รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณวรรธ  อุบลศักดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลณวัลย์  พงษ์ประยูร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรฑรัตน์  บุษบา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรองกาญจ์  สวัสดิ์สุขิตกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤชอร  เจริญผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองน้อย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพันธุ์  อุบลธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติศักดิ์  วุฒิเนตรเนติรักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลนภา  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลรดา  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พัฒนผดุงวิทยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายคณิศร  นครไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายคุณานนต์  มณีจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรภัทร  อุทาทิพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนันธร  วัชรเสมากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชนาธิป  ปิ่นทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชลัฐธร  ลำพูน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชลินทรา  บุญจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชัชชน  สระทองพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชาสินี  เปรมประมล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชินกฤต  เทอญชูชีพ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงญพิภา  บุญเลิศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายญาณณิน  สุทธางกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิตาพร  รังสิมันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณฐกร  แซ่เฮา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณพรรษนนท  ทาผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัชญากร  จันทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฎฐ์พัฒน์  สวนผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฎฐา  บวรธรรมรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมเชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิรุ่งโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐภูมิ  มีมาก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐสินี  บวรธรรมรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงดลลชา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายดิษย์ประพล  ชมภูพันธ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเตชพัฒน์  แก้งกองเงิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายไตรสิทธิ์  อรรฆย์ษิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายทีฆะ  คณารักสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายแทนธัญญ์  หาดทราย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายแทนพงศ์  วงศ์เปี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกร  ปาละกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกร  มุขโต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธนกฤต  พานิชย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนพัต  ปานโศก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนภัทร  บัวแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนภูมิ  พจนารถ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธนัทพงศ์ภรณ์  ตุ้มระย้า โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธัญวรักษ์  บุณฑริก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธาม  อยู่บรรยงค์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนเพียรพร  ติรคุณบูรณะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิชาภา  อภิโชครุ่งเรือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนิยตา  อินทร์คง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายบวรลักษณ์  วิไลลักษณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายบุญญฤทธิ์  หุ้นเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบุญญาพร  ผาตินาวิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายบุญรักษา  ภัทภักดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธชาติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายปภาวิน  มั่นหมาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายปริยวิศว์  บุญทับ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปริยากร  บุญญกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปวริศร์  คงอุดมเกียรติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปองธรรม  ปภากรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปัณณธร  โพธิ์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปิยาพัชร  วงษ์ไพศาล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุญญิสา  สายทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพชรพงษ์  อิ่มอาบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรรณรัมภา  ถาวรกิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพัชรพงษ์  วินันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัชรพร  สมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพัทธดลย์  งามขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายพิชญะ  แซ่ลิ้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชญาภา  นอกไธสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพีรณัฐ  อภิรักษ์ธนานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สู่ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีอนันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัทรดา  เกตุกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ดิษเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภาภัส  สุวรรณประทีป โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภาษภูม  ไชยภูมิ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายภิญโญณัฐ  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภูริเดช  กล้าเดินดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภูริวัฒน์  โพธิ์ทวี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงมณินทร  เสริมทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายเมธวิน  บาลี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายรณกร  ดีบรรเจิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายรพีภัค  สิงห์กาญจนโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายรัฐนันท์  ชัชวาลย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตุ้มระย้า โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรณัน  กองรัตน์สกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวรณัน  ขำดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวรัชญา  สังขสูตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรัญญา  ไพศาลนันทน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรัทยา  พิมพา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายวาระทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศรณาพงช์  วังชนะชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศศิปรีญา  ยังให้ผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศิณัชชัย  ป้านทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศิริภูมิ  พัฒน์จันทร์หอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภเวช  บุญส่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศุภาพิชค์  ช่วยเพ็ญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสรวิศ  พันธ์มี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสหทัต  ศรีสังวรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสิริน  ไชยภูมิ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชัญญา  โกมุทีวงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายสุทธญาณ์  ถมยวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายเสฐวุฒิ  พานิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายโสณภาส  จันทโรทัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายหทัยทัต  ศรีสังวรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายอธิภัทร  รัตนากร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอนันตโชค  ชนะสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอภิษดา  บูรณมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอริญชัย  พะโรศิลป์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอัควิน  เจริญมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอัญรินทร์  วิชิตไพบูลย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอารยา  ธรรมถิวัธ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกชพร  บัวบาง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วยิ่งโยชน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤตกร  คำมหา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกฤตยชญ์  ธนโชติศราวุธ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกวิสรา  สีแพน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญชพร  เผือกทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกันตพงศ์  พลายด้วง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กีเรียง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกำชัย  พิมเพราะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกีรติกา  สุดดีพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกุลจิรา  ปั้นตะกั่ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกุลวรา  ตุลยาธาร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฆรวัณณ์  ลิ้มเรืองอนันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจักรภัทร  ชื่นจิตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจารุพัฒน์  เพิ่มพูนทวีชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์เภสัชบัณฑิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิราพัชร  กองน้อย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจีรนันท์  จันสำราญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชญานัน  มั่งมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชัญญานุช  สาธุการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชาพิมญชุ์  แย้มกลัด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชาลิสา  เส็งสาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เล็กพ่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงญาณภัทร  กตัญญตาพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาศิกานต์  วรศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐิตาภา  รังสิมันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณธกร  แดงยั่งยืน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณภัทร  กิตติวรปรีดา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณภัทรดา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทร์เทียน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐพัชร์  มุยเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐรัตน์  แพงอุ่ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณิชยา  ศฤงคารชยธวัช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณิชา  สระทองมอญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณุตรา  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายถิรนัย  ม้าละออเพชร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงทศวรรณ  งามเปาะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงทักษพร  เติมอารมณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนพร  คชชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนพร  ฐิตธรรมโม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธนัชชา  กองศรีกุลดิลก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนัตถ์ศรณ์  มะปัญญาทิพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธรรศธรรม  เชาว์พานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธราเทพ  เมฆกิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญญนันท์  สิริพัฒนาสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรดนย์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนนทพร  ต้วมศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนลพรรณ  ยิ้มใย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนัฐริการ์  สุโข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลศิริรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนันท์นภัส  โฆษเกรียงไกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายบรรพต  ทิตภิญโญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงบัญจรัตน์  วิจิตรานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเบญญพร  นัทธ์หทัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  คุรุการวัฒนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเบญญาภา  จ้อยสาคู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปภินวิช  ชุนธีรศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศาโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงประภาพรรณ  ผิวเผือก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปราณปรียา  โกสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปริยากร  ชูผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปรีชญาน์  แก้วหนู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปวัน  สุขเพ็ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปสุตา  ปาลสุวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุญญดา  ยอดแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  สิงห์โต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพชร  ฝ่ายบุตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพชร  หงษ์อาราม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชชา  พัฒนกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผลอินหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิพิธชัย  อ่อนนาง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพีรดา  นิติวิทยากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพุฒิพร  กุมพานิชย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทรจุฑา  โพธิปิติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรพล  ศิลาทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูริภัทร  ช่างทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมุจิรานันท์  วงษ์เงิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรณกร  สอยไม้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายรัชพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลัลน์ญดา  หมื่นศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิงห์เมือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวชิรวิช  ไกรพิณดากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรรณนภัส  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรฤทัย  เกศทองคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรัชยา  ตรีเพ็ชร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  ชมภูพันธ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศรัณยพงศ์  ทิพย์บุญมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศิรปาน  จริงจิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศุทรา  องค์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศุภศิลป์  แจ่มจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสวรินทร์  วุฒิเนตรเนติรักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิรณัช  สุวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสิริลดา  ไวยวุฒิ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสีหนาถ  อนุชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุชาภัคร  ลี้สัจจาสาคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุปรียา  พรหมสร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุพศิน  มงคลวณิชยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แย้มมีศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุมิตรา  พืชนะผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอคิราภ์  สุธรรมวุฒิไกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงองคอร  อารัย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอติรุจน์  แสงมณี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอธิคุณ  อติชาตไพบูลย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอธิชา  อัครพิทักษ์พงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอนัญญา  อภิโชครุ่งเรือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอภิชญา  อารีย์รักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอภิวัฒน์  สวัสดิ์สุขิตกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรไพลิน  ประชาสุขสมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอัครศรัณย์  ประพันธ์พจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอาทิตย์  อินจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอาภัสรา  ชื่นเชื้อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอุณาโลม  สุกใส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกรวรรณ  มณีจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายกรวิชญ์  บานไม่รู้โรย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกฤตยา  เฮ็งวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายกฤษณะ  ชัยวิเชียร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกวินทิพย์  สำรวยประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายกวินภู  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกัญจนา  คนยัง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  เอี่ยมชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณาวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายกาญจนวิทย์  จันทรดาสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายกาญจน์  นิลยาน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  เตี้ยเสมอเชื้อ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกิตติยา  หงษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกุลภัทร์  ศุภวิทยาภินันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสมประวัติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายจารุวัฒน์  มาศวิริยะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายจิรทีปต์  ศรีวิเชียร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงจิรัชญา  มากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชนกนันท์  บานเย็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายชลธิช  โฉมวิลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายชลัทพงศ์  นาคสิงห์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุนฟุ้ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายญาณกร  หื่ออินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายณปภัช  อุ่มสาตร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายณภัทร  อยู่สุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  คล้ายคลึง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงวิเศษ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฏฐ์ปวีร์  เท่าเทียมตน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรมาศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฐลภัส  ตันสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐวรรธน์  สละรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณิชนันท์  ใจซื่อ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณิชากมล  มณีโชติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธนกาญจน์  ทองศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธนภรณ์  เฮงสิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธนวินท์  เจษฎากานต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธนัญชนก  สุริแสง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายธนาปกรณ์  ทองคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงธัญกาญจน์  บุญช่วย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายธันไชย  สิริจรรยามงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายนฤเนตร  ชูเจริญผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนาฏยา  บุญธรรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายปภิณวิช  วงศ์แวววัลย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงประภาวัลย์  พรพยนต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปรายฟ้า  พ่วงช่อ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปวิญากรณ์  พงษ์ษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายปุณณวิทย์  เสียงลือชา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปุณยนุช  สวนแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายพรกิตติ์  วงศ์มณีประทีป โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพลอยไพลิน  หลอยส่วน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร้อยทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายพิจักษณ์  ลาวทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุ์แดง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายพิชญพงศ์  ศรีไกรสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพีรภัทร  แก้วสิงห์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพุฒิพร  เชื้อสมุทร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเพชรา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีสิริวิบูลย์ชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายภัทรดนัย  ศรัทธาผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงภัทรภร  อยู่ยอด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงภัสสร  เครืออารีย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายภูดิศ  จิรวัฒนานุกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภูรินทร์  ศิริมณี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงมนสิชา  เสาธงชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายยศกร  ไชยเดช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายร่มเกล้า  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายรัชคุณ  ศรีพุ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  คงคาใส โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายรุจิกร  เบ็ญกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายวงศกร  อึ้งสิทธิพูนพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวรัญญา  วันประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวริศรา  พัฒนวิบูลกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวินท์นิศา  สาริพันธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวีรปภา  บริรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายวีรภาพ  เทศสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงแว่นแก้ว  บุญโต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายศรัณย์รัช  นิยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยะถาวร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายศิรวิชญ์  สุดใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศิริญญา  แสงอรุณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายศิววุฒิพงษ์  สำราญบำรุงศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายศุภกร  บุญเสริม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายสิรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายสิรภพ  ตรีวนิชย์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุพิชญา  แสนคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุภาพร  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเหมวดี  โยมสินธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอภิชญา  บัวขัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอรวรรณ  พวงทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอริศรา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอลิษา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอาทิตย์  ตนประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงไอยริณ  อารมณ์ชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุฑแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกรกนก  หลิมเล็ก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกรมิษฐ์  ฤกษ์โหรา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกฤติมา  แก้วศิริรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกฤษกร  ผมอินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกวิสรา  บุญถนอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์หอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวกันต์กมล  วงค์วี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกันต์ธีภพ  พรจงมั่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวกันตนา  อุ่นใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายกิตติภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกิตยากร  พิจิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงนิ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกุลิศรา  วัฒนพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวเขมจิรา  อยู่เป็นสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวจิดาภา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวจิดาภา  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจิรภิญญา  แปลงทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายจิรันธนินท์  ครุฑอ้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวจิราวรรณ  ศรีคุณากร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชฎาพร  เรืองคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชนิกาณต์  จิโนเขีบว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวชมพูนุท  ซุยยะกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชวัลวิทย์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชัญญา  หนูทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชัยญา  สัตยกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชุติมา  ตุ้มม่วง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวชุติมา  อึงฤทธิเดช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงญาณิศา  โอปัณณา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงฐิตาภา  ขันตี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายฐิติกร  บรรจบปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมฤทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรามเล็ก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณฐนนท์  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณฐมน  บัวทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณภัทร  ศรีผ่องใส โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายณภัทร  สุขศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณรงค์รัชช์  ยงศรีปัญญะฤทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวณวิภา  เสาธง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฏฐ์นะรี  พิมพ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐกมล  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมธียุทธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปั้นตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณัฐกิตต์  สุรินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณัฐชนนท์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัฐฐิวรรธน์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวณัฐธิดา  นิลวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายณัฐนนท์  อิสระเสนารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐพล  ยอดพินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงดลนภา  ซิ้มอำพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวดาราวดี  กลิ่นพวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นายติณณ์  ศรีรุจิเมธากร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงทิพย์สุดา  กล่อมสมร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนภัทร  งามรัตนกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธนวันต์  แสงเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธนวินท์  แสงเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงธนิดา  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธเนศพล  ศรีปัญญา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธัญชนก  บัวพรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงธัญรดา  ดอกขจร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นายธำรงรัตน์  เสรีโรจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธีรกานต์  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธีรพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์อ่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นายธีรภัทร์  คะเลรัมย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายธีรสิษฐ​  ลิ้วห้อง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายนที  จิวยิ้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายนนทภพ  รังษีสุกานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนรภัทร  เสมอใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนราวิชญ์  ธูปทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายนฤชิต  อื๊อนุเคราะห์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนัชชา  ธรรมชาติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายนันทพงศ์  จอมดวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนันทิศา  ศิริรังษี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขวัฑฒโก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปฐมาวดี  ตัณบริภัณฑ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวปนัดดา  ทองชมภูนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวปนัดดา  ลักษณะโต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปพิชญา  ใคร่ครวญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายปภังกร  หงษ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปภัสสร  ประวิงทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปภินดา  เกิดเสมอ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายปรเมศวร์  แย้มขยาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปรัชญา  บุญมา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปรียดา  ดาวเรือง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวปรียานุช  มณีโชติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวปัญญาพรรณ  ลุนไธสง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปารีณา  ชาติเฉิดชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรอด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นายพชรพงศ์  บัวควาน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพชรอร  จันทร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวพบพร  โฆษิตวรวุฒิ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพรปวีร์  พลับอิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพลิน  สุวรรณ​ศรี​ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพัธดล  ทนุพัฒนาชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นายพันธุ์สุนทร  คัมภิรานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิริสาร์  ธนิศร์ธนันต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพีรญา  คำขวัญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพีรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเพชรัตน์  สุขสุรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายเพทาย  แร่เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวแพรวนภา  เหมาะสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายภัทรพล  ชมภู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภัทรมน  บุญประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูมิศักดิ์  เครื่องพาที โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงภูริชญา  เพิ่มพูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงมทินา  กระแสเทพ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวมนัสนันท์  เหมือนชู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวมลธิชา  มั่งมีผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงเมทาวี  กันเกลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเมธวิน  แพรสี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงเยาวเรศ  คำฐี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงรักชนก  ยื่นกระโทก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวรักษิณา  มาฆะนุกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวรัฐธิญา  คำช่วง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงรินรชา  รสชุ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงรินรดา  ยกกลิ่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงรินรดี  นิลขาว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวนัชพร  น้อยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวรภร  สุขอร่าม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวรภัทร  ศีลาเนียม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวรรณวนัช  มหาดเล็ก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวรวรรณ  บ้านโก๋ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายวรเศรษฐ  พงศ์จิรพันธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาววรินทร์ทิดา  ธนาทรัพย์เจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวริษรา  วุฒิกรพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แสงพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวสุพล  หมอยาดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญเย็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงวิภาวี  แดงสียุน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีลานันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายวิศรุตน์  สังกะสี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายวีรวัชร  โสภนราพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายวุฒิกร  สีสด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงศศวีณา  ทองบัว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวศศิกานต์  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวศศิประภา  ใจซื่อ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายศิรสิทธิ์  เกตุผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงศุภิสรา  ชัยแสง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงศุวิมล  ตาเสน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสรวิชญ์  บุญลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวสโรชา  ชิวปรีชา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายสิปปกร  ยังกิว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวสุกัญญา  โสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายสุพจน์  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสุพิชชา  ปี่แก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวสุภาพร  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสุมลภิภัทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายสุรภูมิ  ศรีสกุลอำพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายสุรศักดิื  นุชเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงโสรยา  แกมสุวรรณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปิ่นทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายอชิรวัตติ์  อภิลักษ์นุกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอภิชญา  ทองจีน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
523 นายอภิวิชญ์  บูมิ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอมรเทพ  ขุนเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอรรณพ  อึ้งแย้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอรรถพันธ์  สิริกัลยาณธรรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายอรรถวุฒ  พิมเพราะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอริสรา  สารเนียม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอสมาพร  ฮวบขำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงไอริณ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นายฮัสซัน  อัลบูดาจี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกชกร  เพิ่มสุวรรรณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่ามอิ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกรวรรณ  มาตาพิทักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกฤตพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกฤตพล  แฝงวัด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกวิตา  พ่อค้า โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายก้องกิจ  คงเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวลมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกิตติพจน์  มีอยู่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกุลวิทย์  ชูวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเกศกนก  นุชประสิทธิื โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเขมจิรา  สุทินนะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเขมิกา  ขุนนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายคุณัชญ์  โชตติกเสถียร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิตตานันท์  อุ่นทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายจิรภัทร  ภู่เด่นดวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจีรภัทร  เทศสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายเจษฎากร  นาทะคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชัยภัทร  กิจสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชินลักษณ์  ทรัพย์กุศล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณฐนน  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณพล  วัฒนกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัชคุณ  นิติธารากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บางเมือง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐปรียา  เพ็งพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเดชดนัย  ยวงน้อย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายตะวัน  จันทรา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธนกร  กาญจนะเกตุกีรติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนกฤต  พิมเพราะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธนภรณ์  กิตธ่ารเมธี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนภัทร  วิลารรณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธนวรรณ  เบญจรงค์สิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธนัชชา  กำจรเกียรติกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญบงกชรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญชนก  นาคขำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีรพัฒน์  อุ่นเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนภัค  ทุนพัฒนาชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนัธทวัฒน์  สีพึ่งทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายประภาวิษณุ์  กล่ำงิ้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงประวิตรา  นาคมงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปราณปรียา  ผลประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปราณัท  พุกพิบูลย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปริตา  ถิรพเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศุภวิทยาภินันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปุณณวิชญ์  ขาเหล็ก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลาผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมมาดา  อร่ามฉาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิราอร  ยามเย็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิศณาวรรณธ์  มีสัตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพิศาล  ลักษณะโต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพีรฉัตร  อุตมะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพีรเดช  บุรีงาม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพีรศุภ  เลิศทัศนีย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภัทรญาดา  การะเกษ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภัทรพล  ไชยทวีลาภ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภูริณัฐ  จันจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภูริภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงมนสิชา  ตันศรีเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงยลดา  ภู่รัก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงลภัสรา  สิริเนรกัณฐี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวชิรวิทย์  เข็มนาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวศินี  สวนเพลง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวสุพล  ด้วงสงค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวังราช  มีน้อย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวิลาสินี  กาทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศศิพร  เชื้อสมุทร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศศิวรรณ  มัธยมจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายศิวกร  กรกวีวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศุภกานต์  วงษ์ไสว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสรณ์สิริ  พฤทธิ์ปริญณรัฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายสราธิป  สุคนธา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสวรส  บริรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสิทธิชัย  คำพวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสิรภัทรฌากุลนรี  จันทร์ละมูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุจิรา  ปานเนียม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายเสาวภาค  รุ่งเรือง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอธิคุณ  อวิรุทรัสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอนัญญา  ชำนาญนาวา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอริศรา  มาอินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกันติชา  บุญจำนงค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงจิดาภา  บูรณะโรจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายจิราวุฒ  ลีลาเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายฌาภีม  พบสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายฌาภูริ  พบสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัลลังก์ปัทมา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายณกุลณัฏฐ์  จันทร์สมุทร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายณเดช  วิวัฒน์สกุลไทย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณัฐชยา  หอมสุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงธนัฐชา  ฐิติกุลเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปวริศา  เสียงลือชา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายภัทรพล  นพศิริกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายภาคิน  ดาราพาณิชย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายภูเมธ  โอ่งเคลือบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงวิฐิรีย์  สุทธิพงษ์เกษตร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายศุภกฤต  สัตย์วินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายสิรภพ  นิลเพชร์พลอย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายสุรสิทธิ์  วงษ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายสุวพิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายเสกข์  สอดสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอรกานต์  สัตตะพิบูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายกฤติคุณ  สมวงษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกษิรา  อังกูรจารุชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกสิกร  เล้าสินวัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายกาญบุญ  สุนทรวรเศรษฐ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายคณิศร  อยู่แก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายคณิศร  โชคธนานุกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงจิณัฐตาษ์  ลิ้มติ้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายจิรภัทร  ถาวรกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายจุมพลภัทร์  สายโกสุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณพัชญา  ภู่ห้อย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณพิชญา  สามพันพ่วง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญรอด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญรักษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณิชากร  โอภาสประกายมาศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนวัตน์  จันทศร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธรรมภณ  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธัญชนก  โชคธนานุกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธารธรรม  โพธิ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทียนวิไล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายประภวิษณุ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปริชญา  ชมชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปุณฑริกา  เฉยเก่า โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพสิษฐ์  พันธ์สาคร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นวลละออง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพัศรุตม์  พงษ์กุลภิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงแพรพิลักษ์  หลายพูนสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงแพรวา  เจียมตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภูผา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงลวณากร  คำสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวชิรวิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศรัณย์รัก  ธรรมโม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศุภธนิศร์  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสริดา  มลิวัลย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสิริโสภาพร  ชัยตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  จุ้ยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอธิพัฐ  พิพัฒน์วงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอภิณห์พร  พุฒพีระโรจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอรกัญญา  เตี้ยชั้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายเอกชัย  ทวีไกรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงไอยวริญ  ทางทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกรรวี  ภู่เจริญ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกัญญภัส  แดนสุริยานนท์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุ่มกลั่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัทมดิลก โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายชนาเมธ  นุติพรรณ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายฐปนัท  ถวิลหวัง โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณพัชญา  ยอดไกรศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กาญจนภูสิต โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คล้ายแสงจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายณัฐภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายเตชิต  พึงรำพัน โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายธีรภพ  มีหล่อ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายนพภัสสร  กุลนาค โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายนวภูมิ  นิลศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายนันทพงศ์  กุลนาค โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายปัณฑ์  เลิศสุวรรณโรจน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายพชรดนัย  กองแดง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพรประภา  พูลสิน โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวพึ่ง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงภควดี  วิบูลย์พานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ผารุธรรม โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงมรรษกร  จันสำราญ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญรื่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนาดิสัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงศรัณย์ชนก  ชุ่มจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงสุสุมา  สุดสงวน โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายอเนชา  เสือเฒ่า โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงกนกมณี  เหมาะสมัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกัญจน์ชนัช  อยู่คง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกานต์รวี  แสงจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกีรติ  ด่านราชัยมงคล โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเคฬิน่า  เสียงเกษมบาลมาเซด้า โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจิตณิชา  สุวรัตน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจิตตานันท์  คณากูล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชยพัชร  สมศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชยุต  คงคล้าย โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงฐิตาพร  ประมูลสิน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณภัทร  มณีประสาทพร โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เทพรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐณิชา  โค้วนิเส็ง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณัฐธวัช  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธนภัส  พลจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนวินท์  นิจผล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธนันณัฏฐ  นกงาม โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายนพรุจ  รุ่งวิทยา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงบัณฑารีย์  ผัวะทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุฉันทบุตร โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเบญญาภา  เข็มทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วิบูลย์พานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปรมัตถ์  ดอนจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปวีรดา  โสดยวง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรปวีณ์  องคเชษฐ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพาคินทร์  ชยาภิวัฒน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญบุญ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  บุญวัฒน์ถิรนนท์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ประกอบมงคล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเพียงออ  ชมชื่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภัทรมล  ม่านทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภาคิร  พันธ์ุพานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภาสกร  วงษ์เปีย โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเมชวิณ  ดิษาภิรมย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวรนันท์  วงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศยามล  จารุภา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศิรศักดิ์  อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยสงคราม โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉินทองประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสิริธิดา  เจิมนาค โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสุวัจน์  ภู่ทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสู่ขวัญ  คุ้มมาลัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอภิวิชญ์  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอรณิชชา  อุระชื่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกตัญญุตา  บุญเฮง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์สร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายกมลภู  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายกรวิชญ์  วารีนิล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายกฤตกานต์  ์สุขพร้อม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายกันณภัทร์  สืบสาย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายกันต์ธีร์  บุรภัทรวรากุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงกัลยกร  เจริญสุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิมใชย้ง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกานดา  สำเภาทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกานต์ชนิต  คุณแดงดี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายกิตติศักดิ์  อบอุ่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายคมกริช  จิตรนอก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงคุนัญญา  นิลเพชร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจิดาภา  ฟักเขียว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายจิราเมธ  พวงหอม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายฉัตต์สิริ  หมีไพร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายชโยธิน  อยู่แทน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงชลนิกานต์  เสือเฒ่า โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายณฐกร  กลองนรินทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงณฐพร  กลองนรินทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงณัชชา  อ่องจุ้ย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงณัชชา  เค็มบิง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงวิจิตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายณัฏฐ์สิริ  หมีไพร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายณัฐพัชร  กัญวราธนาพัฒน์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายณัฐภูมิ  พริ้งเพราะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายณัฐวุฒิ  โครตธาริน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงณัตกมล  แทนโป โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายธนกฤต  เกิดศรีเล็ก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายธนพล  ดอกจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายธนวินท์  อ่อนสา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายธนิสร  เปาเล้ง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายธีรเดช  กาญจนาภา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธีรศักดิ์  วงษ์ยะลา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงนวกานดา  ศรีสมุทร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายนิธิพัชร์  ศรีสุพันธ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงนิษา  น้อยทิม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปณิชา  เขียวเดชวงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายปวเรศ  เชยแสง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงปวีรภา  องอาจ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายปวีร์  ศศะรมย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายปองคุณ  วันศุกร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปิยวรรณ  วิมลรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายพงศกร  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายพชร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายพชรพล  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงพรพิมล  หนาแน่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงพรรณวรท  ดีเหลือ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพัชรพร  พุมเมน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีผล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพิชญาภา  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายพิชญุตย์  อัศววิทยานนท์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายพุฒิภูมิ  เอี่ยมมัน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายไพบูลย์  กัลยาลอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีผุย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงมนัสนันทร์  พิมพ์โพกลาง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงมนัสวี  ฉายพึ่ง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายยศกร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายรัชพล  จิตรค้ำคูณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายรัฐศาสตร์  รักบุษย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงริญญรัตน์  วงศ์วัชระสิริ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายฤทธิพงศ์  เลี้ยงเชวงวงศ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ภู่แก้วเผือก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงวรรณรดา  มณีจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายวราวุฒิ  สืบนิพนธ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงวิรัญชนา  ถาวรนาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายวิโรจน์  ไหมประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายศศิพงศ์  ศิริชนะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายศิวกร  ลอยลม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวีระกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงศุภวรรณ  สุขเสริมศาล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงสิริกร  จุ่นเจิม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วันจิตร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายสิริพจน์  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์ลอ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์ตำแย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายสุทธิภัทร  หลวงงาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงสุธิพร  แสนกล้า โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายสุภทัต  วานิชกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงแสงจันทร์  เสนาะเมือง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอนุสรา  วัณณา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายอภิวัฒน์  ศิริเอก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายอรรถสวิทย์  ดาวทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายอริญชย์  ตุลยสุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายอัสนี  ประกอบ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอารีรดา  คงเมือง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
856 นางสาวกนกพร  ปะสะนะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวฑิตฐิตา  เกิดแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวณัฐฐาพร  แก้วประสม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธนกร  กล้าหาญ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายนนท์นที  ช้างแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพิชญางกูร  พ้นภัย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.2 คณิต ม.ต้น
862 นายพุฒิพงศ์  มีผิวหอม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงแพรววนิต  เกตุน้อย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เชิดฉาย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.2 คณิต ม.ต้น
865 นายภาณุวัฒน์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายรัชนพ  ชินพะวอ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงวรินธร  น้อยคำฤา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวิรมณ  กรีธาพล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นายศักดิ์สิทธิ์  โหมดแจ่ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายสุเมธี  จันทร์หอม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นายเสาวภาคย์  ไพโสภา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายอาชวิน  สามบุญลือ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกรวี  เดชฉกรรจ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกฤติยาพรณ์  วิลาวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกวิน  เทียนพิบูลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายก้องภพ  พลจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกิติญา  วันแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายคงชนะ  สิทธิโสม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงจินดารัตน์  สิงห์โต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงฉัตรธิดา  มีช่อตระกูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายชยธร  แจ่มจำรัส โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชยานันต์  ดำรงค์เวช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงชลธิชา  ชวดคำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงฎารภรณ์  โลหะพันธ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายฐิติพงศ์  คล้อยวงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายณฐกฤต  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัชชา  รอดมณี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆนาคา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายณาคิณ  น่วมจะโป๊ะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณิชานันท์  ขวัญดี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณิชาภัทร  เซ่งตระกูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายแทนคุณ  ป้อชำนิ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายแทนไทย  เตาไธสง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธนกฤต  รอบจังหวัด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธนนันท์  จันทร์เนตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธีรชัย  ทองเถื่อน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนพภัสสร  กองทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายนันทชัย  เขียวหอม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนันทัชพร  นราแย้ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนิติวรรณ  เติมทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงนิศารัตน์  ภูทองอูบ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศิริองอาจ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงบีบี อาอีชะห์  ปาทาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายปรวีร์  อินทรวัตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปราการ  ยกกลิ่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปวรรุจ  ศุภวัฒน์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปิยธิดา  พรหาญณรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพรปฎิมา  จันทะดอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพศิน  บรรเจิดจรัสเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพัชรพล  ทองเอม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภูดิส  วิชิตชาญ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงรัชนีกร  ภาคภูมิ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงรัมภ์รดา  สาหร่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงวรรณรส  นิจฉาย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวรรณิษา  พิงโคกกรวด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวริศรา  เมฆนาคา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายวโรดล  บุญพวง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายวายุ  คำแพร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวีรภัทร  ศิรินาวี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงศิริพร  คล้ายเงิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสิ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายศุภกร  พวงระหงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายศูถกิตติ์  ุตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสมชาย  สังวาลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองเสือ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุภานัน  แก้วทับทิม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายเสกสรร  นวลเอี่ยม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชุ่มนาค โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายอนุทัต  มิตรดำรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอภัสรา  ทองคำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอริญชยา  หนูนาจรูญเรือง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอริสรา  พวงกิจ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอรีรัตน์  บัวเผื่อน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอรุณนภา  จันทร์ประทุม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชมใจเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม