รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษดา  นามลีลา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพัฒน์  ราชอาจ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฏฐณกฤต  เกิดผล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรวัตร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนัชดา  มณี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภัสราพร  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรภัทร  บาลศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภัทรพล  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทมัน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรกานต์  ล้ำลึกเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูนดี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสวรรยา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายอรรถพร  ไขกันหา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกวิน  โพธิ์ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรียะเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกิตติมา  สมบัติศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายเกื้อกุล  วงค์ศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิราพร  สาสาร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงญาณิษา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณัชพล  วรวัตร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกิดผล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายดนัยโชค  เสริมนอก โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงทักษอร  ชินโสม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนภัทร  ประภาหาญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธนัชพร  โสภาระ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธิติมา  ยศมงคล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธิปไตย  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธีรเดช  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธีระวัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนครินทร์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนนทกร  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนนท์นชิต  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันทิกานต์  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปนัดดา  ปัจฉิมก้านตง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปรียาพร  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรธิชา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสืบ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิรดา  สีนาหอม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายรัฐพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวรดา  วงษ์งาม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีจันทร์ดารี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวรัญญา  พันธ์ุโชติ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศิภา  ภูมิเรสสุนทร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุภาพร  อุตคำ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอริสรา  บุบผากัณฑ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงออมสิน  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอาภัสรา  สว่างวงศ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใต้เมืองปาก โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีแพงมล โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอภิญญา  พลเยี่ยม โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรภัทร  พฤกษชาติ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพัชราภา  ภักดีแก้ว โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกนิษฐา  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขัติยนนท์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนัทรธิดา  ไชยยงค์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสิรภพ  มูลศรีแก้ว โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยยงค์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ภาโนมัย โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงคีตา  พรมโสภา โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชญาธร  พลมีศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชนัญชิตา  เกาะกิ่ง โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภัทรวดี  จันละบุตร โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิสวาท โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยรักษ์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีคราม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกมลชนก  วิเศษเสริม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกมลชนก  โคคาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีกัญย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกรภัทร  โหคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสงวน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกฤติกา  พันชูกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกฤษณา  พรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายกฤษติคุณ  สารเสวก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายกวีวัธณ์  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายกิตติกุล  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายกิตติคมน์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ขวัญปลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกิตติศักดิ์  มานะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกุลจิรา  สาระบิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกุลวรินทร์  คุณากรนิติธร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเกณิกา  ขอมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเกสรา  สีจาดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเกียรติภูมิ  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงขวัญชนก  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเขมิกา  มุตไตย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจอมขวัญ  พงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายจักรินทร์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจินตภาพ  จันทรมหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงจิราพร  ประสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจิวาภรณ์  เขียนนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายชญานนท์  จันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายชนาธิป  บุญพิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชนิดาภา  เวียงฆ้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชมพูนุช  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชยิสรา  ลาถเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชรินรัตน์  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชลธร  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชลิตา  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายชัชวาลย์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายชัยชนะ  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายชินกฤต  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชินบัญชร  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงโชติกา  สิงหาเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงญาธิณี  เนื่องคันธีร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โคคาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายฑินปกร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณภัสนันณ์  เนตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายณรงค์ชัย  ธินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวะเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฏฐกร  อัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐริญา  วาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐคณินทร์  ฤทธิขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐชนนท์  มหาปราบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรมบัวภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำสาสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐดนัย  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐธิชา  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐธินี  แก้วคำลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายณัฐภณ  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐรุจา  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐวัตน์  วิเศษนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสรฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณิชกุล  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณิชาพร  แสงอินตา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายเดโชชัย  วรรณาหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงตวิษา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเตชิน  ครสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายถินวัฒน์  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายถิรวัฒน์  โคตุเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายทิวาพัฒน์  ราชรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายธณากร  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธนกร  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนโชติ  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธนดล  เจริญรัตนสถาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนธรณ์  จัตวาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธนพัฒน์  ทองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธนภรณ์  มาสศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายธนวรรธน์  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธนากร  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายธนากร  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธราเทพ  มืดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธรีภัทร  เพลียวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญจิรา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธัญพร  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธันย์ชนก  โชติไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายธานณกร  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายธำรงกุล  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธิดาพร  นะพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนงลักษณ์  เสริงกำปัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนรกมล  ทาปลัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายนัฐพลธ์  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สุทธิบุุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายบดินทร์  ไชยยนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปพาวี  พรบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยุบล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปภิชญา  สิงห์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายปัณณดนย์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายปาณัสม์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปิ่นมุก  