  สุริยะเสน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายธนภัทร  เถินมงคล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธนภูมิ  ศรีโชค โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายธนวัฒน์  กางกรณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธรณ์เทพ  เชียงจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายปภังกร  สกุลเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายยุติวิชญ์  ปรียาจิตต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายวีระภัทร  จะเรศรัมย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสุภัคจิรา  มาลีหวล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายิสิทธิโชค  ยวงสุวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกชกมล  อุดมพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกนิษฐา  อิ่มช่วยชู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกัญญพัฒน  เสนาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกัลญา  จามรธวัช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วมาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกุลปนัฐดา  สุขคล้าย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงเกศศิณี  เพชรกลัด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจารุวรรณ  พูลกลิ่น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชนิตรา  นภาสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงญาณีกร  ทับทิม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงฐิติวรดา  เป้าเพ็ชร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายณัฐพล  อ่อนน้อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงณัฐวลัย  แก้วฉวี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณิชชา  พิมพ์งาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณิชชาภัทร  สุขงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธนดล  มังสระคู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนรัตน์  โพธิสัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธนิต  วัฒนจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญกร  ทับเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนฤพร  อาจศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนฤภร  แดงอำพล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนวภัทร  จันทร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนันทิชา  เทียนก้อน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายบรรณวิชญ์  ฤทธิสาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปรเมศ  ขนาน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายประภัสร์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปรียา  คงกะพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปัณฑ์ธร  จาตสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปัทมา  โพธิ์ทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปิยธิดา  ปานอ่อน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปุณญาพร  แอ่นดอย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพลอยแพรวา  บุตะเขียว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มโพธิ์กุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงพิรญาณ์  คุ้มเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพีรดนย์  นงนุช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายภูวนาท  พูลสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงมิหมี่  วอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงรตนพร  เสมอจิตต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวรัตชิตา  อยู่ยิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงรัธณนห์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงรุ่งทิวา  กลิ่นประทุม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงรุจิลดา  อุตตเนตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงลลิตตา  ใจดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงเลอสรรค์  วิเศษเอกภพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวชิระ  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวณิดา  นูมะหันต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายวรธัช  จันทร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศศิประภา  ปิ่นเพชร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศศิภา  เอี่ยมดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศศิรินทร์  แก้วอารี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงศิริประภา  สีจาง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายศุภณัฐ  ชีเรไร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศุภณัฐ  สุธาภรณกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุรธิดา  อาจขำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอคิราภ์  สังข์ฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอชิรญา  เทียนวัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอภิชัย  วัฒน์วันทนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอริสรา  เดชนันทรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายเอกพจน์  ยะประสิทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเอมมิกา  อินทร์ชูรัญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชัยวัทน์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนุชธาดา  จิระประสิทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปานจินตนา  พาพิมพ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศิริภัสสร  ธรรมลา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกชมน  กองลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงกชอร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายกนกพล  ทัพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พระไตรยะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกวินธิดา  มีสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มอญดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองธนาเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกุลนิภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายคณพศ  แก้วดวงงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายคณาธิป  ไพรวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายคณิศร  รูปทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายคณิศร  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายคุณพงษ์  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงจิดาภา  เเสงทับทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายจิรัฏฐ์  จุมพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายจิรายุ  ดีผิว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายชนม์นิธิศ  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชนัญธิดา  เถาโท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายชนาธิป  สังขะวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายชัยธรภัทร์  สอโส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายชาคริยา  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายชิษณุชา  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายญาณพล  อันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายฐกฤต  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณฐกมล  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายณพลเดช  ประชุมสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงณภัทร  เสนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายณัฐชนน  ทัพเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ชนแดง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐพล  ชะนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายณัฐพัชร์  ผึ้งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฐพัชร์  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงณิชานันท์  เรียงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงต้องตา  เทพปินตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายถาม์พร  หัสดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงทิพย์อักษร  จริงดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายธนเดช  ม่วงสาตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายธนบท  มีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายธนภัทร  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธนภัทร  มาช่วย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  พัสดร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายธันฐกรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธันย์ชยา  พงศ์พัฒนรัฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายธิติกร  งอกสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายธีรดนย์  กองวัสกุลณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายธีรภัทร  สายสี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายเธียรสิน  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชื่อนภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงนันทนา  แก้วนาขา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงนันทสุดา  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนิชาภา  สังโกมล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงบุศราคัม  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปณัฐฏา  วงษ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายประกายวิทย์  