รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินธิดา  รุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัชชรส  เทียมแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันตพร  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายคณิศร  คนึงดี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรภัทร  มุณีจินดา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิตตพัทธ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรัชยา  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนันสิริ  ชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายฐาปกร  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิรนันท์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฑิตยา  วาระเพียง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐพร  รักษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฎฐภาคย์  อัศวพัชระ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐนัย  จารณะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตีรณา  ศรีเกตุ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายทัตพงษ์  แสงสวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนภูมิ  ศิริมาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธมกร  เอี่ยวสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธีทัต  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงน้ำฟ้า  สังข์เสือ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ตันติเวทเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปพัชชนก  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายปภังกร  แสงเหลา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จารณะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปัณณธร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปุณิภา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพชรภัทร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพศวัต  บริเวธานันทน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายพันธกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพันธดนย์  โรจนรัตฐากร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชญาภา  คีรีเขต โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชฎา  อรรฆยากร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พึ่งแย้ม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงแพรวชญาณ  เชยปรีชา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภทรพร  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภาพหล้า  ผดงสุนทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเมธาวี  นิลวัต โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงยีกี้  แซ่อุย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเสรฐวุฒิ  ผอมคง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอนาวิล  สุขวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอภิชญา  คงมาก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอัครวัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอานุภาพ  สุนสนาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอิงควัต  ลิกขะไชย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกรกญญา  พลชำนาญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกรณิศ  นิลสุริยกร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญฑิตา  ผลธรรม์ธรรม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกันต์ธีภพ  ทองส่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิรทิปต์  เลี่ยมไข่ต่วน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจิรศักดิ์  ดังก้อง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรอังกูร  ตัณฑะจินะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายชวัลวิทย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชัยวุฒิ  ชื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชาญขวัญ  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงญาณิศา  บ้วนนอก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัชญาพร  อนุรักษ์พงศธร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขาว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชกมล  คำวันนา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตระกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงทรรศนีย์  คงวาริน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนดล  ดารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีทัต  ตั้งเซีย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายปฐมพงศ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปนิดา  ปิตะปิลันธน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปภาวิน  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปรัชญ์  เอี่ยมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปรียาวดี  ขรภูมิ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปัณณฑัต  รักษาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พรหมสุด โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรศิริ  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพัชริดา  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฟางซิน  หยาง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงลฎาภา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวรดร  เลขะพาส โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวรากร  ฆ้องกลาง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรินทร  โมฬี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวริศา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวิภาวดี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศวัสกร  สุทธาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศิกานต์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสิปปกรณ์  จักรเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอารยา  จินะทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกาลน์เกล้า  เนียมสมบัติ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเกรียงศักดิ์  โฮ่โพ่เจี้ยน โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนกฤต  ขาวเผือก โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธันวา  ภารจำลอง โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนาวิน  ใบพลูทอง โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพาสกร  หมอกเมฆ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรยุทธ  ฉั่ววิเชียร โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรภัทร  โอภาส โรงเรียนกระบุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนิศารัตน์  เสือสว่าง โรงเรียนกระบุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณิชชยา  ตันเฮง โรงเรียนกระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิปปกร  พรพินิจวรกุล โรงเรียนกระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกวินท์  เหลืองรัตน์วัฒนะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกุลิสรา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจิราภา  ลือชา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนรดี  จันทร์นิยม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชวัลนุช  รักชู โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชษิตา  กุลรัตนชีวา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายชินาธิป  จันทร์บูรณะศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายณภัทร  สีทาเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฏฐชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐชา  ใหมชู โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณาศิส  ตันศิภากร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธนกฤต  พรหมจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญครองปรีชาญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธันชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธีวรา  ดุลยรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนภัทร  เบญจประเสริฐ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนลินทิพย์  เช้าเที่ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนันทวรรณ  สมพิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายนิธิศ  วิรุฬห์รักษ์สกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไพเราะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเปรมิกา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายพงศ์ปณต  หวังกาญจน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพชร  สัตยพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพสิษฐ์  เอมวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัชชาภา  มณีโอภาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกธัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพีรพร  เดชประมวลพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพีระพรรณ  คณานุรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายพีระวิชญ์  เพียรบางยาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัณฑิลา  หีบเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภัทร์สิริย์  อินทรียงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มากแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายภูดิศ  จันทร์แก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทวีกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวงศบัณฑิต  วงศาวณิชย์กิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายวงศ์วรัณ  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวงศ์วุฒิ  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวริศรา  หนูพุมเรียง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวลัยรัตน์  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เพชร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสรัลชนา  พยัฆยุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสองฝั่ง  แต้พานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสิงหรัช  ถวายสัตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุภนิดา  รุจิกาญจนพิสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอริญฎา  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายเอกกวิน  เตียวสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายก้องภพ  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญภัทร  หนูสังข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกันตพัฒน์  มากแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกันตพัฒน์  เริ่มแรก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกุลยากร  สมบุญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงขติยาภรณ์  รุจิวิวัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงคณิศร  วีรสถาพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจิรเดช  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่ฉิ่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์รส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชนาธิป  เรืองชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนิดา  คำพิทักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชาลิสา  นิสัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายไซไซ  เลื่องชื่อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะสมภพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทรชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัชพล  ม่วงหีต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุวรรณน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิธาร  วณิชย์สิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายดุจเดชา  บัวหลวง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายตรีเทพ  ยวดยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายติณห์  รันทกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเตชิต  เขียวไข่กา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายทรรศณ์กมณ  เผ่าจินดา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายทองไทแท้  ทองใบใหญ๋ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงทิพวารี  สุริย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนภร  แซ่อุ๋ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดโท โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธีนิดา  ชุมวรฐายี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนนทพัทธ์  เขื่อนมั่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนนทภพ  เอียดประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนนท์  พิบูลรุจนานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนวพร  ก่อวิวัฒนานุกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนัชมี  คงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะโกท่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนิติธร  ปูชนียกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายบัณฑิต  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายบูรพา  อัตตโนคติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปรรณพัชร  ทิจำปา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัณณพร  ชูบำรุง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะชิกุฃ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงศ์พันธ์  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพสุธา  สุริย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชชาพร  เป้าสกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ขอ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิธามณธุ์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธน์  บุญมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพุฒิกุล  อุดมสมุทร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูมิรวิชญ์  บุญยแต่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภูริชญา  มงคล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงมัญชรี  แซ่ลิ่ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเมธาวินทร์  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเมธิตา  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรชต  ขวัญเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายรณชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรดิศ  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงลภัสกร  เพชรวัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลัลนา  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวรภัทร  จึงเจริญสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศรัณยู  พรมภักดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศิรชัช  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศิรภัส  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศิวกร  รวดเร็ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสดใส  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสิรินิติรัฐ  ไกรลาศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุรยุทธ  พุฒสระแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอนัญพร  อิ่มด้วยสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอมราพร  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรอินทุ์  ประทีปเมธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอุษามณ๊  จันทร์สุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธมลวรรณ  มลการนา โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายนพยุทธ  ธำรงค์ทรัพย์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนิชานันท์  สายบุญนาม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายภัทรพล  ค้ามี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัชยา  ประสพสุข โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฏชา  เซ่งฉิ่ว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายดุจเพชร  ชูเชย โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธัญเทพ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงประภารัตน์  พรหมนุช โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปาริตา  เขียวเสน โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิชญาภา  อมรมนัสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพิพัฒน์  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพีระเดช  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวรัชยา  จิตรมังกร โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศุภัชญา  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอานนท์  อนันตวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชนะชัย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกรกนก  นิลยัง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกัญญาวรรณ์  บุญเฉลียว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตติคุณ  ประทุมวัน โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงแก้วเกล้า  จันทมาศ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงขวัญใจ  ใจกล้า โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเขมิกา  สังข์ช่วย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคณิต  ทองอาจ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงคันธรักษ์  บินกาเซ็ม โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายคุณานนท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจักรภัทร  พิมุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  สุวัตถิกุล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิรฐิดา  ทนหมัด โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิรากิตติ์  แซ่เตียว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนัญธิดา  แจ่มพิศ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชนาธิป  กันทะโร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนาภา  ผยองศักดิ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงซันวา  สายสมุทร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายฐานะกรณ์  บุญช่วย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฐาปนี  คงพัฒน์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฐิติภัทร  แสงทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณพลชัย  สายโยค โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณรินทร  สงวนสินธ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  จันทมาศ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลือสม โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณิฌา  เพชรเส้ง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายทวีศักดิ์  โมกแก้ว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายทองคำ  เยื้อนหนูวงค์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายทินภัทร์  ผาล่วง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนพัฒน์  โพธิ์อำไพ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนวัฒน์  ยวดยง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนวินท์  มหานทีทิพย์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนัชชา  หนูคง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธมนวรรณ  มณีพร้อย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธรรมรัตน์  รูปละออ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธรรมรัตน์  อุดโพธิ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โรยสุวรรณ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธิดา  แป้งหอม โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคีรี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีรเดช  แก้วประเสริฐ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนงนภัส  กองจันทร์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนภัสสร  สุขทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนรินทร  ผุยอุทา โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนัชนันท์  นำผล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนัทธมน  วิมลศรี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายบุญฤทธิ์  ดูงาม โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปริยาภัทร  สรรพกุล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เมืองชัย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพรณภัทร  ตันติธรรมพิสิฐ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรฤทัย  โมอ่อน โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพัชรพล  โมกศรี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชะนีพร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพัชราวดี  เพ็งชัย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิสิฏฐ์พล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทรสังข์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขุนชำนาญ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  ขวัญทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภัทรวรา  พรหมประทีป โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภิญญดา  บังเกิด โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รอดอุนา โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายภูมิพัฒน์  ถิ่นวงษ์ยอด โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงมนัสนันทร์  ชวลิตชูวงษ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายยุคลเดช  ไสยแก้ว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายยุทธวรินทร  ถนอมเผ่า โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุทิน โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภักดิ์วิสัย โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงลักษิกา  เหมทานนท์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวรรธนกฤตย์  พันธุ์ปิตินันท์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวรวรรณ  คำพิทักษ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวรินทร  บุญชู โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวริสา  ณ ระนอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวิชญาพร  สังข์แก้ว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสถิตคุณ  ประคุต โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุจิตรา  ชูทวี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเสาวรส  คลิ้งบัวทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอชิตะ  คำมิ่ง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอธิภัทร  สุขประสพโชค โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอภินัทธ์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอภิสิทธิ์  มุขดี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอรนลิล  ธาราสุข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอริสา  อินทร์บำรุง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอัจจิมา  จักษุรักษ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัยรินทร์  นาห่อม โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายเนตร โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปรีชา โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงอภิสรา  ชยุติ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาทะวงศ์ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายจิตวัติ  ทินสุข โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเจตพล  ทินสุข โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนุชวรา  ฤทธิสังข์ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปรัชญ์  สุคันโธ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวศุวัฒน์  นวลนิ่ม บ้านเรียนลูก-ลม ป.4 วิทย์ประถม