อ่อนท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปุญญิษา  ดีกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปุญรวิภา  อาตวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพรชนก  วิกล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพรนภัส  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพรเพ็ญ  พุทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัทธนันท์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพันธิตรา  ตั้งภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายพัสกร  จันทะนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายพัสกร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายพิชญุตย์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แฝงเมืองฟุก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิมลาวรรณ  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายพีระเดช  ประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายภัทรกร  จันปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายภัทรพงศ์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภัทราวดี  กุลพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภานรินทร์  ปู่ห้วยพระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภานุวิทย์  คำสอนจิก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภาวัต  คลานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภูเมศ  เพียรธัญกร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภูวดล  พลนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมาริสา  ดิมาร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายยุทธพิชัย  เหล่าโกทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงโยษิตา  อาจศัตรู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายรัชชานนท์  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายรัฐศาสตร์  รวมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงรัตนาวดี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายฤทธิไกร  แก้วประสาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฤทัยกานต์  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงลมัยพร  คำอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายวงศกร  ก่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายวชิรวิทย์  สารพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวชิราภร  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวนัสนันท์  กอเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวรกมล  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวรพิชชา  เหง่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายวรภาส  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรรณนิษา  ตรันุมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวรรณนิสา  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายวรวิช  บุญมาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวรินทร  โพธิสาขา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายวิชญะ  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวิณัฐชยา  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายวิศรุต  ปะวะภูทะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศภวัฒน์  ทายัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศยามล  บุตรชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศิรินภา  กัญญาเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายศิวัช  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายศุกลวัฒน์  สารศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายศุภกฤษณ์  บุญตะหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายสรวรรธน์  รัตนถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสรัลพร  อุตมะชะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายสัญญา  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายสุขใจ  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุธิดา  พิมพ์แมน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายสุธี  ชวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายอนุชิต  คำสอนจิก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายอภิชิตย์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายอภินันท์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลโพนเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอรัญญา  ดีสงคราม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอรัญญา  มาศวรรณา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายอรุชา  หอยกระโทก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายอรุพงศ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอลิสา  เกาะอำไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอัยย์ลดา  กลางเฉวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอัยยา  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอานุภาพ  สีลาแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอินทุอร  มัธนัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงไอลดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงุพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกนกนาถ  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกนกพร  นิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกมลชนก  กอบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤษฎา  ดอกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายก้องภพ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัณฐ์พิชชา  มะธิปิไข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกิตติกร  ลำมะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกิตติพงศ์  สิงหาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกิตติมา  ซุยพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โนนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเข็มนิจ  ทองพาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจริยา  ชัยบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายจิรภัทร  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิรัสย์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจุฑามาศ  มะศิริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจุฑารัต  คณะพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฉัตรกมล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนาธาร  บุญพิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิสรา  ลาถเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชลธิชา  ยะสาธะโร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชลันวัฒน์  บุบผาสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชลิตา  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชาญวิทย์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชาลิสา  เพ็งผลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญสินชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชินวัฒน์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชิรญา  สารเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชีวานนท์  ไกรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชุติกานต์  พันธศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชุติมาศ  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายไชยวัฒน์  โพนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาณิศา  แฝงเมืองฟุก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายฐากูร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณชพล  เม้ามีศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณเดชน์  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณภัทร  โภคา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณยฎา  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตะตินุช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณรินทรา  อินทรักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัชชาอร  นิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัชนิชา  พูลโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐกานต์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐชยา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยคต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐวิภา  เจือบัวขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัธพล  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิชานันท์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณิชานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณีรนุช  พะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายดนุพล  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายตุลา  มาเยอะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงถิรวดี  นินไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายถืรคุณ  บัวระบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายทรงพล  ไชยพิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายทรงวุฒิ  ดลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายทวีวัฒน์  ไกรยะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายทศพร  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงทิชานันท์  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงไทฤทัย  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนกฤต  พบวันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนกฤต  เปรินท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนดล  จันโทภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนดล  สุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนพล  บูรณพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนพัฒน์  อุดทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนภูมิ  ยองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนวัฒน์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนากร  ธัญญกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนากร  ละครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธนาพร  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธนิดา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธวัชชัย  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ยินเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธัชชกร  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธัญจิรา  ภูมิลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธัญเทพ  ศรีทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธันยพร  สุภารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธันยวิชญ์  เมืองพิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีรภัทร  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีระพงษ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ายา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายนภัสรพี  ศรีไพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนภาพร  กลาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนภาพร  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนรภัทร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนวรัตน์  ลาวันย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนัตยา  ดวงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนัทพงศ์  อรรถวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนันท์นภัส  หวายเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนุชนาฎ  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเนรมิต  ทุมขอน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายบารมี  มุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปกป้อง  พละสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงประภาพินท์  แซ่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปรัชวิทย์  มาลัยเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปัญญาพร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปาริสา  คานบุตตะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปุณณกันต์  จันทะไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปุณยกานต์  พื้นชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพรชัย  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพรประภา  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพียรชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัชริดา  สุมาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชรินทร์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพัณณิตา  หางนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพันธวิศ  สิทธิพัฒน์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพิชญะ  วะชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชญาภา  อินประจง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บัวนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพีรดา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพีระพัฒน์  พื้นชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเพชรคำภรณ์  นิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเพชราภรณ์  บรรจุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงไพลิน  วะชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภวิตา  ฤทธิโภค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภวิภา  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภัทรพงศ์  ประโยชน์มี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภัทรวรรธน์  จันเทียม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรศยา  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภาณุเดช  จตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภานุวัฒน์  จตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูมิรักษ์  ไกรเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงมรกต  วรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมลิวัลย์  อรัญโสต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงมัทธมน  ชัยเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเมทาสิทธิ์  วงษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเมธาพร  ปรเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายรชฏ  เขียวมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายระติเดช  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายรัฐภูมิ  หรพูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงลลิดา  สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวชิราภา  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สุธาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวทันญู  หวายรวงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวรกิตติ  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวรโชติ  หน้าผา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวรภพ  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวรรณกร  แอบดอน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวรารัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวราอรณ์  จงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวฤนท์ชนัตร  กอพจญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวัชรวิชญานันต์  พิมขาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  โพธิ์ผา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวันชัย  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวิไลวรรณ์  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศรุต  นามชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศศิฉาย  หมั่นวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศศิธร  เหล่ามาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีอำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิริกานต์ดา  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศิวกร  ลาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายศิวัช  ชาระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลเมืองพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสโรชา  หามะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสาวิตต์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสิรินดา  ทรงคาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสิรินทรา  สีหาราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุทัดตา  ผานุกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุธาทิตย์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุธาสินี  คำภีรภาพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสุพล  ไชยดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสุเมธ  ประทุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายหัสณุ  พิพัฒนบวรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอดิศร  คันทะประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอติราช  ฉัตตะนัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอธิชา  นามนาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอนัญญา  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอนุวัฒน์  โยทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอภินัทธ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอภิษฎา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอริยะภัทร์  ผืนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอัครเดช  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอัครวิชญ์  วิเศษหวาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอัญชฎาภร  แสนวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีสงวน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอิทธิเดช  ศรีสองเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอินทิรา  อุปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายเอกชัย  นิสัยเสริม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกนกภรณ์  กุลสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำปัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกฤชณัท  ภู่สุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายจักรพงษ์  ผ่องผาด โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณฐกร  ดีสงคราม โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จิตวุธ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอนโคกกรวด โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายแทนคุณ  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนกฤต  ทวีสาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธนพร  บุญอาจ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนนธนวนันพ์  คามวัลย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนภัสนันท์  ฝูงใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปริญญา  ดีสงคราม โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปาริชาติ  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันทวัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพีระภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงลินดา  ทองมี โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวรัทยา  อัฒจักร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยวุธ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศิวนันท์  พ้องเสียง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสิงหบดี  เทพโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุชาวลี  อุเมธา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุภาพร  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงไหมไทย  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายอนพัทย์  สตารัตน์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอนุภัทร  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอริสรา  ทวีสาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายูธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธิดารัตน์  มัธหา โรงเรียนบ้านท่าสี ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายอภิชัย  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าสี ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปิยพร  สีลาพร โรงเรียนบ้านท่าสี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรรณธร  ภูโยฮาด โรงเรียนบ้านท่าสี ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวาริณี  พันโภคา โรงเรียนบ้านท่าสี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุภัทตรา  เชื้อคำซาว โรงเรียนบ้านท่าสี ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกวิตา  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ตู้กลาง โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่เบ๊ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงนิรชา  ไชยชารี โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงศิริรัตน์  คุนาเลา โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอริศรา  จันทร์พรหม โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกนกพร  จันทะประสาร โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายจารุวัฒน์  เบญจขันธ์ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภูธินันท์  จันทวารีย์ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมายนลิน  พุ่มทับทิม โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรรณวิษา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวรรณวิสา  ฝางแก้ว โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธ์อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงชญานิน  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ถิ่นสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพัชรพร  พลซื่อ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงภูริชญา  บัวพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอารีชา  สิมะลา โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอิสริศา  ถิ่นสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสงปาก โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนพร  พวงปัญญา โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนภสินธุ์  ถิตย์พิพิธ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปิยาภัสร์  หลงสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายศิรวิชญ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอรลัมภา  วีระสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอิสระ  อัครประชะ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม