รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรพล  บรรลือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตเมธ  ขันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติน  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎ์  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกองพล  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติศักดิ์  ท่าสิมมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเกียรติกุล  ธรรมโร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเขมจิรา  ตวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคริษฐ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจอมใจ  ประไมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรนันท์  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนกนภา  อึ้งปิติกรกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชยพล  บุตะเขียว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชยพล  หนันดูน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชริญญา  แสงวัชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชัชญาพร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชัชพิสิษฐ์  ไตรศุภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชารีนารถ  ประทุมขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณวรา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐชยา  รินทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพโสลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐรัชต์  ทำมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณิชชา  ประไพพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณิชา  สิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงตรีสรา  โคตุทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเตชภณ  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทรงโปรด  พาโคกทม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนกร  ลียะวณิช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนโชติ  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนดล  ศักดิ์ขวา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนนันท์  ไชยหมื่่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนพร  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนันต์ชัย  เสรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนิสร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธมนวรรณ์  เหล่าทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธิศร  กัลยาณรุจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธีร์วรา  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธีริศรา  เอื้อกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนภัสสร  ภัทรพฤกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์ท้าว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเบญญาภา  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปพาวลิรณ์ฺ  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปรินทร  อุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปริภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปวริศา  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปวริศา  ไกรการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปัณณวิชญ์  สัจจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพชรมณ  อาชาสันติสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพลวัต  พลอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพลอยมณี  สิริพาณิชยกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพอเพียง  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัชรกนก  จันทดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพัชริดา  พัชรเวทิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพัทธดนย์  นิโรคะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์เทพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิจิตขจี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  เดชทิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภคพล  สุพรรณกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภคิน  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายภทร  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภันทิสา  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายภากร  ตั้งบูชาเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ตรีนาจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ตรีนาจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  กัลยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายรพีพงศ์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงลักษณาพร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายเลิศปกรณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่อนปอภาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายวชิรวัตติ์  จันทร์ศิริวรา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรนิษฐา  วรนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ตั้งกิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวริศรา  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวริศรา  โทพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวลินดา  จินดามล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายวิชชาชุกร  สานุจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวุฒิภัทร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศิรินพา  พรมดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสเวน  โบล์ดท โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุชัญญา  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุชาณุช  สินไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุรดา  นามมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุวิชญา  สิงยะเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอชิรญา  พลพุทธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอริยา  ลุนนี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอริสา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอัคคยาภรณ์  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  โสภาวะนัสนิติกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกชการ  วงศ์เวไนย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกรณ์  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกรวินท์  วินทไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกฤตติกา  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกฤตภัค  ฉัตรจารุกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤตภาส  ภูมิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อังคะคำมูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤษฎิ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกวิน  ธรรมรัตนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกันต์ธีภพ  นามเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกันตธีร์  คำจ้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัลย์กมล  น้อยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกานต์ธีรา  หาระสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผาติเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติ์นภัส  บุญโสภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกิตติพัฏฐ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกิรณา  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกุลจิราวรรณ  มณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญแก้ว  เชาว์สุทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายคลองธรรม  กุนัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงคันธมาลี  มิตรอุดม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงคำแพง  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจักรินทร์  จันนรา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจารุกิตติ์  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจารุปกร  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิณัชชา  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิดาภา  ธีรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิดาภา  พันธไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจิดาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อศิวาวชิรสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยมนัตถ์ุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรชญา  สิงห์พลทัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรายุ  อาจคะนอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผานคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเจษฎา  สุทธิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเจียระไน  สุดสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายฉัตรดนัย  ฤทธาพรหม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชญานันท์  ชินศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชญานิน  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชญานุตม์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผ่องโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชนิสรา  สุขมล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชมพูนุช  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชัญญา  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชัญญานุช  แดนขนบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วุฒิจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายโชติโชต  กำจรเมนูกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายโชตินรินท์  พาโคกทม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงญาณินท์  ก้อนศรีษะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญาดา  ลุนนี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฐิตารีย์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐิติภัทร  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฐิติวัสสื  เนืองภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณฐภัทร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณพชิรา  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณพัชญา  ภูทองใบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิฌา  ไชยยนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฏฐวิทย์  สิงห์ละคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐชนน  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐชยา  แยงเพชร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐนพิน  สมิทธิกันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐพร  เซ็นธุลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐภัค  ปราบนอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐวัฒน์  จรรยายงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชา  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงตติญาภา  พรรณาสุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายตุลธร  ชอบขาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทรรชภรณ์  นพประดับ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายไทเลอร์  ฮิลเนอร์ซิส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธงธน  มะลาดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกฤต  สันเต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนพร  สัตยาพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์กัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนวินท์  เจริญรบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนัช  เคนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนัชพร  ดารา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  พันธิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธภัทร  ศรีกู่กาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธิติภัทร์  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธิติศักดิ์  อุทธิสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีรกานต์  ศรีมาดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธุวานันท์  อรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนปภา  พลสุภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนพเก้า  คือสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนรเศรษฐ์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนวพร  คำเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนันทภัค  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนันทวัฒน์  พลีใส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนันทศิริ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนาวิน  ชื่นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงน้ำหนาว  นาไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนิชคุณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนิตย์ธิกานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนิติคุณ  ตั้งกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนิติธร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปณาลี  อักษร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปณิดา  ปกาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปพิชญา  ราชสีห์หลวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปพิชญา  วันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปพิชญา  สาระพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยุระไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตน์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรมัตถ์  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปราณปริยา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรายฟ้า  สุพรรณอ่วม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปริญญพงษ์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปฤณชนก  ลือชาธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัญญาพล  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปัทมพร  มุลาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปาณบดี  บุสดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปิ่นมณี  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปิยธิดา  กมลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปิยพัชร  บุญพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปิยสุดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปุณณภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปุณณัตถ์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปุณยาวีย์  วิจิตพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงผิงดาว  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงกฤต  ประมาณพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพงศ์พสิน  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรณกัญจน์  ลินดาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพรสุพพัชร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพสิษฐ์  ทักษิณพิลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพัชระ  ทองเพียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพาทินธิดา  เทียนพิมาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิจิตรา  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชชา  ตั้งบูชาเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชญา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขณะล้ำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชามญธุ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิริษา  โทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพิสิษฐ์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีร์เมธ  สาระพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพีรวัส  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพุทธ  จำเริญรัตนไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภทรธร  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภวรัญชน์  แตงจันทึก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัทรพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องชมภู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภัทรพล  นาสะอ้าน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภัทรพล  ภาคมฤค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัทราพร  แพงสกล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูวดล  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภูสรวง  ตันนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงมนัสนันท์  กลางบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายมหินท์  ปาณชู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงมุกญาดา  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงรชนิกร  จันลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรวิพร  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรัตนภักดี  สุริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงลักษณาวลี  พิมพ์เขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรัทยา  นามกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวรินทร  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวัจน์กร  ลาภอาษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวัชชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวัฒนกร  กมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวันชัย  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวาศินีพร  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวิชญพล  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวิญญ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิรัตน์ดา  บุญโกมุด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิลัตติกา  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศรัณย์  ผือโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศรันย์ภัทร  หาริกัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศศิวรา  ต้นพุฒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศิครินทร์  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศิริวัฒน์  บุรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศิวภัทร  ไพโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศิวาพัชร์  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุภกร  พรมอกศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภศิษฐ์  ณรงค์ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมีรอด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสแตนลีย์  บาสเตียนเซ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสพลกิตติ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิรธีร์  แดงชาคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  มธุรัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสนหัวช้าง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริธัญญาวรรณ  เนตรพันทัง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิริยากร  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสิริอาภา  สีพะนาดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสนปอภาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุชัญญา  ผลแตง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสุรเชษฐ์  หัญบัญญัติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสุวิบูรณ์  สิงห์สีโว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุวีรยา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอชิรวัฒน์  วรานุชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอติคุณ  เติมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอนุพงศ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวรรณมิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอรรพี  คำชาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรียาภรณ์  โกศลกิตติอัมพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอัครพัชร  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอันนา  มัชเรศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอินทร์ทัช  เครือรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอินทัช  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์  พิลาศเอมอร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเอมิกา  ศรีไกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกมลวรรณ  ภูมิเขต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกวิตา  เทียมสกุลวณิช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วิเชียรศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจิตตานันท์  ลัทธิวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายญาณากร  รามศิริ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงญาณิศา  ขวาโนนรัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงญาน์ภัสสร์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ภูเดช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณิชาภัทร์  สว่างบุญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายธนกฤต  จิรัมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธัชยา  พันธะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธัญญาภัคร์  รัตนพลแสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธิติมา  คำพันธ์จันทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายธีรโชติ  มาตาสวาทศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนฤมล  โคตะกา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายนันทชัย  ภูมิเขต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายนันทวัฒน์  สังวิบุตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิลุน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายปารเมศ  กุนันท์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายปิติภูมิ  เกษเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายปิยชนย์  อยู่บำรุง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายปุณณวิชญ์  คำประเวช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปุณยวีร์  จตุวงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายพรกฤษณะ  โสภาวรรณรัตนะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาจสุโพธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายพิทวัส  โพธิ์ขี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงภัตวลัญชญ์  เกตุกาหลง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงภิรมณ  ภูหนูภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายรัชพล  เหลากลม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรุ่งนภา  สาวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงลภัทรดา  เงางาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายวสุพล  ศรีหาโคตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายวัชรพงศ์  อรุณดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวิไลเพชรรัตน์  ธรณี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายวีรชัย  เสนปอภาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายศุภคุณ  วังมฤค โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศุวาธินี  สอนบุญชู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ขันนาโพธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสุมิตรา  จันทเกิด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายสุริยพศ  สมยาภักดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุวนันท์  เครือปลูก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอรปรียา  หลักคำแพง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอัจฉรา  พ้นยาก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุญกัญญา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอัจฉราภา  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกชกร  แสนหัวช้าง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้วยทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงเขมิกา  กล้ามสันเทียะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงเครือวรรณ  คงกลาง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจณิสตา  จันทะสมบัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายจักรพล  เมืองศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทัยขาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชณิดาพร  พาประเวช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณัฐมน  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงติชิลา  ศรีละบุตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงธนิษฐา  อาจพงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวธิภากรณ์  แสงงาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายนพคุณ  ก้านบัวไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนริศรา  ทาบัญฑิตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณะเสล์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนิศาชล  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายบุญยวัทย์  จุลลัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวปณิตา  อัดเสนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ศิริกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงแพรนภา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงภัณธิชา  พรมไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวิชญะ  นิยม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวิยะดา  สุกุณา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิรินภา  หวานอารมภ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายศุภกิต  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายสายฟ้า  ภารประดิษฐ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงสิรินภา  ปุณลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวสุชานันท์  ประภัสสรารมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสุชานันท์  ประภัสสรารมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุทธิดา  ชะดาลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุพรรณญา  สุวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอภิมน  สิงห์คีรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ใบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวอวยพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองอาสา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำประไพ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกษิดิศ  เพียรชนะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญแสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเขมิสรา  พ่วงสมพงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายคณิศร  หมื่นพรม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเคทลิน  มาร์เทลล์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจักริน  อามาตมุลตรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจันทร์ปรียา  พันนาเหนือ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจิราเจต  อนุพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลาโพธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนหมื่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชญาพัฏฐ์  แสงมล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชวนันท์  โพธิ์ขี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชุดาภา  อินทสุวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายไชยยา  โพธิ์ผา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฐิตาพร  หัญบัญญัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณภัทรพร  เฉลิมแสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณราภร  ธานีวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐกิตติ์  เฉลิมวงศ์ธนกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเณศรา  ศรีภูมั่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงดวงสิริ  สวนไธสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  พิมพ์เขต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนภัทร  ปัทมสีแก้ว โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนะรัชต์  วิเลศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีรเดช  นวลนุกูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนพกร  จึงสวัสดิ์มีชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนภัส  ทรัพย์เธาว์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนวภูมิ  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายนิธิกร  เตี๊ยะเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเบญญาภา  วิจิตรศรีไพบูลย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีหล้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปาริชาติ  ผลาผล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แสนศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัชริดา  ปั่นแก้ว โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพาขวัญ  เกตุกาหลง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เสือสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพีรยา  สมัยบัวสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผิวเหลือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภาคภูมิ  มะลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภาณุพงษ์  อรัญทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภิญญดา  สุริยะแก่นทราย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภูมิภัช  อดุลย์รัมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภูวดล  พงษ์สุระ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเมษา  ปาระศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรัชชานนท์  เทพเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรัญญา  สายยางห้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวรายุทธ  ทิพย์อุทัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวสวัตติ์  พันธ์ุอนุ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวีระวัฒน์  เมืองนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศรัญญา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศลิษา  หวลอารมณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศศินา  ไกยสวน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสิรินนิสา  นามแสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุรภา  บุญมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุรัสวดี  ณรงค์ชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอริศรา  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอาชวิน  ประวงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกนกวริน  ภูมิสุริยะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกมลวรรณ  สมสะอาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายกิตติระวี  ศรีดาธรรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกุลปริยา  กุลสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายจักรกฤษณ์  สมนสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงจิดาภา  เอื้อกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงจุนฮี  คิม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายฉัตริน  นาปองสี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงชลดา  เตชะวโรนนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฌานิกา  อมรชมพูพงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายฐนภัทร  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฎฐานันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนกล้า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐศยาภรณ์  โกกะพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรยบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงตรัยรัตนาพร  บุญเทียม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายธนกฤต  มาตย์วิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธนพร  เมฆวิไล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงธนภรณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงธมนพัชร์  ทิพบาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายธรากร  ธนพิบูลภักดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายธัญพงษ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงธัญรดา  ภูหัดสวน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำนงกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนลินนิภา  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายปภังกร  จิววงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายปัญจพล  สาริกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปัณณวัฒน์  ธานีวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรธนะพานิช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายปิรติ  สุตัญตั้งใจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพรปวีณ์  วิระทูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภูคง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีดาหลง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทาปลัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายพีระ  สมทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายภูมิชนก  แก้วหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายศตรรฆ  สุวรรณชาติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงศิระภัสสร  ลิม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเลิง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายสุชน  พันธะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญสินชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายอธิภัทร  คำภูมี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอริสา  ทองเฟื้อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
534 นายกรกช  โสภาพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นายกัมปนาจ  มั่นคง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกิตติ  หาญฉวะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงจินตามณี  ปีเถาะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงจิรประภา  ชนะพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายจิรภทธ์  พ้องเสียง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวชลธิชา  ศรีชำนาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวช่อผกา  ตะโก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวณัฏฐาวีรนุช  โพธิ์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายธนวิทย์  วินทะสมบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธัญสินี  สุไชยสงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนันทริกา  ศรีษะคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวนิรชา  ศิริเวช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวปุณนิสา  ไชยราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายพรเทพ  ชรารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวพรวิลัย  จุฑาศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สว่างศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายศุภโชค  ดาบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวสิรินทรา  พันพานิช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายหรรษทร  ภักดีผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอมิตา  แก้วคำกอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวอัจฉรีย์  ศรีพุทธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกรรลณิชย์  ไพศาลศาสตร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกวินตรา  จิตประเสริฐพงศ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกัญญานันท์  วีระพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกัมปนาท  คู่กระสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเขมิกา  สุทธิโสกเชือก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจิตรลดา  แสงมาศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองฉิม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายเจริญทรัพย์  เอกรักษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฉัตรชนก  สัจจะมโน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์เติม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชนันภรณ์  เกณฑ์สาคู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชัยวัตน์  คำชัยภูมิ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณฐมน  ตามบุญไกรสร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัจฐกิตก์  กมลช่วง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเดชาธร  จังหวัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเดชาวัต  สอนศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายตรัยรัตน์  พรรณลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงทตพร  หงส์มาลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนโชติ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธราเทพ  สูงพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนวธิดา  จันทร์ดอกรัก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปณิธาน  ฮามคำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวไถล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปัณณพร  โครตธาดา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปาริษา  สังกร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปิติ  จริยศิลป์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงโปรดปราน  ปั้นมา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพนิตพิชา  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพลอยนภัส  เสนะวีณิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพัชรีภร  สาโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิชชานันท์  ใสสะอาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วันทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเพลงภัสสร  ธีระศาสน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภัทรกร  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  คำภักดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภูริชญา  หมื่นภู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมนัสชนก  มะโนวรรณ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเมแกน ลีย์  บุญมั่งมี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายร่มเกล้า  ปาลศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรัชชประภา  แหลมฉลาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์ลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรัชพล  นิลวัลย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรัชวิน  ปิ่นละออ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงรุจิกา  ศรีบุดดา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวรรณลภย์  บูรณะกิตติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวรัชยา  บัวชุม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศิรินภา  มาสงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศิริศักดิ์  กล่อมใจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสิริรัต  ชาญอุไร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุดาณิช  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  พรมมี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอชิรญา  นิยมวงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอณุภา  เฉิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกมลวรรณ  อารีเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายกฤติเมธ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายกวิน  สุพิชญานนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกัลยกร  พันธไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายกิตติกร  อุมาพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงเกวลิน  ลีนุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายคณพศ  เงาแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายจิรภัทร  สท้านอาสน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แว่นแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายเจษฎากร  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเนตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายชลณพัฒน์  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายชวรัตน์  อุตทารักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายชวัฒน์  อ้นสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายชานนท์  เวียงนนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงญารินดา  คนซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสนเสนยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณัฐชยา  ดิษเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายธนกร  อุบลแสงจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายธนโชติ  หัสจะรวย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายธนพัฒน์  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายธนภัทร  ปิยมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงธนศิริ  หระมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายธนากร  สัตย์การ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายนริศรินทร์  สิงห์เมืองพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงปพิชญา  พันระกา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงปวริศา  พลวิชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงปวริศา  เฉลิมแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงปิยาพัชร  กล่อมอิ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปุณณดา  เรียงเเก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายพชร  นามโคกกรวด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพรรณธิภา  วิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  พิมพ์เงิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพัชรธิดา  จงจิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายพิชญภัสสร์  ศิริภาษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชํานาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงเพ็ญ​พ​ิ​ช​ชา​  หลาบ​สีดา​ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงแพรวา  หาญเสมอ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทองพิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายภัททิยกรณ์  วรนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายภานุมาส  พรมทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายภานุมาส  พรหมทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายภูรินท์  บุรำพา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงเยาวภา  ลอยหา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงรัตนา  มณีวงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงวรัญญา  แคนศิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงวรินยุพา  เหล่าสุนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงวริศรา  ทิณรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงวริศรา  เขม้นเขตกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายวีระชาติ  สีสมร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายสรศักดิ์  พินิจการ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงสุชานันท์  อำภาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอรกนก  เจ๊กสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายอันดามัน  สีสมยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายอาธิ  สารรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พานอนันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงอิสริศา  นีระพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
710 นางสาวกมลพร  ชัยประโคน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายกฤษกร  แสงงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวจิณห์วรา  เสถียรเขต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวฐิติพร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวฐิติมา  คำมุลคร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายธนธรณ์  โยมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวธนพร  ก้านจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธนรัตน์  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนัฐฐา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายบุญญศักดิ์  บุญจริง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวเบญญาพร  พัฒนทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายปิยะวัฒน์  จินดามล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายพงศ์เทพ  พิศพาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นายพิพัฒน์พงษ์  พระโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงแพรทอง  รัตนพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวมนัสนันท์  ทองพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวยลลดา  คำระกาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงวณัฐศนันท์  กาดกอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นายวราพล  กระอาจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวศุภลักษณ์  จันทวิมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายอชิรวัตติ์  บุญเสริม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายอดิศักดิ์  ธนูรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวอภัชญา  บุญพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกมลชนก  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกฤติญดา  ยศพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงจันทรรัตน์  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเกิด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงจุฑามาศ  แว่นแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายเจษฎา  หยกรุ่งเรืองแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงชญิสรา  กองจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชณิสรา  กองจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงชนิกานต์  สืบชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชมัยพร  เวียงนนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงชลดา  กรวยกลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยฮะนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายชัยนคร  นรชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงโชติกา  เอี่ยมสกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณภัชชา  สินทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณฤดี  วิมลศิลปิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐชา  เพชรมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศิลามาลีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฐพัชร์  มีแสงพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงด.ญ. กชวรรณ  มุ่งมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธนมาศ  สารวัต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนัญวิชญ์  นมนาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธันยพร  หมั่นเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธีร์ธัชภ์  แก้วสิราภัจญ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนภัสกร  ผ่านจังหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายบริพัชร  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงบุณยวีย์  บุญเรือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายปณวัฒน์  สุณีรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปรเมศวร์  วิชานัง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปรวีร์  ชัยดำรงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปวีณ์กร  ทิพยชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพัชริญากร  หายหัตถี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปุริสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิชญา  จันทรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิชญาวี  บุตรโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์คำผาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงแพนนี่  สมิท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภาณุวิชญ์  ธานี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงภาสินี  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายรัชชานนท์  ซิดจีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงลลิตา  สีลาดเลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธรรมชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวลัยทิพย์  พลพุทธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวุฒิภัฎ  สุรเสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศิริกรานต์  มูลมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศิริวิมล  เเก้วสากล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายศุภกันต์  อำภาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายสิรวิชญ์  กำพุฒ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสิริยาพร  คำหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสุพรรณศิริ  วารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายสุรพัศ  ศิลาพัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอภิญญา  อุทโท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายฮันเตอร์  จัตวัต เมคาร์ตี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายกฤติพงศ์  ภูคำวงค์ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทัพสุรีย์ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงเกศราพร  บุตรศรี โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายจารุพงศ์  หมีคำ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงชนกานต์  สุทธิโสกเชือก โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์โสภา โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายธนวิทย์  วิริบูลย์ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงนิชานันท์  สันคะนุช โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายบุรธัช  หอมสุดใจ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณที โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายสิธิโชค  ภูติรักษ์ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายอนุวัฒน์  ผุยหัวดง โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกรกาญจน์  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกันตพงศ์  คำโสกเชืก โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  สมตน โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนพงษ์  เรไธสง โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเมศรี โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายวีระชัย  เหล่ามงคล โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงศุภมาส  สินธุชาติ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสิรินดา  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงหัทยา  เครือสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) ป.6 วิทย์ประถม