ด้วงทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปลายปิ่ณ  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายปวริศ  รัสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปสิตา  เกษสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงปาริยากร  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายปิยภาคินญ์  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายปิลันท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปุญยภา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ดงหลง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงพชร  คำฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายพชร  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายพชร  บางผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพชรพร  ดวงสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพรกมล  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพรรณภัค  บุระ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพรลภัส  โตจิตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพราวภัษษรณ์  รถกล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายพสิษฐ์  ชมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพัชรวัฒน์  หยั่งถึงนพชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายพิชญา  โพธิโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายพิชาภพ  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายพิมพ์ภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายพุทธคุณ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงภรภัทร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงภัคนันท์  แย้มครวญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงภัทรดารา  เกี๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายภาณุวัชร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายภารุจ  ลายน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายภาวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายภีมณัฎฐ์  หอมทวีโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภีรธรณ์  สาระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายรเณศ  กัณหา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรภัทภร  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงรักษณาลี  ช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงรินรดา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวรกานต์  ตุ้ยป้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงวรเกษม  ปชาเดชสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายวรเดช  ตรีเดชธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายวรเมธ  ศรีแก้วภู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวรันต์ภรณ์  อธิปัตยากรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายวราเมธ  ประสาทศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายวรินทร  ศิวะบวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงวิจิตรา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงศศิภา  อัมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายศุภกฤต  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศุภากร  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายสรถนัต  เศรษฐญาบดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสิริกร  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสุพิชฌา  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงสุภิชญา  ละมูลมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายสุรพิชญ์  สุขรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงสุรัตนวดี  ปัญญายงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงสุรีพร  โจทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายสุวิจักขณ์  แววพิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายแสนรักษ์  พรหมลังค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายอชิระ  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายอนิรุทธ์  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายอนิรุทธ์  มงคลสิทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายอัครเศรษฐ  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายอังศุชาวาล  กางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอุรัสยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงไอลดา  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายฺกฤษฎิวัส  เทียนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกชพร  แสนทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกณิศา  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจคำไพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกมลทรรศน์  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกรกันยา  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกฤตพร  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายกฤตย์ธีป์  เล็กเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกฤติกานตื  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกลอยตา  ทรัพย์ที่พึ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกวินภพ  กระแสธีป โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกสิกฤษณ์  กันสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายก้องภพ  ต่อคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีผ่าน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกัณฑิกา  พาชีชีพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกัณณ์ลภัส  เทพวิมลเพชรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกันณวัฒน์  ชาติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกันยกรณ์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกัลยาณี  กลิ่นส่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายการันต์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกิตตินันท์  เสาเกลียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกีรติ  กันภัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกีรติกร  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายเกียรติพงศ์  เกษางาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายเกื้อกูล  เจริญพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงโกลัญญา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงขวัญข้าว  เยี่ยงศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายคณะศิลป์  แต่งสมุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายคมธเชษฐ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงจิดาภา  สังข์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจิรฐิดา  ปัตตะแวว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายจิรภัทร  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายจิรสิน  คงสวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเจเดน  ไอดิน แชปแมน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชญาดา  สุขโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศุภกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชนะภัย  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชนัญธิดา  ริ้ววงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชนัญธิดา  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชนาธิป​  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายชยพล  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงช่อผกา  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายโชคดี  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายไชยพัฒน์  พันธ์ุประสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงญาณวี  กำจัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงญาณิศา  ตาระกา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงญานิชาพา  สอนคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฐาณิสร์  วิวัฒน์กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณกมล  สังข์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณฐกร  แม้นเมี้ยน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณ้ฐพล  บุญโสดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายณฐรมณ  ทองหลอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณทิพรดา  สังขวรอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณปภัช  สุขถนอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มณีกลัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  พรหมแสนปัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  วงษ์สารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณัฐชาดา  รวมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฐณิชา  อำพันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัฐทิตา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐภัทร  บุญพึ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณัฐวัตร  ชิตดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฐวัศ  สิงห์ขำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐวิศัยล์ศยา  ธีรโกธารภัณธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายดรัณภพ  กิ๊บนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายเดโชวัต  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายตรัยคุณ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายทรรศนภูมิ  บัวละออ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายทองนพเก้า  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนฉัตร  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธนภูมิ  โอนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธนวัตน์  พาชีชีพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธนศิษฎ์  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธนัชชา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธรบงกช  จินดาประสาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธัชกร  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เรืองบุญญลิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธันยพัต  จิตการค้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธาวิตา  ใจไหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธิติกานต์  หลานไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธีรเมธ  เพชรหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธีรวัต  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธีราทร  รัมกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนภิสา  สดงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนรมน  สนิทภักดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายนราวิชญ์  สุทนต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนันทรัตน์  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนาถวลี  จิตร์มั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนิชกานต์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายนิติธร  ประสมเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนิรินธนา  รักในศิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายบดิพัฒน์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงบุญญิสา  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงบุณณดา  นามเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปฏิพัฒน์  กะตะเวที โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปฐวี  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปฐวีย์  สุภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปนัดดา  อ่วมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปริยากร  ศรีนวลเอียด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปิยวรรณ  สีเสื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปุณณภา  เอี่ยมกวิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปุณฺิกา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพชรพล  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณบา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพอเพียง  ศรีพรวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพัชรพงษ์  รื่นมล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพิชญาภัค  พูดดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพิชญาภา  อุสาหะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พัฒน์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพิตรพิบูล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีภมรศุภพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โตทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพีรวิชญ์  กมุททรง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพีรวิชญ์  รอดฉัยยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภคิน  น้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภณภรต  ดาวลอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภรันยา  เงินมาอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัคจิรา  เกษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีชุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงภัทรปพร  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภัทรพล  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงภัทรวดี  ฮุยนอก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภาคิน  สอนมั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภิชฌา  กองพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภีม  ภู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภีมา  ค้าขาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภูดิศ  แก้วสาคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภูริณัฐ  สุทธิวนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงมุกมณี  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายเมธาวิน  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงยศวดี  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรภัสสิทธิ์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรัฐวิชญ์  อัครภาวงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรุ่งรุจ  แพรเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงลักษมน  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายลานบุญ  รักไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายวชิรวิชญ์  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงวรรณณิศา  รวยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวริทธิ์นันท์  เกตุเผือก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงวริศรา  บัวอุไร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวริศรา  ร่มพยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวัชรีพร  ใยมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวีรชัย  คนึงเหตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวีรวัฒน์  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวุฒิชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายไวกูณฐ์  แก้วอร่าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายศรัญยพงศ์  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศรัญรัตน์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายศวัสกร  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงศศิญาดา  มาสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายศศิวัฒน์  ยันตร์เขตกุฎี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศิรภัทร  กิมยงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงศิวัชญา  เพียรทำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายศุภัคกรณ์  นรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสพัชญา  ใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายสาริณ  นุ่มชี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสิยากร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสิรวิชญ์  พุกสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสิริกร  คงศิริกร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสิริมนต์  พลกระจายภภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสิริมา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสิริวิมล  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุชาวดี  ต่อตระกูลภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุธีธิดา  ผลสุทธิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุนันธา  งามเอกพิภพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสุภาวี  สีหินกอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายสุรารักษ  ระมัดตน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชาละวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงหฤทัย  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอดิศร  มั่นอ่วม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอนัญญา  จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอนัญญาพร  บุญโถม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอภิชญา  ศรียา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอภิชญา  หุ่นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอภินันท์ อุทิตสาร  เรืองธารา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอภิสิทธิ์  อันเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอรรถวิทย์  กันงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอัครพล  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอัครมณี  จูยืนยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายอัครากร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอัจฉริยภรณ์  สุขจิตโชติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอัญรินทร์  ทินรัตน์วรากุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายอัฟฟาน  ร้ายกลับดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอัศวิน  กาบตุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอัสมา  รัมมะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอาจารี  นาคเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอาทิตตญา  นามมูลลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอารียา  กล่ำประสาท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอิทธินพ  สงวนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงเอศร  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงไอยริน  รัตนโสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกัญญณัท  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายกันต์ธัช  อาจมังกรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกันตนา  มะลิลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีสรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงแก้วจุฑา  ภูครองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายจิตวัต  พูลเงิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันตี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงชนาวดี  นิลนามะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงชลลดา  วงษ์ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายชิษณุพงศ์  นันทะเวช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงโชติกา  ปานสีลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายฐปนนนท์  ม่วงสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายณัชชนนรัชต์  สอนศิษย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญแสง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงดรัญพร  สว่างศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายตฤณ  ตาดทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายทศพล  อารีย์รัตนะนคร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายธนวัฒน์  เหลือปัญญา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โขนสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงธัญวรรณ  โขนสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายธีรโชติ  ลิขนะจุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายธีรสุวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายนนทพัทธ์  เภารัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายนภรัตน์  อุปถัมพานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายนรากร  สุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปวันรัตน์  นางงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายพรพิทักษ์  ทองพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายพลรัฐ  วิมูลชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายพสธร  อรรถจรูญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายพัชรพล  ธรรมะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  กองอาษา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  กลัดงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงภัคจิรา  ไฮโสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายภัทรชัย  คนคม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงภัทริดา  ณ สงขลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายภานุภณ  อินทร์วัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงภูรยา  ทำดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงมนัสยาน์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงมัญชรี  หนูสลุง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงเมย์  ทองใบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายรัชชานนท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายวชิระวิชญ์  มะลิวัลย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายวรพงษ์  พงษ์พา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงวรัญญารัตน์  ปิประภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงวาริดา  เขียวน้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงวิยดา  วิภาภรณ์พรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายศุภวัชร  ล้านชูศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายสงกร  ตะเภาลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายสรศักดิ์  น้อยเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงสวรส  สโมสร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงสุกฤตา  จีนอ่อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายสุกัลย์  น้อยลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงสุธีกานต์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญแช่ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงอริณชยา  บางขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงอัญรินทร์  นะวะเศียร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงอารีญา  พันธ์โยศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงอุมาพร  ชมลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายกมลภัช  แก้วเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเกื้อ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกิติกาญน์  ทองสินธุ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงณภัทร  สอนจ้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงทิพวรรณ  หนูจุ้ย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธรณ์เทพ  ศิริบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธรรนยชนก  แสงจำรูญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลาย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนิรัชพร  พรมสีหา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายปฏิภาณ  อยู่ระหัส โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายปัญญพัฒน์  สายสงค์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงพัฐชญาณ์  แสงกล้าภภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงวิภาพร  ทองดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงศิริกัลยา  ปานเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงสุจิตรา  แจ่มเอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสุภาวี  เลาหวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงไอรยา  ยอดคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายกรกช  สุขเย็น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายกฤตภาส  เพ็ชรสันทัด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายกวินทรา  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายก้องเกียรติ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกัญญนันท์  อาวรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  พรโคตรปล้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกัญพัชญ์  พุ่มโพธิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายกันติทัต  ใจอารีย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกิตติเชษฐ์  กีรติรัศมีมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงขวัญวริน  เกษรศักดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายคุณานนท์  เหมือนแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงจารุพิชญา  ไพโรจนานันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงญานิศา  มุ่งดูกลาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายณภัทร  มุกตา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขเกิด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายณัฐการ  กลิ่นนวล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายณัฐชัย  ไตรธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธนรัตน์  ฐาปนพัฒนกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงธนาภา  ศุภรัตน์โยธิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงธัญญพร  สุขเกษม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอี่ยมเติม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธีทัต  มาเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เที่่่ยงธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนันทัชพร  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนูรริฟฟาอ์  เบ็ญมุอ์มีน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงจำปา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายปรียวิศว์  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปวริศ  วังกานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปวีธิดา  มีทุน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  ชัยศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพงศ์ธารินทร์  สมจิตต์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพฤกษา  เพ่งสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพิชญา  แจ้งพร้อม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพรรณ  เผือกโสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายพีระวิทย์  อุทัยจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายภาสกร  มนตรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภูดิศ  ทุนอินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลไพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงรวิสรา  ผนึกรัมย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงลัลน์ญดา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายวรโชติ  ฤทธิ์อ่องรัก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวรินยุพา  ไม้ประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวาริศา  ทรัพย์ทั้งสาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายศรันย์พจน์  ระมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงศุภัชญา  ปาเบ้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสมัชญา  วงศ์มกรชนะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสะพานดาว  อินยิ้ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอารยา  โกสุมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  บุญซ้อน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายกานต์พงศ์  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงชลดา  ศรีสุนทร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายชลสิทธิ์  บุริขันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จังคพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายทรรศพล  บุญคลี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงทิพวรรณ  ขยันการนาวี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงทิพากร  สกุลดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พิชวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายพีระภัฎ  จันทอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงแพรวพราว  เย็นตุรัส โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงวรรณกานต์  สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงวรัญญา  สิบแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายวัชรวีร์  เกิดพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทร์เผือก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงสุจิตตรา  เทียมทัน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายอธิป  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงกชพร  พันธ์ชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกวิสรา  ยามี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงชญานันท์  ฉิมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชฎาณัฐ  พูลวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปัญชิกา  ระยางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภัทรภรณ์  บัวบรรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเมธาวดี  นุชเทียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสาริศา  แสงมี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอรอุมา  ขัดคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายกันดาพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงเกวลี  เฉลิมลอย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 นายคุณานนท์  เรืองเกตุกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงชนิษฎา  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงชัญญา  สมนึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงณพัฐอร  สุขขี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายณัฎฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 นายณัฏฐ์ดนัย  ขำงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรหมรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายณัฐธีร์  ศิริอวยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงณิชากานต์  มากหมู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 นายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายทีปกร  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 นายธนยศ  ตาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธนากรณ์  อุทะกะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นายนฤบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายนวิน  องอาจทวีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคทัพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงปทิตตา  สิงห์งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ห้วยบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายปวีร์ณัฏฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงปัญชญา  วิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายปัณณธร  สามะสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงปุณณภา  กนกพารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายปุณณวัฒน์  เที่ยงตรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงพนิชกร  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพัชร์ณิชา  เจดีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวภัทรภร  พจนาพิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายภากร  อิ่มสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 นายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงวิรัลนัฐ  นาคทัพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุทธิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายวีรวิทย์  รุ่งเกียตินิธิกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงศศิชา  พุทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายศิณะ  บุญรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศุภสรา  กองจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายสิงหรจีร์กร  นิลพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงสุประวีณ์  ผิตพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายสุรสีห์  แพทย์พิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงอรจิรา  โสรีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายกรวุฒิ  บำรุงวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายกฤตยชญ์  นันทชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงกษิรา  สิงหะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงกันยกรณ์  เกตุบำเพ็ญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงกานต์พิชชา  น่าชม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายคมชาญ  ปานจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายโฆษิต  โพธิสาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงจิรพัส  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายจิรัฏฐ์  ภมรศักดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงฉัตรชญฎา  เตือนขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงชนม์นิภา  สายบุญเรือน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์ทองงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงชนิตา  กะนะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงชลาลัย  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายไชยกร  ใบดีกาดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงญารินดา  มหาวัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายณชพล  จิตถวิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงณัฎฐ์ณัฎฐา  เชาวน์พิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายณัฏฐากร  ปรีชานุกูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงณัฐฌา  เจริญแจ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายณัฐนันท์  ช้อยฉิมพลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายณัฐปภัสร์  คงประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีเมฆ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายณัฐสม  วงค์ชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงณีรนุช  หมื่นชนะสงคราม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายเตชธร  สุขเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายทิวากร  เหลืองอร่าม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงธมลวรรณ  เปียมาลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงธัญชนก  ใจกลม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายธีรภัทร  ภู่อารยะไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายธีรภัทร  ร่วมสมัคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายนันทภพ  บัวสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายนันทวัฒน์  น่าชม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โพธิ์ยุทธนาสถิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายปณพัฒน์  วังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายปองคุณ  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันติวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายพงศ์ปนต  วงษ์สิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  ออกช่อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายพนัส  เทียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายพสธร  จันทรวรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงพาขวัญ  คณโฑเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เชื้อเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงเพียงนภา  บัวบาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงรมิดา  ใจศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายรัชชานนท์  ปิจจะโร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงลภัสรดา  กวีวัจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายวันพระ  คงอุดร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่โง้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายศักดินนท์  แก้วสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายสิทธินนท์  คำแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กชายสิรวิชญ์  บางแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงสิริวรินทร์  อินตะมะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายอชิรพัฒร์  ทองหล่อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงอภัสนันท์  มหาชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงอรชพร  ธงภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายอัครวิทย์  วงศ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายอานุภาพ  หลวงละ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ้มสังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอารดา  กุลอภิรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงเอมมิลี่  แอนเดอร์สัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงกนกวรรณ  วีรชาติไกรเกริก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายกรภัทร์  เขียนสอาด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษาสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายกันตพิชญ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายกิตติภพ  ธันยะปาลิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายจักรศิศิษ  ทองมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายณภัทร  เนตรจั่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงณัชชา  มาฟูดำรง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เบญจมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายณัฐพัชร์  ดัดวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงทิพรัตน์  สภาพรธนาสิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายธนกฤต  ลอดเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธนเดช  องอาจทวีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายธาราวุธ  คุ้มทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายธีทัต  ณ ลำพูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายนิธิพัฒน์  ดำรงวาจาสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายปกรณ์  เจริญพรภิรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายปฏิภาณ  ใจเฉื่อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงปฏิมากรณ์  สุภาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายปภังกร  สว่างจิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายประฏิพน  เกิดโชคงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงปริยาภัทร  โภคา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณเวศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงพรชนิตว์  ภู่อารยะไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงพรฐพรรธ  กันภัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายพศิน  ตันติผาติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เงินประสพสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายภูริภัทร์  จันทร์ปาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายรัชพล  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายวชิรศักดิ์  เพชรปานกัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายวรรรธร  มากสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงวริณฎา  คุ้มเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงวลัยทิพย์  เชี่ยวเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายศิรชัช  กลางมณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์เทศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายศิริศักดิ์  กลิ่นณศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายศุภกร  มาลัยกฤษณะชลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงสุทธาสิณีย์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายสุทธิวัตร  เอกพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสุมัยยะห์  คณโฑทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายหัสวรรต  สิมมาลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  สัมมาโภชน์ภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายกรภัทร์  สร้อยบาง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายกฤษฏิ์พงศ์  อยู่ซับซ้อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายก้องเกียรติ  นิลพลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายกันตพัฒน์  แซ่ฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงกันติชา  จารุจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกัลย์นภัสสร์  เถาทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงกาญจน์ณภัทร์  โชติธนกิจเมธา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงกานต์สินี  พิมลพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกานพลู  พานทองชูโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายกิดากร  ชื่นบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายกิตติคุณ  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงกุลนาถ  มณีวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงจิรชญา  มุสิกะปาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายจิรัฏฐ์  จงพิทักษ์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงชญาดา  สุกขะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงชญานุช  บัวผัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงชนิดาภา  นาธงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงชริลดา  เวียงสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงชัญญารินทร์  บริสุทธิ์พานิช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายชัยนันท์  ลิ้มสังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชิชญาณิกานต์  สุดตา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายไชยวัฒน์  สุขไชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายณัฎฐประวิช  โชติรวีนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มงิ้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุดดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ร้อยดาพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยิ่งบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงณัฐศศิญา  เกตุมณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายเตชัส  อินทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายทัศภูมิ  สายทินกร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธนภัทร  วิมลสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงธนัชชา  ใจกว้าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายนรวร  ตันติวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายนุกูล  เครือวงษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงเบญญาภา  ทับกิลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปพิชญา  ประสิทธิพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงปภัสรินทร์  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พัฒน์พันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปภาวิน  ส้มผิว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปรินทร  สายธนู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปวริศา  สร้อยบาง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายเปรมมนัทธ์  พวงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายผริณ  พึ่งพวก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สิริโสภณวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายพชรภณ  ผ่องใส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพชรอร  ทองเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงพรรษชล  พรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพราววิมล  บุญทวี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนอนงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายพิตติกานต์  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  บุปผาสาท โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองใจ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงภคมน  ไกรสร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภัทรกร  ชัยพิพากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงภัทรนิรนทร์  เพ็ชรนิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัทรวดี  ช้างโฉม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายภานุพงศ์  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายภานุพัฒน์  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภูริชญา  อินทองช่วย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายยศพัทธ์  ทองสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงรชตวรรณ  มานะรุ่งเรืองสิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายรังศิโรจน์  เสนคราม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงลวิตรา  จิตต์จำเพาะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายวรวิทย์  พวงสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายวรัญญู  เสียงแจ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายวริทธิ์  มีคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวรินทร์  จอมวิญญา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายศตคุณ  บุญชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงศุภรัศมี  งามพันธุ์ดิศร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  สงเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายสรวิศ  พวงทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสวิชญา  อยู่สุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสาธิตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายสิงห์เอก  อุดมสุรบัลลังก์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงสิรินญา  กลิ่นเกษร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงสุทธิญาณ์  วงษ์จำปา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอนรรฆ  เสาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงอนัญญา  โสฬส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายอิทธิมนต์  พรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายศุภณัฐย์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายปัญญากร  ทิมชล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายชนะชัย  นิลกลั่น โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายติณภัทร  ทรัพย์พร โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กชายนราวิชญ์  หริรักษ์ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงอรวรรณษา  นิลทุ้ย โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายจักรกฤษ  โปรดสูงเนิน โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงชณัชชา  เบ้าชัย โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉ่ำพิรุณ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ ป.6 คณิตประถม