รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  คำตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  บุญยะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤชญา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตยช  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณะพงษ์  ดวงประทุม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกษิดิศ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันต์กวี  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกันต์ธีร์  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกันตพร  เกตุจรุง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัลยพัชร์  ฟ้าประทานชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยากร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงคำน้อย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเกวลี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเกศมณี  เฉิดฉาย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายคณิศร  เพ็ชรนอก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฆนรุจ  สนันเอื้อ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจักรพงศ์  สังขะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรพัฒน์  เชื้อวิเชียร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรพิพรรธ  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรสุดา  บางประภา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรัชญา  โรจน์วรดิลก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชญานิสรา  พงษ์พัว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนม์นิภา  มโนวิสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดุสดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญไชยโย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชยพชร  ศิริซุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์สุรการ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายฐานพัฒน์  จัทราพุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายฐานวัฒน์  ดู่ผัด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐานิสา  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณชนก  วงษ์ไทยผดุง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณชพล  คนล้ำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐกร  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณภัคอร  ปราณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณมน  แจ่มเที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณรงค์กช  งามจิตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หิรัญมาศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐนนท์  สีสุกใส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพัช  สายสร้อย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐพัชร์  รักษมาตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐภัทร  ต้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐรัตน์  จีนโน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐริยา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐิดา  พัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงดวงพร  โกสิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายทินภัทร  ท้าวพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤต  แตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนัช  ก่อสุวรรณสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนัญชนก  วงศ์ยัง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนาธิป  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนาวุฒิ  อนุภาพอุดม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธฤษิดา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธัชกร  ธรรมจง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธัญเทพ  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญสุตา  สกุลเตชะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธีร์ธวัช  สิริประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธีรภัทร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนพวรรณ  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนวพร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนาตยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนิติพันธุ์  นกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มโนพรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนิศารัตน์  โตพูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายบารเมษฐ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปทิตตา  สาธิกวิทยา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปราณกมล  ศรีภิรมยฺ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอกอุดม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุนทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์พฤกษ์โอชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปิยวัฒน์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปุญญิศา  วุฒิกุลกิจไพศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปุณิกา  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพชร  อัมพรหมหา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพนิตพิชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรไพลิน  พิทักษ์คีรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรลภัส  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพร้อมณภัทร  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายพฤทธิ์  ปฏิพงษ์ภาณุรัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพลคุณ  กวยรักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพัทธพล  ปงแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพาขวัญ  อันแสน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพาขวัญ  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ข่าวไทเพิ่มพูนสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ใจกลาง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรดนย์  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายพีรวิศว์  ขะพินิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภคธิดา  หวานเสนาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายภฤศ  รุ่งก่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภักตร์ศิริ  เทียบเทียม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัณยา  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฟ้าประทานชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภานุเมศ  วงค์คะชุม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภูชญามญธุ์  เอกนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายภูมาศ  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายรเณศ  รัตนสินชัยบุญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงรตา  นาคกัน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายรัชชภูมิ  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายรุ่งอรุณ  แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญกิจปีติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวทันยา  สำเนียงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายวรชิระ  ประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายวรินทร  ประทุมยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายวันฉัตร  ตรงดิลกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวันฉัตร  บุณยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวานิษฎ์ฉมา  เจียมพัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวิชญาพร  วังแง่ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิมลสิริ  เพชรกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายศรัณยพงค์  น้อยสุขขี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญแสน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศรัณยาพร  เก่งธัญญการ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภกิจ  ตระหง่านศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายศุภพิสิฐ  รักขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสรณ์สิริ  สอาด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสายนที  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสุทธิ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายสิรวิชญ์  โสธนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสิริกร  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสิรินดา  นิลหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุชาวดี  วรวิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์ศารทูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายสุพศิน  ลำภูพินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุภัสสรา  สีดา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุวภัทร  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสุวิจักขรณ์  ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรกช  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายอังกูร  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอัญชสา  แหวนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทะจักร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอัยริสสา  เก้าสมบูณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอารยา  บูรณะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอิสราภรณ์  โพธิมณีธนรัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกมลพรรณ  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกฤตพัฒน์  แถมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกฤติยชญ์  แสวงภาค โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกษิรา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกัมปนาท  พึ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงการดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเขมจิรา  โล้พิสาร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายจิรกร  จันทโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจิราพัชร์  ไวทยานันท์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชนกันต์  มุลกุณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชมพูนุท  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชยณัฐ  พรหมเวียง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชลลดา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชัญญานุช  ทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฎรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฐิติภัทรา  พรหมเวียง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณฐกร  สุวรรณนที โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณภัสวรรณ  กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัชชา  ศิลาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐกันต์  สุพัฒสร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่างดอนคา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสริมสินสายทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทอรุ้ง  พงสุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทัสดา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายแทนคุณ  วิรัญโท โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขาวนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธิรดา  สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีราทร  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนพสร  กาญจนไพศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภชนก  ลีราช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนภัสรพี  รชตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนราวิชญ์  หล่าเพีย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนันทพัทธ์  ทานมัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนาราชา  จารไนย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายบรรยวัสถ์  สมบัติจิราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงบัญฑิตา  สว่างตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายบุรินทร์  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปพิฐญา  ภณทรพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปริญวลัญช์  เสขะกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปริตา  เสียงวิลัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปรียนันท์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปัณฑิกา  กิตติเรืองชาญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปัณพร  เรืองเลิศตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปานรดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพงศ์ธนา  ดวงสนธิ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทาคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูวรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพัชรพนธ์  กงชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชชพร  มากหลาย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชชากร  ฟักทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชชาพร  บุรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองสีดา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพีรดนย์  หมื่นไกร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพุทธิญาณี  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงแพรวแพรวา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัณฑิลา  สว่างสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยินดีพจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภาวัต  วิทิตกนกธำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภึมวัจน์  ชื่นชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูมิพัฒน์  นุมานิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูมิรพี  สิมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวัศก์  พรหมดีมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภูศกร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายยศกร  สีพยา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรดา  มาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรมย์นลิน  ชัยดิลกพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรัชพล  วันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรุ่งโรจน์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลภัส  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลภัสรดา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงลภัสรดา  สมุทรคีรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลภัสสิริณ  จินดานุ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวรกร  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรชนก  กระจ่างเนตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิรัล  รัตนากร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศศิศ  พันธุ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเศรษฐพัส  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสถิตคุณ  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสิรวิชญ์  มธุรสสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสิรินทรา  สกุลส่องบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุทธิดา  ยิ่งเฮง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุวิจักขรณ์  เนตรพฤษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอดุลวิทย์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอภิชา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอรภชา  มุกดาสนิท โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอริยวิชญ์  ตรุษะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกริชกมล  สกุลแพทย์ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายกสิณ  ศรีสุขโข โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเกศินี  อัฐกร โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจิราภา  คำทา โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายชุติเดช  แจ้งต่าย โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนภสร  เมืองโคตร โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนภสร  แก้วมาลา โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงมลฤดี  เพร็ชเจริญ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายวรวิช  เชื้อฉุน โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุรัศวดี  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดเกตุ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงไอริสา  สมอชลนาวิน โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลแสง โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวกัญญารัตน์  สิงขา โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุ้งทอง โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธนภัทร  มณีชัยสิริโชค โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงทอง โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปาลิตา  จันทรศรี โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพงษ์พณิช  เรืองทรัพย์ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรุจิรา  เกาะศิริ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุวมน  เรืองทรัพย์ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอังคณา  ชื่นฤดี โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกชกร  แสงโสดา โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุพาภรณ์  ชาวไร่อ้อย โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุมิตานันท์  เหรียญประยูร โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวนิดา  ศักดาวุธ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวาสนา  ลานทอง โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงขวัญจิรา  คงสมบัติ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปภาวี  สุชินญาพร โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายปัณณทัต  ไหล่ทอง โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงรุจิราพร  ผาใต้ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายสิรวิชญ์  เลิศประเสริฐเวช โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชนัตพนธ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเพชรธารัตน์  ธรรมเจริญ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภรณ์ลดา  สาธุนัด โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงภัคภิญญา  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสรวิชญ์  คำภิละปาวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอลิสา  พรหมอยู่ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกชนันท์  ไทยภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายกรกานต์  ไพรพนอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกรวรรณ  เจิมภัคดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายกฤตภาส  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤติเดช  บัณเด็จ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกังสดาล  สุวรรณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกันต์  อิสระทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกันยกร  ช่างจด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกุณฑิกา  สราญฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายคณุฒน์  อาจนนท์ลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงคิดดี  เมรัตนบุญล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายคุณธรรม  อิสสอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายคุณภัทร  อุดมวรวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจณิสตา  เจือจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  งามหทัยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจินณ์จุฑาห์  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายจิรภาส  การะยะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายจิรัฎฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายจิรัสย์  โสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายชญานนท์  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงชญานิน  พยุงกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชณานี  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงชนิดาภา  ศุภเวชพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายชวิศ  ตันติกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายชุติเดช  สุขศีล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเฌอณิช  อารีราษฎร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณัชชา  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณัชชาอร  ขำกลัด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายณัชพล  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฏฐนันท์  เบญจประยูรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายณัฐศิวัช  รามนุช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายณัททวัฒน์  เนินคีรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงดาวิกา  เบ้ามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงตมิสา  สุภาพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายเตชิต  สงวนตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายธนภัทร  งามเสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธนภัทร  ห้องหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธนวรรณ  ตันเฮง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธนัท  กาญจนะจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายธนาวินท์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายธันยพัฒน์  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายนทฉัฐ  ลำใย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายนราวิชญ์  พิมเเพง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายบุณยวัทน์  คงดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปทิดา  เลิศวังพง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปนัสยา  อมรธำมรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายปพน  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายปภังกร  ตั้งหลัก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายปภังกร  ศรีเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปภัชญา  อิ่มโดด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายปรมะ  ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายประพนธ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายปริญ  เขียวนอก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  นามวงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปวริศา  ศุภดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายปองคุณ  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปัณชญา  อบเชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายปัณณพัทธ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปิยธิดา  เต็มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายปุณณวัท  ลาดปาละ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพงศภัค  กิตติกรเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายพงศ์ศรัณ  หวังงำทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายพชรพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพรพรรษร  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพรรณปพร  บังเกิดลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพัชรกันย์  เพชรศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิชฎา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์น้ำฟ้า  บำรุงจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพีณพันธุ์  นอสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงแพรพิชชา  วิทย์วรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายภคกรณ์  ศิริโชติภากรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายภวินท์  รุจิระจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภัครริณ  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายภัชระ  พรธนปรีดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายภูมิกร  สุประภากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายภูมิภัช  อรุณธีรวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายภูมิรพี  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายภูวเนศวร์  พัวโพธิ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงมนปพร  รัตนโภคา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงแมรี่  เล แคทลิน อาเทซูล่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงรมย์นลิน  สิทธิ์ภานุวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงรวิสรา  โลหะเสริมทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายรัฐวิทย์  จารุวังสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงลภัสรดา  วิรุตมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายวรพล  สุธีบรรเจิด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายวีรภัทร  สอาดรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายศรุต  สุวรรณโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทบุบภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศิริภัสสร  จิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายศิวกร  อรุณเวสสะเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศุภณัฏฐา  ศรีธะวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายสถิตคุณ  ขาวนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายสรธร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายสิทธิวิศวิ์  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสิริวิมล  หงษ์ภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายสุรพศ  เจนจิรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายโสฬส  หูแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอชรพร  สง่าประโคน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายอชรักษ์  ศิริไตรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายอชิระ  โอกิติโสภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายอินทัข  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงไอริณลดา  เนียมเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายกฤตภาส  สดใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกันตพัฒน์  ปลื้มวุฒิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกันต์  ลี่วัฒนายิ่งยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกันต์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายเควิน  เจตน์ อาร์นทซัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายจรณิน  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงหิรัญรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงฉอยิ่ง เบนนิตา  ตาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงฉันท์สินี  ปัญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายชญานนท์  กิตติอมรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชญานนท์  วิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชนาพร  ตั้งสุนทรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายชยุต  สิงคิรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายซาซาน  โตลิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณฐวัฒน์  รัชตะนาวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณภัค  แจ่มจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มพจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัชชา  สุขโอบอ้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัฐชยา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สราเดชดำรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงดากานดา  อยู่ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายดิษฐพงษ์  พงศ์สิริภควัต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายเด่นภูมิ  จิณโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงตระการตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายติภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนดล  บุญลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนวัฒน์  วีระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลรดางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธนัทภัทร  เชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยเขต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  พินิจสุขใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธันย์  ศุภกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธารากร  ธาราสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนัฏฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนันท์นภ้ส  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายน่านน้ำ  แหยมสร้อยทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนิติพงศ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายนิรันดร์ชัย  ศรีสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปรรณ  ฉายารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปราณาฬี  ทรงเนติเชาวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปาณิดา  บุตรละคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพงศธร  ไตรลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกื้อหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพรนภัส  ลาภทับทิมทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพิชชาภา  ผดุงเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายพีระ  กิจสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงแพรววา  คงสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภคพร  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายภัคพงษ์  เพ็งสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายภาณุวิชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภีมวาร์  ไทยแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายมิตรภาพ  เเก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายเมทิศ  บุญจริง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายรฐา  ไทยรัศมี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวงศพัทธ์  ศรีเศรษฐนิล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายวรทัต  เอายะกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวรเมธ  เเก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวรัมพร  ตั้งปณิธานวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรประไพกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายวุฒิภัทร  เลี่ยวบุ้นกิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เกิดโภคา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายสรยุทธ  สาลีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสัณหณสัณห์  มีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสิรวิชย์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสิริรัตนื  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสุรเดช  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสุรสีห์  ความเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายอติกันต์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอนันต์ธนวัฒน์  อำไพเรื่องศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอัครวัฒน์  บุญเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายแอนโทนี่  เอ็ดเวิร์ด เทอเนอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายแอนโทนี่  แบร์ทิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงันันณภัทร  แจ้งจุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกฤตณพงศ์  สายปราชญ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกฤตธี  สืบศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกฤตมุข  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกฤษศิริ  กาญจนนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกวินตรา  วิทยาวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกวี  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ใครบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทยศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกัญษมน  กรเวช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกันต์ธีร์  ฮ่อไทยสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกันตพงศ์  อ่อนสกนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกันตวิชญ์  เคนทวาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  เตียวไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกิตติธัช  อันอาษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกุลจิรา  ความเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกุลจิราณัฏฐ์  กาญจนานุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายคชาชาญ  สาครพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายคณศรัณญ์  ปัญญะจินตวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงคณิศร  เหล่าใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายคุณานนท์  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายจิตรกร  แย้มสุคนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายเจตน์สกฤษ  แสงฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชยุต  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชัญญานุช  ตันชะโล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรินทร์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัชวรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณชภัท  จงรักษ์ลิขิต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัชชา  หิรัญณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฎฐ์ณภัทร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีดาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฏฐ์ประวีณา  เมืองใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐพัฒน์  เผ่าคุรุพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณิชาภัช  วุฒิงามประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายตฤณภัท  คงเจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายไตรทศ  จันทร์หอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายทศทิศ  สุวรรณกาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงทักษวดี  สุธรรมมิกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายทาเคชิ  คัตซูโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายแทตย์สึ  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนบดี  เมืองแพน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนบดี  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนพัต  แก่นสีใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนภัทร  สมานพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนวินท์  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนัญกรณ์  ธีระวัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนัท  รุ่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธนิตา  พรมลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผาเป้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผึ่งสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธยาน์  ตรงงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธรรศ  สำเภาเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายนภัทร  นิยมฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนภัสนันท์  อ้นสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนิติธร  หอมระรื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงบุญญาดา  ยานุพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปฏิภาณ  กลัดสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปพิชญา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปภาดา  อินทเอิบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายปรนิ  เสนวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปรีดิ์นลิน  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปวริศา  กิตติปัญญาอาภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์สนิท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปานพิมพ์  สุดาปั่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปาริมา  นาแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปิติญาภรณ์  บุญสาลี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปิยรัตน์  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปุญญิสา  ผ่องใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปุณณพัต  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปุณณวิช  ซาซุม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปุณณิกา  ชำนาญเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปุณยภา  เต็งสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพรพระใส  ดาปุย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพรไพลิน  รักเสรีพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพลอยณัชชา  พีรวิชญ์ณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทียมชู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พรชัยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิชญา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตเลิศรังสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพิริยะ  รุณทิวา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพีรวัส  จิระกานต์ธนสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงแพรพิไล  บุษบงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภรชดา  กุลภพสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภัณฑิลา  พิธุราชสถิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภาคิน  ผดุงเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภาวัต  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภีมร์  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภูพศิน  โพธิ์เตี้ย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายภูมินิธิศ  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภูริศรา  วงศ์ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภูวเดช  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายยศกร  อรุณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายรัชพล  เทวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงลัลนา  เทพสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรภพ  จิราษฎร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวริศรา  ชาตะรูป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวริศรา  แสงประดับ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวิชญ์พล  สุริยะมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์พนาชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายวุฒิภัทร  กุลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศิคุณ  ขอมปักเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศิคุณ  ขอมเมืองปัก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศิวกร  สุขแสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสมจิตรา  เครือบุดดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสมิตา  งานประเสริฐสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสวิตตา  สมสมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสัญญากร  เครือบุดดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสารัช  บาลโสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์บำรุงกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอชชยา  ศิริไตรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอธิชา  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอภิชญา  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอภิรนันต์  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอรณัชชา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอริสรา  ผลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอัครวินท์  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอันนา  นภาโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอาทิตย์  จำเริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอารยา  น้อยหมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอินทัช  เนาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจิระณัฐ  จิตติชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธิติรัตน์  มาประกอบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงนันท์นภัส  หรือสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปิยพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงภคพร  บัวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีประกอบฤกษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงศตพร  สุขยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงจิรนันท์  คิดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์สว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกันตภณ  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายกิตติภูมิ  อัญชลีทิพย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงจรัญญาพร  สิงสู่ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงญาณิศา  กลัดเข็มเพชร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายณฐนนท์  ตันสวัสดิ์คุณากร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงพรต โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงณัฐชนันต์  โกสุม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงบัณฑิตย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายเตชิน  มัดทน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายธนัสนันท์  สิทธิ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธีระมนต์  บุบผาชาติ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงนฤภร  คงยัง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงปวันรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงปานนาถ  ชูละออง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูทัดฝน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงพัชรภร  สุขทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายพิชยุตม์  ธิติรัตน์วรนัน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายพิตตินันท์  จันทร์สุยะ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เจริญกุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงมนัญชยา  แย้มไสย โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายมั่น  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงมีนา  ชื่นฤดี โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงเมษา  ชื่นฤดี โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายวรพล  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงวิรากานต์  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงศศิกานต์  กสิกรรม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายศิรวิชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงศิริสกุล  คชพงษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายสกลพัฒน์  เผ่าทหาร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงสุขลี  เจือน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายอรรถกร  ภารประเสริฐ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงอัจฉริยา  สมานทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงอินทิรา  สิบทัศน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายอุรุพงษ์  ศิริพัฒน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกรรณกมล  ครอบกลาง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มนเฑียร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกันต์ธีร์  ถาปนศิริ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภู่หลง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายคณิศร  ศรีไมย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายชยางกูร  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณจันทร์  แกล้วกล้า โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ตุกชูแสง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดภัย โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ธนธรณ์ฐิติกุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายดนัยวัฒน์  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธนพร  อินแดน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนันท์ภัส  สมใจ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนุชนาถ  สอนเพีย โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายบดินทร์  จันทะวงษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวแตง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปฐวี  จันหวัง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพชรมณฑ์  พจนา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพรรณพิลาศ  สุธิ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินจง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายรชต  จันทรา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวรัญญา  ชะอ้อน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวรินทร  พรมพัด โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์เรือง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทองสืบ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศศิประภา  พลอยนิล โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์ชำนาญ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสาริสา  สารสอน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสาวิตรี  สีดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอริย์ธัช  จันทมา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกชกร  ดีไร่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกชพรรณ  แกล้วกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกณิษ  ขำทวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พ่วงความสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงกนกลัดดา  กรรขำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกมลพรรณ  โสมประยูร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายกมลภาพ  ป้องสีดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงกรวรรณ  ทับทวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกรวรรณ  เกงชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายกฤตภาส  ขุนชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายกฤษฏ์  อินป้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายกษิดิ์คนิณ  ปั้นสุขพลอย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงก้องชิตา  ทรัพย์สิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนัคเรศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกลัคนารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายกิตติกร  เฉลียวกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายกิตติกวิน  นิลฉวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงขวัญชนก  ป่าจิก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงจรรยพร  เรือนนาค โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายจาตุรันต์  จำปางาม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายจารุวิทย์  ลิ้มยืนยงอมตะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายจิตติพัฒน์  เหล่าศิริถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  บัวติ๊บ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงชนิกานต์  อุทัยรังศรีเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายชยกร  โคตรคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายชยาวุธ  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  การุณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงชิสาพัชร์  บาริศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายเชาว์  จันทนาวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงญาณิศา  ปะละสี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงญานิกา  ตาดม่วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายฐานที  พลีขันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงฐิติกา  มะโนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีกำแหง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายณฐกร  เปรมใจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายณภคร  ภูพัชระนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายณภัทร  อนุสนธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงณภัทรา  เทพา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายณภัทร์  สวนดง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายณัฏฐชัย  เหลืองลัญจกร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณัฏฐภัฏ  ร่มเย็นโชคเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงณัฐชนันธรณ์  ขยันดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายณัฐธนนท์  