รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรนัท  ผิวอ่อน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกวินภพ  เอี่ยมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวิสรา  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ฉวีวรรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพัฒน์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายคุณากร  ฟูฟุ้ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจักกฤษณ์  วงษ์มณี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฉัตรชนก  ฉายาชวลิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฉัตรทิดา  ฉายาชวลิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์  มะโนกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลณัฏฐ์  วัฒนวิบูลย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุติณธร  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหมั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณฉัตร  นัคเรศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัชชา  เจนจิรวัฒนา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐพล  กิจการเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐภัทร  ไกรวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณิธาน  พงษ์สุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายติณณภพ  นามปัญญา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายทินกฤต  เรืองบุญส่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  ทิพเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกฤติ  ประกาสิเน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธัชพล  ตองศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  อรุณวัฒน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธีภพ  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนพวรรณ  ยี่ภู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนัชชวินท์  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนาวิการินทร์  อรัญวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปณิธิ  แซ่จึง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปภาวินท์  ศรีสนาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายประทีป  จักรวาฬนรสิงห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปีย์วรา  พงษ์วารินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณณมา  ชูขาว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุณยภา  ไชยเพชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพนัชกร  ชาญด้วยกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพรต  จูด้วง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญดา  ทองใบ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชญาภัค  ห่างภัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เป้าประจำเมือง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพีรดา  บ่อเพ็ชร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพีรดา  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภาสพงศ์  สมชิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประกอบศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภูริพัฒน์  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภูษณิศา  พลอยเกตุ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงมนิชญา  รัตนรังษี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงมาธวรรย์  ตั้งความเพียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรวิษฏา  สุภาพศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวชิรญาน์  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศิรดา  ชลาลัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิรดา  โชติปุณยปรีดา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิรประภา  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศุภชนก  สุภาภรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสุรพงษ์  เก่งเรือ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอภิภู  วัฒนสหภาพ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอภิสรา  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอภิสรา  แพสา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอรพิชานันท์  บำรุงกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายอานนท์  เลี้ยงธรรมรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายกนกพล  ปติตังโข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยบุรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลุนละวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนละวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงคณภรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายครุฑธาเทพ  สินิทธ์สกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนม์นิภา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชนิศา  บุญมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชยธร  พัชญพิศาล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชินภัทร  เอื้อตระกูล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายไชยวัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายฐเดช  ยมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ่งพิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  วุ่นแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฏธิชา  วุ่นแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐนนท์  อาจหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐมน  มั่งคั่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายดิฐิพัฒน์  เจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงทักษพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงทักษิอร  พูลทวี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  งาสว่าง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงทิพปภา  ศรีเมือง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายแทนธรรม  บูรณะภักดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธมณ  ปลื้มเกษร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธมน  วงศ์มาก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญญธร  วงศ์รักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจริญมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธีรพันธุ์  แก้วตรีวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนาคินทร์  ไชยบุรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนีรชา  ประสมศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนุชพิชชา  วรุตมะสกุลวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปกรภัช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรืองบุญส่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปุณนุวัฒน์  งามสม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพชรพร  ถาวรวงศ์สกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพชรพล  มีนาค โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพิชญภูมิ  สวัสดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชา  มาลัยวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ควรจาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพิศา  บริบูรณ์สามัคคี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรดนย์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพีรวิชญ์  ผูกดวง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภูวริส  หุ่นเก่า โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมนัสนันท์  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรินรดี  เอมเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวัทธิกร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศิวกร  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศุภสุตา  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศุภิสรา  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศุภิสรา  อินธิราช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนโสภณพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงหรรษมน  มะคำไก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอชิระ  ว่องไววิริยะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนัญญา  โล่งจิตร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงประภาศิริ  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพงศธร  ทองกำเนิด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดพิมาย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกมลวรรณ  เตจ๊ะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกิตติศักดิ์  หอมฟุ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูวณัฏฐ์  วัฒนวชิราภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวสันต์  แสงวิเชียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายศรวัณ  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้ววิลัย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกมลชนก  ทิศา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เหลานาคำ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชาลิสา  ประมวลสุข โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายดนเดช  บรรจงอักษร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธรรมรัตน์  ชายหาด โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญจิรา  พานทอง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธัญชนก  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนปภา  สุระภี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนลินนิภา  ฉิมบุญเกิด โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  แววดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายพงศกร  ภิญโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายพงศ์ภัค  จักรวาฬนรสิง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพัชรมัย  พัฒนาภร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพุธิตา  พุทธานุ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภคนันท์  ช่วยชัย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวิราวรรณ  เลิศลักษณ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายวีรภัทร  กาญจนกันติ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายศุภกฤต  แจ่มจำรัส โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสิรภัทรา  ผ่องสามสวน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุธิมนต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอาทิติญา  เชื้อคำ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกัลยารัตน์  จินตะนา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงแก้วปภัสร์  แว่นมณี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจักริน  เจริญสุข โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชนาธิป  เซี่ยงป๋อง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฎฐ์ชิตา  แพทย์นัทธี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรชอบ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิญโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงดารินทร์  พันโน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงดีพอเพียง  ภิญโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนกฤต  ณะตา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนพร  เผื่อแผ่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนวัฒน์  บัณฑิตพุทธ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนัชชา  วงพิมพ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนิก  ดอกไม้ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธมลวรรณ  กองอุนนท์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงไธสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นลิน  สิงห์พะเนาว์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปริชาติ  เจริญศรี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปุณณวิช  ปาแน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปุณมนัส  ใจดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเปมิกา  ใจเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศกร  จันทร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพัทธดนย์  พึ่งดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เกิดสุข โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจือจุน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวานเสนาะ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมัลลิกา  บัญญัติ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวริศรา  ทับทวี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศุภนิดา  จันยมิตรี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสิรภพ  อำภา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรวรา  ศรียันต์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรณปพร  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพสธร  เชาวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนฏกร  บุญศิริคำชัย โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ป.5 วิทย์ประถม