รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติพัชร์  ตันประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชุติมา  รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคกล่ำ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธรรมจักร  แก่นพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสัณฐ์จุฑา  พงศ์คณุตมา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกรองจรงค์พร  กาญจนวรงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายกฤติน  จิณณะธนภูมิ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณัฐนนท์  ศิลากุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณิชชา  พลประทิน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายเตชินท์  ทองอุทัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนกร  แผ้วภัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนภัทร  ใจซื่อ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนพกร  พนิกรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนับวัน  แสงศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปริชญา  ดำรงพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปัฐน์ฐาภูมิ  แสงไสสี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปุณยนุช  สายนาค โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสิวพร  สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุมิตรา  ประทุมมา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอชิระ  ผ่องธัญญา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอรณิชา  สุวรรณวิเศษ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกิตติพศ  ประศาสน์ศิลป์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกิตติภัฎ  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชญาภา  วราสินธุ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนัญชน  ศรีสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชวัลกร  อินทะแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชัพวิชญ์  องควิทยา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์ไอยรา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฏฐชัย  มัตสยะวนิชกูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐพล  เครือกุณา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐพัชร์  เจียมกีรติกานนท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐวิชญ์  มั่งลิ้ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์ศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณิชพน  สุขจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงทักษอร  ชิงชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนัญชนก  เย็นกลม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญยพร  บัวเจก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรากร  ชัยเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธีริศรา  เนตรสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนรวิชญ์  คีรีย้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปวิชญา  โฉมเผือก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายปารวัฒก์  โรจนพิทยากร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพงฐกานต์  พจชนาถ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพรหมพิริยะ  ลัทธิธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพศิ  สินเกิดสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญาดา  แซ่เล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายพีรวิชญ์  กวีกิจวิไล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภัทรชัย  ศรีสำราญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทรวรรณ  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ชิมเกาะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภิศเดช  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายภีมเดช  ศรีดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายรวิวัชร  โสดสงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรรษพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มเอิบ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวีรลักษ์  อุปการ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายศมนีย์  กริวนู โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศิริญาดา  ทุเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสโรชา  นิ่มอิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสิรวิชญ์  กาวหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายเอ็กเซเวียร์  เจค็อบสัน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกมลพรรต  สุขหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองค้า โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูครองทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เหมณี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกันยารัตน์  สวนพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกาก้า  สระทองคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุกเหมือนดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกุลิสรา  บับภาบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายคณิธิป  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญพจน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจิรภัทร  ปานขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจิรภัทร  ภิรมย์สุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชญานันท์  ขุนติบรรเทิง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชฎาณัฐ  มีขำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชนกันต์  วุฒิพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนินทร์พร  มะลิพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนิสรา  โชติพนิชเศรษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชยพล  สิทธิกูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชยพล  สุขเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชัยนันท์  ผมหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชาลิสา  โชติพนิชเศรษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชินบัญชร  กาญจนอุปถัมภ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญาตาวี  โชติเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายฐากูร  แก้วนวล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายฐาปนะ  แซ่ฉั่ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณฐภัทร  แก้วสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณฐิตา  รูปอ้วน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัชพล  ใจรื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฎฐกาญจน์  ทองจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทร์อุทัย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐกันต์  ทิตวรรธนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑธา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหยมละ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐดนัย  ยางสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจริญสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายดวิษ  สมุทระกพงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงดุสดี  นุชนุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงตรีวลัยวัล  อังศุโรจน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายตุลธร  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเตชินี  มานะเศวตกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายไตรภพ  เสลาหลัก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายทรงพร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายทัตเทพ  กาฬภักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายทินกร  ใจมนต์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธณพล  ขุนศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนกร  แก่นเคี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนดล  บุญเกิด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนภัทร  ธรรมจง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนวัต  บูรเทพ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธรรมธาดา  จูสมดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธัชชัย  วิจิตรมาลา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญญามนต์  สุทธิภากร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธันยธรณ์  ชินเวช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธารากร  เซ้งเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธิติสรณ์  บุญมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีภพ  เอกธาดาธีโรจน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรเดช  คงหมวก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธุวานนท์  บุญฑริก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนฤสรณ์  เก่งนาวา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนวพร  พุทธรักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนิชานันท์  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงบัณฐิตา  ขุนทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปกรณ์ธรรม  สุดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปทิตตา  พูลทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายประพัชรณ์  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปริยาณัชช์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปัณณภรณ์  แนวน้อยงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปันณภัทร  คำหมอน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปาณิสรา  มิเกลี้ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปิยะศักดิ์  พงษ์เพ็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปุณณภา  นุ่มนวล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพงศ์พิช  ตุ่นจิตต์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพชร  พุทธสะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรณภา  สังคะกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพรพิพัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรวรินทร์  สิริสิทธิเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพลอยปภัส  ผานสืบ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันต์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัดชา  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพาวิส  ผลอุดม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐตันติกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์นรี  อภิลักลิขิต โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โม่มาลา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพุฒพิชญา  ประเสริฐโชคประชา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภราดร  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรดนัย  จีนสมบูรณ์พานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภาสกร  ปินเปีย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภิญญดา  บุญนพ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมณปภา  พุทจิระ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมิณฑิตา  บัวดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรุจิภา  ณ บางช้าง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวรกร  ปัณชยชญ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวรปรัชญ์  เทียนทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวรพงษ์  เหล็กดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวรภัทร  โดดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรายุทธ  กลัดกลีบ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวริช  โรจนธรรมเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มิตรนิโยดม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวรินทรทิพย์  ศิริสุโขดม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวริศ  แป้นสุวรรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวสุ  ดีวิหก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิภาวี  ช่างกุดเวียน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศยามล  เฮงไซร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศรัณย์กร  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศรารัฏณ์  โสภา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศิวกร  พัฒนวิจิตร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศุภณัฐ  สุประพนธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเศรษฐี  พัฒน์ฉิม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสหรัฐ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสิรธีร์  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสิรวิชญ์  กาลิ้ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสิริกมลณัฏฐ์  ศรีสวาท โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ทองแถบ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุทธิพงศ์  จตุวรพัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีราจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ญมณี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุพีรณัฐ  ทึงขำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำสร้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนศักดา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอภิวัฒน์  พุทธรักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอาณฐินี  ประทุมพงษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอุชุกร  จันทิน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอุษมา  สุนทรโรภาส โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกนกอร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกวินสุดา  โพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนันต์ชัยสินธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายจุติภัทร  คำเขียว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายชติกร  อังกูรเจริญพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชนาภัทร  ภัทรบุตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายชยาวุธ  กล่อมพุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงชาฎาพร  อัศวพิบูลย์ผล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายญาณวิทย์  สันตะกิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีโย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัชชา  คูณศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐภัทร  โชติพนิเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายดลสิทธิ์  เทียมเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายทัตธน  ปานสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายแทนคุณ  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์วงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายธนาทร  พีเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธีรภัทร  ดีสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายเนวิน  เฮ็งมี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงบัณฑิตา  วันจะนะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงบัวชมพู  กาญจนวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายบุรินทร์  เบ็ญจชาติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายปรัชศกร  ทองดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์แพง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายปัณณทัต  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเปมิกา  พังเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายพงศกร  ชินวงค์เกตุ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายพงศ์กร  สงวนอิ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพนิดา  ป้อมพอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายพรรษา  วิชิตเดชา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายพัทธนันท์  วงศ์เฉลิมพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายพิชิตพงษ์  เผือกเงิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  จินตศิริกูล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทะยัก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายภูวเดช  แซ่ใช้ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงยลพัชร์  พินิตศักดา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงรัฐดาภรณ์  รองหานาม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายศิวกร  ใบพัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศุภนัญ  ชันโลน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายสวิตต์  สัตบุษ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสายป่าน  ชุ่มติ่ง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายสุรพัศ  บริรักษ์กุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอมรรัตน์  สิริโสภณวรกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายอัคคพล  คิอินทิ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอาริยา  ปัญญาวิชาสกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกณิศา  อิ่มอุส่าห์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกนกลักษณ์  วงสวรรค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกมนภัค  โกนกระโทก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกมลชนก  แพงแสน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกรภัทร์  แสงเงิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกรรณิการ์  คเชณชร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกฤตยชญ์  ติเยาว์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกฤตากานต์  เหมือนเผ่าพงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญามาศ  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัลยกร  ชิมิซุ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกิตติเดช  คนรำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกิตติพัฒน์  อักษรพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายคีรินทร์  โพธิ์ลิ้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายคุุูณานนต์  เจียมเจิม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายฉัตธกรณ์  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชญานิศ  เล้าหะชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชรินรัตน์  นพเกตุ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชัยวํฒน์  ยางเยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  อนุไพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงญาณิศา  ตัณฑะเตมีย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงญาตาวี  แสงฮวด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฐิตาภา  นุชเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญสิทธิ์พรชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณชญา  สีทา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณธิดา  เพิ่มเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณปภา  สีทา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ไกรเนตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญตะโญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไขวารี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เตชะกุลัง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัทกฤช  อุุดมโชคจิราหิรัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัทนันทน์  เปลี่ยนพุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณิชานันท์  เกิดทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงดวงฤทัย  เผ่าเทวา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงดุจดาว  ก่ำแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงตรีรัตน์  จิตรคงคา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงทิพรดา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เปรม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงธนภร  พงศาชลากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนภัทร  สวัสดิกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์ย่อย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธยานี  แซ่โก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธรรชนก  วงสวรรค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธัญญาภัทร  ธรรมสาลี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธัณสิริ  น่วมนารี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธันยชนก  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนฤพล  ภักดีถวัลย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนันทิชัย  ชาญรักสัตย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนิตยา  พยอมหอม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนิลมณี  คล้ายลี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงบัณฑิตา  จำนงค์สุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลบุตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงบุษยมาส  กระจ่างนฤมลกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงบุษราภรณ์  กลมศิลป์สิริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปณิสรา  ประโยชน์มี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปรเมศ  ธำรงค์สุต โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปัณณพร  บรรณาการ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปัณณพร  สุบินประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจตรง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปิยวัฒน์  ตระกรุดแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปุณญนุช  สินธุโคตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปุณยาพร  แผนคลุ้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงผริตา  เทพรส โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพัชรดา  แต้มแผน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมรภัส  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพิรวัฒน์  ตรีเพชร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภทรพล  เจี่ยสมบุญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภีมพัฒน์  วิเศษสุขปัญญา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงมุนินตา  แก้วสอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงยศวดี  โยนิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงยุภารัตน์  ทองประหลาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ธำรงโชติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายรัชพล  นิ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงรินรดา  สาวสุดชาติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรุ่งคุณ  กล้วยเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงรุจี  ประกอบแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุตรดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลักษมิกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวทัญญู  ลุทัน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรัณรัฏฐ์  กรพินธ์ุกุสุมา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรันยา  พังซา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวริศรา  ผ่องโสภา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวัฒนฉัตร  ชุณหอังกูรเวส โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แครเขียว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวิศรุตา  เลิศพานิช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดอกไม้เครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายศักดิ์ดนัย  แจ้งธรรม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศักย์ศรณ์  ต่วนเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศิรภัสสร  สัตบุษ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศิริพร  คนบุญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศิวกร  พุทธา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศิวพร  คงศรีวรกุลชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศิศิธร  ปิยะอรุณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภชัย  แย้มชื่น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศุภราภรณ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสรชา  จันทร์ตรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสิงหา  วาสุกรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิริกร  ยองใย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิริกัญญา  บัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสิริขวัญ  โพธิเกษม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสิรีภัทร์  บางบุญสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุกฤตา  ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุณิสา  บุญนพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุพรรษา  แสงแพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงทับทิม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอชิรญา  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอดิศร  เกียรติศิริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอดิสรรค์  คำดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอนันต์  วรรณป้าน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอมรพจ  ยุพาพิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอริยา  สุภาพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอาทิตย์  ประโยชน์มี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงคุณุตตรา  ทิพย์อุทัย โรงเรียนธีรศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณญาดา  ฉิมฉลอง โรงเรียนธีรศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐวรา  คำเอก โรงเรียนธีรศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนสิริวัฒนกุล โรงเรียนธีรศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวารีกานต์  ขาวผ่อง โรงเรียนธีรศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศิรชัช  พิมพ์ตรา โรงเรียนธีรศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
472 นายนิรวิทธ์  จันทร์เยี่ยม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกฤติณัฐ  ถิรจันทรา โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายเจษฎากร  ด่วนแสง โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายชานน  พ่วงทอง โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งหลุ่ม โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายธนเสฏฐ์  ยศฐเศรษฐ์ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพัฒน์ชกร  อ่อนแป้น โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายสหวัฒน์  เกิดลอย โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสายธาร  ปิ่นทกูล โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสิริกร  เลขะสุวรรณ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายกฤติเดช  เจนตาบรรหาร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกฤติน  กิมเปา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญธรรม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริลาภ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายเจษฎากรณ์  นิติสถาปัตย์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายชนะ  เจริญมี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชนาภา  อารักษ์พุทธนันท์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายชินวัตร  สมบัติหล้า โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณิชากร  นิลประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงทัศนันท์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงทิพปภา  สุนทร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงธนวรรณ  อรชร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาวัฒนะ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายพชรพัชร์  บุญเดชชัยกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายพลกฤต  เจนตาบรรหาร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายพศิณ  ดวงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายพสิศฐ์  ผ่องพันธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายรัชพล  ศรีสำเภา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายวรรธนภณ  มะโนวัฒนา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงเขมิสรา  แสงเกลี้ยง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชนสรณ์  ชมชื่น โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณัฐชนนท์  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐวรา  คงแสงศักดิ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงตีรณา  มุกดา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนวัฒน์  ทำวัดไทร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปฐมภัทร์  เพ็งผาสุข โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วอุย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปิยธิดา  เขียวขจี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงผริตา  ออกเรียง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพรพระครู  ชูเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพัชรพร  แสงสร้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพัสกร  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพาณิภัค  จิตรใสเย็น โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชญา  ประทุมราช โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพีรวิชญ์  ไกรกิจธนโรจน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภคภัทร  พุ่มเพ็ง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทรภร  พิมพ์โดด โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภัทรวดี  เงินสมบัติ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวศิน  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวศินี  เสือพงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศรัญญา  สาลีติด โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสรยุทธ  น่วมทนงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุภัชชา  เสือเอี่ยม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอรุณภัสร์  บุญนิ่ม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอัคพนธ์  อินบาง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเอริกา  ศรีคง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงจิราวรรณ  มีศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชนกพล  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชนมน  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธนัญญา  พยาเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนันทิญา  ทรายงาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปาริตา  ผลอุดม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรทิพย์  แสนพลี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัชชา  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เที่ยงเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์พิตา  ทวีสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เจียมเจิม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวิษณุ  พาหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศิวกร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุธิดา  พระวันพรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปวันพัสตร์  กินนารี โรงเรียนวัดดอนทราย ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายศุภกร  หมื่นคีรี โรงเรียนวัดดอนทราย ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวรฤทัย  สุขพัฒนา โรงเรียนวัดดอนทราย ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิชญาดา  ใคร่หลวง โรงเรียนวัดดอนทราย ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสรวรรณ  บัวล้ำเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายถาวรพัฒน์  กราบขุนทด โรงเรียนวัดทำนบ ป.6 คณิตประถม