แก้วกำชัยเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คชเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงณัฐพิมล  รื่นฤดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญยะประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณิชกมล  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงณิชคุณ  ดีเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงดรัณยา  โชติศรีพันธุ์พร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายดาวุด  โตอิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงตัสนีม  เสมสายัณห์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายเตชภณ  จุ่นน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายทีฆายุ  ธาราศักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายธนกฤต  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายธนโชติ  มีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายธนวรรธน์  เปรมใจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายธนวัฒน์  อักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายธนวิชญ์  โพธิ์พยัคฆ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายธนัชกร  ยลแย้ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงธนัชพร  รัตนวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงธัญจิรา  บัวยันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายธัญเทพ  ช่างสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงธาราทิพย์  สงวนศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายนรธีร์  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงนฤพร  สงคราม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงนฤมล  คำสอน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนลินี  เพ็งสุภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายนิชคุณ  ขันกสิกรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายบารมี  แก้วรัตนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายบารมี  โกษิตเกียรติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายบุญสกร  ไชยวังเย็น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงปพิชญา  วงษ์แวว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายปภังกร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงปราณปรียา  เหรียญพัชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปราณิสา  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงปรารภัทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายปวีณวัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายปัญฑ์ชนิต  ศิริล้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายปาหุณ  ทองนพคุณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายปิติภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงปิยมณฑ์  เพชรชำลิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงปิยะธิดา  บัวรอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงปิยะวดี  กองอ้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญต่อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปุณยาพร  สมภูเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายพงษภัทร  พฤกษาสะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเถื่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพรรณารา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายพริษฐ์  ครุธศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายพลศิษฏ์  จำปางาม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพลอยภครัตน์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายพลาธิป  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพัชรัช  สีดอกบวบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพัชราภา  ติรวรรณาวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญจิตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายพิชญตม์  วีระพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายพิชญะ  ทับอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพิชญา  มีใจเย็น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ญาติดุสดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายพิธิวัฒน์  พรพิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจริญพิทักษ์กุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เชื้อช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงพิมพ์ไพรินทร์  หาญกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายพิริยกร  ฉายเหลี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงพิรุณพร  ประทุมยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายพีรพัฒน์  ละมั่งทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายพีรวิชญ์  กงเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรอักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายภคพล  แถมศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คิดละเอียด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงภัณฑิลา  เทียนทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายภัทรกร  บุญใจซื่อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายภัทรพล  ณ รังษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายภัทรพล  สังข์เสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงภัทรภร  ดิลกสุนทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายภานุติ  ศิริอมรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายภูดิศ  เมษสุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายภูริ  แสวงผล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายภูวิสิฐกุล  สุนทรจักรพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายยศภัทร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายรชตวรท  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายรพีภัทร  อดทน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงร่มฉัตร  หอมชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงรวิสรา  จิตติรบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  อัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงรัญชน์  แก้วโกมินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายรัตติศิษฐ์  ประสิทธิแพทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายราชิต  หงษ์คะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดีเลิศประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงเรณุกา  แก้วประดับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงนวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายลภัสวัฒน์  มิจินดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงลัลน์ลรินทร์  เหลืองสอาดกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายวงศพัทธ์  กุลาใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายวรกร  เลิศจิรโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายวรปรัชญ์  นุชนารถ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายวรพล  โคตะนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงวรินทร  โกมลศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงวริศรา  ธัญญานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายวสุพล  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงวิชญาดา  ชลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายวิภูกิจ  เที่ยงสุนทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงวิรตา  แสงสุขขา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงวิรัลณัฐ  รัฐศิลป์วรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายวิศรุต  บรรเริงเสนาะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงศรินทิพย์  ลาพันธุ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงศรุตยา  เปี่ยมศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงศศิวิมล  คงทรัพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายศักดิ์ษิพัฒน์  ขยันกสิกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงศิรมน  สุขพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายศิรวิทย์  เมืองรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงศิริรักษ์  รุ่งก่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  คำนึง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายศุภวิชญ์  ธงชัยพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายศุภากร  ศรีสุทธิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุทธิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายสรรค์นิธิ  พงษ์ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายสรรเพชญ  ศรีเมืองแมน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยเบศร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงสรัญรัชต์  ปาละกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายสิทธรัตน์  หมั่นทำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายสิทธิกร  จิ๋วนางนอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายสิรวิชญ์  กุตัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายสุกลวรรธน์  พันธ์ชาลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายสุภวิชฌาณ์  ชาดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงสุภัสสรา  เงินทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายสุรชัช  นวลฉาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอชิรญา  มีอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายอติเทพ  สิทธิยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายอนพัทย์  ปานเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายอนันตญา  สุวรรณนิภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายอนันตสิทธิ์  สมัครธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายอนุทธัต  วงษ์ศรีทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายอนุภัทร  บุญสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายอนุวัตร  ธิบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงอริญชยา  เชื้อสำราญรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงอักษราภัค  พูลด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายอัษฎกร  ภัทรนารานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วปริดาพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายอาทิตย์  ทองสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอารยา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายอิทธิเดช  เขียวเล็ก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายอิษฎา  พิศนอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงแอริศา  รูปอั๋น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงไอลดา  หลอดทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงกชพร  มังคละศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายกรวิชญ์  มาลาศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายกรวิชญ์  แนวตัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกฤติกา  แซ่แต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกฤติเดช  อังควินิจวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายกวิน  ตอนเหนือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พงษ์นัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีดอกบวบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายกันต์ธีร์  มิ่งมิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกันธิชา  สายคำวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายกัลยกฤต  ศรีตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ลิ้มสุทรชัยกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญพรหม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกานต์สินี  มานะกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกุลภัสสร  เกษธีระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงขจีพรรณ  อักษรศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายคณนวรรธ์  สระศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงครองขวัญ  อ้นจร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายคัมคุณ  วงษ์เนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายคุณณพงศ์  บุญรอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายจันทรานนท์  กอบชะนะกรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงจิรรัตน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงจิรัชญา  ผ่องผาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจิรัฐฏิกา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายชนกันต์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชนมน  สายใหม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชนิดาภา  สายทองอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชนิดาภา  สุทธิวิไล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชัญญา  ประกอบการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชินวีร์  อารีรัตนโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงฐาฐญา  อัตถานัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฐิตา  ทับอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงฐิตินันท์  เมืองรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงณฐมน  มนมงคล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณปภัช  อยู่วัฒนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายณปัณณ์  แนวประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงณภษร  หงษ์คะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายณภัทร  เมธากวินธรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณหทัย  ฤกษ์มงคล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายณัชพล  รังสิมันตุ์วงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เถรว่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐพัชร  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฐวรา  สิงหกุมพล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายดุษฎี  สุชวลิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายต้นไม้  เกิดแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายตฤณทฤต  สูงพ้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายตะวัน  บัวทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายเตชิต  พิมเสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงเทวิกา  มากศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนกฤต  ไผทโสภณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธนาทรัพย์  วงศ์อาษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธราธิป  เชษฐรตานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงธัญชนก  ปาปัดฉิม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุพัฒนากูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงธัญพิชชา  กุลเพชรคติธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธาม  สมชาติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงธิสุณา  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายนพอนันต์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายนภัสรภี  ตระกูลดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายนวพล  เสียงประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนัยน์ปพร  วัสสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายนาดีน๊าร  จิตต์เรืองรอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนาราภา  พรหมรักษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปทิตตา  รัตนะอมรภัทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงปทิตตา  แนวพนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ประพิตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปัญญ์ณิชา  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายปัณณทัต  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปัทมพร  แก้วพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปาณิสรา  ธรรมรักษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพชร  อารีมิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายพชรภณ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายพชรภูมิ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพรธิดา  ผาสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายพัฒน์ฐพนต์  คงเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพัทธนันท์  จุฬา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิชญธิดา  กรการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กระแสโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กระแสโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพิลันยา  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญยิ่งเรืองรอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภคคุณ  ศรีนวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายภคนันท์  พิมพิลา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงภคพร  ขำหิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงภควรรณ  ทับลอย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายภัทรดนัย  เคล้าเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภูฐาน  หอมระรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายภูมิพัฒน์  นามสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงมาดาวดี  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงรักตาภา  สร้อยระย้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงรักษิณา  วงศ์มาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายรัชกาล  ข่ายแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายรัชพล  อุทิศานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายรัฐภูมิ  บัวขำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายฤทธิเดโช  ชินะเมธา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวรรณนิภา  ศิริพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวรรษราภา  สากระจาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงวริศรา  ศุภสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงวาสนา  ท้วมแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวิรัญชนา  เข็มทองคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายศราวิช  ชาตินักรบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายศรุต  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  เดชกัลยา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงศิรดา  มะเสนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงศิริภัสสร  ถนัดหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายศุภณัฐ  คำปัญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงศุภรากร  รักษ์กระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายศุภากร  ชนะสงคราม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัศมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาธิสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภูงา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงสโรยา  วงษ์ถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงสวภัทร  วงค์สนิท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุธีมนต์  ภูธนะกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุนันธรัตน์  อุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุภาสินี  ชื่นเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายสุวพิชญ์  รินรส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสุวิชาดา  ยอดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายเหมกร  เจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอชิรญา  พฤกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอชิรญา  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอโณ  อโนสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอธิภัทร  มีสิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงอนัญญา  ดงขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอภิชัย  เมืองศักดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอภิวิชญ์  ขำศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอรกช  ขันติศิลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอริย์ธัช  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอัครพงษ์  จึงประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  ทองโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอันน์มณี  ไชยวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอาทิตย์  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไชยพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายอิทธิมนต์  ไชยพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอินทิชา  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายกรรณพจน์  ไชยเรืองสูง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายคฑาภัช  ประนัสสิลา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายฐปนพัฒน์  พุฒพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงณปภัช  บุณใจซื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์วงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายณัฐนันท์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายธนภัทร  สืบศักดิ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนัชกฤศ  ศาสน์ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายธนากร  คำตา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญมี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายธรรมจิตร  กล่ำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงนภสร  พร้อมใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงพิมพิศา  เชื้อเมืองคอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายพิรพัฒน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จึงกิตติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายภัทรพล  วงค์สุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายรชพล  กล่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายรัฐภาค  มีใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายวราธร  เสียงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงศศิประภา  สุโขพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายสรวิศ  โพธิ์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายสรัล  กองสิน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายสุรชัย  เสือชื้น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายอชิตะ  นววิภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายอภิภู  ศรีบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงอรชพร  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  แคล้วคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงกุลชา  อือตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายขวัญชัย  ป่าดำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงจิรันดร์ลักษณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงจุฑาธิป  โสภาพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชณิภรณ์  ตระการพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายชนันธร  เบ้านาค โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงชนาภา  เมฆนิติ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายณัฏฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายณัฐภัทร  บุญเริ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงณัฐวดี  แทนชาลี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายเตวิช  เลิศปกรณ์ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงธยานี  แสงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงธัญจิรา  วงศ์คำทา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนภัทร  ฉุนหอม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปณิชา  จรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปิ่นปิพัทธ์  ทองโต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปิยะสิริ  ช่วยเชิด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพลอยรัตน์  จันทร์ไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพัชรพล  นิพันรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพิชญานิน  นันทิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิมพนิจ  มากหนู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงเพชรพลอย  นวลไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงภัคจิรา  นามวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายภัทรดนัย  สมสอาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายภูบดินทร์  มุกดาสนิท โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงลักษณาพร  ม้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายวรชิต  วจีสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายวรดร  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงวันพิเศษ  นวลไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายวีรภัทร  หาญศึก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายวีรวุฒิ  ลายพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสงี่ยมใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายอนาคิน  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายอัครชัย  ดีชะโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายกนกพล  ชำกลม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงกรกมล  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงกรกานต์  จันทประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายกรธวัช  ขันสำรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายกฤตภัค  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายกฤษพิพัชร  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงกวิตา  ไหลอ่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายกวิน  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงกวิสรา  สกุลรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มานะศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงกัลยกร  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายกิจณิติพงศ์  พลศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายกิตติกวิน  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายกิตติกวิน  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายกิตติธัช  ผันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผึ่งสอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงขวัญชนก  นัทธี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงเขมิกา  วานมนตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายคณาพล  ถิรโชติวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายคีม  จีนจรรยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายจอมทัพ  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กชายจิรัฬห์นธีร์  ศรีไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงชญาภา  ปานสงวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายชโลธร  พรมหเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายชวกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายชวัลวิทย์  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงโชติกา  ดำรงสิริลาภพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายฌาณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายณฐกร  บุษบงก์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายณฐกร  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายณฐกร  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงณฐริสา  จันทร์สนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายณดล  ผ่องฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงณภัทร  ชลธาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงณหทัยรัชต์  วินวรากุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายณัฎฐ์ภัทร์  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ฉนานุกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพามา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงณัฐพิมล  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงณัฐสินี  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กชายณินณภัทร  สุดพุก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กชายเดชาธร  แฉล้มล้ำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายเดชาวัต  อินจงใจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงตรีทิพย์  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายตะวัน  อ่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายธนธรณ์  กำชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กชายธนวรรธน์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายธนสาร  ขำม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงธนัญชนก  กลางเสนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงธัญชนก  แร่เขียว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงธัญชนก  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงธาราทิพย์  สว่างปาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายธีรภัทร  พาทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายนรินทร์โชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงนันท์นภัส  ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  คุ้มพลาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายนิธิศ  สีพยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยต่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กชายนิริ  แก้วสำเภา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายบุญย์ไชย  ชัยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อักษรคิด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กชายปกรณ์พศ  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงปภาดา  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กชายปริญ  อัครญาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงปริณาห์  วิศิษฎ์วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงปรียาภา  ขวัญกล้า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงปวีณ์กร  ศรียุคุนธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กชายปัณณ์  ชนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กชายปารเมษฐ์  จันใจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายปุณณ์  อิ๋วสกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กชายพงศกร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สุวรรณชล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงพรนภัส  บัวสะอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัมระนันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กชายพรพิพัฒน์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงพรรณธร  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายพศวีร์  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายพศิน  พลอยวิเศษแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงพิชญ์ณัฏฐ์  สุขโอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงพิมญดา  เครือเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงภคพร  แพงไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายภฑิล  ปริปุญโนชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กชายภพธนภัต  สุวรรณเตโชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายภัคพล  แก้ววงษ์บน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กชายภัทรดนย์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายภัทรพงศ์  สีหล้า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายภัทรพล  สุภารี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงภิรมณ  ภูมิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กชายภูมิ  เพชรคีรีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กชายภูมิพิสุทธิ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายภูมิรภี  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายภูวเดช  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายภูวเนตร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายภูวริศ  สายแวว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายมนัญชัย  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กชายมินทร์  ชลธาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายเมธัส  ศรีเจริญการกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กชายรชต  ปาปะเก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายรต  จากผา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายวรรณวัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายวันชัย  คำนวนแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงวิชญาพร  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายวิวรรธน์ธนา  โสดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงศศิภา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายศุภกฤต  คำงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่องผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายศุภวิชญ์  สุดาดวง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายสรวิชญ์  โฉลกดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงสรัลพร  งามจรัสศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายสิรภพ  กุลพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงสิริมา  นพคุณศิริการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงสิริยากร  โพธมาตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายสุกฤษฎิ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายสุนิติ  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยมพกาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  นิธิโรจน์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บริสุทธิ์สุขกมล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายอรรถพันธ์  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงAthaliah Rose  Montejo โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกชกร  รักงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกชพรรณ  ใจเมตตา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายกนกพล  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายกรวิทย์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายกฤตภาส  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายกวีวัฒน์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายกษิดิศ  ชนินทร์วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกษิรา  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงกัญญพัชร  ประนัดตัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยวสานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายกันตพณ  วิทยาเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกันตินันท์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ดิษย์เนตรกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายการัณย์  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายกิตติพัฒน์  ดีดพิมลำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายกิตติภพ  ปัญจะปฏิปทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงกุลิสรา  มหาวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกุลิสราพัชร  น้อยเล็ก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงเกศสุธาสิมณี  ถีรเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงโกลัญญา  มหาวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายฆนากร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงจินตภาณัฏฐ์  บัวพนมมาศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายเจ้าคุณ  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงชญกร  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงชญานิศ  นาวาชีพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ขนบธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายชาคร  วันอ่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงชิษณุชา  โคราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงโชติกา  สิบทิศน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงแซนดร้า เลียน่า  กีซซีลียุส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายญาณวุฒิ  ขัติย์โน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงญาณิ  จีระเตชธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเจริญการกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงญาดา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงฐิตาพร  พิมพาพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงฐิตาภา  ชลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูนิละมัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายฐิติวัฒน์  ยงค์เยื้องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณฐมน  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงณพิชญา  พรมโว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงณฤดี  ประทีปคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายณวัตกัมต์  บุญให้ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงณัชชา  ชลธาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงณัฏฐสิณี  ปัญจศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มณีพงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงณัฐจรรยา  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายณัฐชนน  ไชยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายณัฐชาวีย์  ธราวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงณัฐธีรา  เชื้อไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ธนฉัฐโกศล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สัมปทาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายณัฐพัชร์  แดงสากล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายณัฐพัฒน์  วงค์ชาชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงณัฐรดา  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงณัฐรินี  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงณัฐรีย์ยา  รอดเย็น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุนทรชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชาติวัฒนกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงณิชา  เต้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงดิศกุล  ธำรงปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายเดชณรงค์  ชัยพลบาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายเตชินท์  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายไตรรัตน์  พลพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงทักษพร  เลี้ยงถนอม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายทานุทัต  เรืองรอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายธนกฤต  รัตนสร้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธนกฤต  เมฆสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายธนเดช  แตงตาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายธนทัต  โพธิเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธนภัทร  ทองสีใส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายธนภัทร  เจริญรื่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายธนภัทร  เปียมพงษ์สานต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายธนวัฒน์  สรงเนย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายธนวัฒน์  เตชรัตนชาญกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงธนัชพร  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธรรมรัตน์  จิตต์บํารุงชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายธัชธรรม  กลิ่นอาจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงธันยรัตน์  พิทักษ์คีรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธันยวีย์  ธราวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายธันวา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงธิติมา  นพคุณศิริการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงธีมาพร  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายธีระวุฒิ  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายนนทภพ  โรหิตนาวิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายนนธนาท  ไชยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายนภัทร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายนรบดินทร์  การสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายนราธิป  พูนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  ธนฉัฐโกศล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงนาฎรพี  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงน้ำมนต์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนิศาลักษณ์  ศิริเมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงบุณฑริกา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายปกรณ์  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงปณิตา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายปรมัตถ์  ฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายประพันธ์กร  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงปริยาภัทร  เผ่าคุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายปลื้มปรีติ  อริยสุระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายปวริศ  พันธ์สะอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงปัณยวีร์  เส็งนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายปารเมศ  ภูทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายปิติภัทร  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายปีติภัทร  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายปุญญพัฒน์  จรวยผ่องผาสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงปุณณดา  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายปุณณพงษ์  ภูคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายปุณณ์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงปุณยวิฐา  เหลืองโชคอำนวย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงปุณยาพร  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงเปมิกา  ดาหอม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายเปรมม์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงพรกนก  นามนไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายพรภวิษย์  ประสาท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงพอใจ  เมืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  มณีการังกูร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพัชรนันท์  เดชมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายพัชรากร  แสนดวงดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประสิทธ์พิชิต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีอุดมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพันทิวา  เมฆสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงพาขวัญ  ผิวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพิชชานันท์  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมดีราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายพิชญภูมิ  พงษ์ภมร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงพิชญากร  ประสงค์กูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายพีรภัทร  ฉัตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายพีรวัส  พรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายพีรวิชญ์  ขันสำรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายภคพล  กูลเงิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายภคภพ  พินรอด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงภัณฑิรา  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายภัทร์ธนวัฒน์  อัมพรมหา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงภัทรพร  คำแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงภัทรภร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายภาณุวิชญ์  มานะโพน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงภิมณิญา  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายภีมเดช  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายภูกวี  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายภูชณญ  วัฒนารัตยากูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายภูมิพัตษน์  พันธ์สายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายภูมิรพี  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงภูริชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงเมธาวี  ฮวดเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงรดา  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงร่มฝน  ประสิทธิ์สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายรัฐนันท์  ขนบธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงรุจิภา  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงรุจิรา  มรกต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงลภัส  หงประทีป โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงลักษณ์ธีรา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภาวะนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายวรกฤษฎิ์  ตั้งกลชาญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายวรพงศ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายวรพรต  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงวรวลัญช์  โชติชุติไพศาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงวริษฐา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงวริษฐา  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายวัชรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรรัตนานุภาพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายวิธยพล  อรัญนารถ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ไชยดํา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายศตภัท  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายศักย์ธนวัชร์  ศรีตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปฐมมีโชค โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายศิวกร  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายศุภกร  พยัฆศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายศุภชัย  จิตเกษม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายศุภวิชญ์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงสโรชา  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงสาริสา  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธมาตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงสิลิษา  ศิริมหา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นฤดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงสุภัชชา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงสุภิริศา  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงสุรพิชญา  นาปรัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายสุรยุทธ  โสดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงสุวภัทร  อมรสรเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายสุวิจักรณ์  โทบุราณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายอณัฐ  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงอธิภัทร  เฮร์แมน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงอนงค์ภัทร  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอนัญญา  เฮร์แมน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายอนาวิน  คำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงอนุธิดา  วงค์บุบผา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงอภิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายอภิวิชญ์  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงอรัชพร  วงศ์ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายอัครพงค์  จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงอัจจิมา  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายอัศม์เดช  อ่อนแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายอาณัฐพล  เขตคีรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายอิฐธณัฐ  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายเอกบุรุษ  ลาไป โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงกรรกมล  มามิมิน โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันตะเพ็ชร โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายณัฐพล  ไกรพงษ์ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพศประเสริฐ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงพศิกา  ทองเกษม โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายวชิราวิทย์  จันทร์ประจำ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงศรันญา  แก้วทองคำ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงสุนิสา  ชูรัตน์ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น