รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพียรหัตถ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐชานนท์  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายเดชาธร  วงษ์จำปา โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธวิชย์  แป้นกล่ำ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิชชาพร  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวริศรา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวายุกร  ผิวจันดา โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายศรัณย์  คงเสมอ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิ์แพง โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภวิทย์  ชนะดี โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอลงกต  พรมสิงห์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเจริญรัตน์  ลากลาง โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณัฐพล  เพียรหัตถ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายต้นตระกูล  ขุมทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธีรวีร์  ถนัดค้า โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนไชยทอง โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปรางค์แก้ว  โคกเก่าน้อย โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพิฐิญา  สร้อยบุดดา โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายภัทรวรรธ  มะโนชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายรัชยานนท์  แทนธานี โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายไวภพ  ศรีปลัดกอง โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายสิงหรัฐ  มหิดุลย์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุนิษา  สีสินธุ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง(เกษตรวิสัย) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงขัตติยา  ศรีฮาด โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทวีนันท์ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปารณีย์  นามวัน โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภูอภิวัฒน์  แสวง โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเมธาวี  พลพิมพ์ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรินรดา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวนิดา  แก้วพันธ์ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปฏิพัทธ์  ลบศรี โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอรษา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลทรัพย์  อัปมะโต โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจักรินทร์  วงศ์ษาโท โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐธิตา  ทวีนันท์ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธนเดช  ทันศรี โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายวายุภัทร  สดสี โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศศิมา  กองหนูเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกิตติศักดิ์  กวยทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทรภร  พวงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงยุวเรศ  สุขจันทา โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภชัย  เพียรชะนะ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุภาวดี  โมขันต์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอิษฏา  พรมเทศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเขมมิกา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชลธิชา  เลิศยะโส โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธิดาพร  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงน้ำฝน  อินทฉัตร์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเยาวเรศ  เสนารักษ์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายวุฒิชัย  เจียมใบ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุนิษา  เอิบทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเสริมศักดิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิณัฐตา  อนุภัย โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิรภัทร์  เสริมรัฐ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชนกานต์  อำภัย โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชินดนัย  พรมดี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยงาม โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัณฑิรา  หุนทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภัทรพล  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเมธาวิน  กวยทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรัชชานนท์  ละเอียด โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอนุชสรา  พรมดี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชลธิชา  พิศงาม โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชัญญานุช  คารศรี โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณัญสิญานนท์  สุดาปัน โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐลดา  หอมกลิ่น โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายทอฝัน  พิมศร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงทักษิณาวรรณ  พื้นฉลาด โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญญาพร  เกษรจันทร์ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนริศรา  โชติยา โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัทราวดี  สารสินธ์ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภินันฑา  ศรีหาญ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายมลณภัตร์  ปัททุม โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวิษณุพงษ์  สิงห์คู่ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศิริชัย  โพธิ์จิตร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกนกนิศา  พั่วพันธ์ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายก้องเกียรติ  สรรพสมบัติ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจุฬานนท์  สามี โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชลธิชา  สุขดี โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชัยวัฒน์  ลุนาบัตร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนพล  เจนไชย โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธนัญชนก  อภิโชติชัชวาลย์ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพิตรพิบูล  โพธิ์จิตร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
89 นางสาวศศิณา  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศศิธร  พวงไธสงค์ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศิราภรณ์  วัดหินกอง โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุชาวดี  นามเคน โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงสี โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกนกวรรณ  พนมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกนกวรรณ  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกมลชก  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายกมลชัย  นิจพานิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกมลพัชร  สมบัติล้วน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกมลวรรณ  หกพันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกรกนก  ศรีมณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกรณิกา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายกรินทร์  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกฤตพร  บุญแดนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤติณ  อ้วนกันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายกฤษฏา  สิงห์คลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกวิตา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ชมพู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายกอบโชค  พันธโคตรร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญญนัท  ตรีสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกานต์ฎาวฎีก์  ผิวใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกิตติศักดิ์  พื้นแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเกวลี  สุขสมาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจรรยาพร  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิณณพต  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจิณพัต  จำปายศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายจิรภัทร  ไพรพาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายจิรเมธี  เชื่อมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงจีระนันท์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายชญานิน  ไชยบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายชนะธล  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  สุวสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายชัชพงศ์  กุลไพศาส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชานนท์  สาพา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายชินพัฒน์  พรมท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชุติมา  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายเชิดชัย  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายไชยภัทร  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรฉายะถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณฐพร  ผาริการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัชชา  อนุพรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐกัญญา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐพล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐภัทร  ดวงประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายณัฐภัทร  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศาลาจักร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐวุฒิ  โททำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณิชาดา  มุดติลำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายเดชาพล  เมามีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายต้นกล้า  วะโรรส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายทฤษฎี  นันยังน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายทีปกร  พลชา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายธนพล  พละวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธนภัทร  พงษแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮ้ากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธีระพงศ์  ไชยเรียบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธีระวุฒิ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายธีวายุ  ปรีวาสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายเธียรวิชญ์  เลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนภาภัทร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายนรวิชญ์  ใจจุลละ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนลัท  น้อยวังคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนิรชา  กุนิกากร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายปฐมพร  มะลิกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปณิตา  บุญอ่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปภัสสร  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายปรมินทร์  กุตระใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงประกายฉัตร  บุญชิด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงประภัสสร  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายปราชญ์  โชติแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปราณปรียา  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปรียากร  เนยมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปรียานุช  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปรียาวดี  กองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายปวริศ  สถานรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปัณณพร  สมชื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปัณรัตน์  แจ่มดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปาริตา  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปาลิตา  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปุญญพัฒน์  โทกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายปุณกันต์  ศรีภิญโย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเปมิกา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเปรมปรีญา  งามสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพงศกร  กาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพงศกร  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพงศกร  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เบ้าคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพรฤดี  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กีรติโกมลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สาระดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิมวริณท์  พันดวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิยดา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายพีรพล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายพีรพัฒน์  อาษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเพียงขวัญ  หงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงแพรพลอย  อาจสามารถ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงแพรวา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภคิน  รัตนะสิริพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัครจิรา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายภัทรดนัย  มิ่งขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภัทรพรรณ  คำศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภัทรสุดา  คาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายภาณุพงศ์  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสมภาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภารดี  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภาวี  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภูริณัฐ  ยังมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภูริพัฒน์  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภูวมินทร์  รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมนรดา  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายมนูญรัฐ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายเมธาสิทธิ  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายรัชชานนท์  ชมชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรัชนี  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายรัชพล  อ่องเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายรัฐภูมิ  สุดไชยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงลลิตา  เนตรพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายวงศพัทธ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายวนพล  วิสูงเร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวนิดา  ศรีสรรห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวรเชษฐ์  โพลำเนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายวรเมษ  โพลำเนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวรินทร์ธรณ์  วงษ์ณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายวัชระ  บัวแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวัชริศ  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวัชรีพร  ธูปเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวิภาวดี  แทบทาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายวิวัฒน์  ชาคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายวิษณุพงศ์  เวียงจันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายวีระวัฒน์  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวุฒินันท์  เสาวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศศิกานต์  สร้างพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสกุลธิดา  ราวินิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายสรรเสริญ  ฤทธิ์อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสโรชา  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายสะวิด  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายสันติ  แสนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายสิทธิกร  โถน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุธาสินี  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุภาพร  สุภะสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายสุรศักดิ์  จันทราษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายสุริยะ  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายสุริยะศักดิ์  เสนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายอดิศร  บัวศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายอดิศร  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายอภิชาติ  คล้ายผา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอรไท  ทับสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายอัครชัย  คำสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอัญชิษา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอารีษา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกตัญญุตา  ผันผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกนกพล  ลาน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกมลฉัตร  นิจพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกฤตนัย  บุรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกษฤตเมธ  ประสิทธิสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกษิดิศ  ช้างจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญจนาพร  สร้อยหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญาภร  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกันตพงศ์  ฮุยนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกิตติพงษ์  ปรีย์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกิตติภณ  แสนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขยานุดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเกสรา  พหลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายขวัญ  โทนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมื่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายขัติยพล  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายคมกริช  พวงโต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจารุวรรณ  มะละนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิญรภิญญา  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจิรพัฒน์  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจิรเมธ  ธรรมยศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีคันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิราพร  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิรายุ  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจิราวัฒน์  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายฉัตรณวัฒน์  อนุจักรวาฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฉันทิศา  จำปาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชลธี  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชโลธร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชวิศ  เนตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีหาจันทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชัยสิทธิ์  รุ่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สดมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฐิติพงศ์  กาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณกมล  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณภัทร  มณีสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณรงค์  โคตรภูมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐณกรณ์  สีบุพพะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุตตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐดนัย  เหล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุตตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐพล  อรุโนทัยขจีพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณัฐพล  โสภาที่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐพันธ์  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเตชสิทธิ  คันธา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายโทมัส  เวสเซนเบิร์ก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนพนธ์  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธนพล  สีสาวแห โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนวัฒน์  ปาภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนวัฒน์  เทียมคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนากร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนากร  ยิ่งงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนาวัฒน์  อินโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขอมีกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธวัชชัย  มากงลาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธัญจิรา  วิชานาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธัญเทพ  ชมภูคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธันยพร  ปิดตาระพา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธารีนันท์  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธิดามาส  วินิจรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธีรภัทร  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรภัทร  สุขขา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรวัฒน์  คำนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธีระชัย  วรรณพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนนทวัฒน์  นาสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนภัสสร  โยธาผาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนรบดี  ศรีชุมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนสิยา  สงวนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนัฐพันธ์  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนันทิพร  เย็นนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนาวิน  ศรีทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนิชาดา  กาฬวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนิธิชา  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนิราพรรณ  ทิพบุพระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายบารมี  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงบุญญานุช  เผือนคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเบญญาภา  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปฏิวัติ  แดงก่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปนัดดา  บุตรฉายะถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปยุต  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายประกาสิต  มะระม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปราเมศ  เพียโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพงศกร  เจติยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพงศกร  แก้วสะเทือน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพนิตพร  แซ่เถา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพรชัย  ทองสะอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพลพล  หมวดชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชา  ประดับดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพีระวิทย์  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภานุมาศ  สินสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภิญญา  โสนาคู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพมล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภูมิธรรม  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูมิภัทร  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภูริทัต  ฤทธิ์ยูง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภูวภัทร  จันทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายรชต  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรัชวิทย์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายรัฐพล  จันโทภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายรัตนวงศ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายโรจนัสถ์  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงลักษิกา  ภุผาลินิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวชิรารัตน์  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวรรณภรณ์  อาจพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรรณลักษณ์  คุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวรวิช  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรัชญา  มลีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรัญญา  จันทะคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรัญญา  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรินญา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวัชรพล  บุญยะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวิชญาพร  อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิรัลยุพา  หัสโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวิรุณ  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวีรภัทร  ผาลิกาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวีรภัทรา  นันตะเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวีระชัย  กาฬวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวีริศรา  สนธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวุฒิธรรม  พลตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศฎฺิย  กฤษฎารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศตเนติ  คมคาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศรทักษิณ  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศรัญภัทร  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศรันย์  สีคำสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศศินภา  พรมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศศิมา  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศิริศักดิ์  เหล็กพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศุภกรณ์  ศรีบูรพา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศุภชัย  คูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสมปรารถนา  ประชุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสมมตอมร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสรศักดิ์  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสานฝัน  พรหมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสิทธิชัย  วิลัยสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสิทธิพล  วินสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุชาดา  ชินร่งโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุพัชรภรณ์  วงษ์ละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุริษา  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอดิศร  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอติชาติ  วระหะสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอนันดา  ภววิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอนาวิล  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอนุพงศ์  หันชะนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอนุุรักษ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอภิชาติ  ดะใน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอภิญชญา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอลิน  กอศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอัฑฒ์ตพล  ไชยพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอัศวิน  ถวิลผล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอาทิตย์  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอุนนดา  สอนแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชริสา  เนติ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายธนากร  โตไทยะ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายธีรภัทร  สุดตา โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เครือเต็ม โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายปัณณวรรธ  จันทะคาต โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพาณิภัคค์  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพิมพ์นภา  โภชะโน โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายภากร  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงลักษมี  ถานัดดี โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงวรัญญา  รักบัวทอง โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายวิจักขณ์  ชูศิลป์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสโรชิน  รักครอบครัว โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษ์เสือ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชญาดา  ศรีหานนท์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธันวาพร  ถานัดดี โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงประภัสสรา  สุดตา โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิญญาลักษณ์  ศรีสุมิ่ง โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงใส โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุวิภา  ชนะมัจฉา โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกันติชา  สะราแสน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายเทพพิทักษ์  จันชารา โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปวีณา  เสริมแสง โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงแพรไหม  เนียมนาค โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงรัตนาวดี  ผ่านแสงเสาร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายวสิษฐ์พล  นามโยธา โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่กว้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจิราภา  ธาบุรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญยะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พาภักดี โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเตชพล  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายนทีธร  คำทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนภัสนันท์  น้ำคำ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงภัชราพา  แซ่กว้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสริญญา  โพธิ์เคน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสุชาดา  สุโพเคน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกฤษฎิ์ตินันท์  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงทอฝัน  หินสูงเนิน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุปรีญารัฐ  บุพวาส โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุภัสสร  พุดหล้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงหทัยชนก  ตังกิจ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอติกาญต์  วิชวรีย์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  นิรงบุตร โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายพิทักษ์  ควรชม โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายภูริพัฒน์  คำปลิว โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายเมธา  ทบด้าน โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ระลอกน้ำ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายอาณัติ  คมคาย โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงชื่นกมล  ประสงค์ใด โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงดารุณี  พินพาทย์ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีระภัทธ์  งามจิตร โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเบญญาภา  ควรชม โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภัทรพงศ์  วังผือ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรุ้งรดา  โทมนต์ โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวิศรุต  ศรีภู โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  งามสวย โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชนาธิป  ศรีสมยา โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงภัณฑิรา  พนมชัย โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะศิลา โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอัครวิทย์  มณีวงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงจิดาภา  กิตติชโยชัยกุล โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธัญสินี  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายภูตะวัน  ไชยันโต โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายวงศกร  แสงขาว โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวชิรวิทย์  เมรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายวรปรัชญ์  สีหมอก โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงวรัชยา  ต้นคำ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสุชานันท์  โสขุมา โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงณัฐทิราพร  สุกัญญา โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายกรวีร์  สีวะสา โรงเรียนบ้านสมสะอาด ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายไกรวิชญ์  กิจสวน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิละวัน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายทินภัทร  อัฒจักร โรงเรียนบ้านสมสะอาด ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายนรเศรษฐ์  วรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเพชรรัตน์  คำสอน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกณวรรธ  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกรภัทร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงกัลย์กมล  ขันงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงเกวลิน  ชุมสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายเกียรติพงษ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงครองขวัญ  เมืองพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายชญานนท์  อุ่นจังหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชนิสรา  หมื่นภิรมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐธิดา  จตุพรมาศทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณาริน  นครชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณิชมน  สีหไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณิชาปวีณ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายเตชิต  สามิบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธนัณชัย  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายธนาธิป  เตชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายธนาวรรธ์  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายธนาวิน  สีกู่กา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายธีรธรรม  เสนีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายธีรพัฒน์  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายนัทธพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนันท์นภัส  จุ่นหัวโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงบัณฑิตา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายปองธรรม  พินไทยสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายปัญญากร  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปิยธิดา  ทัศนะสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปุนยวีร์  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพรลภัส  วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายพศิน  มาหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีจันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายภทรกฤต  บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงภัคจิรา  อมรชมชูพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายภัทรธร  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงภีชญาภา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงภูริตา  ไม้จีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายภูวดล  กมลภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายยิ่งคุณ  ทองสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงรณิดา  ไม้จีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายวรภัทร  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวรรณพร  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงวรัญญา  ประสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงวรินทร  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงวรินภร  สุดธี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงวริศรา  คูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงวสุรมภ์  เพียรเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายวิศรุต  ปะนำมะสัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงศรัญญา  ทำอาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศุภลักษณ์  พิณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายสันติ  จิตฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุธาสินี  สกุลแสนสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงหทัยชนก  ลีสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายอรรถนนท์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอริสรา  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงอาริยาภรณ์  สายุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอารียา  หัวโนนม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกนกพร  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกฤตณพงศ์  เกตุสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกฤษดาทร  สัจจา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกันตพิชญ์  วรรณมหินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกันตินันท์  ศรีนาทนาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกัลยากร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัลยาณี  สุดหลักทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงการะเกด  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงขนิษฐา  หมู่ทิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงขวัญนภา  เสรีเรืองยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงขวัญหทัย  เสาว์หินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเข็มรินทร์  อ่อนหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายคณิศร  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจิราพัชร  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจุฬาริกา  พิกุลทิพย์สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเจริญทรัพย์  กัลยาณมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชญาดา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชยานันท์  อยู่เลี้ยงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชุลีพร  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณภัทรศกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัชชา  เพ็งดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐชยา  หวังสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนาพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณิชชานันท์  คำเต็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายติณณภพ  นาสมทรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงทัชชญา  ยศใชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนกฤต  สัจจา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนภัทร  รัดถาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธันวา  วงจำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายนพณัฐ  น้อยชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนันทพร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนารากร  อุปวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงนิภาพรรณ  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงบุณญวีย์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปภาดา  พันสำโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปัณณวรรธ  พิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปุณญิศา  สุวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปุณณวิช  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพชรพล  ขะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพรธิดี  รินลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพลกฤต  พาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพัชรดา  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพีร์วาทิน  อึ้งเจริญธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภัควัฒน์  ฉัตรวรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภานุวิชญ์  ธรรมเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงมินตรา  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายรัฐพงษ์  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเบ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวริศรา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายวีรภัทร  สุทธิสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงศลิษา  มณีเนียม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายศุภโชค  สาริกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสิริจรรยา  ดีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุพาภรณ์  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุภัสสร  เครือแวงมนต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุภาวิณี  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเสกสรรค์  โกนจา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอธิชา  นามสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงออมสิน  แสนแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอุ้มเพชร  เพ็งน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกมลรัตน์  ืทะรุนรัมย์ โรงเรียนบ้านสาหร่าย ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงดวงเดือน  จันที โรงเรียนบ้านสาหร่าย ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายประกอบการ  นิยม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โทขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงกนกผไท  สุขขา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกัญฤดี  เฮงสงวน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายจิรเดช  ปักกะสาตัง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายเจษฎากร  สมศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชมภูนุช  นามวงค์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวรรณโท โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงทิพย์จินดา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนวัฒน์  ธนูคำ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนากร  ศรีชินราช โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนาเดช  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนพัสสร  คำสมศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายนรวิชญ์  แก้วธรรมมา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนิพาดา  สงภักดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปรียาดา  จันทร์นี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปี่ยะฉัตร  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพีรพัฒน์  พวงบุบผา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัคจิรา  สมุทรหล้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันสุระ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีทานันท์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พิศวงปราการ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอดิศักดิ์  บันหนองสา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกัลยกร  อุปเสริฐ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายพุทธรักษา  กุลอามาตย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายศุภโชค  เมืองหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายชาคริส  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นายนันทนากร  ศูนย์คูณ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายนาคิน  งาทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูบดินทร์  หินซุย โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวอสมา  วงษ์ไชยา โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายชนะพล  สายพัฒน์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีโภค โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอดิเทพ  คมคาย โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายทักษพล  วันภูงา โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงทิพประภา  วังหนองหว้า โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายวัชรพล  สูงห้างหว้า โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายสถิตคุณ  หงษ์สระคู โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงอภิสรา  ผมพันธ์ โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงชุติมา  นาคูณ โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายโชคชัย  คำสอง โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธัญชนก  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงเนริสา  ต้นชมภู โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายมรุเดช  นาคูณ โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงรวิสรา  พิมน้ำคำ โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายศตวรรษ  ลูกอินทร์ โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายสารีบุตร  ไชยชิน โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอัษฏาวุธ  แรกนา โรงเรียนบ้านมหิงษาราม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรีกุล โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายตะวัน  ศรีทอง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายวัชพงศ์  คำลอย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงจีรภา  ตันหง่าย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นายเจษฎา  เกตุภูงา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชนากร  ภักดีศรี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายชัชพงศ์  รักษา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายชินดนัย  บุตรชาติ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงฐิตินันท์  แสงสุด โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวดอกหญ้า  เกตุภูงา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธราธิป  รักไทย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธีรภัทร  ศรีอริยานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายบารมี  ถาพร โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปัญญารัตน์  อยู่ไพร โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรินระดา  เกตุภูงา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายวรเมธ  หลักเพชร โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวรรณฤดี  ชูเสน โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศราวุธ  พรมสนาม โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายศรุต  โตหนองหว้า โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวศิริรุ่งอรุณ  หน่อไม้ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลรัตน์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสุธิมา  แสงคำ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นายสุรดิษ  เดชหนองหว้า โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิศรี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายอภิชัย  หลวงสมบัติ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายกิตติศักดิ์  สีสิลา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายคฑาวุฒิ  คล้ายหนองสรวง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายชพพล  นามจันทร์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณรงฤิทธิ์  ขุมคำแหง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยชุมภู โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเลิง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนากร  เสาร์ศิริ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงธัญสินี  จันทะภูมิ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธีรเทพ  น้อยนันตา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนราภัทร  สาวดี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนริศรา  สีสิลา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปิยะ  อุตมะชะ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปิยะโชค  กุลาเพ็ญ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปิยะธิดา  เครือนอก โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีนนท์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์  ศรีใส โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์สองชั้น โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพีระพัฒน์  อาจเดช โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพุทธินันท์  พรหมประเสริฐ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภัทราภรณ์  รู้ตากแดด โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายวัชรบูรณ์  โพธิ์ภูงา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสาธิตา  สุขไสว โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสิริยากร  แดนวงดอน โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสุกัญญา  คำสอย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทร์สำโรง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอนใหญ่ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ดอนใหญ่ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงนฤมล  พวงพันธ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงนันทิดา  เทศชัย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เมืองขวา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สังสุดชา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายศุภกร  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุพัสสรา  แพนภูงา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายชัยวุฒิ  สีหนองบัว โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนกร  ทองท่าแพ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนฤชล  เจริญ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงบงกชชนก  รอดทอง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงบุษบา  ศรีลางค์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายพงศธร  อุ่นไชย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงมุฑิตา  มุกดา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงรัตนวรรณ  ศรีบัวลา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีหานาม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายฤทธิเดช  สีหานาม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอัครินทร์  สีหานาม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นุชนารถ์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงพรชนก  กาสีแพง โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพัชรพร  เพียรสองชั้น โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายณัฐดนัย  โฮมพลงาม โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธนภัทร  สุดชารี โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนันทภรณ์  สวัสดิ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปริมปภัส  พัฒโท โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปวริศร  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิรดาพร  ทองวิเศษ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศิริมงคล  แก่นโน โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกัญจน์วรา  โยธิการ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายกฤษฎา  แคนสา โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงณัฐลดา  แสนชมภู โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงวิภาดา  สานุจิตร โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายจักรภัทร  หาญศึก โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายณัฐวัตร  ลากลาง โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายสุธนัย  ภาคสุภาพ โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงทิพานัน  ก้านจันทร์ โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฐชนน  ทะก๋า โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายธนกร  บุญถม โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายธนกฤษ  สีอ่อน โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายธนากร  ทวีวรรณกิจ โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงนภัสนันท์  ภูสนาม โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงวรันญา  พวงทอง โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสนนอก โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนิภาพร  ทวีวรรณกิจ โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายบารมี  ศรีทอง โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวรัชยา  พวงทอง โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายศุภกฤต  บำรุงตา โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุชานุช  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงอิงอร  โมคภา โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกมลชนก  ผิวทอง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมมาตย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายกฤตยชญ์  อุ่นญาติ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงกวินธิดา  กัญญวงหา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เย็นใจ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงจิระนันท์  ณระผล โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงญาณิชภักษ์  แต้มสีคาม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีฉาย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายณัฐฤกษ์  ศิลปักษา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงณิชานันท์  สิงห์ลอยลม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายธนภัทร  จันทะสีหา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงธนภัทร  บุตรรักษา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนวลพรรณ  ปัดชาศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายนิธาน  แน่นอุดร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพรธีรา  บุตรรักษา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
874 นายพัทธนันท์  สีโนนยาง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงภัคธีมา  ศิริอรรถ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุมามิตร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายรชต  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายวรภพ  เหล่าศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายวัชรพล  พรมโสภา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสุจิตรา  ยิ้มละมัย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงสุภชาดา  ดำพลงาม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงสุภาพร  บุตรโส โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงไอริณ  คชภูธร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงกฤติกา  บุญเรืองศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เบ็ญจะขันธ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงขวัญข้าว  พิมพ์งาม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายคมชนะ  สร้อยเสนา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชยาทิพย์  นาคศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณดสิมา  โพธิ์สีตา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนภัทร  จันทร์สม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงธนิทอร  ปิยะวงษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนิศรา  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงประกายดาว  แสงทวี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปัญนวิชญ์  สุมาลี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพชรพล  เพ็งพุฒ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงมัณฑิรา  ชินมาลา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวีรภัทร  ทิพย์บรรณา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุพรรณษา  สุทธวา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุพิชญา  สุภา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอรณิชา  บุคลิต โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายกันตวิชญ์  กำลังเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา ป.5 คณิตประถม
903 นางสาวขนิษฐา  ปาภูงา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นายณัชพล  เพ็งพล โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวณัฐธิดา  อาจพงษา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวณัฐสุภา  ขันบุรี โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นายธราธร  วรนาม โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นายภูวดล  ชุมดง โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงดารินทร์  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเปรมสุดา  อาจพงษา โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุ่นสนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำพรมพะเนาว์ โรงเรียนดงเกลือวิทยา ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายนันทวัฒน์  สุขสมร โรงเรียนดงเกลือวิทยา ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายอนุวัฒน์  ลุนพิจิตร โรงเรียนดงเกลือวิทยา ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงภัณฑิรา  หลวงลา โรงเรียนดงเกลือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมรัมย์ โรงเรียนดงเกลือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอาธิติยา  ทบลา โรงเรียนดงเกลือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกฤษดา  วิฉันตะ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงเขมิกา  แย้มสรวล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายทินกร  วงศ์สุนทร โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายธีรวุฒิ  ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงนวพร  กมล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงเบญจพร  แสงกระจาย โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สีงาม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงพิชยา  โทขันธ์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายพีมรภัทร  มาดายัง โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญเขตร์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงกฤติยากร  ศรีธร โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายกลวัชร  โทขันธ์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  แขกขาว โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์หา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธีรเดช  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปริฉัตร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปัญญวรรธน์  หาญกล้า โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สำโรงแสง โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายภูวรินทร์  นากพุฒ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงโยธิตา  พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอัครพล  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพายัพ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกนกวรรณ  มันดินแดง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นจัด โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกิตติมา  อบภิรมย์ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงณภัชชา  ภู่เพชร โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วศรีเมือง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีประสาร โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายเฉลิมชนก  เอื่ยมศรี โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายชิษณุพงษ์  บัวชัย โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณัฐธิดา  รูปสูง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายณัฐวัศห์  แก้วศรีเมือง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวปิยดาพร  ทองมี โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลยางนอก โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงวรกาญน์  คำอ่อนศรี โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวรรณพร  พรตะคุ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายสุภัทรชัย  สอนวิชา โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกนกพร  สุรังกาญจน์ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายฉัตรศักดิ์ดา  สุเมตร โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนกฤษณ์  หงษ์สีดา โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีพลงาม โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงปาริตา  อาจศักดิ์ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงแพรวา  เดชภูงา โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวิจิตรา  วารีรัตน์ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสุกัญญา  อุ่นน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงธนัญญา  เดชศรี โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศศิกานต์  หงษ์หนองหว้า โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงศุทิศา  ด่านซ้าย โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสุมิตรา  เมืองภูงา โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายคุณากร  คณะนา โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายธนณัฏฐ์  ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายธันวิสิฏฐ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายปฏิมากร  สงคราม โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงกัญญณัท  ขมิ้นทอง โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายปัญจพล  สามสี โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์สีทา โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีดาว โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงภัทราพร  บ่อชล โรงเรียนบ้านหนองคูณ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกฤติมา  สอนกระโทก โรงเรียนบ้านหนองไศล ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เสากลาง โรงเรียนบ้านหนองไศล ม.2 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวรุ่งทิพย์  ภูมลี โรงเรียนบ้านหนองไศล ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายกรณ์วาณิชย์  แก่นสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายกษิดิศ  ลุนภูงา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายณัฐวุฒิ  นามจันทร์ดา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายธนาดุล  เวโรจน์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายธิติราช  วงษ์ประการ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงกฤตพร  พรมมา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายก้องหล้า  ดำดี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายจิรวรรธ  นามไธสง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายเจษฎาพร  กงแหลม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายชคราช  อุทกัง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายชลกร  ชอบขาย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หงษ์สกุล โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนพัต  ลาดแท่น โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธราเทพ  ภูนะ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนภาพร  นามจันทร์ดา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนรีรัตน์  สีสินธ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงบัณฑิตา  สระน้ำอ้อม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังวิบุตร โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปัณณทัต  นามทะจันทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปาณิศรา  งามกุลไกรศรี โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปาลิดา  หงษ์บัวภา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายผไท  ไวประเสริฐ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิรลักษณ์  หาพันธ์ุ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงภรภัทร  พิมพ์ภาพันธ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีหาวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายมหานที  สระสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเมธานันท์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายยิ่งยศ  ภิรมพงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศิริสิงห์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงศิรัญญา  หมอกสังข์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายศุภวัฒน์  คล้ายมาลา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายสกุลพัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสุทธิมนต์  ใจชื่น โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงสุธิชา  ลือโสภา โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงสุมินตรา  กุลวงษ์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายอนุภัทร  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ป.6 วิทย์ประถม